Dictionaries | References

वैज्ञानिक

शब्दकोश - वैज्ञानिक
Source Type: Dictionary, Count : 9,264 (Approx.)
Languages :en  mr


  |  
abdomen   abdomen proper   abdominal   abdominal aorta   abdominal pregnancy   abdominal wall   abducent   abduct   abduction   abductor   abembryoic pole   abembryonic   aberrant   aberration   ablation   abnormal   abnormality   ABO blood group, ABO   abortifacient   abortion   abortive ova   abrasion   abruptio placentae   abscess   absolute   absorb   absorbent   absorption   absorptive   abstinence   Abstract   acanthion   acaptation   acardia   acardiac monster   acatalasia   accelerated   acceleration   accelerator   accentuated   accessor   accessory pancreatic duct   accetuation   accident   accidental   acclimatisation   accommodation   accommodation reflex   accouchement   accretion   accumulate   accumulation   accumulative   acellular   acending palatine artery   acentabular   acentric   acentric chromosome   acentric fragment   acetabular branch   acetabular fossa   acetabular notch   acetabulum   acetate   acetone   acetylcholine   achalasia   achalasia cardia   achalasia of pharyngo-oesophageal sphincter   ache   achine   achlia   achlorhydria   achondroplasia   achondroplastic   achondroplastic dwarf   achromatic   achromatopsia   achromia   achylia gastrica   acid   acidaemia   acid-base   acid-base balance   acid bath   acid-fast   acidification   acidified   acidify   acidity   acidophile   acidophilic   acidosis   acidotic respiration   acidphosphatase   acid-resistant   aciduria   acinar   acinous   acinus   acoustic   acousticofacial   acquired   acrid   acridine   acrocentric   acrocentric chromosome   acrocephalosyndactyly   acrocephaly   acromegaly   acromial   acromial end   acromio-clavicular   acromio-coracoid   acromio-humeral   acromion   acromioscapular   acromiothoracic   acromiothoracic artery   acroparaesthesia   acrosomal   acrosomal cesicle   acrosomal granule   acrosome   acrosomic   acrosomic cap   acteriostatic   actin-   actinic   actinomycosis   action   action potential   activate   activated carbon   activating   activation   activator   active carrier   activity   actove   acuity   acupuncture   acute   acute haemolytic anaemia   adamantinoma   Adam's apple   addict   addiction   Addison's disease   additive   adduct   adduction   adductor   adenase   adenine uracil   adenine-uridine ratio   adenocarcinoma   adenocystoma   adenohypophysis   adenoid   adenoid facies   adenoid tissue   adenolymphoma   adenoma   adenoma sebaceum   adenomatosis   adenomyoma   adenosine   adenosine diphosphate (ADP)   adenosine monophosphate   adenosine triphosphate   adenosis   adherent   adhesion   adiadokocinesis   adipocere   adipose   adiposis   adiposus   aditus   aditus laryngis   Adjustment   adjuvant   ad lib   admixture   admniculum   adolesence   adrenal   adrenal cortex   adrenalectomy   adrenal hyperplasia   adrenalin   adrenal virilism   adrenergic   adrenergic blocking agent   adrenocorticotrophic   adrenocorticotrophic hormone (ACTH)   adrenocorticotrophin   adrenogenital   adrenogenital syndrome   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Credits:
  • मराठी भाषा - श्री. संजय भगत
  • परिभाषा कोश १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. मराठी राजभाषा असल्याचे घोषित करणारा कायदा विधानमंडळात मंजूर होऊन दिनांक ११ जानेवारी, १९६५ रोजी महाराष्ट्र राजपत्रातून जाहीर झाला व तदन्वये मराठीचा राज्य कारभारात जास्तीत जास्त वापर करण्याचे ठरले. राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबवताना आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विविध विषयावरील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोश तयार करणे, शासन व्यवहारासाठी आवश्यक परिभाषा घडविणे, शब्दावल्या तयार करणे हे भाषा संचालनालयाचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP