Dictionaries | References

वित्तीय

शब्दकोश - वित्तीय
Source Type: Dictionary, Count : 8,280 (Approx.)
Languages :en  mr


  |  
a.c.   a.c.d.c. impedance ratio   a.c.d.c. receiver   a.c. generator   a.c. plate resistance   A.C.S.R. conductor   a.f.   A.F.C.   a.h.m.   a.t.   A   ab-   abampere   A battery   aberration   abhom   abnormal   abnormal behaviour of ionosphere   absolute   absolute ampere   absolute constant   absolute electrometer   absolute galvanometer   absolute measuring instrument   absolute permeability   absolute system of units   absolute unit   absorber   absorber circuit   absorption   absorption coefficient   absorption factor   accelerate   accelerating   accelerating anode   accelerating current   accelerating period   accelerating relay   accelerating weight   acceleration   accessory   accommodation of eye   accumulator   accumulator box   accumulator grid   accumulator insulator   accumulator traction   acetate wire   Acheson furnace   achromatic lens   achromatic sensation   acid proof   acoustic   acoustically compensated volume control   acoustic delay   acoustic horn   acoustic impedance   acoustic labyrinth   acoustics   actinic efficiency   actinotherapy   activated electrode   activation   activator   active   active component of voltage   active component of volt-amperes   active current   active electrode   active element   active material   active network   active power   active voltage   active volt-ampere   active wire   actual   actual antenna   actual tooth flux   actuate   actuated by spring   acuity   acyclic generator   adaptation   adapter   adapter transformer   Adcock antenna   Adcock direction-finder   adhesion   adhesion coefficient   adhesive tape   adhesive weight   adjacent   adjacent channel interference   adjacent channel interference ratio   adjust   adjustable   adjustable ratio transformer   adjustable speed motor   adjustable varying speed motor   adjuster   adjusting   adjusting tool   Adjustment   adjustor   admittance   adpedance   advance   advancer   advance wire   aerial   aerial cable   aeronautical   aeronautical fixed station   aeronautical mobilestation   aeronautical station   afterglow   ageing   ageing test   air   air0cored   air blast   air-blast circuit breaker   air-blast transformer   air brae   air-break circuit   air-break circuit breaker   air calorimeter test   air-cell   air circuit breaker   air circulating oven   air circulator   air-condenser   air-conditioning plant   air-cooled   air-cooled powertube   air-cooling   air-core   air-core choke   air-core coil   air-cored coil   air-core inductor   air-core transformer   aircraft antenna   air dielectric   air duct   air friction   air-friction damping   air-gap   air-gap factor   air-gap field   air-gap line   air handling unit   air horn   air insulated   air-insulated switch gear   air leak   air-pipe   airplane effect   airport surveillance rader   air-punp   air traffic   air traffic control   air-washer   Ajax-Wyatt furnace   alarm   alarm circuit   alarm contact   alarm device   alarm equipment rack   alarm fuse   alarm lamp   alarm system   Aldrey   align   aligning   aligning condenser   aligning tool   alignment   alignment of receiver   alive   alkali   alkali metal   alkaline   alkaline accumulator   alkaline cell   all-day efficiency   all-electric operation   all-electric signalling   Allen's loop test   all-insulated switch   all in tariff   Allocation   Allowance   alloy   all-pass   all-pass filter   all-pass network   all-pole function   all-wave receiver   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Credits:
  • मराठी भाषा - श्री. संजय भगत
  • परिभाषा कोश १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. मराठी राजभाषा असल्याचे घोषित करणारा कायदा विधानमंडळात मंजूर होऊन दिनांक ११ जानेवारी, १९६५ रोजी महाराष्ट्र राजपत्रातून जाहीर झाला व तदन्वये मराठीचा राज्य कारभारात जास्तीत जास्त वापर करण्याचे ठरले. राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबवताना आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विविध विषयावरील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोश तयार करणे, शासन व्यवहारासाठी आवश्यक परिभाषा घडविणे, शब्दावल्या तयार करणे हे भाषा संचालनालयाचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP