अध्याय ९० वा - श्लोक ३६ ते ४०

श्रीकृष्णदयार्णवकृत हरिवरदा


स रुक्मिणोदुर्हितरमुपयेमे महारथः । तस्मात्सुतोऽनिरुद्धोऽभोन्नागायुतबलान्वितः ॥३६॥

तरी तो प्रद्युम्न महारथी । रुक्मिमातुळात्मजा सती । नामें पवित्रा रुक्मवती । जाल सुमती विवाहिता ॥७९॥
हें तंव कथानक सविस्तर । पूर्वीं च कथिलेंसे समग्र । असो तियेपासूनि कुमर । जाला सुन्दर अनिरुद्ध ॥३८०॥
अयुतहस्तींचें तयासि बळ । शस्त्रास्त्रविद्येमाजि कुशल । यशस्वी प्रतापी प्राञ्जळ । परम सुशीळ अतिदक्ष ॥८१॥

स चापि रुक्मिणः पौत्रीं दौहित्रो जगृहे ततः । वज्रस्तस्याभवद्यस्तु मौसलादवशेषितः ॥३७॥

तो ही रुक्मियाची नात । दौहित्र तयाचा यथार्थ । रोचनानामका गुणवंत । जाला गृहीता तत्पाणि ॥८२॥
त्यानंतरें त्या अनिरुद्धास । पुत्र जाला त्या वज्रनिर्देश । जो मुसळप्रळय ऋषिशापरोष । त्याहूनि अवशेष वांचला ॥८३॥

प्रतिबाहुरभूत्तस्मात्सुबाहुस्तस्य चात्मजः । सुबाहोः शान्तसेनोऽभूच्छतसेनस्तु तत्सुतः ॥३८॥

त्यापासूनि जाला प्रतिबाहु । तयाचा आत्मज सुबाहु । सुबाहूचा गुणवंत बहु । पुत्र सदैव शान्तसेन ॥८४॥
तयाचा तनय शतसेन । त्याहूनि पुढें वर्धमान । वंशपरंपरा संपूर्ण । कथावी गहन कोठवरी ॥३८५॥
भगवत्प्रसादगुणें । महिमा ऊर्जित विख्यातपणें । यदुकुळाच्या शुभलक्षणें । उपमा देणें घडेना ॥८६॥

न ह्येतस्मिन्कुलेजाता अधना अबहुप्रजाः । अल्पायुषोऽल्पवीर्याश्च अब्रह्मण्याश्च जज्ञिरे ॥३९॥

या कुळीं दैवें जे जे जाले । असंपन्न सहसा नायकिले । सकळसंपत्तींहीं भरले । पुण्याथिले सज्ञान ॥८७॥
निर्द्धन किंवा अल्पप्रज । अल्पायुशाल्पवीर्य सहज । अब्रह्मण्य अल्पतेज । ऐसे कोण्हीच न जन्मले ॥८८॥
अवघेच यथेष्ट धनवंत । तैसेचि विपुळ संतानयुक्त । स्वधर्मतेजें सम भास्वत । ब्राह्मणभक्त ब्रह्मिष्ट ॥८९॥
वेदोक्तधर्माचरणनिरत । शमसंपन्न इन्द्रियजित । सत्यभाषणी सत्यव्रत । कीर्तिमंत जगत्त्रयीं ॥३९०॥
जरी पुससी ऐसें विचक्षणा । संख्या किती यादवगणा । तरी विदित नसेच हें कोणा । विस्तारपणा बाहुल्यें ॥९१॥

यदुवंशप्रसूतानां पुंसां विख्यातकर्मणाम् । सङ्ख्या न शक्यते कर्तुमपि वर्गायुतैर्नृप ॥४०॥

अत्यंत बुद्धिकुशळ ज्ञाता । पुरुषां यदुवंशप्रसूतां । बहुविख्यात कर्मवंतां । निरंतर गणितां शतवर्षें ॥९२॥
तथापि तिहीं करूनियां । संख्या करूं न शके राया । हे गोष्टी यावया प्रत्यया । ऐक आपैसया कांहींसे ॥९३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : June 13, 2017

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP