Dictionaries | References

कुत्र्याची मैत्री, लाडांत आले तर तोंड चाटणार व रागावलें तर लचका भरणार

कुत्र्यांच्या मैत्रीचा नेम नसतो. क्षणांत ते प्रेमळपणा दाखवील तर दुसर्‍या क्षणी लचका तोडतील याप्रमाणें काही लोकांचा स्‍वभाव अनिश्र्चित असतो. क्षणात मित्रत्‍व दाखवून गळयात गळा घालतील तर दुसर्‍याच क्षणी तुमच्या नाशास प्रवृत्त होतील. अशा लोकांवर विसंबून राहतां कामा नये.

Related Words

तोंड   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   भोजनभाऊ मिळाले अन् अन्नसत्रीं जेऊं आले   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आज मला, तर उद्या तुला   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   कानामागून आले व तिखट झालें   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   समुद्राच्या खार्‍या पाण्यानें तोंड धुवून ये   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   तोंडाला तोंड देणे   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP