TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|प्रथम परिच्छेदः|
अथेष्टिकालः

धर्मसिंधु - अथेष्टिकालः

This Grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.

अथेष्टिकालः

पक्षान्ताउपवस्तव्याः पक्षाद्यायष्टव्याः उपवासोन्वाधानाख्यंकर्म पर्वणोयश्चतुर्थांशआद्याः प्रतिपदस्त्रयः ।

यागकालःसविज्ञेयः प्रातरुक्तोमनीषिभिः १ प्रतिपत्तुर्यचरणेनयष्टव्यमितिस्थितिः । तत्रपर्वप्रतिपदोःपूर्णत्वेसंदेहाभावः

पर्वण्यन्वाधानस्योत्तरदिनेयागस्ययथोक्तकाललाभात्

पर्वनखन्डत्वेतुपर्वापेक्षयाप्रतिपदोहासवृद्धिघटिकागणयित्वातदर्धहासेपर्वणिवियोज्यवृद्धौसंयोज्यसंधिकालंज्ञात्वान्वाधानादिकालोनिर्णेतव्यः

यत्रहासवृद्धीनस्तत्रयथास्थितःस्पष्टएवसंधिः तत्रसंधिश्चतुर्विधःपूर्वाह्णसंधिर्मध्याह्नसंधिरपराह्णसंधिरात्रिसंधिश्चेति

द्वेधाविभक्तदिनस्यपूर्वार्धंपूर्वाह्नः

अपरार्धअपराह्णः पूर्वाह्णापराह्णसंधिभूतोघटिकाद्वयात्मकोमुहूर्तोमध्याह्नआवर्तनापरपर्यायैतिकौस्तुभे

उभयसंधिरेकपलात्मकएवमध्याह्नोनतुघाटकाद्वयात्मकइति प्रायेणेदानींशिष्टाचारः तत्रोक्तरीत्यार्‍हासवृद्ध्यर्धवियोजनसंयोजनेनानिर्णीतः

पर्वप्रतिपदोःसंधिर्यदिपूर्वाह्णेमध्याह्नेवाभवति तदासंधिदिनात्पूर्वदिनेन्वाधानंसंधिदिनेयागः

यद्यपराह्णेरात्रौवासंधिस्तदासंधिदिनेन्वाधानंतत्परदिनेयागः

अथोदाहरणम् पर्वसप्तदशघटीमितंप्रतिपदेकादशघटीमितातत्रषड्‌घटीमितः

प्रतिपत्क्शयस्तदर्धघटीत्रयंपर्वणिवियोजितंजातःसंधिश्चतुर्दशघटिमितः

अयंत्रिंशद्‌घटिमितेदिनमानेपूर्वाह्णसंहिः अष्टाविंशतिघटीमितेतु दिनमानेऽयमेवमध्याह्णसंधिःअत्रसन्धिदिनेयागः

पूर्वदिनेन्वाधानम् पर्व १४ प्रतिपत् १९ अत्रपञ्चघटिका वृद्धिः तदर्धसार्धघटीद्वयंपर्वणिसंयोजितं जातःसंधिःसार्धषोडशघटीमितः

अयंअपराह्णसंधिः अत्रस्म्धिदिनेन्वाधानंपरेद्युर्यागः ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-04-21T02:23:55.9230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अज्जीबात

 • क्रि.वि. 
 • अजीं पहा . हे कायदे अज्जी रद्द करणेंहि धोक्याचें काम झालें असतें . - इंम ३०४ . 
 • बिलकुल ; अगदीं ; सर्वस्वीं ; निखालस ; समूळ ; मुळींच . 
 • यापुढें ; यानंतर . अजीबात चेनापट्टणाकडे जाण्यास दिवसगत न लागावी . - रा १० . १६७ . अजींबात करणें , अजीं वजा करणें - मुळींच काढून टाकणें ; तपशील काढून हिशेबांत घेण्यापूर्वी अजांतून बाहेर काढणें . [ फा . अझीबाद ] 
RANDOM WORD

Did you know?

विवाह जमवतांना गुणमेलनाचे महत्व काय ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.