TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|प्रथम परिच्छेदः|
अथैकादशीनिर्णयः

धर्मसिंधु - अथैकादशीनिर्णयः

This Grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.

अथैकादशीनिर्णयः

तत्रैकादश्युपवासोद्वेधा भोजननिषेधपरिपालनात्मकोव्रतात्मकश्च आद्येपुत्रवद‌गृहस्थादीनांकृष्णपक्षेप्यधिकारः

व्रतात्मकोपवासस्तुअपत्ययुक्तैर्गृहस्थैश्चकृष्णपक्षेनकार्यः किंतुसमन्त्रकंव्रतसंकल्पमकृत्वायथाशक्तिनियमयुतंभोजनवर्जनमेवकार्यम

एवंतिथिक्षयेशुक्लैकादश्यामपिज्ञेयम शयनीबोधिनीमध्यवर्तिकृष्णैकादशीषुसापत्यगृहस्थादीनांसर्वेषामधिकारः

विष्णुसायुज्यकामैरायुःपुत्रकामैश्चकाम्यव्रतंपक्षद्वयेपिकार्यम तत्रनकोपिनिषेधः वैष्णवगृहिणांकृष्णैकादश्यपिनित्योपोश्या

इदमेकादशीव्रतंशैववैष्णवसौरादीनांसर्वेशांनित्यम अकरणेप्रत्यवायश्रवणात संपत्त्यादिफलश्रवनात्काम्यंचभवति

केचिन्मुहूरादिमितदशमीसत्वेदशम्यामेवभोजनंकर्तव्यम

सूर्योदयात्पूर्वमेवप्रवृत्तायांशुद्धाधिकाधिकद्वादशिकायांतुनैरन्तर्येणोपवासद्वय्म्कार्यमितितिथिपालनमपिवदनति

तन्नयुक्तम अष्टमवर्षादूर्ध्वमशीतितमवर्षपर्यन्तमेकादशीव्रताधिकारः शक्तस्यतुअशीतेरूर्ध्वमप्यधिकारः

सभर्तृकाणांस्त्रीणाभर्त्रनुज्ञांपित्राद्यनुज्ञांआविनोपवासव्रताद्याचरणेव्रतवैफल्यंभर्त्रायुःक्षयोनरकश्च अशक्तानांतु

नक्तंहविष्यान्नमनोदनंवाफल्म्तिलाःक्षीरमथाम्बुचाज्यम् । यत्पञ्चगव्य्म्यदिचापिवायुःप्रशस्तमत्रोत्तरमुत्तरंच १

इतिपक्षेषुशक्तितारतम्येनैकपक्षाश्रयणंनत्वेकादशीत्यागः प्रमादादिनैकादश्यामुपोषणाद्यकरणेद्वादश्यामापिव्रतंकार्यम्

द्वादश्यामप्यकरणेयवमध्यचान्द्रायणंप्रायश्चित्तम नास्तिकाद्याकरणेपिपीलिकामध्यचान्द्रायणम्

अशक्तपतिपित्राद्युद्देशेनस्त्रीपुत्रभगिनीभ्रात्रादिभिरेकादशीव्रताचरणेऋतुशतजंपुण्यम् ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-04-21T01:40:52.3200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

diptych codex

 • मेण द्विपत्र 
RANDOM WORD

Did you know?

आषाढी एकादशीला "देवशयनी एकादशी" का म्हणतात?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.