TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|तृतीयोऽध्यायः|
अध्याय ३ - गुरुफलम्

मानसागरी - अध्याय ३ - गुरुफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


गुरुफलम्

बहुतरां कुरुते समुदारतां सुचरितानि च वैरिसमुन्नतिम् ।

विभवता च मरुत्पतिपूजितः क्रियगतोयगतोऽनुमतिप्रदः ॥१॥

द्विजसुरार्चनभक्तिविभूतया द्रविणवाहनगौरवलब्धयः ।

सुरगुरौ वृषभे बहुवैरिणश्चरणगा रणगाढपराक्रमः ॥२॥

कवितया सहितः प्रियवाकशुचिर्विमलशीलरुचिर्निपुणः पुमान् ।

मिथुनगे सति देवपुरोहिते सहितताहिततासहितैर्भवेत् ॥३॥

बहुधनागमनो मदनोन्नतिर्विविधशास्त्रकलाकुशलो नरः ।

प्रियवचाश्च कुलीरगते गुरौ चतुरगैस्तुरगैः करिभिर्युतः ॥४॥

अचलदुर्गवनप्रभुतोर्जितो दृढतनुर्ननु दानपरो भवेत् ।

अरिविभूतिहरो हि नरो युतः सुवचसा वचसामधिपे गुरौ ॥५॥

कुसुमगन्धसदंबरशालिताविमलता धनदानमतिर्भृशम् ।

सुरगुरौ सुतया सति संयुते रुचिरता चिरतापितशत्रुता ॥६॥

सुतनयो जपहोममहोत्सवो द्विजसुरार्चनदानमतिर्भवेत् ।

वणिजजन्मपवित्रशिखंडिजे चतुरतातुरतासहितारिणा ॥७॥

धनविनाशनदोषसमुद्भवैः कृशतनुर्बहुदंभपरो नरः ।

अलिगते सति देवपुरोहिते भवनतो वनतोऽपि च दुःखभाक् ॥८॥

वितरणप्रणयो बहुवैभवं ननु धनान्यपि वाहनसञ्चयः ।

धनुषि देवगुरौ हिमतिर्भवेत्सुरुचिरारुचिराभरणानि च ॥९॥

हतमतिः परकर्मकरो नरः स्वमरविहीनतरो भयरोषभाक् ।

सुरगुरौ मकरे विदधाति नो जनमनोनमनोरथसाधनम् ॥१०॥

गदयुतः कुमतिर्द्रविणोज्झितः कृपणतानिरतः कृतकिल्विषः ।

घटगते सति देवपुरोहिते कदशनो दशनोदरपीडितः ॥११॥

नृपकृपाप्तधनो वदनोन्नतिः सदनसाधनदानपरो नरः ।

सुरगुरौ तिमिना सहिते सतामनुमतोऽनुमतोत्सवदो भवेत् ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-25T22:59:53.8430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जेथें धान्याचा अभाव, तेथे खाणाराचा प्रभाव व जेथें धान्याचा भाव, तेथे खाणारांचा अभाव

 • ज्‍या ठिकाणी खावयास घालण्यास अडचण असते अशा ठिकाणी मुलेबाळे वगैरे कुटुंबाच्या माणसांची गर्दी असते. उलट जेथे खाण्यापिण्यास भरपूर आहे अशा ठिकाणी घरात माणसांच्या, मुलाबाळांच्या नांवाने शुकशुकाट असतो. गरीब लोकांस मुले फार होतात व श्रीमंत लोकांस कमी होतात. तु०-दांत आहेत तेथे चणे नाहीत, चणे आहेत तेथे दांत नाहीत. 
RANDOM WORD

Did you know?

How do I become a moderator on QnA?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.