TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|तृतीयोऽध्यायः|
अध्याय ३ - पंचमभावस्थराशिफलम्

मानसागरी - अध्याय ३ - पंचमभावस्थराशिफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


पंचमभावस्थराशिफलम्

मेषे सुतस्थे लभते मनुष्यः प्रियेण पुत्रान्वितचेतसा च ।

सुरात्सुखानीह कृतानि चान्यात्पापानुरक्ताकुलचित्तयुक्ताः ॥१॥

वृषे सुतस्थे लभते मनुष्यः प्राप्नोति कन्यां सुभगां सुरुपाम् ।

अपत्यहीनां बहुकान्तियुक्तां सदानुरक्तां निजभर्तृधर्मे ॥२॥

तृतीयराशौ सुतगे मनुष्यः प्राप्नोत्यपत्यानि मनः सुखानि ।

सुशीलयुक्तानि गुणाधिकानि प्रीत्या समेतानि बलाधिकानि ॥३॥

कर्के सुतस्थे जनयेन्मनुष्यः पुत्रान्प्रसिद्धान्सुतलाभतश्च ।

विस्तीर्णकीर्तीश्च महानुभावान्धनेन युक्तान्विनयेन युक्तान् ॥४॥

सिंहे सुतस्थे जनयेन्मनुष्यः क्रूरस्वभावान्नयनेन कान्तान् ।

मांसप्रियान् स्त्रीजनकान् सुतीव्रान्विदेशभाजः क्षुधया समेतान् ॥५॥

कन्या यदा पञ्चमगा तदा स्युः कन्या नराणां तनयैर्विहीनाः ।

पतिप्रियाः पुण्यतराः प्रगल्भाः प्रशान्तपापाः प्रियभूषणाश्च ॥६॥

तुला यदा पञ्चमगा नराणां तदा सुशीलानि मनोहराणि ।

भवन्त्यपत्यानि सरुपकाणि क्रियासमेतानि शुभेक्षणानि ॥७॥

कीटे सुतस्थे जनयेन्न ( ? ) योनौ पुत्रान्मनुष्यः सुभगान्सुशीलान् ।

अज्ञातदोषान्प्रणयेन युक्तान्निजेऽत्र धर्मे सततं मनुष्यः ॥८॥

चापे सुतस्थे जनयेन्मनुष्यः सुतान्विचित्रान् हयलुब्धलक्षान् ।

धानुष्कचर्यान् हतशत्रुपक्षान् सेवाप्रियान्पार्थिवमानयुक्तान् ॥९॥

मृगे सुतस्थे जनयेन्मनुष्यः पुत्रान् सदा पापमतीन् कुरुपान् ।

क्लीबान् सुभावान्विगतप्रभावान् सुनिष्ठुरान्प्रेमविवर्जितांश्च ॥१०॥

कुंभे सुतस्थे स्थिरतासमेतान् गम्भीरचेष्टानतिसत्ययुक्तान् ।

पुत्रान्मनुष्यो जनयेत्प्रसिद्धान्कष्टंसहान्पुण्ययशः प्रभूतान् ॥११॥

मीने सुतस्थे ललितान् सुरक्तान् पुत्रान्मनुष्यो लभते व्यवायात् ।

रोगैः समेतांश्च सदाकुरुपान् सहास्यतान्स्त्रीसहितान् सदैव ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-25T22:28:45.4770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Pandanaceae

  • केतकी कुल, पडनसा 
  • केवडा (वंश- पँडॅनस) 
  • सारारंगा व फेसिनेशिया या तीन वंशांतील सुमारे २२ 
  • जातींचा समावेश करणारे एकदलिकित कुल, यांचा समावेस पँडॅनेलीझ गणात करतात. प्रमुख लक्षणे- बहुधा पाणथळीत वाढणाऱ्या व वायवी मुळांनी आधारलेल्या काष्ठमय वनस्पती, कधी वेलीप्रमाणे चढणाऱ्या, कधी शाखायुक्त, एकाआड एक, लांब, अरुंद, काटेरी कडा असलेली व तळाशी खोडास वेढणारी पाने तीन रांगांत असतात. फुलोरा टोकास व तळाशी छदे, स्थूलकणिश, नग्न फुले फार लहान व एकलिंगी, नर फुलात अक्षावर फक्त अनेक केसरदले, स्त्री पुष्पात अनेक किंजदलांच्या वर्तुळाने बनलेल्या एक किंवा अनेक कप्प्याच्या किंजपुटात एक ते अनेक बीजके, किंजले नसतात, मृदुफळ किंवा आठळीफळ किंवा यांचे बनलेले संयुक्त फळ, पुष्क तेलकट. 
RANDOM WORD

Did you know?

नजर लागते किंवा दृष्ट लागते म्हणजे काय? त्यावर उपाय काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.