TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : पूर्वार्ध ४|
तत्रसंक्षेपतःपूजाप्रयोगउच्यते

धर्मसिंधु - तत्रसंक्षेपतःपूजाप्रयोगउच्यते

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


तत्रसंक्षेपतःपूजाप्रयोगउच्यते

तत्रसंक्षेपतःपूजाप्रयोगउच्यते विशेषविचारस्तुमूर्तिप्रतिष्ठाप्रसङ्गेनवक्ष्यते

तत्रोदयात्पूर्वनिर्माल्यमपसार्ययथाकालेपूजारम्भः येभ्योमाता० एवापित्रे०

इतिपठनघण्टानादंकृत्वाऽचम्यप्राणानायाम्यदेशकालादिसंकीर्तनान्ते श्रीमहाविष्णुपूजांकरिष्ये

इति पञ्चायतन पक्षे श्रीरुद्रविनायकसूर्यशक्तिपरिवृतश्रीमहाविष्णुपूजाकरिष्य

इतिसंकल्प्यासनादिविधायसहस्त्रशीर्षेतिषोडशर्चस्यसूक्तस्यनारायणः पुरुषोनुष्टुप् अन्त्यात्रिष्टुपन्यासेपूजायांचविनि०

ततःप्रथमामृचंवामेकरेद्वितीयांदक्षिणेन्यसेत तृतीयांवामेपादेचतुर्थीदक्षिणेपञ्चमीवामेजानुनि

षष्ठीदक्षिणेसप्तमींवामकटौअष्टमींदक्षिणेनवमींनाभौदशमीह्रदिएकादशीकण्ठेद्वादशीवामबाहौत्रयोदशीदक्षिणएचतुर्दशीमुखेपञ्चदशीमक्ष्णोः

षोडशीमुन्धि एवंदेहेचदेवेचन्यासंकुर्याद्विधानतः ।

अत्न्याभिःपञ्चभिऋग्भिर्ह्रदयायङ्गपञ्चके १ कलशंशङ्खघण्टेचपाद्यार्घ्याचमीनयकम् ।

संपूज्यप्रोक्ष्यचात्मानंपूजासंभारमेवच २ ध्यायेदभिमतांविष्णुमूर्तिसंपूजयेत्ततः ।

प्रत्यमयापुरुष सूक्तस्यऋचावाहनं शालिग्रामादौआवाहनाभावान्मन्त्रपुष्पम

ऋगन्तेश्रीमहाविष्णवेश्रीकृष्णायेत्येवमभिमतमूर्तिचतुर्थ्योद्दिश्यसर्वोपचारार्पणम

पञ्चायतनेतुश्रीविष्णवे शिवविनायकसूर्यशक्तिभ्यश्चेत्येवंयथोपास्यमुच्चारः नैवेद्यादौपार्थक्याभावेयथांशतइतिवदेत

द्वितीययाऽऽसनंदद्यात तृतीययापाद्यम् चतुर्थ्यार्घ्यम पञ्चम्याऽऽचमनम् षष्ठ्यास्नानम्

संभवेपञ्चामृतस्नानान्याप्यायस्वेत्यादिमन्त्रैः चन्दनोशीरकर्पूरकुङ्कुमागरुवासितजलैः

सुवर्णघर्मानुवाकमहापुरुषविद्यापुरुषसूक्तराजनसामभिरभिषेकः सप्तम्यावस्त्रम् अष्टम्यायज्ञोपवीतम्

नवम्यागन्धम् दशम्यापुष्पाणि एकादश्याधूपम् द्वादश्यादीपम् स्नानेधूपेचदीपचघण्टादेर्नादमाचरेत् ।

त्रयोदश्यानैवेद्यम् संभवेताम्बूलफलदक्षिणानीराजनंच चतुर्दश्यानमनम् पञ्चदश्याप्रदक्षिणा

षोडश्याविसर्जनंपुष्पाञ्जलिर्वास्नानेवस्त्रेचनैवेद्येदद्यादाचमनंतथा ।

दत्वाषोडशभिऋग्भिः षोडशान्नस्यचाहुतीः १ सूक्तेनप्रत्र्यृचंपुष्पंदत्वासूक्तेनसंस्तुयात् ।

ततः पौराणैःप्राकृतैश्चस्तुत्वा शिरोमत्पादयोःकृत्वाबाहुभ्यांचपरस्परम् ।

प्रपन्नंपाहिमामीशभितमृत्युग्रहार्णवात् १ इति वदन्नमेत् निर्माल्यंदेवदत्तंभावयित्वाशिरसिधारयेत्

विष्णुमूर्ध्निस्थितंपुष्पंशिरसानवहेन्नरः ।

शङ्खोदकंशिरसिधृत्वादेवतीर्थंपूजान्तेवैश्वदेवान्तेवाशिरसिधार्यपेयंच तत्रक्रमः विप्रपादोदकं पीत्वाविष्णुपादोकंपिबेत् ।

शालिग्रामशिलातोयमपीत्वायस्तुमस्तके १ प्रक्षेपणंचकुरुतेब्रह्महासनिगद्यते ।

पात्रान्तरेणवैग्राह्यंनकरेणकदाचन २ इतिकमलाकरः क्षालनेनैकस्यैववस्त्रस्यप्रतिदिनेदानेदोषोन

एवंस्वर्णादिभूषणानामपि सुवर्णमययज्ञोपवीतेप्येवमाचारः एवं पूजायाः फलंस्कान्दे कामासक्तोऽथवाक्रुद्धःशालिग्रामशिलार्चनात् ।

भक्त्यावायदिवाऽभक्त्याकलौमुक्तिमवाप्नुयात १ कथांयः कुरुतेविष्णोःशालिग्रामशिलाग्रतः ।

वैवस्वतभयंनास्तितथाचकलिकालजम् २ प्रायश्चित्तंहिपापानांकलौपादोदकंहरेः ।

धृतेशिरसिपीतेचसर्वास्तुष्यन्तिदेवताः ३ बौधायनोक्तोहरिहरयोः पूजाविधिः पराशरमाधवे मयातुशिवपूजाविधिः

शिवरात्रिप्रकरणेद्वितीयपरिच्छेदेउक्तइतिनेहोच्यते कौर्मे योमोहादथवालस्यादकृत्वादेवतार्चनम् ।

भुङ्क्तेसयातिनरकंसूकरेष्वभिजायते १ एवंदेवंसंपूज्यमातापितृप्रमुखानगुरूनपूजयेत यस्य देवेपराभक्तिर्यथादेवेतथागुरौ ।

इतिश्रुतेरितिमाधवः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-29T22:06:06.5200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

SAUBHARI II(सौभरि)

  • A hermit who had put up his hermitage on the Vindhya. At the time of the horse-sacrifice of Yudhiṣṭhira, Arjuna called on this hermit Saubhari. On that occasion the hermit told Arjuna about the previous history of Caṇḍī, who had been cursed by the hermit Uddālaka. It is mentioned in [Jaimini Aśvamedha Parva, Chapter 96], that Arjuna later redeemed Caṇḍī from the curse. 
RANDOM WORD

Did you know?

मी ह्या साईट साठी काही करू शकते काय
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site