Dictionaries | References

कांरे महारा उताणा, तर म्‍हणे हातीं दीड आणा

जोपर्यंत जवळ काही तरी आहे, निदान एकवेळचे जेवण भागविण्यापुरते तरी साधन आहे तोपर्यंत काम म्‍हणून करावयाचे नाही. केवळ आळसांत वेळ घालवावयाचा, अशी काही लोकांची, विशेषतः मजूरवर्गाची वृत्ति असते तीस अनुलक्षून ही म्‍हण योजतात. तु०- कांगे म्‍हारणी उताणी तर शिंगट भरलें नाचण्यांनी.

Related Words

उताणा   असेल दाम तर उचललें (उरकले) काम   चाखलें नाहीं, पण देखलें तर असेल   उडी नाही तर बुडी   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   दोनय्‍ चुली सारख्यो तर मायधुवो लाडक्यो   बायको शहाणी असली तर संसार, नाहींतर विपचार   सर्पाला दूध पाजिलें तर विषच ओकणार   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   उताणा चालणें   जवळ नाहीं नाणें, आणि हवें तें करीन म्‍हणे   शेतकरी सुखी तर जग सुखी   साधली तर बुडी, नाहींतर उडी   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   धरलें तर चावतें नी सोडलें तर अंगावर येतें   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   पिकेल डोण, तर खाईल कोण   व्हावा चांद नाहीं तर राहावें वांझ   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   उताणा पाताणा   पत्रावळी काढ, म्हणे जेवले किती?   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   कुणाला कशाचें, तर बलुत्‍याला पशाचें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   उताणा पडणे   पडेल हस्त, तर पिकेल मस्त   देईल दाता, तर खाईल मागता   हातीं आला, तो लाभ झाला   असतील शितें तर मिळतील भुतें   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   असा लेक (मुलगा) दाणा तर घरोघर (माझ्या) सुना   शेंडी हातीं येणें   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   मनावर धरील तर वाघाला मारील   पडेल हस्त तर कुळंबी मस्त   सगळे पालखीपदस्थ होतील तर भोई कोण होईल?   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   भटा तुझें वर्म काय तर कापसाचें जानू   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   मोठयानें धरलें तर करुं द्यावें कीं जीव द्यावा?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP