दुर्गा सप्तशती - मूर्तिरहस्यम्

दुर्गा सप्तशतीचा पाठ केल्याने जीवनातील सर्व पापे नष्ट होऊन मुक्ति मिळते.

॥ अथ मूर्तिरहस्यम् ॥

ऋषिरुवाच ॥ नंदा भगवती नाम या भविष्यति नंदजा ॥ सा स्तुता पूजिता ध्याता वशीकुर्याज्जगत्रयम् ॥१॥
कनकोत्तमकांतिः सा सुकांतिकनकाम्बरा ॥ देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा ॥२॥
कमलांकुशपाशाब्जैरलंकृतचतुर्भुजा ॥ इंदिरा कमला लक्ष्मीः सा श्री रुक्मांबुजासना ॥३॥
या रक्तदंत्तिका नाम देवी प्रोक्ता मयानघ ॥ तस्याः स्वरुपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहम् ॥४॥
रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्तसर्वागभूषणा ॥ रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा ॥५॥
रक्ततीक्ष्णनखा रक्तदशना रक्तदंष्ट्रिका ॥ पतिं नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनम् ॥६॥
वसुधेव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी ॥ दीर्घो लंबावतिस्थूलौ तावतीवमनोहरौ ॥७॥
कर्कशावतिकांतौ तौ सर्वानंदपयोनिधी ॥ भक्तान् संपाययेद्देवी सर्वकामदुघौ स्तनौ ॥८॥
खङ्गपात्रं च मुसलं लांगलं च बिभर्ति सा ॥ आख्याता रक्तचामुंडा देवी योगेश्वरीति च ॥९॥
अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावरजंगमम् ॥ इमां यः पूजयेद्भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम् ॥१०॥
अधीते य इमं नित्यं रक्तदंत्या वपुः स्तवम् ॥ तं सा परिचरेद्देवी पतिं प्रियमिवांगना ॥११॥
शाकंभरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना ॥ गंभीरनाभिस्त्रिवलीविभूषिततनूदरी ॥१२॥
सुकर्कशसमोत्तुंगवृत्तपीनघनस्तनी ॥ मुष्टिं शिलीमुखैः पूर्ण कमलं कमलालया ॥१३॥
पुष्पपल्लवमूलादिफलाढ्यं शाकसंचयम् ॥ काम्यानंतरसैर्युक्तं क्षुत्तृण्मृत्युजरापहम् ॥१४॥
कार्मुकं च स्फुरत्कांति बिभर्ति परमेश्वरी ॥ शाकंभरी शताक्षी स्यात् सैव दुर्गा प्रकीर्तिता ॥!५॥
शाकंभरीं स्तुवन्ध्यायन् जपन्संपूजयन्नम् ॥ अक्षय्यमश्नुते शीघ्रमन्नपानादि सर्वशः ॥१६॥
भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रादशनभासुरा ॥ विशाललोचना नारी वृत्तपीनघनस्तनी ॥१७॥
चंद्रहासं च डमरुं शिरः पात्रं च बिभ्रती ॥ एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामदा स्तुता ॥१८॥
तेजोमंडलदुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकांतिभृत् ॥ चित्रभ्रमरसंकाशा महामारीति गीयते ॥१९॥
इत्येता मूर्तयो देव्या व्याख्याता वसुधाधिप ॥ जगन्मातुश्चंडिकायाः कीर्तिताः कामधेनवः ॥२०॥
इदं रहस्यं परमं न वाच्यं यस्य कस्यचित् ॥ व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनामधीष्वावहितः स्वयम् ॥२१॥
देव्याध्यानं तवाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं महत् ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन सर्व कामफलप्रदम् ॥२२॥ ॥
मार्कडेयपुराणेऽखिलांशे मूर्तिरहस्यम् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : June 17, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP