श्री गणपति सहस्रनामावलि: गकारादि - १. ॐ गणेश्वराय नम: । २....


हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.
A sahasranamavali is a type of Hindu scripture in which a diety is referred to by 1000 or more different names.Many devout Hindus chant them every morning or evening.


१. ॐ गणेश्वराय नम: ।
२. ॐ गणाध्यक्षाय नम: ।
३. ॐ गणाराध्याय नम: ।
४. ॐ गणप्रियाय नम: ।
५. ॐ गणनाथाय नम: ।
६. ॐ गणस्वामिने नम: ।
७. ॐ गणेशाय नम: ।
८. ॐ गणनायकाय नम: ।
९. ॐ गणमूर्तये नम: ।
१०. ॐ गणपतये नम: ।
११. ॐ गणत्रात्रे नम: ।
१२. ॐ गणञ्जयाय नम: ।
१३. ॐ गणपाय नम: ।
१४. ॐ गणक्रीडाय नम: ।
१५. ॐ गणदेवाय नम: ।
१६. ॐ गणाधिपाय नम: ।
१७. ॐ गणज्येष्ठाय नम: ।
१८. ॐ गणश्रेष्ठाय नम: ।
१९. ॐ गणप्रेष्ठाय नम: ।
२०. ॐ गणाधिराजे नम: ।
२१. ॐ गणराजे नम: ।
२२. ॐ गणगोप्त्रे नम: ।
२३. ॐ गणाङ्गाय नम: ।
२४. ॐ गणदैवताय नम: ।
२५. ॐ गणबन्धवे नम: ।
२६. ॐ गणसुह्रदे नम: ।
२७. ॐ गणाधीशाय नम: ।
२८. ॐ गणप्रथाय नम: ।
२९. ॐ गणप्रियसखाय नम: ।
३०. ॐ गणप्रियसुह्रदे नम: ।
३१. ॐ गणप्रियरताय नम: ।
३२. ॐ गणप्रीतिविवर्धनाय नम: ।
३३. ॐ गणमण्डलमध्यस्थाय नम: ।
३४. ॐ गणकेलिपरायणाय नम: ।
३५. ॐ गणाग्रण्ये नम: ।
३६. ॐ गणेशानाय नम: ।
३७. ॐ गणगीताय नम: ।
३८. ॐ गणोच्छ्रयाय नम: ।
३९. ॐ गण्याय नम: ।
४०. ॐ गणहिताय नम: ।
४१. ॐ गर्जद्गणसेनाय नम: ।
४२. ॐ गणोद्धताय नम: ।
४३. ॐ गणभीतिप्रमथनाय नम: ।
४४. ॐ गणभीत्यपहारकाय नम: ।
४५. ॐ गणनार्हाय नम: ।
४६. ॐ गणप्रौढाय नम: ।
४७. ॐ गणभर्त्रे नम: ।
४८. ॐ गणप्रभवे नम: ।
४९. ॐ गणसेनाय नम: ।
५०. ॐ गणचराय नम: ।
५१. ॐ गणप्राज्ञाय नम: ।
५२. ॐ गणैकराजे नम: ।
५३. ॐ गणाग्रयाय नम: ।
५४. ॐ गणनाम्ने नम: ।
५५. ॐ गणपालनतत्परय नम: ।
५६. ॐ गणजिते नम: ।
५७. ॐ गणगर्भस्थाय नम: ।
५८. ॐ गणप्रवणमानसाय नम: ।
५९. ॐ गणगर्वपरीहर्त्रे नम: ।
६०. ॐ गणाय नम: ।
६१. ॐ गणनमस्कृताय नम: ।
६२. ॐ गणार्चिताङ्‌घ्रियुगलाय नम: ।
६३. ॐ गणरक्षणकृते नम: ।
६४. ॐ गणध्याताय नम: ।
६५. ॐ गणगुरवे नम: ।
६६. ॐ गणप्रणयत्पराय नम: ।
६७. ॐ गणागणपरित्रात्रे नम: ।
६८. ॐ गणाधिहरणोद्धुराय नम: ।
६९. ॐ गणसेतवे नम: ।
७०. ॐ गणनुताय नम: ।
७१. ॐ गणकेतवे नम: ।
७२. ॐ गणाग्रगाय नम: ।
७३. ॐ गणहेतवे नम: ।
७४. ॐ गणग्राहिणे नम: ।
७५. ॐ गणानुग्रहकारकाय नम: ।
७६. ॐ गणागणानुग्रहभुवे नम: ।
७७. ॐ गणागणवरप्रदाय नम: ।
७८. ॐ गणस्तुताय नम: ।
७९. ॐ गणप्राणाय नम: ।
८०. ॐ गणसर्वस्वदायकाय नम: ।
८१. ॐ गणवल्लभमूर्तये नम: ।
८२. ॐ गणभूतये नम: ।
८३. ॐ गणेष्टदाय नम: ।
८४. ॐ गणसौख्यप्रदात्रे नम: ।
८५. ॐ गणदु:खप्रणाशनाय नम: ।
८६. ॐ गणप्रथितनाम्ने नम: ।
८७. ॐ गणाभीष्टकराय नम: ।
८८. ॐ गणमान्याय नम: ।
८९. ॐ गणख्याताय नम: ।
९०. ॐ गणवीताय नम: ।
९१. ॐ गणोत्कटाय नम: ।
९२. ॐ गणपालाय नम: ।
९३. ॐ गणवराय नम: ।
९४. ॐ गणगौरवदायकाय नम: ।
९५. ॐ गणगर्जितसंतुष्टाय नम: ।
९६. ॐ गणस्वच्छन्दगाय नम: ।
९७. ॐ गणराजाय नम: ।
९८. ॐ गणश्रीदाय नम: ।
९९. ॐ गणाभयकराय नम: ।
१००. ॐ गणमूर्धाभिषिक्ताय नम: ।
१०१. ॐ गणसैन्यपुर:सराय नम: ।
१०२. ॐ गुणातीताय नम: ।
१०३. ॐ गुणमयाय नम: ।
१०४. ॐ गुणत्रयविभागकृते नम: ।
१०५. ॐ गुणिने नम: ।
१०६. ॐ गुणाकृतिधराय नम: ।
१०७. ॐ गुणशालिने नम: ।
१०८. ॐ गुणप्रियाय नम: ।
१०९. ॐ गुणपूर्णाय नम: ।
११०. ॐ गुणाम्भोधये नम: ।
१११. ॐ गुणभाजे नम: ।
११२. ॐ गुणदूरगाय नम: ।
११३. ॐ गुणागुणवपुषे नम: ।
११४. ॐ गौणशरीराय नम: ।
११५. ॐ गुणमण्डिताय नम: ।
११६. ॐ गुणस्त्रष्ट्रे नम: ।
११७. ॐ गुणेशानाय नम: ।
११८. ॐ गुणेशाय नम: ।
११९. ॐ गुणेश्वराय नम: ।
१२०. ॐ गुणसृष्टजगत्संघाय नम: ।
१२१. ॐ गुणसंघाय नम: ।
१२२. ॐ गुणैकराजे नम: ।
१२३. ॐ गुणप्रवृष्टाय नम: ।
१२४. ॐ गुणभुवे नम: ।
१२५. ॐ गुणीकृतचराचराय नम: ।
१२६. ॐ गुणप्रवणसंतुष्टाय नम: ।
१२७. ॐ गुणहीनपराङ्‌मुखाय नम: ।
१२८. ॐ गुणैकभुवे नम: ।
१२९. ॐ गुणश्रेष्ठाय नम: ।
१३०. ॐ गुणज्येष्ठाय नम: ।
१३१. ॐ गुणप्रभवे नम: ।
१३२. ॐ गुणज्ञाय नम: ।
१३३. ॐ गुणसम्पूज्याय नम: ।
१३४. ॐ गुणैकसदनाय नम: ।
१३५. ॐ गुणप्रणयवते नम: ।
१३६. ॐ गौणप्रकृतये नम: ।
१३७. ॐ गुणभाजनाय नम: ।
१३८. ॐ गुणिप्रणतपादाब्जाय नम: ।
१३९. ॐ गुणिगीताय नम: ।
१४०. ॐ गुणोज्ज्वलाय नम: ।
१४१. ॐ गुणवते नम: ।
१४२. ॐ गुणसम्पन्नाय नम: ।
१४३. ॐ गुणानन्दितमानसाय नम: ।
१४४. ॐ गुणसंचारचतुराय नम: ।
१४५. ॐ गुणसंचयसुन्दराय नम: ।
१४६. ॐ गुणगौराय नम: ।
१४७. ॐ गुणाधाराय नम: ।
१४८. ॐ गुणसंवृतचेतनाय नम: ।
१४९. ॐ गुणकृते नम: ।
१५०. ॐ गुणभृते नम: ।
१५१. ॐ गुणाग्रयाय नम: ।
१५२. ॐ गुणपारदृशे नम: ।
१५३. ॐ गुणप्रचारिणे नम: ।
१५४. ॐ गुणयुजे नम: ।
१५५. ॐ गुणागुणविवेककृते नम: ।
१५६. ॐ गुणाकराय नम: ।
१५७. ॐ गुणकराय नम: ।
१५८. ॐ गुणप्रवणवर्धनाय नम: ।
१५९. ॐ गुणगूढचराय नम: ।
१६०. ॐ गौणसर्वसंसारचेष्टिताय नम: ।
१६१. ॐ गुणदक्षिणसौहार्दाय नम: ।
१६२. ॐ गुणलक्षणतत्त्वविदे नम: ।
१६३. ॐ गुणहारिणे नम: ।
१६४. ॐ गुणकलाय नम: ।
१६५. ॐ गुणसंघसखाय नम: ।
१६६. ॐ गुणसंस्कृतसंसाराय नम: ।
१६७. ॐ गुणतत्त्वविवेचकाय नम: ।
१६८. ॐ गुणगर्वधराय नम: ।
१६९. ॐ गौणसुखदु:खोदयाय नम: ।
१७०. ॐ गुणाय नम: ।
१७१. ॐ गुणाधीशाय नम: ।
१७२. ॐ गुणलयाय नम: ।
१७३. ॐ गुणवीक्षणलालसाय नम: ।
१७४. ॐ गुणगौरवदात्रे नम: ।
१७५. ॐ गुणदात्रे नम: ।
१७६. ॐ गुणप्रदाय नम: ।
१७७. ॐ गुणकृते नम: ।
१७८. ॐ गुणसम्बन्धाय नम: ।
१७९. ॐ गुणभृते नम: ।
१८०. ॐ गुणबन्धनाय नम: ।
१८१. ॐ गुणह्रद्याय नम: ।
१८२. ॐ गुणस्थायिने नम: ।
१८३. ॐ गुणदायिने नम: ।
१८४. ॐ गुणोत्कटाय नम: ।
१८५. ॐ गुणचक्रधराय नम: ।
१८६. ॐ गौणावताराय नम: ।
१८७. ॐ गुणबान्धवाय नम: ।
१८८. ॐ गुणबन्धवे नम: ।
१८९. ॐ गुणप्रज्ञाय नम: ।
१९०. ॐ गुणप्राज्ञाय नम: ।
१९१. ॐ गुणालयाय नम: ।
१९२. ॐ गुणधात्रे नम: ।
१९३. ॐ गुणप्राणाय नम: ।
१९४. ॐ गुणगोपाय नम: ।
१९५. ॐ गुणाश्रयाय नम: ।
१९६. ॐ गुणयायिने नम: ।
१९७. ॐ गुणाधायिने नम: ।
१९८. ॐ गुणपाय नम: ।
१९९. ॐ गुणपालकाय नम: ।
२००. ॐ गुणाह्रततनवे नम: ।
२०१. ॐ गौणाय नम: ।
२०२. ॐ गीर्वाणाय नम: ।
२०३. ॐ गुणगौरवाय नम: ।
२०४. ॐ गुणवत्पूजितपदाय नम: ।
२०५. ॐ गुणवत्प्रीतिदायकाय नम: ।
२०६. ॐ गुणवत्गीतकीर्तये नम: ।
२०७. ॐ गुणवद्बद्धसौह्रदाय नम: ।
२०८. ॐ गुणवद्वरदाय नम: ।
२०९. ॐ गुणवत्प्रतिपालकाय नम: ।
२१०. ॐ गुणवद्‌गुणसंतुष्टाय नम: ।
२११. ॐ गुणवद्रचितस्तवाय नम: ।
२१२. ॐ गुणव्रदक्षणपराय नम: ।
२१३. ॐ गुणवत्प्रणयप्रियाय नम: ।
२१४. ॐ गुणवच्चक्रसंचाराय नम: ।
२१५. ॐ गुणवत्कीर्तिवर्धनाय नम: ।
२१६. ॐ गुणवद्गुणचित्तस्थाय नम: ।
२१७. ॐ गुणवद्गुणरक्षकाय नम: ।
२१८. ॐ गुणवत्पोषणकराय नम: ।
२१९. ॐ गुणवच्छत्रुसूदनाय नम: ।
२२०. ॐ गुणवत्सिद्धिदात्रे नम: ।
२२१. ॐ गुणवद्गौरवप्रदाय नम: ।
२२२. ॐ गुणवत्प्रवणस्वान्ताय नम: ।
२२३. ॐ गुणवद्‌गुणभूषणाय नम: ।
२२४. ॐ गुणवत्कुलविद्वेषिविनाशकरणक्षमाय नम: ।
२२५. ॐ गुणिस्तुतगुणाय नम: ।
२२६. ॐ गर्जत्प्रलयाम्बुदनि:स्वनाय नम: ।
२२७. ॐ गजाय नम: ।
२२८. ॐ गजपतये नम: ।
२२९. ॐ गर्जद्‌गजयुद्धविशारदाय नम: ।
२३०. ॐ गजास्याय नम: ।
२३१. ॐ गजकर्णाय नम: ।
२३२. ॐ गजराजाय नम: ।
२३३. ॐ गजाननाय नम: ।
२३४. ॐ गजरूपधराय नम: ।
२३५. ॐ गर्जद्‌गजयूथोद्धुरध्वनये नम: ।
२३६. ॐ गजाधीशाय नम: ।
२३७. ॐ गजाधाराय नम: ।
२३८. ॐ गजासुरजयोद्धुराय नम: ।
२३९. ॐ गजदन्ताय नम: ।
२४०. ॐ गजवराय नम: ।
२४१. ॐ गजकुम्भाय नम: ।
२४२. ॐ गजध्वनये नम: ।
२४३. गजमायाय नम: ।
२४४. ॐ गजमयाय नम: ।
२४५. ॐ गजाश्रिये नम: ।
२४६. ॐ गजगर्जिताय नम: ।
२४७. ॐ गजामयहराय नम: ।
२४८. ॐ गजपुष्टिप्रदायकाय नम: ।
२४९. ॐ गजोत्पत्तये नम: ।
२५०. ॐ गजत्रात्रे नम: ।
२५१. ॐ गजहेतवे नम: ।
२५२. ॐ गजाधिपाय नम: ।
२५३. ॐ गजमुख्याय नम: ।
२५४. ॐ गजकुलप्रवराय नम: ।
२५५. ॐ गजदैत्यघ्ने नम: ।
२५६. ॐ गजकेतवे नम: ।
२५७. ॐ गजाध्यक्षाय नम: ।
२५८. ॐ गजसेतवे नम: ।
२५९. ॐ गजाकृतये नम: ।
२६०. ॐ गजवन्द्याय नम: ।
२६१. ॐ गजप्राणाय नम: ।
२६२. ॐ गजसेव्याय नम: ।
२६३. ॐ गजप्रभवे नम: ।
२६४. ॐ गजमत्ताय नम: ।
२६५. ॐ गजेशानाय नम: ।
२६६. ॐ गजेशाय नम: ।
२६७. ॐ गजपुङ्गवाय नम: ।
२६८. ॐ गजदन्तधराय नम: ।
२६९. ॐ गञ्जन्मधुपाय नम: ।
२७०. ॐ गजवेषभृते नम: ।
२७१. ॐ गजच्छन्नय नम: ।
२७२. ॐ गजाग्रस्थाय नम: ।
२७३. ॐ गजयायिने नम: ।
२७४. ॐ गजाजयाय नम: ।
२७५. ॐ गजराजे नम: ।
२७६. ॐ गजयूथस्थाय नम: ।
२७७. ॐ गजगञ्जकभञ्जकाय नम: ।
२७८. ॐ गर्जितोज्झितदैत्यासवे नम: ।
२७९. ॐ गर्जितत्रातविष्टपाय नम: ।
२८०. ॐ गानज्ञाय नम: ।
२८१. ॐ गानकुशलाय नम: ।
२८२. ॐ गानतत्त्वविवेचकाय नम: ।
२८३. ॐ गानश्‍लाघिने नम: ।
२८४. ॐ गानरसाय नम: ।
२८५. ॐ गानज्ञानपरायणाय नम: ।
२८६. ॐ गानगमज्ञाय नम: ।
२८७. ॐ गानाङ्गाय नम: ।
२८८. ॐ गनप्रवणचेतनाय नम: ।
२८९. ॐ गानकृते नम: ।
२९०. ॐ गानचतुराय नम: ।
२९१. ॐ गानविद्याविशारदाय नम: ।
२९२. ॐ गानध्येयाय नम: ।
२९३ ॐ गानगम्याय नम: ।
२९४. ॐ गानध्यानपरायणाय नम: ।
२९५. ॐ गानभुवे नम: ।
२९६. ॐ गानशीलाय नम: ।
२९७. ॐ गानशालिने नम: ।
२९८. ॐ गतश्रमाय नम: ।
२९९. ॐ गानविज्ञानसम्पन्नाय नम: ।
३००. ॐ गानश्रवणलालसाय नम: ।
३०१. ॐ गानयत्ताय नम: ।
३०२. ॐ गानमयाय नम: ।
३०३. ॐ गानप्रणयवते नम: ।
३०४. ॐ गानध्यात्रे नम: ।
३०५. ॐ गानबुद्धये नम: ।
३०६. ॐ गानोत्सुकमनसे नम: ।
३०७. ॐ गानोत्सुकाय नम: ।
३०८. ॐ गानभूमये नम: ।
३०९. ॐ गानसीम्ने नम: ।
३१०. ॐ गुणोज्ज्वलाय नम: ।
३११. ॐ गानाङ्गज्ञानवते नम: ।
३१२. ॐ गानमानवते नम: ।
३१३. ॐ गानपेशलाय नम: ।
३१४. ॐ गानवत्प्रणयाय नम: ।
३१५. ॐ गानसमुद्राय नम: ।
३१६. ॐ गानभूषणाय नम: ।
३१७. ॐ गानसिन्धवे नम: ।
३१८. ॐ गानपराय नम: ।
३१९. ॐ गानप्राणाय नम: ।
३२०. ॐ गणाश्रयाय नम: ।
३२१. ॐ गानैकभुवे नम: ।
३२२. ॐ गानह्रष्टाय नम: ।
३२३. ॐ गानचक्षुषे नम: ।
३२४. ॐ गणैकदृशे नम: ।
३२५. ॐ गानमत्ताय नम: ।
३२६. ॐ गानरुचये नम: ।
३२७. ॐ गानविदे नम: ।
३२८. ॐ गानवित्प्रियाय नम: ।
३२९. ॐ गानान्तरात्मने नम: ।
३३०. ॐ गानाढ्याय नम: ।
३३१. ॐ गानभ्राजत्सभाय नम: ।
३३२. ॐ गानमायाय नम: ।
३३३. ॐ गानधराय नम: ।
३३४. ॐ गानविद्याविशोधकाय नम: ।
३३५. ॐ गानाहितघ्नाय नम: ।
३३६. ॐ गानेन्द्राय नम: ।
३३७. ॐ गानलीनाय नम: ।
३३८. ॐ गतिप्रियाय नम: ।
३३९. ॐ गानाधीशाय नम: ।
३४०. ॐ गानलयाय नम: ।
३४१. ॐ गानाधाराय नम: ।
३४२. ॐ गतीश्वराय नम: ।
३४३. ॐ गानवन्मानदाय नम: ।
३४४. ॐ गानभूतये नम: ।
३४५. ॐ गानैकभुतिमते नम: ।
३४६. ॐ गानतानतताय नम: ।
३४७. ॐ गानतानदानविमोहिताय नम: ।
३४८. ॐ गुरवे नम: ।
३४९. ॐ गुरूदरश्रोणये नम: ।
३५०. ॐ गुरुतत्त्वार्थदर्शनाय नम: ।
३५१. ॐ गुरुस्तुताय नम: ।
३५२. ॐ गुरुगुणाय नम: ।
३५३. ॐ गुरुमायाय नम: ।
३५४. ॐ गुरुप्रियाय नम: ।
३५५. ॐ गुरुकीर्तये नम: ।
३५६. ॐ गुरुभुजाय नम: ।
३५७. ॐ गुरुवक्षसे नम: ।
३५८. ॐ गुरुप्रभाय नम: ।
३५९. ॐ गुरुलक्षणसम्पन्नाय नम: ।
३६०. ॐ गुरुद्रोहपराङमुखाय नम: ।
३६१. ॐ गुरुविद्याय नम: ।
३६२. ॐ गुरुप्राणाय नम: ।
३६३. ॐ गुरुबाहुबलोच्छ्रयाय नम: ।
३६४. ॐ गुरुदैत्यप्राणहराय नम: ।
३६५. ॐ गुरुदैत्यापहारकाय नम: ।
३६६. ॐ गुरुगर्वहराय नम: ।
३६७. ॐ गुह्यप्रवराय नम: ।
३६८. ॐ गुरुदर्पघ्ने नम: ।
३६९. ॐ गुरुगौरवदायिने नम: ।
३७०. ॐ गुरुभीत्यपहारकाय नम: ।
३७१. ॐ गुरुशुण्डाय नम: ।
३७२. ॐ गुरुस्कन्धाय नम: ।
३७३. ॐ गुरुजङ्घाय नम: ।
३७४. ॐ गुरुप्रथाय नम: ।
३७५. ॐ गुरुभालाय नम: ।
३७६. ॐ गुरुगलाय नम: ।
३७७. ॐ गुरुश्रिये नम: ।
३७८. ॐ गुरुगर्वनुदे नम: ।
३७९. ॐ गुरूरवे नम: ।
३८०. ॐ गुरुपीनांसाय नम: ।
३८१. ॐ गुरुप्रणयलालसाय नम: ।
३८२. ॐ गुरुमुख्याय नम: ।
३८३. ॐ गुरुकुलस्थायिने नम: ।
३८४. ॐ गुरुगुणाय नम: ।
३८५. ॐ गुरुसंशयभेत्त्रे नम: ।
३८६. ॐ गुरुमानप्रदायकाय नम: ।
३८७. ॐ गुरुधर्मसदाराध्याय नम: ।
३८८. ॐ गुरुधर्मनिकेतनाय नम: ।
३८९. ॐ गुरुदैत्यकुलच्छेत्त्रे नम: ।
३९०. ॐ गुरुसैन्याय नम: ।
३९१. ॐ गुरुद्युतये नम: ।
३९२. ॐ गुरुधर्माग्रगण्याय नम: ।
३९३. ॐ गुरुधर्मधुरन्धराय नम: ।
३९४. ॐ गरिष्ठाय नम: ।
३९५. ॐ गुरुसंतापशमनाय नम: ।
३९६. ॐ गुरुपूजिताय नम: ।
३९७. ॐ गुरुधर्मधराय नम: ।
३९८. ॐ गौरधर्माधाराय नम: ।
३९९. ॐ गदापहाय नम: ।
४००. ॐ गुरुशास्त्रविचारज्ञाय नम: ।
४०१. ॐ गुरुशास्त्रक्रुतोद्यमाय नम: ।
४०२. ॐ गुरुशास्त्रार्थनिलयाय नम: ।
४०३. ॐ गुरुशास्त्रालयाय नम: ।
४०४. ॐ गुरुमन्त्राय नम: ।
४०५. ॐ गुरुश्रेष्ठाय नम: ।
४०६. ॐ गुरुमन्त्रफलप्रदाय नम: ।
४०७. ॐ गुरुस्त्रीगमनोद्दामप्रायश्चित्तनिवारकाय नम: ।
४०८. ॐ गुरुसंसारसुखदाय नम: ।
४०९. ॐ गुरुसंसारदु:खभिदे नम: ।
४१०. ॐ गुरुश्‍लाघापराय नम: ।
४११. ॐ गौरभानुखण्डावतंसभृते नम: ।
४१२. ॐ गुरुप्रसन्नमूर्तये नम: ।
४१३. ॐ गुरुशापविमोचकाय नम: ।
४१४. ॐ गुरुकान्तये नम: ।
४१५. ॐ गुरुमयाय नम: ।
४१६. ॐ गुरुशासनपालकाय नम: ।
४१७. ॐ गुरुतन्त्राय नम: ।
४१८. ॐ गुरुप्रज्ञाय नम: ।
४१९. ॐ गुरुभाय नम: ।
४२०. ॐ गुरुदैवताय नम: ।
४२१. ॐ गुरुविक्रमसंचाराय नम: ।
४२२. ॐ गुरुदृशे नम: ।
४२३. ॐ गुरुविक्रमाय नम: ।
४२४. ॐ गुरुक्रमाय नम: ।
४२५. ॐ गुरुप्रेष्ठाय नम: ।
४२६. ॐ गुरुपाखण्डखण्डकाय नम: ।
४२७. ॐ गुरुगर्जितसम्पूर्णब्रह्माण्डाय नम: ।
४२८. ॐ गुरुगर्जिताय नम: ।
४२९. ॐ गुरुपुत्रप्रियसखाय नम: ।
४३०. ॐ गुरुपुत्रभयापहाय नम: ।
४३१. ॐ गुरुपुत्रपरित्रात्रे नम: ।
४३२. ॐ गुरुपुत्रवरप्रदाय नम: ।
४३३. ॐ गुरुपुत्रार्तिशमनाय नम: ।
४४. ॐ गुरुपुत्राधिनाशनाय नम: ।
४३५. ॐ गुरुपुत्रप्राणदात्रे नम: ।
४३६. ॐ गुरुभक्तिपरायणाय नम: ।
४३७. ॐ गुरुविज्ञानविभवाय नम: ।
४३८. ॐ गौरभानुवरप्रदाय नम: ।
४३९. ॐ गौरभानुस्तुताय नम: ।
४४०. ॐ गौरभानुत्रासापहारकाय नम: ।
४४१. ॐ गौरभानुप्रियाय नम: ।
४४२. ॐ गौरभानवे नम: ।
४४३. ॐ गौरववर्धनाय नम: ।
४४४. ॐ गौरभानुपरित्रात्रे नम: ।
४४५. ॐ गौरभानुसखाय नम: ।
४४६. ॐ गौरभानुप्रभवे नम: ।
४४७. ॐ गौरभानुभीतिप्रणाशनाय नम: ।
४४८. ॐ गौरीतेज:समुत्पन्नाय नम: ।
४४९. ॐ गौरीह्रदयनन्दनाय नम: ।
४५०. ॐ गौरीस्तनन्धयाय नम: ।
४५१. ॐ गौरीमनोवाञ्छित्तसिद्धिकृते नम: ।
४५२. ॐ गौराय नम: ।
४५३. ॐ गौरगुणाय नम: ।
४५४. ॐ गौरप्रकाशाय नम: ।
४५५. ॐ गौरभैरवाय नम: ।
४५६. ॐ गौरीशनन्दनाय नम: ।
४५७. ॐ गौरीप्रियपुत्राय नम: ।
४५८. ॐ गदाधराय नम: ।
४५९. ॐ गौरीवरप्रदाय नम: ।
४६०. ॐ गौरीप्रणयाय नम: ।
४६१. ॐ गौरसच्छवये नम: ।
४६२. ॐ गौरीगणेश्वराय नम: ।
४६३. ॐ गौरीप्रवणाय नम: ।
४६४. ॐ गौरभावनाय नम: ।
४६५. ॐ गौरात्मने नम: ।
४६६. ॐ गौरकीर्तये नम: ।
४६७. ॐ गौरभावाय नम: ।
४६८. ॐ गरिष्ठदृशे नम: ।
४६९. ॐ गौतमाय नम: ।
४७०. ॐ गौतमीनाथाय नम: ।
४७१. ॐ गौतमीप्राणवल्लभाय नम: ।
४७२. ॐ गौतमाभीष्टवरदाय नम: ।
४७३. ॐ गौतमाभयदायकाय नम: ।
४७४. ॐ गौतमप्रणयप्रह्वाय नम: ।
४७५. ॐ गौतमाश्रमदु:खघ्ने नम: ।
४७६. ॐ गौतमीतीरसंचारिणे नम: ।
४७७. ॐ गौतमीतीर्थनायकाय नम: ।
४७८. ॐ गौतमापत्परिहराय नम: ।
४७९. ॐ गौतमाधिविनाशनाय नम: ।
४८०. ॐ गोपतये नम: ।
४८१. ॐ गोधनाय नम: ।
४८२. ॐ गोपाय नम: ।
४८३. ॐ गोपालप्रियदर्शनाय नम: ।
४८४. ॐ गोपालाय नम: ।
४८५. ॐ गोगणाधीशाय नम: ।
४८६. ॐ गोकश्‍मलनिवर्तकाय नम: ।
४८७. ॐ गोसहस्राय नम: ।
४८८. ॐ गोपवराय नम: ।
४८९. ॐ गोपगोपीसुखावहाय नम: ।
४९०. ॐ गोवर्धनाय नम: ।
४९१. ॐ गोपगोपाय नम: ।
४९२. ॐ गोपाय नम: ।
४९३. ॐ गोकुलवर्धनाय नम: ।
४९४. ॐ गोचराय नम: ।
४९५. ॐ गोचराध्यक्षाय नम: ।
४९६. ॐ गोचरप्रीतिवृद्धिकृते नम: ।
४९७. ॐ गोमिने नम: ।
४९८. ॐ गोकष्टसंत्रात्रे नम: ।
४९९. ॐ गोसंतापनिवर्तकाय नम: ।
५००. ॐ गोष्ठाय नम: ।
५०१. ॐ गोष्ठाश्रयाय नम: ।
५०२. ॐ गोष्ठपतये नम: ।
५०३. ॐ गोधनवर्धनाय नम: ।
५०४. ॐ गोष्ठप्रियाय नम: ।
५०५. ॐ गोष्ठमयाय नम: ।
५०६. ॐ गोष्ठामयनिवर्तकाय नम: ।
५०७. ॐ गोलोकाय नम: ।
५०८. ॐ गोलकाय नम: ।
५०९. ॐ गोभृते नम: ।
५१०. ॐ गोभर्त्रे नम: ।
५११. ॐ गोसुखावहाय नम: ।
५१२. ॐ गुदुहे नम: ।
५१३. ॐ गोधुग्गणप्रेष्ठाय नम: ।
५१४. ॐ गोदोग्धे नम: ।
५१५. ॐ गोमयप्रियाय नम: ।
५१६. ॐ गोत्राय नम: ।
५१७. ॐ गोत्रपतये नम: ।
५१८. ॐ गोत्रप्रभवे नम: ।
५१९. ॐ गोत्रभयापहाय नम: ।
५२०. ॐ गोत्रवृद्धिकराय नम: ।
५२१. ॐ गोत्रप्रियाय नम: ।
५२२. ॐ गोत्रार्तिनाशनाय नम: ।
५२३. ॐ गोत्रोद्धारपराय नम: ।
५२४. ॐ गोत्रप्रवराय नम: ।
५२५. ॐ गोत्रदैवताय नम: ।
५२६. ॐ गोत्रविख्यातनाम्ने नम: ।
५२७. ॐ गोत्रिणे नम: ।
५२८. ॐ गोत्रप्रपालकाय नम: ।
५२९. ॐ गोत्रसेतवे नम: ।
५३०. ॐ गोत्रकेतवे नम: ।
५३१. ॐ गोत्रहेतवे नम: ।
५३२. ॐ गतक्लमाय नम: ।
५३३. ॐ गोत्रत्राणकराय नम: ।
५३४. ॐ गोत्रपतये नम: ।
५३५. ॐ गोत्रेशपूजिताय नम: ।
५३६. ॐ गोत्रभिदे नम: ।
५३७. ॐ गोत्रभीत्त्रात्रे नम: ।
५३८. ॐ गोत्रभिद्वरदायकाय नम: ।
५३९. ॐ गोत्रभित्पूजितपदाय नम: ।
५४०. ॐ गोत्रभिच्छत्रुसूदनाय नम: ।
५४१. ॐ गोत्रभित्प्रीतिदाय नम: ।
५४२. ॐ गोत्रभिदे नम: ।
५४३. ॐ गोत्रपालकाय नम: ।
५४४. ॐ गोत्रभिद्गीतचरिताय नम: ।
५४५. ॐ गोत्रभिद्राज्यरक्षकाय नम: ।
५४६. ॐ गोत्रभिज्जयदायिने नम: ।
५४७. ॐ गोत्रभित्प्रणयाय नम: ।
५४८. ॐ गोत्रभिद्भयसम्भेत्त्रे नम: ।
५४९. ॐ गोत्रभिन्मानदायकाय नम: ।
५५०. ॐ गोत्रभिद्गोपनपराय नम: ।
५५१. ॐ गोत्रभित्सैन्यनायकाय नम: ।
५५२. ॐ गोत्राधिपप्रियाय नम: ।
५५३. ॐ गोत्रपुत्रीपुत्राय नम: ।
५५४. ॐ गिरिप्रियाय नम: ।
५५५. ॐ ग्रन्थज्ञाय नम: ।
५५६. ॐ ग्रन्थकृते नम: ।
५५७. ॐ ग्रन्थग्रन्थिभिदे नम: ।
५५८. ॐ ग्रन्थविघ्नघ्ने नम: ।
५५९. ॐ ग्रन्थादये नम: ।
५६०. ॐ ग्रन्थसंचाराय नम: ।
५६१. ॐ ग्रन्थश्रवणलोलुपाय नम: ।
५६२. ॐ ग्रन्थाधीनक्रियाय नम: ।
५६३. ॐ ग्रन्थप्रियाय नम: ।
५६४. ॐ ग्रन्थार्थतत्त्वविदे नम: ।
५६५. ॐ ग्रन्थसंशयसंछेदिने नम: ।
५६६. ॐ ग्रन्थवक्त्रे नम: ।
५६७. ॐ ग्रहाग्रण्ये नम: ।
५६८. ॐ ग्रन्थगीतगुणाय नम: ।
५६९. ॐ ग्रन्थगीताय नम: ।
५७०. ॐ ग्रन्थादिपूजिताय नम: ।
५७१. ॐ ग्रन्थारम्भस्तुताय नम: ।
५७२. ॐ ग्रन्थग्राहिणे नम: ।
५७३. ॐ ग्रन्थार्थपारदृशे नम: ।
५७४. ॐ ग्रन्थदृशे नम: ।
५७५. ॐ ग्रन्थविज्ञानाय नम: ।
५७६. ॐ ग्रन्थसंदर्भशोधकाय नम: ।
५७७. ॐ ग्रन्थकृत्पूजिताय नम: ।
५७८. ॐ ग्रन्थकराय नम: ।
५७९. ॐ ग्रन्थपरायणाय नम: ।
५८०. ॐ ग्रन्थपारायणपराय नम: ।
५८१. ॐ ग्रन्थसंदेहभञ्जकाय नम: ।
५८२. ॐ ग्रन्थकृद्वरदात्रे नम: ।
५८३. ॐ ग्रन्थकृद्वन्दिताय नम: ।
५८४. ॐ ग्रन्थानुरक्ताय नम: ।
५८५. ॐ ग्रन्थज्ञाय नम: ।
५८६. ॐ ग्रन्थानुग्रहदायकाय नम: ।
५८७. ॐ ग्रन्थान्तरात्मने नम: ।
५८८. ॐ ग्रन्थार्थपण्डिताय नम: ।
५८९. ॐ ग्रन्थसौह्रदाय नम: ।
५९०. ॐ ग्रन्थपारङ्गमाय नम: ।
५९१. ॐ ग्रन्थगुणविदे नम: ।
५९२. ॐ ग्रन्थविग्रहाय नम: ।
५९३. ॐ ग्रन्थसेतवे नम: ।
५९४. ॐ ग्रन्थहेतवे नम: ।
५९५. ॐ ग्रन्थकेतवे नम: ।
५९६. ॐ ग्रहाग्रगाय नम: ।
५९७. ॐ ग्रन्थपूज्याय नम: ।
५९८. ॐ ग्रन्थगेयाय नम: ।
५९९. ॐ ग्रन्थग्रथनलालसाय नम: ।
६०० ॐ ग्रन्थभूमये नम: ।
६०१. ॐ ग्रहश्रेष्ठाय नम: ।
६०२. ॐ ग्रहकेतवे नम: ।
६०३. ॐ ग्रहाश्रयाय नम: ।
६०४. ॐ ग्रन्थकाराय नम: ।
६०५. ॐ ग्रन्थकारमान्याय नम: ।
६०६. ॐ ग्रन्थप्रसारकाय नम: ।
६०७. ॐ ग्रन्थश्रमज्ञाय नम: ।
६०८. ॐ ग्रन्थाङ्गाय नम: ।
६०९. ॐ ग्रन्थभ्रमनिवारकाय नम: ।
६१०. ॐ ग्रन्थप्रवणसर्वाङगाय नम: ।
६११. ॐ ग्रन्थप्रणयतत्पराय नम: ।
६१२. ॐ गीताय नम: ।
६१३. ॐ गीतगुणाय नम: ।
६१४. ॐ गीतकीर्तये नम: ।
६१५. ॐ गीतविशारदाय नम: ।
६१६. ॐ गीतस्फीतयशसे नम: ।
६१७. ॐ गीतप्रणयाय नम: ।
६१८. ॐ गीतचञ्चुराय नम: ।
६१९. ॐ गीतप्रसन्नाय नम: ।
६२०. ॐ गीतात्मने नम: ।
६२१. ॐ गीतलोलाय नम: ।
६२२. ॐ गतस्पृहाय नम: ।
६२३. ॐ गीताश्रयाय नम: ।
६२४. ॐ गीतमयाय नम: ।
६२५. ॐ गीततत्त्वार्थकोविदाय नम: ।
६२६. ॐ गीतसंशयसंछेत्त्रे नम: ।
६२७. ॐ गीतसंगीतशासनाय नम: ।
६२८. ॐ गीतार्थज्ञाय नम: ।
६२९. ॐ गीततत्त्वाय नम: ।
६३०. ॐ गीतातत्त्वाय नम: ।
६३१. ॐ गताश्रयाय नम: ।
६३२. ॐ गीतासाराय नम: ।
६३३. ॐ गीताकृते नम: ।
६३४. ॐ गीताकृद्‌विघ्ननाशनाय नम: ।
६३५. ॐ गीताशक्ताय नम: ।
६३६. ॐ गीतलीनाय नम: ।
६३७. ॐ गीताविगतसंज्वराय नम: ।
६३८. ॐ गीतैकदृशे नम: ।
६३९. ॐ गीतभूतये नम: ।
६४०. ॐ गीतप्रीताय नम: ।
६४१. ॐ गतालसाय नम: ।
६४२. ॐ गीतवाद्यपटवे नम: ।
६४३. ॐ गीतप्रभवे नम: ।
६४४. ॐ गीतार्थतत्वविदे नम: ।
६४५. ॐ गीतागीतविवेकज्ञाय नम: ।
६४६. ॐ गीताप्रवणचेतनाय नम: ।
६४७. ॐ गतभिये नम: ।
६४८. ॐ गतविद्वेषाय नम: ।
६४९. ॐ गतसंसारबन्धनाय नम: ।
६५०. ॐ गतमायाय नम: ।
६५१. ॐ गतत्रासाय नम: ।
६५२. ॐ गतदु:खाय नम: ।
६५३. ॐ गतज्वराय नम: ।
६५४. ॐ गतासुह्रदे नम: ।
६५५. ॐ गताज्ञानाय नम: ।
६५६. ॐ गतदुष्टाशयाय नम: ।
६५७. ॐ गताय नम: ।
६५८. ॐ गतार्तये नम: ।
६५९. ॐ गतसंकल्पाय नम: ।
६६०. ॐ गतदुष्टविचेष्टिताय नम: ।
६६१. ॐ गताहङ्दारसंचाराय नम: ।
६६२. ॐ गतदर्पाय नम: ।
६६३. ॐ गताहिताय नम: ।
६६४. ॐ गतविघ्नाय नम: ।
६६५. ॐ गतभयाय नम: ।
६६६. ॐ गतागतनिवारकाय नम: ।
६६७. ॐ गतव्यथाय नम: ।
६६८. ॐ गतापायाय नम: ।
६६९. ॐ गतदोषाय नम: ।
६७०. ॐ गते:पराय नम: ।
६७१. ॐ गतसर्वविकाराय नम: ।
६७२. ॐ गतगञ्जितकुञ्जराय नम: ।
६७३. ॐ गतकम्पितभूपृष्ठाय नम: ।
६७४. ॐ गतरुजे नम: ।
६७५. ॐ गतकल्मषाय नम: ।
६७६. ॐ गतदैन्याय नम: ।
६७७. ॐ गतस्तैन्याय नम: ।
६७८. ॐ गतमानाय नम: ।
६७९. ॐ गतश्रमाय नम: ।
६८०. ॐ गतक्रोधाय नम: ।
६८१. ॐ गतग्लानये नम: ।
६८२. ॐ गतम्लानाय नम: ।
६८३. ॐ गतभ्रमाय नम: ।
६८४. ॐ गताभावाय नम: ।
६८५. ॐ गतभवाय नम: ।
६८६. ॐ गततत्त्वार्थसंशयाय नम: ।
६८७. ॐ गयसुरशिरश्‍छेत्रे नम: ।
६८८. ॐ गयासुरवरप्रदाय नम: ।
६८९. ॐ गयावासाय नम: ।
६९०. ॐ गयानाथाय नम: ।
६९१. ॐ गयवासिनमस्कृताय नम: ।
६९२. ॐ गयातीर्थफलाध्यक्षाय नम: ।
६९३. ॐ गयायात्राफलप्रदाय नम: ।
६९४. ॐ गयामयाय नम: ।
६९५. ॐ गयाक्षेत्राय नम: ।
६९६. ॐ गयाक्षेत्रनिवासकृते नम: ।
६९७. ॐ गयावासिस्तुताय नम: ।
६९८. ॐ गायन्मध्रुवतलसत्कटाय नम: ।
६९९. ॐ गायकाय नम: ।
७००. ॐ गायकवराय नम: ।
७०१. ॐ गायकेष्टफलप्रदाय नम: ।
७०२. ॐ गायकप्रणयिने नम: ।
७०३. ॐ गात्रे नम: ।
७०४. ॐ गायकाभयदायकाय नम: ।
७०५. ॐ गायकप्रवणस्वान्ताय नम: ।
७०६. ॐ गायकाय प्रथमाय नम: ।
७०७. ॐ गायकोद्गीतसम्प्रीताय नम: ।
७०८. ॐ गायकोत्कटविघ्नघ्ने नम: ।
७०९. ॐ गानगेयाय नम: ।
७१०. ॐ गायकेशाय नम: ।
७११. ॐ गायकान्तरसंचराय नम: ।
७१२. ॐ गायकप्रियदाय नम: ।
७१३. ॐ गायकाधीनविग्रहाय नम: ।
७१४. ॐ गेयाय नम: ।
७१५. ॐ गेयगुणाय नम: ।
७१६. ॐ गेयचरिताय नम: ।
७१७. ॐ गेयतत्त्वविदे नम: ।
७१८. ॐ गायकत्रासघ्ने नम: ।
७१९. ॐ ग्रन्थाय नम: ।
७२०. ॐ ग्रन्थतत्त्वविवेचकाय नम: ।
७२१. ॐ गाढागुरागाय नम: ।
७२२. ॐ गाढाङ्गाय नम: ।
७२३. ॐ गाढगङ्गाजलय नम: ।
७२४. ॐ गाढावगाढजलधये नम: ।
७२५. ॐ गाढप्रज्ञाय नम: ।
७२६. ॐ गतामयात नम: ।
७२७. ॐ गाढप्रत्यर्थिसैन्याय नम: ।
७२८. ॐ गाढानुग्रहतत्पराय नम: ।
७२९. ॐ गाढश्‍लेषरसाभिज्ञाय नम: ।
७३०. ॐ गाढनिर्वृतिसाधकाय नम: ।
७३१. ॐ गङ्गाधरेष्टवरदाय नम: ।
७३२. ॐ गङ्गाधरभयापहाय नम: ।
७३३. ॐ गङ्गाधरगुरवे नम: ।
७३४. ॐ गङ्गाधरध्यातपदाय नम: ।
७३५. ॐ गङ्गाधरस्तुताय नम: ।
७३६. ॐ गङ्गाधराराध्याय नम: ।
७३७. ॐ गतस्मयाय नम: ।
७३८. ॐ गङ्गाधरप्रियाय नम: ।
७३९. ॐ गङ्गाधराय नम: ।
७४०. ॐ गङ्गाम्बुसुन्दराय नम: ।
७४१. ॐ गङ्गाजलरसास्वादचतुराय नम: ।
७४२. ॐ गाङ्गतीरयाय नम: ।
७४३. ॐ गङ्गाजलप्रणयवते नम: ।
७४४. ॐ गङातीरविहारकृते नम: ।
७४५. ॐ गङ्गाप्रियाय नम: ।
७४६. ॐ गाङ्गजलावगाहनपराय नम: ।
७४७. ॐ गन्धमादनसंवासाय नम: ।
७४८. ॐ गन्धमादनकेलिकृते नम: ।
७४९. ॐ गन्धानुलिप्तसर्वाङ्गाय नम: ।
७५०. ॐ गन्धलुब्धमधुव्रताय नम: ।
७५१. ॐ गन्धाय नम: ।
७५२. ॐ गन्धर्वराजाय नम: ।
७५३. ॐ गन्धर्वप्रियकृते नम: ।
७५४. ॐ गंधर्वविद्यातत्त्वज्ञाय नम: ।
७५५. ॐ गन्धर्वप्रीतिवर्धनाय नम: ।
७५६. ॐ गकारबीजनिलयाय नम: ।
७५७. ॐ गकाराय नम: ।
७५८. ॐ गर्विगर्वनुदे नम: ।
७५९. ॐ गन्धर्वगणसंसेव्याय नम: ।
७६०. ॐ गन्धर्ववरदायकाय नम: ।
७६१. ॐ गन्धर्वाय नम: ।
७६२. ॐ गन्धमातङ्गाय नम: ।
७६३. ॐ गन्धर्वकुलदैवताय नम: ।
७६४. ॐ गन्धर्वगर्वसंछेत्त्रे नम: ।
७६५. ॐ गन्धर्ववरदर्पघ्ने नम: ।
७६६. ॐ गन्धर्वप्रवणस्वन्ताय नम: ।
७६७. ॐ गन्धर्वगणसंस्तुताय नम: ।
७६८. ॐ गन्धर्वार्चितपादाब्जाय नम: ।
७६९. ॐ गंधर्वभयहारकाय नम: ।
७७०. ॐ गन्धर्वाभयदाय नम: ।
७७१. ॐ गन्धर्वप्रतिपालकाय नम: ।
७७२. ॐ गन्धर्वगीतचरिताय नम: ।
७७३. ॐ गन्धर्वप्रणयोत्सुकाय नम: ।
७७४. ॐ गन्धर्वगानश्रवणप्रणयिने नम: ।
७७५. ॐ गर्वभञ्जनाय नम: ।
७७६. ॐ गन्धर्वत्राणसन्नद्धाय नम: ।
७७७. ॐ गन्धर्वसमरक्षमाय नम: ।
७७८. ॐ गन्धर्वस्त्रीभिराराध्याय नम: ।
७७९. ॐ गानाय नम: ।
७८०. ॐ गानपटवे नम: ।
७८१. ॐ गच्छाय नम: ।
७८२. ॐ गच्छपतये नम: ।
७८३. ॐ गच्छनायकाय नम: ।
७८४. ॐ गच्छगर्वघ्ने नम: ।
७८५. ॐ गच्छराजाय नम: ।
७८६. ॐ गच्छेशाय नम: ।
७८७. ॐ गचाराजनमस्कृताय नम: ।
७८८. ॐ गच्छप्रियाय नम: ।
७८९. ॐ गच्छगुरवे नम: ।
७९०. ॐ गच्छत्राणकृतोद्यमाय नम: ।
७९१. ॐ गच्छप्रभवे नम: ।
७९२. ॐ गच्छाचराय नम: ।
७९३. ॐ गच्छप्रियकृतोद्यमाय नम: ।
७९४. ॐ गच्छगीतगुणाय नम: ।
७९५. ॐ गच्छमर्यादाप्रतिपालकाय नम: ।
७९६. ॐ गच्छधाते नम: ।
७९७. ॐ गच्छभर्त्रे नम: ।
७९८. ॐ गच्छवन्द्याय नम: ।
७९९. ॐ गुरोर्गुरवे नम: ।
८००. ॐ गृत्साय नम: ।
८०१. ॐ गृतस्मदाय नम: ।
८०२. ॐ गृत्समदाभीष्टवरप्रदाय नम: ।
८०३. ॐ गीर्वाणगीतचरिताय नम: ।
८०४. ॐ गीर्वाणगणसेविताय नम: ।
८०५. ॐ गीर्वाणवरदात्रे नम: ।
८०६. ॐ गीर्वाणभयनाशकृते नम: ।
८०७. ॐ गीर्वाणगुणसंवीताय नम: ।
८०८. ॐ गीर्वाणारातिसूदनाय नम: ।
८०९. ॐ गीर्वाणधाम्ने नम: ।
८१०. ॐ गीर्वाणगोप्त्रे नम: ।
८११. ॐ गीर्वाणगर्वाह्रदे नम: ।
८१२. ॐ गीर्वाणार्तिहराय नम: ।
८१३. ॐ गीर्वाणवरदायकाय नम: ।
८१४. ॐ गीर्वाणशरणाय नम: ।
८१५. ॐ गीतनाम्ने नम: ।
८१६. ॐ गीर्वाणसुन्दराय नम: ।
८१७. ॐ गीर्वाणप्राणदाय नम: ।
८१८ ॐ गन्त्रे नम: ।
८१९. ॐ गीर्वाणानीकरक्षकाय नम: ।
८२०. ॐ गुहेहापूरकाय नम: ।
८२१. ॐ गन्धमत्ताय नम: ।
८२२. ॐ गीर्वाणपुष्टिदाय नम: ।
८२३. ॐ गीर्वाणप्रयुतत्रात्रे नम: ।
८२४. ॐ गीतगोत्राय नम: ।
८२५. ॐ गताहिताय नम: ।
८२६. ॐ गीर्वाणसेवितपदाय नम: ।
८२७. ॐ गीर्वाणप्रथिताय नम: ।
८२८. ॐ गलते नम: ।
८२९. ॐ गीर्वाणगोत्रप्रवराय नम: ।
८३०. ॐ गीर्वाणफलदायकाय नम: ।
८३१. ॐ गीर्वाणप्रियकर्त्रे नम: ।
८३२. ॐ गीर्वाणागमसारविदे नम: ।
८३३. ॐ गीर्वाणागमसम्पत्तये नम: ।
८३४. ॐ गीर्वाणव्यसनापहाय नम: ।
८३५. ॐ गीर्वाणप्रणयाय नम: ।
८३६. ॐ गीतग्रहणोत्सुकमनसाय नम: ।
८३७. ॐ गीर्वाणभ्रमसम्भेत्रे नम: ।
८३८. ॐ गीर्वाणगुरुपूजिताय नम: ।
८३९. ॐ ग्रहाय नम: ।
८४०. ॐ ग्रहपतये नम: ।
८४१. ॐ ग्राहाय नम: ।
८४२. ॐ ग्रहपीडाप्रणाशनाय नम: ।
८४३. ॐ ग्रहस्तुताय नम: ।
८४४. ॐ ग्रहाध्यक्षाय नम: ।
८४५. ॐ ग्रहेशाय नम: ।
८४६. ॐ ग्रहदैवताय नम: ।
८४७. ॐ ग्रहकृते नम: ।
८४८. ॐ ग्रहभर्त्रे नम: ।
८४९. ॐ ग्रहेशानाय नम: ।
८५०. ॐ ग्रहेश्वराय नम: ।
८५१. ॐ ग्रहाराध्याय नम: ।
८५२. ॐ ग्रहत्रात्रे नम: ।
८५३. ॐ ग्रहगोप्त्रे नम: ।
८५४. ॐ ग्रहोत्कटाय नम: ।
८५५. ॐ ग्रहगीतगुणाय नम: ।
८५६. ॐ ग्रन्थप्रणेत्रे नम: ।
८५७. ॐ ग्रहवन्दिताय नम: ।
८५८. ॐ गविने नम: ।
८५९. ॐ गवीश्वराय नम: ।
८६०. ॐ गर्विणे नम: ।
८६१. ॐ गर्विष्ठाय नम: ।
८६२. ॐ गर्विगर्वघ्ने नम: ।
८६३. ॐ गवांप्रियाय नम: ।
८६४. ॐ गवांनाथाय नम: ।
८६५. ॐ गवीशानाय नम: ।
८६६. ॐ गवाम्पतये नम: ।
८६७. गव्यप्रियाय नम: ।
८६८. ॐ गवांगोप्त्रे नम: ।
८६९. ॐ गविसम्पत्तिसाधकाय नम: ।
८७०. ॐ गविरक्षणसंनद्धाय नम: ।
८७१. ॐ गवांभयहराय नम: ।
८७२. ॐ गविगर्वहराय नम: ।
८७३. ॐ गोदाय नम: ।
८७४. ॐ गोप्रदाय नम: ।
८७५. ॐ गोजयप्रदाय नम: ।
८७६. ॐ गजायुतबलाय नम: ।
८७७. ॐ गण्डगुञ्जन्मत्तमधुव्रताय नम: ।
८७८. ॐ गण्डस्थललसद्दानमिलन्मत्तालिमण्डिताय नम: ।
८७९. ॐ गुडाय नम: ।
८८०. ॐ गुडप्रियाय नम: ।
८८१. ॐ गण्डगलद्दानाय नम: ।
८८२. ॐ गुडाशनाय नम: ।
८८३. ॐ गुडाकेशाय नम: ।
८८४. ॐ गुडाकेशसहायाय नम: ।
८८५. ॐ गुडलड्‌डुभुजे नम: ।
८८६. ॐ गुडभुजे नम: ।
८८७. ॐ गुडभुग्गण्याय नम: ।
८८८. ॐ गुडाकेशवरप्रदाय नम: ।
८८९. ॐ गुडाकेशार्चितपदाय नम: ।
८९०. ॐ गुडाकेशसखाय नम: ।
८९१. ॐ गदाधरार्चितपदाय नम: ।
८९२. ॐ गदाधरवरप्रदाय नम: ।
८९३. ॐ गदायुधाय नम: ।
८९४. ॐ गदापाणये नम: ।
८९५. ॐ गदायुद्धविशारदाय नम: ।
८९६. ॐ गदघ्ने नम: ।
८९७. ॐ गददर्पघ्नाय नम: ।
८९८. ॐ गदगर्वप्रणाशनाय नम: ।
८९९. ॐ गदग्रस्तपरित्रात्रे नम: ।
९००. ॐ गदाडाम्बरखण्डकाय नम: ।
९०१. ॐ गुहाय नम: ।
९०२. ॐ गुहाग्रजाय नम: ।
९०३. ॐ गुप्ताय नम: ।
९०४. ॐ गुहाशायिने नम: ।
९०५. ॐ गुहाशयाय नम: ।
९०६. ॐ गुहप्रीतिकराय नम: ।
९०७. ॐ गूढाय नम: ।
९०८. ॐ गूढगुल्फाय नम: ।
९०९. ॐ गुणैकदृशे नम: ।
९१०. ॐ गिरे नम: ।
९११. ॐ गीष्पतये नम: ।
९१२. ॐ गिरीशानाय नम: ।
९१३. ॐ गीर्देवीगीतसद्‍गुणाय नम: ।
९१४. ॐ गीर्देवाय नम: ।
९१५. ॐ गीष्प्रियाय नम: ।
९१६. ॐ गीर्भुवे नम: ।
९१७. ॐ गीत्मने नम: ।
९१८. ॐ गीष्प्रियङ्कराय नम: ।
९१९. ॐ गीर्भूमये नम: ।
९२०. ॐ गीरसज्ञाय नम: ।
९२१. ॐ गी:प्रसन्नाय नम: ।
९२२. ॐ गिरीश्वराय नम:।
९२३. ॐ गिरीशजाय नम:।
९२४. ॐ गिरौशायिने नम:।
९२५.ॐ गिरिराजसुखावहाय नम: ।
९२६. ॐ गिरिराजार्चितपदाय नम: ।
९२७. ॐ गिरिराजनमस्कृताय नम: ।
९२८. ॐ गिरिराजगुहाविष्टाय नम: ।
९२९. ॐ गिरिराजाभयप्रदाय नम: ।
९३०. ॐ गिरिराजेष्टवरदाय नम: ।
९३१. ॐ गिरिराजप्रपालकाय नम: ।
९३२. ॐ गिरिराजसुतासूनवे नम: ।
९३३. ॐ गिरिराजजयप्रदाय नम: ।
९३४. ॐ गिरिव्रजवनस्थायिने नम: ।
९३५. ॐ गिरिव्रजचराय नम: ।
९३६. ॐ गर्गाय नम: ।
९३७. ॐ गर्गप्रियाय नम: ।
९३८. ॐ गर्गदेवाय नम: ।
९३९. ॐ गर्गनमस्कृताय नम: ।
९४०. ॐ गर्गभीतिहराय नम: ।
९४१. ॐ गर्गवरदाय नम: ।
९४२. ॐ गर्गसंस्तुताय नम: ।
९४३. ॐ गर्गगीतप्रसन्नात्मने नम: ।
९४४. ॐ गर्गानन्दकराय नम: ।
९४५. ॐ गर्गप्रियाय नम: ।
९४६. ॐ गर्गमानप्रदाय नम: ।
९४७. ॐ गर्गारिभञ्जकाय नम: ।
९४८. ॐ गर्गवर्गपरित्रात्रे नम: ।
९४९. ॐ गर्गसिद्धिप्रदायकाय नम: ।
९५०. ॐ गर्गग्लानिहराय नम: ।
९५१. ॐ गर्गभ्रमह्रदे नम: ।
९५२. ॐ गर्गसंगताय नम: ।
९५३. ॐ गर्गाचार्याय नम: ।
९५४. ॐ गर्गमुनये नम: ।
९५५. ॐ गर्गसम्मानभाजनाय नम: ।
९५६. ॐ गम्भीराय नम: ।
९५७. ॐ गणितप्रज्ञाय नम: ।
९५८. ॐ गणितागमसारविदे नम: ।
९५९. ॐ गणकाय नम: ।
९६०. ॐ गणकश्‍लाघ्याय नम: ।
९६१. ॐ गणकप्रणयोत्सुकाय नम: ।
९६२. ॐ गणकप्रवणस्वान्ताय नम: ।
९६३. ॐ गणिताय नम: ।
९६४. ॐ गणितागमाय नम: ।
९६५. ॐ गद्याय नम: ।
९६६. ॐ गद्यमयाय नम: ।
९६७. ॐ गद्यपद्यविद्याविशारदाय नम: ।
९६८. ॐ गललग्नमहानागाय नम: ।
९६९. ॐ गलदर्चिषेनम: ।
९७०. ॐ गलन्मदाय नम: ।
९७१. ॐ गलत्कुष्ठिव्यथाहन्त्रे नम: ।
९७२. ॐ गलत्कुष्ठिव्यथाहन्त्रे नम: ।
९७३. ॐ गम्भीरनाभये नम: ।
९७४. ॐ गम्भीरस्वराय नम: ।
९७५. ॐ गम्भीरलोचनाय नम: ।
९७६. ॐ गम्भीरगुणसंपन्नाय नम: ।
९७७. ॐ गम्भीरगतिशोभनाय नम: ।
९७८. ॐ गर्भप्रदाय नम: ।
९७९. ॐ गर्भरूपाय नम: ।
९८०. ॐ गर्भापद्विनिवारकाय नम: ।
९८१. ॐ गर्भागमसंनाशाय नम: ।
९८२. ॐ गर्भदाय नम: ।
९८३. ॐ गर्भशोकनुदे नम: ।
९८४. ॐ गर्भत्रात्रे नम: ।
९८५. ॐ गर्भगोप्त्रे नम: ।
९८६. ॐ गर्भपुष्टिकराय नम: ।
९८७. ॐ गर्भाश्रयाय नम: ।
९८८. ॐ गर्भमयाय नम: ।
९८९. ॐ गर्भामयनिवारकाय नम: ।
९९०. ॐ गर्भाधाराय नम: ।
९९१. ॐ गर्भधराय नम: ।
९९२. ॐ गर्भसंतोषसाधकाय नम: ।
९९३. ॐ गर्भगौरवसंधानसाधनाय नम: ।
९९४. ॐ गर्भवर्गह्रदे नम: ।
९९५. ॐ गरीयसे नम: ।
९९६. ॐ गर्वनुदे नम: ।
९९७. ॐ गर्वमर्दिने नम: ।
९९८. ॐ गरदर्मदकाय नम: ।
९९९. ॐ गरसंतापशमनाय नम: ।
१०००. ॐ गुरुराज्यसुखप्रदाय नम: ।
॥ इति श्रीरुद्रयामले गकारादि श्रीगणपतिसहस्रनामावलि: सम्पूर्णा ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : July 14, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP