श्री लक्ष्मी सहस्त्रनामावलिः - १ ॐ श्रियै नमः । २ ॐ पद्...


हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.
A sahasranamavali is a type of Hindu scripture in which a diety is referred to by 1000 or more different names.Many devout Hindus chant them every morning or evening.


१ ॐ श्रियै नमः ।
२ ॐ पद्मायै नमः ।
३ ॐ प्रकृत्यै नमः ।
४ ॐ सत्त्वायै नमः ।
५ ॐ शान्तायै नमः ।
६ ॐ चिच्छक्‍त्यै नमः ।
७ ॐ अव्ययायै नमः ।
८ ॐ केवलायै नमः ।
९ ॐ निष्कलायै नमः ।
१० ॐ शुद्धायै नमः ।
११ ॐ व्यापिन्यै नमः ।
१२ ॐ व्योमविग्रहायै नमः ।
१३ ॐ व्योमपद्मकृताधारायै नमः ।
१४ ॐ परस्यै नमः ।
१५ ॐ व्योमामृतोद्भवायै नमः ।
१६ ॐ निर्व्योमायै नमः ।
१७ ॐ व्योममध्यस्थायै नमः ।
१८ ॐ पञ्चव्योमपदाश्रितायै नमः ।
१९ ॐ अच्युतायै नमः ।
२० ॐ व्योमानिलयायै नमः ।
२१ ॐ परमानन्दरूपिण्यै नमः ।
२२ ॐ नित्यशुद्धायै नमः ।
२३ ॐ नित्यतृप्तायै नमः ।
२४ ॐ निर्विकारायै नमः ।
२५ ॐ निरीक्षणायै नमः ।
२६ ॐ ज्ञानशक्‍त्यै नमः ।
२७ ॐ कर्तृशक्‍त्यै नमः ।
२८ ॐ भोक्तृशक्‍त्यै नमः ।
२९ ॐ शिखावहायै नमः ।
३० ॐ स्नेहाभासायै नमः ।
३१ ॐ निरानन्दायै नमः ।
३२ ॐ विभूत्यै नमः ।
३३ ॐ विमलायै नमः ।
३४ ॐ चलायै नमः ।
३५ ॐ अनन्तायै नमः ।
३६ ॐ वैष्णव्यै नमः ।
३७ ॐ व्यक्तायै नमः ।
३८ ॐ विश्वानन्दायै नमः ।
३९ ॐ विकाशिन्यै नमः ।
४० ॐ शक्त्यै नमः ।
४१ ॐ विभिन्नसर्वार्त्यै नमः ।
४२ ॐ समुद्रपरितोषिण्यै नमः ।
४३ ॐ मूर्त्यै नमः ।
४४ ॐ सनातन्यै नमः ।
४५ ॐ हादर्यै नमः ।
४६ ॐ निस्तरङ्गायै नमः ।
४७ ॐ निरामयायै नमः ।
४८ ॐ ज्ञानज्ञेयायै नमः ।
४९ ॐ ज्ञानगम्यायै नमः ।
५० ॐ ज्ञानज्ञेयविकाशिन्यै नमः ।
५१ ॐ स्वच्छन्दशक्त्यै नमः ।
५२ ॐ गहनायै नमः ।
५३ ॐ निष्कम्पार्चिषे नमः ।
५४ ॐ सुनिर्मलायै नमः ।
५५ ॐ स्वरूपायै नमः ।
५६ ॐ सर्वगायै नमः ।
५७ ॐ पारायै नमः ।
५८ ॐ बृंहिण्यै नमः ।
५९ ॐ सुगुणोर्जितायै नमः ।
६० ॐ अकलङ्कायै नमः ।
६१ ॐ निराधारायै नमः ।
६२ ॐ निःसंकल्पायै नमः ।
६३ ॐ निराश्रयायै नमः ।
६४ ॐ असंकीर्णायै नमः ।
६५ ॐ सुशान्तायै नमः ।
६६ ॐ शाश्वत्यै नमः ।
६७ ॐ भासुर्यै नमः ।
६८ ॐ स्थिरायै नमः ।
६९ ॐ अनौपम्यायै नमः ।
७० ॐ निर्विकल्पायै नमः ।
७१ ॐ नियन्त्रायै नमः ।
७२ ॐ यन्त्रवाहिन्यै नमः ।
७३ ॐ अभेद्यायै नमः ।
७४ ॐ भेदिन्यै नमः ।
७५ ॐ भिन्नायै नमः ।
७६ ॐ भारत्यै नमः ।
७७ ॐ वैखर्यै नमः ।
७८ ॐ खगायै नमः ।
७९ ॐ अग्राह्यायै नमः ।
८० ॐ ग्राहिकायै नमः ।
८१ ॐ गूढायै नमः ।
८२ ॐ गम्भीरायै नमः ।
८३ ॐ विश्वगोपिन्यै नमः ।
८४ ॐ अनिर्देश्यायै नमः ।
८५ ॐ अप्रतिहतायै नमः ।
८६ ॐ निर्बीजायै नमः ।
८७ ॐ पावन्यै नमः ।
८८ ॐ परस्यै नमः ।
८९ ॐ अप्रतर्क्यायै नमः ।
९० ॐ परिमितायै नमः ।
९१ ॐ भवभ्रान्तिविनाशिन्यै नमः ।
९२ ॐ एकस्यै नमः ।
९३ ॐ द्विरूपाय नमः ।
९४ ॐ त्रिविधायै नमः ।
९५ ॐ असंख्यातायै नमः ।
९६ ॐ सुरेश्वर्यै नमः ।
९७ ॐ सुप्रतिष्ठायै नमः ।
९८ ॐ महाधात्र्यै नमः ।
९९ ॐ स्थित्यै नमः ।
१०० ॐ वृद्धयै नमः ।
१०१ ॐ ध्रुवायै नमः ।
१०२ ॐ गत्यै नमः ।
१०३ ॐ ईश्वर्यै नमः ।
१०४ ॐ महिम्ने नमः ।
१०५ ॐ ऋद्धयै नमः ।
१०६ ॐ प्रमोदायै नमः ।
१०७ ॐ उज्ज्वलोद्यमायै नमः ।
१०८ ॐ अक्षयायै नमः ।
१०९ ॐ वर्धमानायै नमः ।
११० ॐ सुप्रकाशायै नमः ।
१११ ॐ विहङ्गमायै नमः ।
११२ ॐ नीरजायै नमः ।
११३ ॐ जनन्यै नमः ।
११४ ॐ नित्यायै नमः ।
११५ ॐ जयायै नमः ।
११६ ॐ रोचिष्मत्यै नमः ।
११७ ॐ शुभायै नमः ।
११८ ॐ तपोनुदायै नमः ।
११९ ॐ ज्वालायै नमः ।
१२० ॐ सुदीप्त्यै नमः ।
१२१ ॐ अंशुमालिन्यै नमः ।
१२२ ॐ अप्रमेयायै नमः ।
१२३ ॐ त्रिधायै नमः ।
१२४ ॐ सूक्ष्मायै नमः ।
१२५ ॐ परस्यै नमः ।
१२६ ॐ निर्वाणदायिन्यै नमः ।
१२७ ॐ अवदातायै नमः ।
१२८ ॐ सुशुद्धायै नमः ।
१२९ ॐ अमोघाख्यायै नमः ।
१३० ॐ परम्परायै नमः ।
१३१ ॐ संधानक्यै नमः ।
१३२ ॐ शुद्धविद्यायै नमः ।
१३३ ॐ सर्वभूतमहेश्वर्यै नमः ।
१३४ ॐ लक्ष्म्यै नमः ।
१३५ ॐ तुष्ट्यै नमः ।
१३६ ॐ महाधीरायै नमः ।
१३७ ॐ आपूरणेन शान्त्यै नमः ।
१३८ ॐ अनुग्रहायै नमः ।
१३९ ॐ शक्‍त्यै नमः ।
१४० ॐ आद्यायै नमः ।
१४१ ॐ जगज्जेष्ठायै नमः ।
१४२ ॐ जगद्विधये नमः ।
१४३ ॐ सत्यायै नमः ।
१४४ ॐ प्रह्वायै नमः ।
१४५ ॐ क्रियायै नमः ।
१४६ ॐ योग्यायै नमः ।
१४७ ॐ अपर्णायै नमः ।
१४८ ॐ ह्लादिन्यै नमः ।
१४९ ॐ शिवायै नमः ।
१५० ॐ सम्पूर्णाये नमः ।
१५१ ॐ शुद्धायै नमः ।
१५२ ॐ ज्योतिष्मत्यै नमः ।
१५३ ॐ अमृतावहायै नमः ।
१५४ ॐ रजोवत्यै नमः ।
१५५ ॐ अर्कप्रतिभायै नमः ।
१५६ ॐ आकर्षिण्यै नमः ।
१५७ ॐ कर्षिण्यै नमः ।
१५८ ॐ रसाये नमः ।
१५९ ॐ परस्यै नमः ।
१६० ॐ वसुमत्यै नमः ।
१६१ ॐ देवायै नमः ।
१६२ ॐ कान्त्यै नमः ।
१६३ ॐ शान्त्यै नमः ।
१६४ ॐ मत्यै नमः ।
१६५ ॐ कलायै नमः ।
१६६ ॐ कलङ्करहितायै नमः ।
१६७ ॐ विशालोद्दीपन्यै नमः ।
१६८ ॐ रत्यै नमः ।
१६९ ॐ सम्बोधिन्यै नमः ।
१७० ॐ हारिण्यै नमः ।
१७१ ॐ प्रभावायै नमः ।
१७२ ॐ भवभूतिदायै नमः ।
१७३ ॐ अमृतस्यन्दिन्यै नमः ।
१७४ ॐ जीवायै नमः ।
१७५ ॐ जनन्यै नमः ।
१७६ ॐ खण्डिकायै नमः ।
१७७ ॐ स्थिरायै नमः ।
१७८ ॐ धूमायै नमः ।
१७९ ॐ कलावत्यै नमः ।
१८० ॐ पुर्णायै नमः ।
१८१ ॐ भासुरायै नमः ।
१८२ ॐ सुमत्यै नमः ।
१८३ ॐ रसायै नमः ।
१८४ ॐ ध्वन्यै नमः ।
१८५ ॐ सृत्यै नमः ।
१८६ ॐ सृष्ट्यै नमः ।
१८७ ॐ विकृत्यै नमः ।
१८८ ॐ कृष्ट्यै नमः ।
१८९ ॐ प्रापण्यै नमः ।
१९० ॐ प्राणदायै नमः ।
१९१ ॐ प्रह्लायै नमः ।
१९२ ॐ विश्वस्यै नमः ।
१९३ ॐ पाण्डुरवासिन्यै नमः ।
१९४ ॐ अवन्यै नमः ।
१९५ ॐ वज्रनलिकायै नमः ।
१९६ ॐ चित्रायै नमः ।
१९७ ॐ ब्रह्माण्डवासिन्यै नमः ।
१९८ ॐ अनन्तरूपायै नमः ।
१९९ ॐ अनन्तात्मने नमः ।
२०० ॐ अनन्तस्थायै नमः ।
२०१ ॐ अनन्तसम्भवायै नमः ।
२०२ ॐ महाशक्त्यै नमः ।
२०३ ॐ प्राणशक्त्यै नमः ।
२०४ ॐ प्राणदात्र्यै नमः ।
२०५ ॐ रतिम्भरायै नमः ।
२०६ ॐ महासमूहायै नमः ।
२०७ ॐ निखिलायै नमः ।
२०८ ॐ इच्छाधारायै नमः ।
२०९ ॐ सुखावहायै नमः ।
२१० ॐ प्रत्यक्षलक्ष्म्यै नमः ।
२११ ॐ निष्कम्पायै नमः ।
२१२ ॐ प्ररोहायै नमः ।
२१३ ॐ बुद्धिगोचरायै नमः ।
२१४ ॐ नानादेहायै नमः ।
२१५ ॐ महावर्तायै नमः ।
२१६ ॐ बहुदेहविकासिन्यै नमः ।
२१७ ॐ सहस्त्राण्यै नमः ।
२१८ ॐ प्रधानायै नमः ।
२१९ ॐ न्यायवस्तुप्रकाशिकायै नमः ।
२२० ॐ सर्वाभिलाषपूर्णच्छायै नमः ।
२२१ ॐ सर्वस्यै नमः ।
२२२ ॐ सर्वार्थभाषिण्यै नमः ।
२२३ ॐ नानास्वरूपचिद्धात्र्यै नमः ।
२२४ ॐ शब्दपूर्वायै नमः ।
२२५ ॐ पुरातनायै नमः ।
२२६ ॐ व्यक्ताव्यक्तायै नमः ।
२२७ ॐ जीवकेशायै नमः ।
२२८ ॐ सर्वेच्छापरिपूरितायै नमः ।
२२९ ॐ संकल्पसिद्धायै नमः ।
२३० ॐ सांख्येयायै नमः ।
२३१ ॐ तत्त्वगर्भायै नमः ।
२३२ ॐ धरावहायै नमः ।
२३३ ॐ भूतरूपायै नमः ।
२३४ ॐ चित्स्वरूपायै नमः ।
२३५ ॐ त्रिगुणायै नमः ।
२३६ ॐ गुणगर्वितायै नमः ।
२३७ ॐ प्रजापतीश्वर्यै नमः ।
२३८ ॐ रौद्र्यै नमः ।
२३९ ॐ सर्वाधारायै नमः ।
२४० ॐ सुखावहायै नमः ।
२४१ ॐ कल्यानवाहिकायै नमः ।
२४२ ॐ कल्यायै नमः ।
२४३ ॐ कलिकल्मषनाशिन्यै नमः ।
२४४ ॐ नीरूपोद्भिन्नसंतानायै नमः ।
२४५ ॐ सुयन्त्रायै नमः ।
२४६ ॐ त्रिगुणालयायै नमः ।
२४७ ॐ महामायायै नमः ।
२४८ ॐ योगमायायै नमः ।
२४९ ॐ महायोगेश्वर्यै नमः ।
२५० ॐ प्रियायै नमः ।
२५१ ॐ महास्त्रियै नमः ।
२५२ ॐ विमलायै कीर्त्यै नमः ।
२५३ ॐ जयायै नमः ।
२५४ ॐ लक्ष्म्यै नमः ।
२५५ ॐ निरञ्जनायै नमः ।
२५६ ॐ प्रकृत्यै नमः ।
२५७ ॐ भगवन्मायायै नमः ।
२५८ ॐ निद्रायै नमः ।
२५९ ॐ यशस्कर्यै नमः ।
२६० ॐ चिन्तायै नमः ।
२६१ ॐ बुद्धयै नमः ।
२६२ ॐ यशःप्राज्ञायै नमः ।
२६३ ॐ आप्रीतिवर्द्धिन्यै नमः ।
२६४ ॐ प्रद्युम्नमात्रे नमः ।
२६५ ॐ साध्व्यै नमः ।
२६६ ॐ सुखसौभाग्यसिद्धिदायै नमः ।
२६७ ॐ काष्ठायै नमः ।
२६८ ॐ निष्ठायै नमः ।
२६९ ॐ प्रतिष्ठायै नमः ।
२७० ॐ ज्येष्ठायै नमः ।
२७१ ॐ श्रेष्ठायै नमः ।
२७२ ॐ जयावहायै नमः ।
२७३ ॐ सर्वातिशायिन्यै नमः ।
२७४ ॐ प्रीत्यै नमः ।
२७५ ॐ विश्वशक्त्यै नमः ।
२७६ ॐ महाबलायै नमः ।
२७७ ॐ वरिष्ठायै नमः ।
२७८ ॐ विजरायै नमः ।
२७९ ॐ वीरायै नमः ।
२८० ॐ जयन्त्यै नमः ।
२८१ ॐ विजयप्रदायै नमः ।
२८२ ॐ हृद्‍गृहायै नमः ।
२८३ ॐ गोपिन्यै नमः ।
२८४ ॐ गुह्यायै नमः ।
२८५ ॐ गणगन्धर्वसेवितायै नमः ।
२८६ ॐ योगीश्वर्यै नमः ।
२८७ ॐ योगमायायै नमः ।
२८८ ॐ योगिन्यै नमः ।
२८९ ॐ योगासिद्धिदायै नमः ।
२९० ॐ महायोगेश्वरवृतायै नमः ।
२९१ ॐ योगायै नमः ।
२९२ ॐ योगेश्वरप्रियायै नमः ।
२९३ ॐ ब्रह्मेन्द्ररुद्रनमितायै नमः ।
२९४ ॐ सुरासुरवरप्रदायै नमः ।
२९५ ॐ त्रिवर्त्मगायै नमः ।
२९६ ॐ त्रिलोकस्थायै नमः ।
२९७ ॐ त्रिविक्रमदोद्भवायै नमः ।
२९८ ॐ सुतारायै नमः ।
२९९ ॐ तारिण्यै नमः ।
३०० ॐ तारायै नमः ।
३०१ ॐ दुर्गायै नमः ।
३०२ ॐ संतारिण्यै नमः ।
३०३ ॐ परस्यै नमः ।
३०४ ॐ सुतारिण्यै नमः ।
३०५ ॐ तारयन्त्यै नमः ।
३०६ ॐ भूरितारेश्वरप्रभायै नमः ।
३०७ ॐ गुह्यविद्यायै नमः ।
३०८ ॐ यज्ञविद्यायै नमः ।
३०९ ॐ महाविद्यायै नमः ।
३१० ॐ सुशोभितायै नमः ।
३११ ॐ अध्यात्मविद्याविघ्नेश्यै नमः ।
३१२ ॐ पद्मस्थायै नमः ।
३१३ ॐ परमेष्ठिन्यै नमः ।
३१४ ॐ आन्वीक्षिक्यै नमः ।
३१५ ॐ त्रयीवार्तायै नमः ।
३१६ ॐ दण्डनीत्यै नमः ।
३१७ ॐ नयात्मिकायै नमः ।
३१८ ॐ गौर्यै नमः ।
३१९ ॐ वागीश्वर्यै नमः ।
३२० ॐ गोप्त्र्यै नमः ।
३२१ ॐ गोयत्र्यै नमः ।
३२२ ॐ कमलोद्भवायै नमः ।
३२३ ॐ विश्वम्भरायै नमः ।
३२४ ॐ विश्वरूपायै नमः ।
३२५ ॐ विश्वमाते नमः ।
३२६ ॐ वसुप्रदायै नमः ।
३२७ ॐ सिद्धयै नमः ।
३२८ ॐ स्वाहायै नमः ।
३२९ ॐ स्वधायै नमः ।
३३० ॐ स्वस्त्यै नमः ।
३३१ ॐ सुधायै नमः ।
३३२ ॐ सर्वार्थसाधिन्यै नमः ।
३३३ ॐ इच्छायै नमः ।
३३४ ॐ द्युत्यै नमः ।
३३५ ॐ मूर्त्यै नमः ।
३३६ ॐ कीर्त्यै नमः ।
३३७ ॐ श्रद्धायै नमः ।
३३८ ॐ दयामत्यै नमः ।
३३९ ॐ श्रुत्यै नमः ।
३४० ॐ मेधायै नमः ।
३४१ ॐ धृत्यै नमः ।
३४२ ॐ ह्रियै नमः ।
३४३ ॐ विद्यायै नमः ।
३४४ ॐ विबुधवन्दितायै नमः ।
३४५ ॐ अनसूयायै नमः ।
३४६ ॐ घृणायै नमः ।
३४७ ॐ नीत्यै नमः ।
३४८ ॐ निर्वृत्यै नमः ।
३४९ ॐ कामधुक्कारायै नमः ।
३५० ॐ प्रतिज्ञायै नमः ।
३५१ ॐ संतत्यै नमः ।
३५२ ॐ भूत्यै नमः ।
३५३ ॐ दिवे नमः ।
३५४ ॐ प्रज्ञायै नमः ।
३५५ ॐ विश्वमानिन्यै नमः ।
३५६ ॐ स्मृत्यै नमः ।
३५७ ॐ वाग्विश्वजनन्यै नमः ।
३५८ ॐ पश्यन्त्यै नमः ।
३५९ ॐ मध्यमायै नमः ।
३६० ॐ समायै नमः ।
३६१ ॐ संध्यायै नमः ।
३६२ ॐ मेधायै नमः ।
३६३ ॐ प्रभायै नमः ।
३६४ ॐ भीमायै नमः ।
३६५ ॐ सर्वाकारायै नमः ।
३६६ ॐ सरस्वत्यै नमः ।
३६७ ॐ काङ्क्षायै नमः ।
३६८ ॐ मायायै नमः ।
३६९ ॐ महामायायै नमः ।
३७० ॐ मोहिन्यै नमः ।
३७१ ॐ माधवप्रियायै नमः ।
३७२ ॐ सौम्यायै नमः ।
३७३ ॐ भोगायै नमः ।
३७४ ॐ महाभोगायै नमः ।
३७५ ॐ भोगिन्यै नमः ।
३७६ ॐ भोगदायिन्यै नमः ।
३७७ ॐ सुधोतकनकप्रख्यायै नमः ।
३७८ ॐ सुवर्णकमलासनायै नमः ।
३७९ ॐ हिरण्यगर्भायै नमः ।
३८० ॐ सुश्रोण्यै नमः ।
३८१ ॐ हारिण्यै नमः ।
३८२ ॐ रमण्यै नमः ।
३८२ ॐ रमायै नमः ।
३८३ ॐ चन्द्रायै नमः ।
३८४ ॐ हिरण्मय्यै नमः ।
३८५ ॐ ज्योत्स्नायै नमः ।
३८६ ॐ रम्यायै नमः ।
३८७ ॐ शोभायै नमः ।
३८८ ॐ शुभावहायै नमः ।
३८९ ॐ त्रैलोक्यमण्डनायै नमः ।
३९० ॐ नार्यै नमः ।
३९१ ॐ नरेश्वरवरार्चितायै नमः ।
३९२ ॐ त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः ।
३९३ ॐ रामायै नमः ।
३९४ ॐ महाविभववाहिन्यै नमः ।
३९५ ॐ पद्मस्थायै नमः ।
३९६ ॐ पद्मनिलयायै नमः ।
३९७ ॐ पद्ममालाविभूषितायै नमः ।
३९८ ॐ पद्मयुग्मधरायै नमः ।
३९९ ॐ कान्तायै नमः ।
४०० ॐ दिव्याभरणभूषितायै नमः ।
४०१ ॐ विचित्ररत्नमुकुटायै नमः ।
४०२ ॐ विचित्राम्बरभूषणायै नमः ।
४०३ ॐ विचित्रमाल्यगन्धाढ्यायै नमः ।
४०४ ॐ विचित्रायुधवाहनायै नमः ।
४०५ ॐ महानारायण्यै नमः ।
४०६ ॐ देव्यै नमः ।
४०७ ॐ वैष्णव्यै नमः ।
४०८ ॐ वीरवन्दितायै नमः ।
४०९ ॐ कालसंकर्षिण्यै नमः ।
४१० ॐ घोरायै नमः ।
४११ ॐ तत्त्वसंकर्षिण्ये नमः ।
४१२ ॐ जगत्सम्पूरण्यै नमः ।
४१३ ॐ विश्वस्यै नमः ।
४१५ ॐ महाविभवभूषणायै नमः ।
४१६ ॐ वारुण्यै नमः ।
४१७ ॐ वरदायै नमः ।
४१८ ॐ व्याख्यायै नमः ।
४१९ ॐ घण्टाकर्णविराजितायै नमः ।
४२० ॐ नृसिंहयै नमः ।
४२१ ॐ भैरव्यै नमः ।
४२१ ॐ ब्राह्मयै नमः ।
४२२ ॐ भास्कर्यै नमः ।
४२३ ॐ व्योमचारिण्यै नमः ।
४२४ ॐ ऐन्द्र्यै नमः ।
४२५ ॐ कामधेन्वै नमः ।
४२६ ॐ कामयोन्यै नमः ।
४२७ ॐ महाप्रभायै नमः ।
४२८ ॐ दृष्टायै नमः ।
४२९ ॐ काम्यायै नमः ।
४३० ॐ विश्वशक्त्यै नमः ।
४३१ ॐ बीजगत्यात्मदर्शनायै नमः ।
४३२ ॐ गरुडारूढहृदयायै नमः ।
४३३ ॐ चान्द्रयै नमः ।
४३४ ॐ मधुराननायै नमः ।
४३५ ॐ महोग्ररूपायै नमः ।
४३६ ॐ वाराह्यै नमः ।
४३७ ॐ नारसिंह्यै नमः ।
४३८ ॐ हतासुरायै नमः ।
४३९ ॐ युगान्तहुतभुग्ज्वालायै नमः ।
४४० ॐ करालायै नमः ।
४४१ ॐ पिङ्गलायै नमः ।
४४२ ॐ त्रैलोक्यभूषणायै नमः ।
४४३ ॐ भीमायै नमः ।
४४४ ॐ श्यामायै नमः ।
४४५ ॐ त्रैलोक्यमोहिन्यै नमः ।
४४६ ॐ महोत्कटायै नमः ।
४४७ ॐ महारक्तायै नमः ।
४४८ ॐ महाचण्डायै नमः ।
४४९ ॐ महासनायै नमः ।
४५० ॐ शङ्खिन्यै नमः ।
४५१ ॐ लिखिन्यै नमः ।
४५२ ॐ स्वस्थालिखितायै नमः ।
४५३ ॐ खेचरेश्वयै नमः ।
४५४ ॐ भद्रकाल्यै नमः ।
४५५ ॐ एकवीरायै नमः ।
४५६ ॐ कौमायै नमः ।
४५७ ॐ भवमालिन्यै नमः ।
४५८ ॐ कल्याण्यै नमः ।
४५९ ॐ कामधुग्ज्वालामुख्यै नमः ।
४६० ॐ उप्तलमालिकायै नमः ।
४६१ ॐ बालिकायै नमः ।
४६२ ॐ धनदायै नमः ।
४६३ ॐ सूर्यायै नमः ।
४६४ ॐ हृदयोप्तलमालिकायै नमः ।
४६५ ॐ अजितायै नमः ।
४६६ ॐ वर्षिण्यै नमः ।
४६७ ॐ रीत्यै नमः ।
४६८ ॐ भरूण्डायै नमः ।
४६९ ॐ गरुडासनायै नमः ।
४७० ॐ वैश्वानर्यै नमः ।
४७१ ॐ महामायायै नमः ।
४७२ ॐ महाकाल्यै नमः ।
४७३ ॐ विभीषणायै नमः ।
४७४ ॐ महामन्दारविभवायै नमः ।
४७५ ॐ शिवानन्दायै नमः ।
४७६ ॐ रतिप्रियायै नमः ।
४७७ ॐ उद्रीत्यै नमः ।
४७८ ॐ पद्ममालायै नमः ।
४७९ ॐ धर्मवेगायै नमः ।
४८० ॐ विभावन्यै नमः ।
४८१ ॐ सत्क्रियायै नमः ।
४८२ ॐ देवसेनायै नमः ।
४८३ ॐ हिरण्यरजताश्रयायै नमः ।
४८४ ॐ सहसावर्तमानायै नमः ।
४८५ ॐ हस्तिनादप्रमोदिन्यै नमः ।
४८६ ॐ हिरण्यपद्मवर्णायै नमः ।
४८७ ॐ हरिभद्रायै नमः ।
४८८ ॐ सुदुर्धरायै नमः ।
४८९ ॐ सूर्यायै नमः ।
४९० ॐ हिरण्यप्रकटसदृश्यै नमः ।
४९१ ॐ हेममालिन्यै नमः ।
४९२ ॐ पद्माननायै नमः।
४९३ ॐ नित्यपुष्टायै नमः ।
४९४ ॐ देवमात्रे नमः ।
४९५ ॐ अमृतोद्भवायै नमः ।
४९६ ॐ महाधनायै नमः ।
४९७ ॐ श्रृङ्गयै नमः ।
४९८ ॐ कार्दम्यै नमः ।
४९९ ॐ कम्बुकन्धरायै नमः ।
५०० ॐ आदित्यवर्णायै नमः ।
५०१ ॐ चन्द्राभायै नमः ।
५०२ ॐ गन्धद्वारायै नमः ।
५०३ ॐ दुरासदायै नमः ।
५०४ ॐ वरार्चितायै नमः ।
५०५ ॐ वरारोहायै नमः ।
५०६ ॐ वरेण्यायै नमः ।
५०७ ॐ विष्णुवल्लभायै नमः ।
५०८ ॐ कल्याण्यै नमः ।
५०९ ॐ वरदायै नमः ।
५१० ॐ वामायै नमः ।
५११ ॐ वामेश्यै नमः ।
५१२ ॐ विन्ध्यवासिन्यै नमः ।
५१३ ॐ योगनिद्रायै नमः ।
५१४ ॐ योगरतायै नमः ।
५१५ ॐ देवक्यै नमः ।
५१६ ॐ कामरूपिण्यै नमः ।
५१७ ॐ कंसविद्राविण्यै नमः ।
५१८ ॐ कौमार्यै नमः ।
५१९ ॐ कौशिक्यै नमः ।
५२० ॐ क्षमायै नमः ।
५२१ ॐ कात्यायन्यै नमः ।
५२२ ॐ कालरात्र्यै नमः ।
५२३ ॐ निशितृप्तायै नमः ।
५२४ ॐ सुदुर्जयायै नमः ।
५२५ ॐ विरूपाक्ष्यै नमः ।
५२६ ॐ विशालाक्ष्यै नमः ।
५२७ ॐ भक्तानां परिरक्षिण्यै नमः ।
५२८ ॐ बहुरूपायै नमः ।
५२९ ॐ स्वरूपायै नमः ।
५३० ॐ विरूपायै नमः ।
५३१ ॐ रूपवर्जितायै नमः ।
५३२ ॐ घण्टानिनादबहुलायै नमः ।
५३३ ॐ जीमूतध्वनिनिःस्वनायै नमः ।
५३४ ॐ महादेवेन्द्रमथिन्यै नमः ।
५३५ ॐ भ्रुकुटीकुटिलाननायै नमः ।
५३६ ॐ सत्योपयाचितायै नमः ।
५३७ ॐ एकस्यै नमः ।
५३८ ॐ कौबर्यै नमः ।
५३९ ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः ।
५४० ॐ आर्यायै नमः ।
५४१ ॐ यशोदायै नमः ।
५४२ ॐ सुतदायै नमः ।
५४३ ॐ धर्मकामार्थमोक्षदायै नमः ।
५४४ ॐ दारिद्र्यदुःखशमदायै नमः ।
५४५ ॐ घोरदुर्गार्तिनाशिन्यै नमः ।
५४६ ॐ भक्तार्तिशमन्यै नमः ।
५४७ ॐ भव्यायै नमः ।
५४८ ॐ भवभर्गापहारिण्यै नमः ।
५४९ ॐ क्षीराब्धितनयायै नमः ।
५५० ॐ पद्मायै नमः ।
५५१ ॐ कमलायै नमः ।
५५२ ॐ धरणीधरायै नमः ।
५५३ ॐ रुक्मिण्यै नमः ।
५५४ ॐ रोहिण्यै नमः ।
५५५ ॐ सीतायै नमः ।
५५६ ॐ सत्यभायै नमः ।
५५७ ॐ यशस्विन्यै नमः ।
५५८ ॐ प्रज्ञाधारायै नमः ।
५५९ ॐ अमितप्रज्ञायै नमः ।
५६० ॐ वेदमात्रे नमः ।
५६१ ॐ यशोवत्यै नमः ।
५६२ ॐ समाधये नमः ।
५६३ ॐ भावनायै नमः ।
५६४ ॐ मैत्र्यै नमः ।
५६५ ॐ करुणायै नमः ।
५६६ ॐ भक्तवत्सलायै नमः ।
५६७ ॐ अन्तर्वेद्यै नमः ।
५६८ ॐ दक्षिणस्यै नमः ।
५६९ ॐ ब्रह्मचर्यपरायै नमः ।
५७० ॐ गत्यै नमः ।
५७१ ॐ दीक्षायै नमः ।
५७२ ॐ वीक्षायै नमः ।
५७३ ॐ परीक्षायै नमः ।
५७४ ॐ समीक्षायै नमः ।
५७५ ॐ वीरवत्सलायै नमः ।
५७६ ॐ अम्बिकायै नमः ।
५७७ ॐ सुरभ्यै नमः ।
५७८ ॐ सिद्धायै नमः ।
५७९ ॐ सिद्धविद्याधरार्चितायै नमः ।
५८० ॐ सुदीक्षायै नमः ।
५८१ ॐ लेलिहानायै नमः ।
५८२ ॐ करालायै नमः ।
५८३ ॐ विश्वपूरकायै नमः ।
५८४ ॐ विश्वसंधारिण्यै नमः ।
५८५ ॐ दीप्त्यै नमः ।
५८६ ॐ ताण्डवप्रियायै नमः ।
५८७ ॐ उद्भवायै नमः ।
५८८ ॐ विरजायै नमः ।
५८९ ॐ राज्ञ्यै नमः ।
५९० ॐ तापन्यै नमः ।
५९१ ॐ बिन्दुमालिन्यै नमः ।
५९२ ॐ क्षीरधारायै नमः ।
५९३ ॐ सुप्रभावायै नमः ।
५९४ ॐ लोकमात्रे नमः ।
५९५ ॐ सुवर्चसायै नमः ।
५९६ ॐ हव्यगर्भायै नमः ।
५९७ ॐ आज्यगर्भायै नमः ।
५९८ ॐ जुह्वतो यज्ञसम्भवायै नमः ।
५९९ ॐ आप्यायन्यै नमः ।
६०० ॐ पावन्यै नमः ।
६०१ ॐ दहन्यै नमः ।
६०२ ॐ दहनाश्रयायै नमः ।
६०३ ॐ मातृकायै नमः ।
६०४ ॐ माधव्यै नमः ।
६०५ ॐ मुख्यायै नमः ।
६०६ ॐ मोक्षलक्ष्म्यै नमः ।
६०७ ॐ महर्द्धिदायै नमः ।
६०८ ॐ सर्वकामप्रदायै नमः ।
६०९ ॐ भद्रायै नमः ।
६१० ॐ सुभद्रायै नमः ।
६११ ॐ सर्वमङ्गलायै नमः ।
६१२ ॐ श्वेतायै नमः ।
६१३ ॐ सुशुक्लवसनायै नमः ।
६१४ ॐ शुक्लमाल्यानुलेपनायै नमः ।
६१५ ॐ हंसाहीनकर्यै नमः ।
६१६ ॐ हंस्यै नमः ।
६१७ ॐ हृद्यायै नमः ।
६१८ ॐ हृत्कमलालयायै नमः ।
६१९ ॐ सितातपत्रायै नमः ।
६२० ॐ सुश्रोण्यै नमः ।
६२१ ॐ पद्मपत्रायतेक्षणायै नमः ।
६२२ ॐ सावित्र्यै नमः ।
६२३ ॐ सत्यंसकल्पायै नमः ।
६२४ ॐ कामदायै नमः ।
६२५ ॐ कामकामिन्यै नमः ।
६२६ ॐ दर्शनीयायै नमः ।
६२७ ॐ दृशायै नमः ।
६२८ ॐ दृश्यायै नमः ।
६२९ ॐ स्पृश्यायै नमः ।
६३० ॐ सेव्यायै नमः ।
६३१ ॐ वराङ्गनायै नमः ।
६३२ ॐ भोगप्रियायै नमः ।
६३३ ॐ भोगवत्यै नमः ।
६३४ ॐ भोगीन्द्रशयनासनायै नमः ।
६३५ ॐ आर्द्रायै नमः ।
६३६ ॐ पुष्कारिण्यै नमः ।
६३७ ॐ पुण्यायै नमः ।
६३८ ॐ पावन्यै नमः ।
६३९ ॐ पापसूदन्यै नमः ।
६४० ॐ श्रीमत्यै नमः ।
६४१ ॐ शुभाकारायै नमः ।
६४२ ॐ परमैश्वर्यभूतिदायै नमः ।
६४३ ॐ अचिन्त्यानन्तविभवायै नमः ।
६४४ ॐ भवभावविभावन्यै नमः ।
६४५ ॐ नेश्रेण्यै नमः ।
६४६ ॐ सर्वदेहस्थायै नमः ।
६४७ ॐ सर्वभूतनमस्कृतायै नमः ।
६४८ ॐ बलायै नमः ।
६४९ ॐ बलाधिकायै नमः ।
६५० ॐ देव्यै गौतम्यै नमः ।
६५१ ॐ गोकुलालयायै नमः ।
६५२ ॐ तोषिण्यै नमः ।
६५३ ॐ पूर्णचन्द्राभायै नमः ।
६५४ ॐ एकानन्दायै नमः ।
६५५ ॐ शताननायै नमः ।
६५६ ॐ उद्याननगद्वारहर्म्यो पवनवासिन्यै नमः ।
६५७ ॐ कूष्माण्डायै नमः ।
६५८ ॐ दारुणायै नमः ।
६५९ ॐ चण्डायै नमः ।
६६० ॐ किरात्यै नमः ।
६६१ ॐ नन्दनालयायै नमः ।
६६२ ॐ कालायनायै नमः ।
६६३ ॐ कालगम्यायै नमः ।
६६४ ॐ भयदायै नमः ।
६६५ ॐ भयनाशिन्यै नमः ।
६६६ ॐ सौदामन्यै नमः ।
६६७ ॐ मेघरवायै नमः ।
६६८ ॐ दैत्यदानवरमर्दिन्यै नमः ।
६६९ ॐ जगन्मात्रे नमः ।
६७० ॐ अभयकर्यै नमः ।
६७१ ॐ भूतधर्त्र्यै नमः ।
६७२ ॐ सुदुर्लभायै नमः ।
६७३ ॐ काश्यप्यै नमः ।
३७४ ॐ शुभदात्र्यै नमः ।
६७५ ॐ वनमालायै नमः ।
६७६ ॐ शुभायै नमः ।
६७७ ॐ वरायै नमः ।
६७८ ॐ धन्यायै नमः ।
६७९ ॐ धन्यैश्वर्यै नमः ।
६८० ॐ रत्नदायै नमः ।
६८१ ॐ वसुवर्धिन्यै नमः ।
६८२ ॐ गान्धर्व्यै नमः ।
६८३ ॐ रेवत्यै नमः ।
६८४ ॐ गङ्गायै नमः ।
६८५ ॐ शकुन्यै नमः ।
६८६ ॐ विमलाननायै नमः ।
६८७ ॐ इडायै नमः ।
६८८ ॐ शान्तिकर्यै नमः ।
६८९ ॐ तामस्यै नमः ।
६९० ॐ कमलालायायै नमः ।
६९१ ॐ आज्यपायै नमः ।
६९२ ॐ वज्रकौमार्यै नमः ।
६९३ ॐ सोमपायै नमः ।
६९४ ॐ कुसुमाश्रयायै नमः ।
६९५ ॐ जगत्प्रियायै नमः ।
६९६ ॐ सरथायै नमः ।
६९७ ॐ दुर्जयायै नमः ।
६९८ ॐ खगवाहनायै नमः ।
६९९ ॐ मनोभवायै नमः ।
७०० ॐ कामचारायै नमः ।
७०१ ॐ सिद्धचारणसेवितायै नमः ।
७०२ ॐ व्योमलक्ष्म्यै नमः ।
७०३ ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।
७०४ ॐ तेजोलक्ष्म्यै नमः ।
७०५ ॐ सुजाज्वलायै नमः ।
७०६ ॐ रसलक्ष्म्यै नमः ।
७०७ ॐ जगद्योन्यै नमः ।
७०८ ॐ गन्धलक्ष्म्यै नमः ।
७०९ ॐ वनाश्रयायै नमः ।
७१० ॐ श्रवणायै नमः ।
७११ ॐ श्रावण्यै नमः ।
७१२ ॐ नेत्र्यै नमः ।
७१३ ॐ रसनाप्राणचारिण्यै नमः ।
७१४ ॐ विरिञ्चिमात्रे नमः ।
७१५ ॐ विभवायै नमः ।
७१६ ॐ वरवारिजवाहनायै नमः ।
७१७ ॐ वीर्यायै नमः ।
७१८ ॐ वीरेश्वर्यै नमः ।
७१९ ॐ वन्द्यायै नमः ।
७२० ॐ विशोकायै नमः ।
७२१ ॐ वसुवर्धिन्यै नमः ।
७२२ ॐ अनाहतायै नमः ।
७२३ ॐ कुण्डलिन्यै नमः ।
७२४ ॐ नलिन्यै नमः ।
७२५ ॐ वनवासिन्यै नमः ।
७२६ ॐ गान्धारिण्यै नमः ।
७२७ ॐ इन्द्रनमितायै नमः ।
७२८ ॐ सुरेन्द्रनमितायै नमः ।
७२९ ॐ सत्यै नमः ।
७३० ॐ सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यायै नमः ।
७३१ ॐ सर्वकामसमृद्धिदायै नमः ।
७३२ ॐ सर्वानन्दायै नमः ।
७३३ ॐ महानन्दायै नमः ।
७३४ ॐ सत्कीर्त्यै नमः ।
७३५ ॐ सिद्धसेवितायै नमः ।
७३६ ॐ सिनीवाल्यै नमः ।
७३७ ॐ कुह्वै नमः ।
७३८ ॐ राकायै नमः ।
७३९ ॐ अमायै नमः ।
७४० ॐ अनुमत्यै नमः ।
७४१ ॐ द्युत्यै नमः ।
७४२ ॐ अरुन्धत्यै नमः ।
७४३ ॐ वसुमत्यै नमः ।
७४४ ॐ भार्गव्यै नमः ।
७४५ ॐ वास्तुदेवतायै नमः ।
७४६ ॐ मायूयै नमः ।
७४७ ॐ वज्रवेताल्यै नमः ।
७४८ ॐ वज्रहस्तायै नमः ।
७४९ ॐ वराननायै नमः ।
७५० ॐ अनघायै नमः ।
७५१ ॐ धरण्यै नमः ।
७५२ ॐ धीरायै नमः ।
७५३ ॐ धमन्यै नमः ।
७५४ ॐ मणिभूषणायै नमः ।
७५५ ॐ राजश्रियै नमः ।
७५६ ॐ रूपसहितायै नमः ।
७५७ ॐ ब्रह्मश्रियै नमः ।
७५८ ॐ ब्रह्मवन्दितायै नमः ।
७५९ ॐ जयश्रियै नमः ।
७६० ॐ जयदायै नमः ।
७६१ ॐ ज्ञेयायै नमः ।
७६२ ॐ सर्गश्रियै नमः ।
७६३ ॐ सतां स्वर्गत्यै नमः ।
७६४ ॐ सुपुष्पायै नमः ।
७६५ ॐ पुष्पनिलयायै नमः ।
७६६ ॐ फलश्रियै नमः ।
७६७ ॐ निष्कलप्रियायै नमः ।
७६८ ॐ धनुर्लक्ष्म्यै नमः ।
७६९ ॐ अमिलितायै नमः ।
७७० ॐ परक्रोधनिवारिण्यै नमः ।
७७१ ॐ कद्रवे नमः ।
७७२ ॐ धनायुषे नमः ।
७७३ ॐ कपिलायै नमः ।
७७४ ॐ सुरसायै नमः ।
७७५ ॐ सुरमोहिन्यै नमः ।
७७६ ॐ महाश्वेतायै नमः ।
७७७ ॐ महानीलायै नमः ।
७७८ ॐ महामूर्त्यै नमः ।
७७९ ॐ विषापहायै नमः ।
७८० ॐ सुप्रभायै नमः ।
७८१ ॐ ज्वालिन्यै नमः ।
७८२ ॐ दीप्त्यै नमः ।
७८३ ॐ तृप्त्यै नमः ।
७८४ ॐ व्याप्त्यै नमः ।
७८५ ॐ प्रभाकर्यै नमः ।
७८६ ॐ तेजोवत्यै नमः ।
७८७ ॐ पद्मबोधायै नमः ।
७८८ ॐ मदलेखायै नमः ।
७८९ ॐ अरुणावत्यै नमः ।
७८० ॐ रत्नायै नमः ।
७८१ ॐ रत्नावल्यै नमः ।
७८२ ॐ भूतायै नमः ।
७८३ ॐ शतधाम्ने नमः ।
७८४ ॐ शतापहायै नमः ।
७८५ ॐ त्रिगुणायै नमः ।
७८६ ॐ घोषिण्यै नमः ।
७८७ ॐ रक्ष्यायै नमः ।
७८८ ॐ नर्दिन्यै नमः ।
७८९ ॐ घोषवर्जितायै नमः ।
७९० ॐ साध्यायै नमः ।
७९१ ॐ आदित्यै नमः ।
७९२ ॐ दित्यै नमः ।
७९३ ॐ मृगवाहायै नमः ।
७९४ ॐ मृगाङ्कगायै नमः ।
७९५ ॐ चित्रनीलोप्तलगतायै नमः ।
७९६ ॐ वृषरत्नकराश्रयायै नमः ।
७९७ ॐ हिरण्यरजतद्वन्द्वायै नमः ।
७९८ ॐ शङ्खभद्रासनस्थितायै नमः ।
७९९ ॐ गोमूत्रगोमयक्षीरदधिसर्पिर्जलाश्रयायै नमः ।
८०० ॐ मरीच्यै नमः ।
८०१ ॐ चीरवसनायै नमः ।
८०२ ॐ पूर्णायै नमः ।
८०३ ॐ चन्द्रार्कविष्टरायै नमः ।
८०४ ॐ सुसूक्ष्मायै नमः ।
८०५ ॐ निर्वृत्यै नमः ।
८०६ ॐ स्थूलायै नमः ।
८०७ ॐ निवृत्तारात्यै नमः ।
८०८ ॐ ज्वालिन्यै नमः ।
८०९ ॐ धूम्रायै नमः ।
८१० ॐ हव्यवाहायै नमः ।
८११ ॐ हिरण्यदायै नमः ।
८१२ ॐ दायिन्यै नमः ।
८१३ ॐ कालिन्यै नमः ।
८१४ ॐ सिद्ध्‌यै नमः ।
८१५ ॐ शोषिण्यै नमः ।
८१६ ॐ सम्प्रबोधिन्यै नमः ।
८१७ ॐ भास्वरायै नमः ।
८१८ ॐ संहत्यै नमः ।
८१९ ॐ तीक्ष्णायै नमः ।
८२० ॐ प्रचण्डज्वलनायै नमः ।
८२१ ॐ उज्ज्वलायै नमः ।
८२२ ॐ साङ्गयै नमः ।
८२३ ॐ प्रचण्डायै नमः ।
८२४ ॐ दीप्तायै नमः ।
८२५ ॐ वैद्युत्यै नमः ।
८२६ ॐ सुमहाद्युत्यै नमः ।
८२७ ॐ नीलरक्तायै नमः ।
८२८ ॐ सुषुम्णायै नमः ।
८२९ ॐ विस्फुलिङ्गिन्यै नमः ।
८३० ॐ अर्चिष्मत्यै नमः ।
८३१ ॐ रिपुहरायै नमः ।
८३२ ॐ दीर्घायै नमः ।
८३३ ॐ धूमावल्यै नमः ।
८३४ ॐ जरायै नमः ।
८३५ ॐ सम्पूर्णमण्डलायै नमः ।
८३६ ॐ पूषायै नमः ।
८३७ ॐ स्त्रंसिन्यै नमः ।
८३८ ॐ सुमनोहरायै नमः ।
८३९ ॐ जयायै नमः ।
८४० ॐ पुष्टिकर्यै नमः ।
८४१ ॐ छायायै नमः ।
८४२ ॐ मानसायै नमः ।
८४३ ॐ हृदयोज्ज्वलायै नमः ।
८४४ ॐ सुवर्णकरण्यै नमः ।
८४५ ॐ रणे मृतसंजीवन्यै नमः ।
८४६ ॐ विशल्यकरण्यै नमः ।
८४७ ॐ शुभ्रायै नमः ।
८४८ ॐ संधिन्यै नमः ।
८४९ ॐ परमौषधये नमः ।
८५० ॐ ब्रह्मिष्ठायै नमः ।
८५१ ॐ ब्रह्मसहितायै नमः ।
८५२ ॐ ऐन्दव्यै नमः ।
८५३ ॐ रत्नसम्भवायै नमः ।
८५४ ॐ विद्युत्प्रभायै नमः ।
८५५ ॐ बिन्दुमत्यै नमः ।
८५६ ॐ त्रिस्वभावागुणाम्बिकायै नमः ।
८५७ ॐ नित्योदितायै नमः ।
८५८ ॐ नित्यहृष्टायै नमः ।
८५९ ॐ नित्यकामकरीषिण्यै नमः ।
८६० ॐ पद्माङ्कायै नमः ।
८६१ ॐ वज्रचिह्नायै नमः ।
८६२ ॐ वक्रदण्डविभासिन्यै नमः ।
८६३ ॐ विदेहपूजितायै नमः ।
८६४ ॐ कन्यायै नमः ।
८६५ ॐ मायायै नमः ।
८६६ ॐ विजयवाहिन्यै नमः ।
८६७ ॐ मानिन्यै नमः ।
८६८ ॐ मङ्गलायै नमः ।
८६९ ॐ मान्यायै नमः ।
८७० ॐ मानदायिन्यै नमः ।
८७१ ॐ विश्वेश्वर्यै नमः ।
८७२ ॐ गणवत्यै नमः ।
८७३ ॐ मण्डलायै नमः ।
८७४ ॐ मण्डलेश्वर्यै नमः ।
८७५ ॐ हरिप्रियायै नमः ।
८७६ ॐ भौमसुतायै नमः ।
८७७ ॐ मनोज्ञायै नमः ।
८७८ ॐ मतिदायिन्यै नमः ।
८७९ ॐ प्रत्यङ्गिरायै नमः ।
८८० ॐ सोमगुप्तायै नमः ।
८८१ ॐ मनोऽभिज्ञायै नमः ।
८८२ ॐ वदन्मत्यै नमः ।
८८३ ॐ यशोधरायै नमः ।
८८४ ॐ रत्नमालायै नमः ।
८८५ ॐ कृष्णायै नमः ।
८८६ ॐ त्रैलोक्यबन्धन्यै नमः ।
८८७ ॐ अमृतायै नमः ।
८८८ ॐ धारिण्यै नमः ।
८८९ ॐ हर्षायै नमः ।
८९० ॐ विनतायै नमः ।
८९१ ॐ वल्लक्यै नमः ।
८९२ ॐ शच्यै नमः ।
८९३ ॐ संकल्पायै नमः ।
८९४ ॐ भामिन्यै नमः ।
८९५ ॐ मिश्रायै नमः ।
८९६ ॐ कादम्बर्यै नमः ।
८९७ ॐ अमृतायै नमः ।
८९८ ॐ प्रभायै नमः ।
८९९ ॐ अगतायै नमः ।
९०० ॐ निर्गतायै नमः ।
९०१ ॐ वज्रायै नमः ।
९०२ ॐ सुहितायै नमः ।
९०३ ॐ सहितायै नमः ।
९०४ ॐ अक्षतायै नमः ।
९०५ ॐ सर्वार्थसाधनकर्यै नमः ।
९०६ ॐ धातुर्धारणिकायै नमः ।
९०७ ॐ अमलायै नमः ।
९०८ ॐ करुणाधारसम्भूतायै नमः ।
९०९ ॐ कमलाक्ष्यै नमः ।
९१० ॐ शशिप्रियायै नमः ।
९११ ॐ सौम्यरूपायै नमः ।
९१२ ॐ महादीप्तायै नमः ।
९१३ ॐ महाज्वालायै नमः ।
९१४ ॐ विकाशिन्यै नमः ।
९१५ ॐ मालायै नमः ।
९१६ ॐ काञ्चनमालायै नमः ।
९१७ ॐ सद्वज्रायै नमः ।
९१८ ॐ कनकप्रभायै नमः ।
९१९ ॐ प्रक्रियायै नमः ।
९२० ॐ परमायै नमः ।
९२१ ॐ योक्‍त्र्यै नमः ।
९२२ ॐ क्षोभिकायै नमः ।
९२३ ॐ सुखोदयायै नमः ।
९२४ ॐ विजृम्भणायै नमः ।
९२५ ॐ वज्राख्यायै नमः ।
९२६ ॐ श्रृङ्खलायै नमः ।
९२७ ॐ कमलेक्षणायै नमः ।
९२८ ॐ जयंकर्यै नमः ।
९२९ ॐ मधुमत्यै नमः ।
९३० ॐ हरितायै नमः ।
९३१ ॐ शशिन्यै नमः ।
९३२ ॐ शिवायै नमः ।
९३३ ॐ मूलप्रकृत्यै नमः ।
९३४ ॐ ईशान्यै नमः ।
९३५ ॐ योगमात्रे नमः ।
९३६ ॐ मनोजवायै नमः ।
९३७ ॐ धर्मोदयायै नमः ।
९३८ ॐ भानुमत्यै नमः ।
९३९ ॐ सर्वाभासायै नमः ।
९४० ॐ सुखावहायै नमः ।
९४१ ॐ धुरन्धरायै नमः ।
९४२ ॐ बालायै नमः ।
९४३ ॐ धर्मसेव्यायै नमः ।
९४४ ॐ तथागतायै नमः ।
९४५ ॐ सुकुमारायै नमः ।
९४६ ॐ सौम्यमुख्यै नमः ।
९४७ ॐ सौम्यसम्बोधनायै नमः ।
९४८ ॐ उत्तमायै नमः ।
९४९ ॐ सुमुख्यै नमः ।
९५० ॐ सर्वतोभद्रायै नमः ।
९५१ ॐ गुह्यशक्त्यै नमः ।
९५२ ॐ गुहालयायै नमः ।
९५३ ॐ हलायुधायै नमः ।
९५४ ॐ एकवीरायै नमः ।
९५५ ॐ सर्वशस्त्रसुधारिण्यै नमः ।
९५६ ॐ व्योमशक्त्यै नमः ।
९५७ ॐ महादेहायै नमः ।
९५८ ॐ व्योमगायै नमः ।
९५९ ॐ मधुमन्मय्यै नमः ।
९६० ॐ गङ्गयै नमः ।
९६१ ॐ वितस्तायै नमः ।
९६२ ॐ यमुनायै नमः ।
९६३ ॐ चन्द्रभागायै नमः ।
९६४ ॐ सरस्वत्यै नमः ।
९६५ ॐ तिलोत्तमायै नमः ।
९६६ ॐ उर्वश्यै नमः ।
९६७ ॐ रम्भायै नमः ।
९६८ ॐ स्वामिन्यै नमः ।
९६९ ॐ सुरसुन्दर्यै नमः ।
९७० ॐ बाणप्रहरणायै नमः ।
९७१ ॐ बालायै नमः ।
९७२ ॐ बिम्बोष्ठ्यै नमः ।
९७३ ॐ चारुहासिन्यै नमः ।
९७४ ॐ ककुद्मिन्यै नमः ।
९७५ ॐ चारुपृष्ठायै नमः ।
९७६ ॐ दृष्टादृष्टफलप्रदायै नमः ।
९७७ ॐ काम्याचर्यै नमः ।
९७८ ॐ काम्यायै नमः ।
९७९ ॐ कामाचारविहारिण्यै नमः ।
९८० ॐ हिमशैलेन्द्रसंकाशायै नमः ।
९८१ ॐ गजेन्द्रवरवाहनायै नमः ।
९८२ ॐ अशेषसुखसौभाग्यसम्पदामुत्तमायै योग्यै नमः ।
९८३ ॐ सर्वोत्कृष्टायै नमः ।
९८४ ॐ सर्वमय्यै नमः ।
९८५ ॐ सर्वस्यै नमः ।
९८६ ॐ सर्वेश्वरप्रियायै नमः ।
९८७ ॐ सर्वाङ्गयोन्यै नमः ।
९८८ ॐ अव्यक्तायै नमः ।
९८९ ॐ सम्प्रधानेश्वरेश्वर्यै नमः ।
९९० ॐ विष्णुवक्षःस्थलगतायै नमः ।
९९१ ॐ दैव्ये नमः।
९९२ ॐ धनदायै नमः ।
९९३ ॐ वीरलक्ष्म्यै नमः ।
९९४ ॐ विद्यालक्ष्म्यै नमः ।
९९५ ॐ ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः ।
९९६ ॐ संतानलक्ष्म्यै नमः ।
९९७ ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।
९९८ ॐ धनलक्ष्मी नमः ।
९९९ ॐ मालायै नमः ।
१००० ॐ पद्ममालिने नमः ।॥ इति ब्रह्मपुराणे श्रीलक्ष्मीसहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : July 14, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP