श्री राधिका सहस्त्रनामावलिः - १. ॐ श्रीराधायै नमः । २....


हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.
A sahasranamavali is a type of Hindu scripture in which a diety is referred to by 1000 or more different names.Many devout Hindus chant them every morning or evening.


१. ॐ श्रीराधायै नमः ।
२. ॐ राधिकायै नमः ।
३. ॐ कृष्णवल्लभायै नमः ।
४. ॐ कृष्णसंयुतायै नमः ।
५. ॐ वृन्दावनेश्वर्यै नमः ।
६. ॐ कृष्णप्रियायै नमः ।
७. ॐ मदनमोहिन्यै नमः ।
८. ॐ श्रीमत्यै कृष्णकान्तायै नमः ।
९. ॐ कृष्णानन्दप्रदायिन्यै नमः ।
१०. ॐ यशस्विन्यै नमः ।
११. ॐ यशोगम्यायै नमः ।
१२. ॐ यशोदानन्दवल्लभायै नमः ।
१३. ॐ दामोदरप्रियायै नमः ।
१४. ॐ गोप्यै नमः ।
१५. ॐ गोपानन्दकर्यै नमः ।
१६. ॐ कृष्णाङ्गवासिन्यै नमः ।
१७. ॐ ह्रद्यायै नमः ।
१८. ॐ हरिकान्तायै नमः ।
१९. ॐ हरिप्रियायै नमः ।
२०. ॐ प्रधानगोपिकायै नमः ।
२१. ॐ गोपकन्यायै नमः ।
२२. ॐ त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः ।
२३. ॐ वृन्दावनविहारिण्यै नमः ।
२४. ॐ विकसितमुखाम्बुजायै नमः ।
२५. ॐ गोकुलानन्दकर्त्र्यै नमः ।
२६. ॐ गोकुलानन्ददायिन्यै नमः ।
२७. ॐ गतिप्रदायै नमः ।
२८. ॐ गीतगम्यायै नमः ।
२९. ॐ गमनागमनप्रियायै नमः ।
३०. ॐ विष्णुप्रियायै नमः ।
३१. ॐ विष्णुकान्तायै नमः ।
३२. ॐ विष्णोरङ्कनिवासिन्यै नमः ।
३३. ॐ यशोदानन्दपत्‍न्यै नमः ।
३४. ॐ यशोदानन्दगेहिन्यै नमः ।
३५. ॐ कामारिकान्तायै नमः ।
३६. ॐ कामेश्यै नमः ।
३७. ॐ कामलालसविग्रहायै नमः ।
३८. ॐ जयप्रदायै नमः ।
३९. ॐ जयायै नमः ।
४०. ॐ जीवायै नमः ।
४१. ॐ जीवानन्दप्रदायिन्यै नमः ।
४२. ॐ नन्दनन्दनपत्‍न्यै नमः ।
४३. ॐ वृषभानुसुतायै नमः ।
४४. ॐ शिवायै नमः ।
४५. ॐ गणाध्यक्षायै नमः ।
४६. ॐ गवाध्यक्षायै नमः ।
४७. ॐ गवामनुत्तमायै गत्यै नमः ।
४८. ॐ काञ्चनाभायै नमः ।
४९. ॐ हेमगात्रायै नमः ।
५०. ॐ काञ्चनाङ्गदधारिण्यै नमः ।
५१. ॐ अशोकायै नमः ।
५२. ॐ शोकरहितायै नमः ।
५३. ॐ विशोकायै नमः ।
५४. ॐ शोकनाशिन्यै नमः ।
५५. ॐ गायत्र्यै नमः ।
५६. ॐ वेदमात्रे नमः ।
५७. ॐ वेदातीतायै नमः ।
५८. ॐ विदुत्तमायै नमः ।
५९. ॐ नीतिशास्त्रप्रियायै नमः ।
६०. ॐ नीत्यै नमः ।
६१. ॐ गत्यै नमः ।
६२. ॐ मत्यै नमः ।
६३. ॐ अभीष्टदायै नमः ।
६४. ॐ वेदप्रियायै नमः ।
६५. ॐ वेदगर्भायै नमः ।
६६. ॐ वेदमार्गप्रवर्द्धिन्यै नमः ।
६७. ॐ वेदगम्यायै नमः ।
६८. ॐ वेदपरायै नमः ।
६९. ॐ विचित्रकनकोज्ज्वलायै नमः ।
७०. ॐ उज्ज्वलप्रदायै नमः ।
७१. ॐ नित्यायै नमः ।
७२. ॐ उज्ज्वलगात्रिकायै नमः ।
७३. ॐ नन्दप्रियायै नमः ।
७४. ॐ नन्दसुताराध्यायै नमः ।
७५. ॐ आनन्दप्रदायै नमः ।
७६. ॐ शुभायै नमः ।
७७. ॐ शुभाङ्गयै नमः ।
७८. ॐ विमलाङ्ग्यै नमः ।
७९. ॐ विलासिन्यै नमः ।
८०. ॐ अपराजितायै नमः ।
८१. ॐ जनन्यै नमः ।
८२. ॐ जन्मशून्यायै नमः ।
८३. ॐ जन्ममृत्युजरापहायै नमः ।
८४. ॐ गतिमतां गत्यै नमः ।
८५. ॐ धात्र्यै नमः ।
८६. ॐ धात्र्यानन्दप्रदायिन्यै नमः ।
८७. ॐ जगन्नाथप्रियायै नमः ।
८८. ॐ शैलवासिन्यै नमः ।
८९. ॐ हेमसुन्दर्यै नमः ।
९०. ॐ किशोर्यै नमः ।
९१. ॐ कमलायै नमः ।
९२. ॐ पद्मायै नमः ।
९३. ॐ पद्महस्तायै नमः ।
९४. ॐ पयोदयायै नमः ।
९५. ॐ पयस्विन्यै नमः ।
९६. ॐ पयोदात्र्यै नमः ।
९७. ॐ पवित्रायै नमः ।
९८. ॐ सर्वमङ्गलायै नमः ।
९९. ॐ महाजीवप्रदायै नमः ।
१००.ॐ कृष्णकान्तायै नमः ।
१०१. ॐ कमलसुन्दर्यै नमः ।
१०२. ॐ विचित्रवासिन्यै नमः ।
१०३. ॐ चित्रवासिन्यै नमः ।
१०४. ॐ चित्ररूपिण्यै नमः ।
१०५. ॐ निर्गुणायै नमः ।
१०६. ॐ सकुलीनायै नमः ।
१०७. ॐ निष्कुलीनायै नमः ।
१०८. ॐ निराकुलायै नमः ।
१०९. ॐ गोकुलान्तरगेहायै नमः ।
११०. ॐ योगानन्दकर्यै नमः ।
१११. ॐ वेणुवाद्यायै नमः ।
११२. ॐ वेणुरत्यै नमः ।
११३. ॐ वेणुवाद्यपरायणायै नमः ।
११४. ॐ गोपालस्य प्रियायै नमः ।
११५. ॐ सौम्यरूपायै नमः ।
११६. ॐ सौम्यकुलोद्वहायै नमः ।
११७. ॐ मोहामोहायै नमः ।
११८. ॐ विमोहायै नमः ।
११९. ॐ गतिनिष्ठायै नमः ।
१२०. ॐ गतिप्रदायै नमः ।
१२१. ॐ गीर्वाणवन्द्यायै नमः ।
१२२. ॐ गीर्वाणायै नमः ।
१२३. ॐ गीर्वाणगणसेवितायै नमः ।
१२४. ॐ ललितायै नमः ।
१२५. ॐ विशोकायै नमः ।
१२६. ॐ विशाखायै नमः ।
१२७. ॐ चित्रमालिन्यै नमः ।
१२८. ॐ जितान्द्रियायै नमः ।
१२९. ॐ शुद्धसत्त्वायै नमः ।
१३०. ॐ कुलीनायै नमः ।
१३१. ॐ कुलदीपिकायै नमः ।
१३२. ॐ दीपप्रियायै नमः ।
१३३. ॐ दीपदात्र्यै नमः ।
१३४. ॐ विमलायै नमः ।
१३५. ॐ विमलोदकायै नमः ।
१३६. ॐ कान्तारवासिन्यै नमः ।
१३७. ॐ कृष्णायै नमः ।
१३८. ॐ कृष्णचन्द्रप्रियायै नमः ।
१३९. ॐ मत्यै नमः ।
१४०. ॐ अनुत्तरायै नमः ।
१४१. ॐ दुःखहन्त्र्यै नमः ।
१४२. ॐ दुःखकर्त्र्यै नमः ।
१४३. ॐ कुलोद्वहायै नमः ।
१४४. ॐ मत्यै नमः ।
१४५. ॐ लक्ष्म्यै नमः ।
१४६. ॐ धृत्यै नमः ।
१४७. ॐ लज्जायै नमः ।
१४८. ॐ कान्त्यै नमः ।
१४९. ॐ पुष्ट्यै नमः ।
१५०. ॐ स्मृत्यै नमः ।
१५१. ॐ क्षमायै नमः ।
१५२. ॐ क्षीरोदशायिन्यै नमः ।
१५३. ॐ देव्यै नमः ।
१५४. ॐ देवारिकुलमर्दिन्यै नमः ।
१५५. ॐ वैष्णव्यै नमः ।
१५६. ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।
१५७. ॐ कुलपूज्यायै नमः ।
१५८. ॐ कुलप्रियायै नमः ।
१५९. ॐ सर्वदैत्यानां संहर्त्र्यै नमः ।
१६०. ॐ सावित्र्यै नमः ।
१६१. ॐ वेदगामिन्यै नमः ।
१६२. ॐ वेदातीतायै नमः ।
१६३. ॐ निरालम्बायै नमः ।
१६४. ॐ निरालम्बगणप्रियायै नमः ।
१६५. ॐ निरालम्बजनैः पूज्यायै नमः ।
१६६. ॐ निरालोकायै नमः ।
१६७. ॐ निराश्रयायै नमः ।
१६८. ॐ एकाङ्ग्यै नमः ।
१६९. ॐ सर्वगायै नमः ।
१७०. ॐ सेव्यायै नमः ।
१७१. ॐ ब्रह्मपत्न्यै नमः ।
१७२. ॐ सरस्वत्यै नमः ।
१७३. ॐ रासप्रियायै नमः ।
१७४. ॐ रासगम्यायै नमः ।
१७५. ॐ रासाधिष्ठातृदेवतायै नमः ।
१७६. ॐ रसिकायै नमः ।
१७७. ॐ रसिकानन्दायै नमः ।
१७८. ॐ स्वयं रासेश्वर्यै परस्यै नमः ।
१७९. ॐ रासमण्डलमध्यस्थायै नमः ।
१८०. ॐ रासमण्डलशोभितायै नमः ।
१८१. ॐ रासमण्डलसेव्यायै नमः ।
१८२. ॐ रासक्रीडामनोहरायै नमः ।
१८३. ॐ पुण्डरीकाक्षनिलयायै नमः ।
१८४. ॐ पुण्डरीकाक्षगेहिन्यै नमः ।
१८५. ॐ पुण्डरीकाक्षसेव्यायै नमः ।
१८६. ॐ पुण्डरीकाक्षवल्लभायै नमः ।
१८७. ॐ सर्वजीवेश्वर्यै नमः ।
१८८. ॐ सर्वजीववन्द्यायै नमः ।
१८९. ॐ परात्परस्यै नमः ।
१९०. ॐ प्रकृत्यै नमः ।
१९१. ॐ शम्भुकान्तायै नमः ।
१९२. ॐ सदाशिवमनोहरायै नमः ।
१९३. ॐ क्षुते नमः ।
१९४. ॐ पिपासायै नमः ।
१९५. ॐ दयायै नमः ।
१९६. ॐ निद्रायै नमः ।
१९७. ॐ भ्रान्त्यै नमः ।
१९८. ॐ श्रान्त्यै नमः ।
१९९. ॐ क्षमाकुलायै नमः ।
२००. ॐ वधूरूपायै नमः ।
२०१. ॐ गोपपत्न्यै नमः ।
२०२. ॐ भारत्यै नमः ।
२०३. ॐ सिद्धयोगिन्यै नमः ।
२०४. ॐ सत्यरूपायै नमः ।
२०५. ॐ नित्यरूपायै नमः ।
२०६. ॐ नित्याङ्ग्यै नमः ।
२०७. ॐ नित्यगेहिन्यै नमः ।
२०८. ॐ स्थानदात्र्यै नमः ।
२०९. ॐ धात्र्यै नमः ।
२१०. ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।
२११. ॐ स्वयंप्रभायै नमः ।
२१२. ॐ सिन्धुकन्यायै नमः ।
२१३. ॐ आस्थानदात्र्यै नमः ।
२१४. ॐ द्वारकावासिन्यै नमः ।
२१५. ॐ बुद्ध्यै नमः ।
२१६. ॐ स्थित्यै नमः ।
२१७. ॐ स्थानरूपायै नमः ।
२१८. ॐ सर्वकारणकारणायै नमः ।
२१९. ॐ भक्तप्रियायै नमः ।
२२०. ॐ भक्तगम्यायै नमः ।
२२१. ॐ भक्तानन्दप्रदायिन्यै नमः ।
२२२. ॐ भक्तकल्पद्रुमातीतायै नमः ।
२२३. ॐ अतीतगुणायै नमः ।
२२४. ॐ मनोऽधिष्ठातृदेव्यै नमः ।
२२५. ॐ कृष्णप्रेमपरायणायै नमः ।
२२६. ॐ निरामयायै नमः ।
२२७. ॐ सौम्यदात्र्यै नमः ।
२२८. ॐ मदनमोहिन्यै नमः ।
२२९. ॐ एकानंशाशिवायै नमः ।
२३०. ॐ क्षेमायै नमः ।
२३१. ॐ दुर्गायै नमः ।
२३२. ॐ दुर्गतिनाशिन्यै नमः ।
२३३. ॐ ईश्वर्यै नमः ।
२३४. ॐ सर्ववन्द्यायै नमः ।
२३५. ॐ गोपनीयायै नमः ।
२३६. ॐ शुभङ्कर्यै नमः ।
२३७ ॐ सर्वभूतानां पालिन्यै नमः ।
२३८. ॐ कामाङ्गहारिण्यै नमः ।
२३९. ॐ सद्यो मुक्तिप्रदायै नमः ।
२४०. ॐ वेदसारायै नमः ।
२४१. ॐ हिमालयसुतायै नमः ।
२४२. ॐ सर्वस्यै नमः ।
२४३. ॐ पार्वत्यै नमः ।
२४४. ॐ गिरिजायै नमः ।
२४५. ॐ सत्यै नमः ।
२४६. ॐ दक्षकन्यायै नमः ।
२४७. ॐ देवमात्रे नमः ।
२४८. ॐ मन्दलज्जायै नमः ।
२४९. ॐ हरेस्तन्वै नमः ।
२५०. ॐ वृन्दारण्यप्रियायै नमः ।
२५१. ॐ वृन्दायै नमः ।
२५२. ॐ वृन्दावनविलासिन्यै नमः ।
२५३. ॐ विलासिन्यै नमः ।
२५४. ॐ वैषणव्यै नमः ।
२५५. ॐ ब्रह्मलोकप्रतिष्ठितायै नमः ।
२५६. ॐ रुक्मिण्यै नमः ।
२५७. ॐ रेवत्यै नमः ।
२५८. ॐ सत्यभामायै नमः ।
२५९. ॐ जाम्बवत्यै नमः ।
२६०. ॐ सुलक्ष्मणायै नमः ।
२६१. ॐ मित्रविन्दायै नमः ।
२६२. ॐ कालिन्द्यै नमः ।
२६३. ॐ जहुकन्यकायै नमः ।
२६४. ॐ परिपूर्णायै नमः ।
२६५. ॐ पूर्णतरायै नमः ।
२६६. ॐ हेमवत्यै नमः ।
२६७ ॐ अपूर्वायै नमः ।
२६८. ॐ ब्रह्मरूपायै नमः ।
२६९. ॐ ब्रह्माण्डपरिपालिन्यै नमः ।
२७०. ॐ ब्रह्माण्डभाण्डमध्यस्थायै नमः ।
२७१. ॐ ब्रह्माण्डभाण्डरूपिण्यै नमः ।
२७२. ॐ अण्डरूपायै नमः ।
२७३. ॐ अण्डमध्यस्थायै नमः ।
२७४. ॐ अण्डपरिपालिन्यै नमः ।
२७५. ॐ अण्डबाह्यायै नमः ।
२७६. ॐ अण्डसंहर्त्र्यै नमः ।
२७७. ॐ शिवब्रह्महरिप्रियायै नमः ।
२७८. ॐ महाविष्णुप्रियायै नमः ।
२७९. ॐ कल्पवृक्षरूपायै नमः ।
२८०. ॐ निरन्तरायै नमः ।
२८१. ॐ सारभूतायै नमः ।
२८२. ॐ स्थिरायै नमः ।
२८३. ॐ गौर्यै नमः ।
२८४. ॐ गौराङ्ग्यै नमः ।
२८५. ॐ शशिशेखरायै नमः ।
२८६. ॐ श्वेतचम्पकवर्णाभायै नमः ।
२८७. ॐ शशिकोटिसमप्रभायै नमः ।
२८८. ॐ मालतीमाल्यधारिण्यै नमः ।
२८९. ॐ कृष्णस्तुतायै नमः ।
२९०. ॐ कृष्णकान्तायै नमः ।
२९१. ॐ वृन्दावनविलासिन्यै नमः ।
२९२. ॐ तुलस्यधिष्ठातृदेव्यै नमः ।
२९३. ॐ संसारार्णवपारदायै नमः ।
२९४. ॐ सारदायै नमः ।
२९५. ॐ आहारदायै नमः ।
२९६. ॐ अम्भोदायै नमः ।
२९७. ॐ यशोदायै नमः ।
२९८. ॐ गोपनन्दिन्यै नमः ।
२९९. ॐ अतीतगमनायै नमः ।
३००. ॐ परानुग्रहकारिण्यै नमः ।
३०१. ॐ करुणार्णवसम्पूर्णायै नमः ।
३०२. ॐ करुणार्णवधारिण्यै नमः ।
३०३. ॐ माधव्यै नमः ।
३०४. ॐ माधवमनोहारिण्यै नमः ।
३०५. ॐ श्यामवल्लभायै नमः ।
३०६. ॐ अन्धकारभयध्वस्तायै नमः ।
३०७. ॐ मङ्गल्यायै नमः ।
३०८. ॐ मङ्गलप्रदायै नमः ।
३०९. ॐ श्रीगर्भायै नमः ।
३१०. ॐ श्रीप्रदायै नमः ।
३११. ॐ श्रीशायै नमः ।
३१२. ॐ श्रीनिवासायै नमः ।
३१३. ॐ अच्युतप्रभायै नमः ।
३१४. ॐ श्रीरूपायै नमः ।
३१५. ॐ श्रीहरायै नमः ।
३१६. ॐ श्रीदायै नमः ।
३१७. ॐ श्रीकामायै नमः ।
३१८. ॐ श्रीस्वरूपिण्यै नमः ।
३१९. ॐ श्रीदामानन्ददात्र्यै नमः ।
३२०. ॐ श्रीदामेश्वरवल्लभायै नमः ।
३२१. ॐ श्रीनितम्बायै नमः ।
३२२. ॐ श्रीगणेशायै नमः ।
३२३. ॐ श्रीस्वरूपाश्रितायै नमः ।
३२४. ॐ श्रुत्यै नमः ।
३२५. ॐ श्रीक्रियारूपिण्यै नमः ।
३२६. ॐ श्रीलायै नमः ।
३२७. ॐ श्रीकृष्णभजनान्वितायै नमः ।
३२८. ॐ श्रीराधायै नमः ।
३२९. ॐ श्रीमर्त्यै नमः ।
३३०. ॐ श्रेष्ठायै नमः ।
३३१. ॐ गौर्यै नमः ।
३३२. ॐ श्रीमत्यै नमः ।
३३३. ॐ देव्यै नमः ।
३३४. ॐ श्रीमत्यै नमः ।
३३५.ॐ श्रीमत्यै नमः ।
३३६. ॐ श्रेष्ठरूपायै नमः ।
३३७. ॐ श्रुतिप्रियायै नमः ।
३३८. ॐ योगेश्यै नमः ।
३३९. ॐ योगमात्रे नमः ।
३४०. ॐ योगातीतायै नमः ।
३४१. ॐ युगप्रियायै नमः ।
३४२. ॐ योगप्रियायै नमः ।
३४३. ॐ योगगम्यायै नमः ।
३४४. ॐ योगिनीगणवन्दितायै नमः ।
३४५. ॐ जवाकुसुमसंकाशायै नमः ।
३४६. ॐ दाडिमीकुसुमोपमायै नमः ।
३४७. ॐ नीलाम्बरधरायै नमः ।
३४८. ॐ धीरायै नमः ।
३४९. ॐ धैर्यरूपधराधृत्यै नमः ।
३५०. ॐ रत्नसिंहासनस्थायै नमः ।
३५१. ॐ रत्नकुण्डलभूषितायै नमः ।
३५२. ॐ रत्नालङ्कारसंयुक्तायै नमः ।
३५३. ॐ रत्नमालाधरायै नमः ।
३५४. ॐ परस्यै नमः ।
३५५. ॐ रत्नेन्द्रसाराहाराढ्यायै नमः ।
३५६. ॐ रत्नमालाविभूषितायै नमः ।
३५७. ॐ इन्द्रनीलमणिन्यस्तपादपद्मशुभायै नमः ।
३५८. ॐ शुच्यै नमः ।
३५९. ॐ कार्तिक्यै नमः ।
३६०. ॐ पौर्णमास्यै नमः ।
३६१. ॐ अमावस्यायै नमः ।
३६२. ॐ भयापघ्न्यै नमः ।
३६३. ॐ गोविन्दराजगृहिण्यै नमः ।
३६४. ॐ गोविन्दगणपूजितायै नमः ।
३६५. ॐ वैकुण्ठनाथगृहिण्यै नमः ।
३६६. ॐ वैकुण्ठपरमालयायै नमः ।
३६७. ॐ वैकुण्ठदेवदेवाढ्यायै नमः ।
३६८. ॐ वैकुण्ठसुन्दर्यै नमः ।
३६९. ॐ मदालसायै नमः ।
३७०. ॐ वेदवत्यै नमः ।
३७१. ॐ सीतायै नमः ।
३७२. ॐ साध्व्यै नमः ।
३७३. ॐ पतिव्रतायै नमः ।
३७४. ॐ अन्नपूर्णायै नमः ।
३७५. ॐ सदानन्दरूपायै नमः ।
३७६. ॐ कैवल्यसुन्दर्यै नमः ।
३७७. ॐ कैवल्यदायिन्यै नमः ।
३७८. ॐ श्रेष्ठायै नमः ।
३७९. ॐ गोपीनाथमनोहरायै नमः ।
३८०. ॐ गोपीनाथेश्वर्यै नमः ।
३८१. ॐ चण्ड्यै नमः ।
३८२. ॐ नायिकानयनान्वितायै नमः ।
३८३. ॐ नायिकायै नमः ।
३८४. ॐ नायकप्रीतायै नमः ।
३८५. ॐ नायकानन्दरूपिण्यै नमः ।
३८६. ॐ शेषायै नमः ।
३८७. ॐ शेषवत्यै नमः ।
३८८. ॐ शेषरूपिण्यै नमः ।
३८९. ॐ जगदम्बिकायै नमः ।
३९०. ॐ गोपालपालिकायै नमः ।
३९१. ॐ मायायै नमः ।
३९२. ॐ जायाऽऽनन्दप्रदायै नमः ।
३९३. ॐ कुर्मायै नमः ।
३९४. ॐ यौवनानन्दायै नमः ।
३९५. ॐ युवत्यै नमः ।
३९६. ॐ गोपसुन्दर्यै नमः ।
३९७. ॐ गोपमात्रे नमः ।
३९८. ॐ जानक्यै नमः ।
३९९. ॐ जनकानन्दकारिण्यै नमः ।
४००. ॐ कैलासवासिन्ये नमः ।
४०१. ॐ रम्भायै नमः ।
४०२. ॐ वैराग्यकुलदीपिकायै नमः ।
४०३. ॐ कमलाकान्तग्रहिण्यै नमः ।
४०४. ॐ कमलायै नमः ।
४०५. ॐ कमलालयायै नमः ।
४०६. ॐ त्रैलोक्यमात्रे नमः ।
४०७. ॐ जगतामधिष्ठात्र्यै नमः ।
४०८. ॐ प्रियाम्बिकायै नमः ।
४०९. ॐ हरकान्तायै नमः ।
४१०. ॐ हररतायै नमः ।
४११. ॐ हरानन्दप्रदायिन्यै नमः ।
४१२. ॐ हरपत्न्यै नमः ।
४१३. ॐ हरप्रीतायै नमः ।
४१४. ॐ हरतोषणतत्परायै नमः ।
४१५. ॐ हरेश्वर्यै नमः ।
४१६. ॐ रामरतायै नमः ।
४१७. ॐ रामायै नमः ।
४१८. ॐ रामेश्वर्यै नमः ।
४१९. ॐ रमायै नमः ।
४२०. ॐ श्यामलायै नमः ।
४२१. ॐ चित्रलेखायै नमः ।
४२२. ॐ भुवनमोहिन्यै नमः ।
४२३. ॐ सुगोप्यै नमः ।
४२४. ॐ गोपवनितायै नमः ।
४२५. ॐ गोपराज्यप्रदायै नमः ।
४२६. ॐ शुभायै नमः ।
४२७. ॐ अङ्गारपूर्णायै नमः ।
४२८. ॐ माहेय्यै नमः ।
४२९. ॐ मत्स्यराजसुतासत्यै नमः ।
४३०. ॐ कौमार्यै नमः ।
४३१ ॐ नारसिंह्यै नमः ।
४३२. ॐ वाराह्यै नमः ।
४३३. ॐ नवदुर्गिकायै नमः ।
४३४. ॐ चञ्चलाचञ्चलामोदायै नमः ।
४३५. ॐ नारी भुवनसुन्दर्यै नमः ।
४३६. ॐ दक्षयज्ञहरायै नमः ।
४३७. ॐ दाक्ष्यै नमः ।
४३८. ॐ दक्षकन्यायै नमः ।
४३९. ॐ सुलोचनायै नमः ।
४४०. ॐ रतिरूपायै नमः ।
४४१. ॐ रतिप्रीतायै नमः ।
४४२. ॐ रतिश्रेष्ठायै नमः ।
४४३. ॐ रतिप्रदायै नमः ।
४४४. ॐ रतिलक्षणगेहस्थायै नमः ।
४४५. ॐ विरजायै नमः ।
४४६. ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ।
४४७. ॐ शङ्कास्पदायै नमः ।
४४८. ॐ हरेर्जायायै नमः ।
४४९. ॐ जामातृकुलवन्दितायै नमः ।
४५०. ॐ वकुलायै नमः ।
४५१. ॐ वकुलामोदधारिण्यै नमः ।
४५२. ॐ यमुनाजयायै नमः ।
४५३. ॐ विजयायै नमः ।
४५४. ॐ जयपत्न्यै नमः ।
४५५. ॐ यमलार्जुनभञ्जिन्यै नमः ।
४५६. ॐ वक्रेश्वर्यै नमः ।
४५७. ॐ वक्ररूपायै नमः ।
४५८. ॐ वक्रवीक्षणवीक्षितायै नमः ।
४५९. ॐ अपराजितायै नमः ।
४६०. ॐ जगन्नाथायै नमः ।
४६१. ॐ जगन्नाथेश्वर्यै नमः ।
४६२. ॐ यत्यै नमः ।
४६३. ॐ खेचर्यै नमः ।
४६४. ॐ खेचरसुतायै नमः ।
४६५. ॐ खेचरत्वप्रदायिन्यै नमः ।
४६६. ॐ विष्णुवक्षःस्थलस्थायै नमः ।
४६७. ॐ विष्णुभावनतत्परायै नमः ।
४६८. ॐ चन्द्रकोटिसुगात्र्यै नमः ।
४६९. ॐ चन्द्राननमनोहरायै नमः ।
४७०. ॐ सेवायै नमः ।
४७१. ॐ सेव्यायै नमः ।
४७२. ॐ शिवायै नमः ।
४७३. ॐ क्षेमायै नमः ।
४७४. ॐ क्षेमकर्यै वध्वै नमः ।
४७५.ॐ यादवेन्द्रवध्वै नमः ।
४७६. ॐ शेब्यायै नमः ।
४७७. ॐ शिवभक्तायै नमः ।
४७८. ॐ शिवान्वितायै नमः ।
४७९. ॐ केवलायै नमः ।
४८०. ॐ निष्कलायै नमः ।
४८१. ॐ सूक्ष्मायै नमः ।
४८२. ॐ महाभीमायै नमः ।
४८३. ॐ अभयप्रदायै नमः ।
४८४. ॐ जीमूतरूपायै नमः ।
४८५. ॐ जैमूत्यै नमः ।
४८६. ॐ जितामित्रप्रमोदिन्यै नमः ।
४८७. ॐ गोपालवनितायै नमः ।
४८८. ॐ नन्दायै नमः ।
४८९. ॐ कुलजेन्द्रानिवासिन्यै नमः ।
४९०. ॐ जयन्त्यै नमः ।
४९१. ॐ यमुनाङ्ग्यै नमः ।
४९२. ॐ यमुनातोषकारिण्यै नमः ।
४९३. ॐ कलिकल्मषभङगायै नमः ।
४९४. ॐ कलिकल्मषनाशिन्यै नमः ।
४९५. ॐ कलिकल्मषरूपायै नमः ।
४९६. ॐ नित्यानन्दकर्यै कृपायै नमः ।
४९७. ॐ कृपावत्यै नमः ।
४९८. ॐ कुलवत्यै नमः ।
४९९. ॐ कैलासाचलवासिन्यै नमः ।
५००. ॐ वामदेव्यै नमः ।
५०१. ॐ वामभागायै नमः ।
५०२. ॐ गोविन्दप्रियकारिण्यै नमः ।
५०३. ॐ नरेन्द्रकन्यायै नमः ।
५०४. ॐ योगेश्यै नमः ।
५०५. ॐ योगिन्यै नमः ।
५०६. ॐ योगरूपिण्यै नमः ।
५०७. ॐ योगसिद्धायै नमः ।
५०८. ॐ सिद्धरूपायै नमः ।
५०९. ॐ सिद्धक्षेत्रनिवासिन्यै नमः ।
५१०. ॐ क्षेत्राधिष्ठातृरूपायै नमः ।
५११. ॐ क्षेत्रातीतायै नमः ।
५१२. ॐ कुलप्रदायै नमः ।
५१३. ॐ केशवानन्ददात्र्यै नमः ।
५१४. ॐ केशवानन्ददायिन्यै नमः ।
५१५. ॐ केशवायै नमः ।
५१६. ॐ केशवप्रितायै नमः ।
५१७. ॐ केशव्यै नमः ।
५१८. ॐ केशवप्रियायै नमः ।
५१९. ॐ रासक्रीडाकर्यै नमः ।
५२०. ॐ रासवासिन्यै नमः ।
५२१. ॐ राससुन्दर्यै नमः ।
५२२. ॐ गोकुलान्वितदेहायै नमः ।
५२३. ॐ गोकुलत्वप्रदायिन्यै नमः ।
५२४. ॐ लवङ्गनाम्न्यै नमः ।
५२५. ॐ नारङ्ग्यै नमः ।
५२६. ॐ नारङ्गकुलमण्डनायै नमः ।
५२७. ॐ एलालवङ्गकर्पूरमुखवासमुखान्वितायै नमः ।
५२८. ॐ मुख्यायै नमः ।
५२९. ॐ मुख्यप्रदायै नमः ।
५३०. ॐ मुख्यरूपायै नमः ।
५३१. ॐ मुख्यनिवासिन्यै नमः ।
५३२. ॐ नारायण्यै नमः ।
५३३. ॐ कृपातीतायै नमः ।
५३४. ॐ करुणामयकारिण्यै नमः ।
५३५. ॐ कारुण्यायै नमः ।
५३६. ॐ करुणायै नमः ।
५३७. ॐ कर्णायै नमः ।
५३८. ॐ गोकर्णायै नमः ।
५३९. ॐ नागकर्णिकायै नमः ।
५४०. ॐ सर्पिण्यै नमः ।
५४१. ॐ कौलिन्यै नमः ।
५४२. ॐ क्षेत्रवासिन्यै नमः ।
५४३. ॐ जगदन्वयायै नमः ।
५४४. ॐ जटिलायै नमः ।
५४५. ॐ कुटिलायै नमः ।
५४६. ॐ नीलायै नमः ।
५४७. ॐ नीलाम्बरविधात्र्यै नमः ।
५४८. ॐ नीलकण्ठप्रियायै नमः ।
५४९. ॐ भगिन्यै नमः ।
५५०. ॐ भागिन्यै नमः ।
५५१. ॐ भोग्यायै नमः ।
५५२. ॐ कृष्णभोग्यायै नमः ।
५५३. ॐ भगेश्वर्यै नमः ।
५५४. ॐ बलेश्वर्यै नमः ।
५५५. ॐ बलाराध्यायै नमः ।
५५६. ॐ कान्तायै नमः ।
५५७. ॐ कान्तनितम्बिन्यै नमः ।
५५८. ॐ नितम्बिन्यै नमः ।
५५९. ॐ नितम्बिन्यै नमः ।
५६०. ॐ रूपवत्यै नमः ।
५६१. ॐ युवत्यै नमः ।
५६२. ॐ कृष्णपीवर्यै नमः ।
५६३. ॐ विभावर्यै नमः ।
५६४. ॐ वेत्रवत्यै नमः ।
५६५. ॐ संकटायै नमः ।
५६६. ॐ कुटिलालकायै नमः ।
५६७. ॐ नारायणप्रियायै नमः ।
५६८. ॐ शैलायै नमः ।
५६९. ॐ सृक्कणीपरिमोहोतायै नमः ।
५७०. ॐ दृक्पातमोहितायै नमः ।
५७१. ॐ प्रातराशिन्यै नमः ।
५७२. ॐ नवनीतिकायै नमः ।
५७३. ॐ नवीनायै नमः ।
५७४. ॐ नवनार्यै नमः ।
५७५. ॐ नारङ्गफलशोभितायै नमः ।
५७६. ॐ हैम्यै नमः ।
५७७. ॐ हेममुख्यै नमः ।
५७८. ॐ चन्द्रमुख्यै नमः ।
५७९. ॐ शशिसुशोभनायै नमः ।
५८०. ॐ अर्द्धचन्द्रधरायै नमः ।
५८१. ॐ चन्द्रवल्लभायै नमः ।
५८२. ॐ रोहिण्यै नमः ।
५८३. ॐ तम्यै नमः ।
५८४. ॐ तिमिंगिलकुलामोदमत्स्यरूपाङ्गहारिण्यै नमः ।
५८५. ॐ सर्वभूतानां कारिण्यै नमः ।
५८६.ॐ कार्यातीतायै नमः ।
५८७. ॐ किशोरिण्यै नमः ।
५८८. ॐ किशोरवल्लभायै नमः ।
५८९. ॐ केशकारिकायै नमः ।
५९०. ॐ कामकारिकायै नमः ।
५९१. ॐ कामेश्वर्यै नमः ।
५९२. ॐ कामकलायै नमः ।
५९३. ॐ कालिन्दीकूलदीपिकायै नमः ।
५९४. ॐ कलिन्दतनयातीरवासिन्यै नमः ।
५९५. ॐ तीरगेहिन्यै नमः ।
५९६. ॐ कादम्बरीपानपरायै नमः ।
५९७. ॐ कुसुमामोदधारिण्यै नमः ।
५९८. ॐ कुमुदायै नमः ।
५९९. ॐ कुमुदानन्दायै नमः ।
६००. ॐ कृष्णेश्यै नमः ।
६०१. ॐ कामवल्लभायै नमः ।
६०२. ॐ तर्काल्यै नमः ।
६०३. ॐ वैजयन्त्यै नमः ।
६०४. ॐ निम्बदाडिम्बरूपिण्यै नमः ।
६०५. ॐ बिल्ववृक्षप्रियायै नमः ।
६०६. ॐ कृष्णाम्बरायै नमः ।
६०७. ॐ बिल्वोपमस्तन्यै नमः ।
६०८. ॐ बिल्वात्मिकायै नमः ।
६०९. ॐ बिल्ववसवे नमः ।
६१०. ॐ बिल्ववृक्षनिवासिन्यै नमः ।
६११. ॐ तुलसीतोषिकायै नमः ।
६१२. ॐ तैतिलानन्दपरितोषिकायै नमः ।
६१३. ॐ गजमुक्तायै नमः ।
६१४. ॐ महामुक्तायै नमः ।
६१५. ॐ महामुक्तिफलप्रदायै नमः ।
६१६. ॐ अनङ्गमोहिन्यै नमः ।
६१७. ॐ शक्तिरूपायै नमः ।
६१८. ॐ शक्तिस्वरूपिण्यै नमः ।
६१९. ॐ पञ्चशक्तिस्वरूपायै नमः ।
६२०. ॐ शैशवानन्दकारिण्यै नमः ।
६२१. ॐ गजेन्द्रगामिन्यै नमः ।
६२२. ॐ श्यामलतायै नमः ।
६२३. ॐ अनङ्गलतायै नमः ।
६२४. ॐ योषिच्छक्तिस्वरूपायै नमः ।
६२५. ॐ योषिदानन्दकारिण्यै नमः ।
६२६. ॐ प्रेमप्रियायै नमः ।
६२७. ॐ प्रेमरूपायै नमः ।
६२८. ॐ प्रेमानन्दतरङ्गिण्यै नमः ।
६२९. ॐ प्रेमहारायै नमः ।
६३०. ॐ प्रेमदात्र्यै नमः ।
६३१. ॐ प्रेमशक्तिमय्यै नमः ।
६३२. ॐ कृष्णप्रेमवत्यै नमः ।
६३३. ॐ धन्यायै नमः ।
६३४. ॐ कृष्णप्रेमतरङ्गिण्यै नमः ।
६३५. ॐ प्रेमभक्तिप्रदायै नमः ।
६३६. ॐ प्रेमायै नमः ।
६३७. ॐ प्रेमानन्दतरङ्गिण्यै नमः ।
६३८. ॐ प्रेमक्रीडातरङ्गिण्यै नमः ।
६३९.ॐ प्रेमभक्तितरङ्गिण्यै नमः ।
६४०. ॐ प्रेमार्थदायिन्यै नमः ।
६४१. ॐ सर्वश्वेतायै नमः ।
६४२. ॐ नित्यतरङ्गिण्यै नमः ।
६४३. ॐ हावभवान्वितायै नमः ।
६४४. ॐ रौद्रायै नमः ।
६४५. ॐ रुद्रानन्दप्रकाशिन्यै नमः ।
६४६. ॐ कपिलायै नमः ।
६४७. ॐ श्रृङ्खलायै नमः ।
६४८. ॐ केशपाशसम्बन्धिन्यै नमः ।
६४९. ॐ कुटीरवासिन्यै नमः ।
६५०. ॐ धूम्रायै नमः ।
६५१. ॐ धूम्रकेशायै नमः ।
६५२. ॐ जलोदर्यै नमः ।
६५३. ॐ ब्रह्माण्डगोचरायै नमः ।
६५४. ॐ ब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः ।
६५५. ॐ भवभाविन्यै नमः ।
६५६. ॐ संसारनाशिन्यै नमः ।
६५७. ॐ शैवायै नमः ।
६५८. ॐ शैवलानन्ददायिन्यै नमः ।
६५९. ॐ शिशिरायै नमः ।
६६०. ॐ हेमरागाढ्यायै नमः ।
६६१. ॐ मेघरूपातिसुन्दर्यै नमः ।
६६२. ॐ मनोरमायै नमः ।
६६३. ॐ वेगवत्यै नमः ।
६६४. ॐ वेगाढ्यायै नमः ।
६६५. ॐ वेदवादिन्यै नमः ।
६६६. ॐ दयान्वितायै नमः ।
६६७. ॐ दयाधारायै नमः ।
६६८. ॐ दयारूपायै नमः ।
६६९. ॐ सुसेविन्यै नमः ।
६७०. ॐ किशोरसङ्गसंसर्गायै नमः ।
६७१. ॐ गौरचन्द्राननायै नमः ।
६७२. ॐ कलायै नमः ।
६७३. ॐ कलाधिनाथवदनायै नमः ।
६७४. ॐ कलानाथाधिरोहिण्यै नमः ।
६७५. ॐ विरागकुशलायै नमः ।
६७६. ॐ हेमपिङ्गलायै नमः ।
६७७. ॐ हेममण्डनायै नमः ।
६७८. ॐ भाण्डीरतालवनगायै नमः ।
६७९. ॐ कैवर्त्यै नमः ।
६८०. ॐ पीवर्यै नमः ।
६८१. ॐ शुक्यै नमः ।
६८२. ॐ शुकदेवगुणातीतायै नमः ।
६८३. ॐ शुकदेवप्रियायै सख्यै नमः ।
६८४. ॐ विकलोत्कर्षिण्यै नमः ।
६८५. ॐ कोषायै नमः ।
६८६. ॐ कौशेयाम्बरधारिण्यै नमः ।
६८७. ॐ कोषावर्यै नमः ।
६८८. ॐ कोषरूपायै नमः ।
६८९. ॐ जगदुत्पत्तिकारिकायै नमः ।
६९०. ॐ सृष्टिस्थितिकर्यै नमः ।
६९१. ॐ संहारिण्यै नमः ।
६९२. ॐ संहारकारिण्यै नमः ।
६९३. ॐ केशशैवलधात्र्यै नमः ।
६९४. ॐ चन्द्रगात्रायै नमः ।
६९५. ॐ सुकोमलायै नमः ।
६९६. ॐ पद्माङ्गरागसंरागायै नमः ।
६९७. ॐ विन्ध्याद्रिपरिवासिन्यै नमः ।
६९८. ॐ विन्ध्यालयायै नमः ।
६९९. ॐ श्यामसख्यै नमः ।
७००. ॐ सखीसंसाररागिण्यै नमः ।
७०१. ॐ भूतायै नमः ।
७०२. ॐ भविष्यायै नमः ।
७०३. ॐ भव्यायै नमः ।
७०४. ॐ भव्यगात्रायै नमः ।
७०५. ॐ भवातिगायै नमः ।
७०६. ॐ भवनाशान्तकारिण्यै नमः ।
७०७. ॐ आकाशरूपायै नमः ।
७०८. ॐ सुवेशिन्यै नमः ।
७०९. ॐ रतिरङ्गपरित्यागायै नमः ।
७१०. ॐ रतिवेगायै नमः ।
७११. ॐ रतिप्रदायै नमः ।
७१२. ॐ तेजस्विन्यै नमः ।
७१३. ॐ तेजोरूपायै नमः ।
७१४ ॐ कैवल्यपथदायै शुभायै नमः ।
७१५. ॐ भक्तिहेतवे नमः ।
७१६. ॐ मुक्तिहेतवे नमः ।
७१७. ॐ लङ्घिन्यै नमः ।
७१८. ॐ लङ्घनक्षमायै नमः ।
७१९. ॐ विशालनेत्रायै नमः ।
७२०. ॐ वैशाल्यै नमः ।
७२१. ॐ विशालकुलसम्भाव्यै नमः ।
७२२. ॐ विशालगृहवासायै नमः ।
७२३. ॐ विशालबदरीरत्यै नमः ।
७२४.. ॐ भक्त्यतीतायै नमः ।
७२५. ॐ भक्तिगत्यै नमः ।
७२६. ॐ भक्तिकायै नमः ।
७२७. ॐ शिवभक्तिदायै नमः ।
७२८. ॐ शिवभक्तिस्वरूपायै नमः ।
७२९. ॐ शिवार्द्धाङ्गविहारिण्यै नमः ।
७३०. ॐ शिरीषकुसुमामोदायै नमः ।
७३१. ॐ शिरीषकुसुमोज्जवलायै नमः ।
७३२. ॐ शिरीषमृद्वयै नमः ।
७३३. ॐ शैरीष्यै नमः ।
७३४. ॐ शिरीषकुसुमाकृत्यै नमः ।
७३५. ॐ विष्णोः वामाङ्गहारिण्यै नमः ।
७३६. ॐ शिवभक्तिसुखान्वितायै नमः ।
७३७. ॐ विजितायै नमः ।
७३८. ॐ विजितामोदायै नमः ।
७३९. ॐ गणगायै नमः ।
७४०. ॐ गणतोषितायै नमः ।
७४१. ॐ हयास्यायै नमः ।
७४२. ॐ हेरम्बसुतायै नमः ।
७४३. ॐ गणमात्रे नमः ।
७४४. ॐ सुखेश्वर्यै नमः ।
७४५. ॐ दुःखहन्त्र्यै नमः ।
७४६. ॐ दुःखहरायै नमः ।
७४७. ॐ सेवितेप्सितसर्वदायै नमः ।
७४८. ॐ सर्वज्ञत्वविधात्र्यै नमः ।
७४९. ॐ कुलक्षेत्रनिवासिन्यै नमः ।
७५०. ॐ लवङ्गायै नमः ।
७५१. ॐ पाण्डवसख्यै नमः ।
७५२. ॐ सखिमध्यनिवासिन्यै नमः ।
७५३. ॐ ग्राम्यगीतायै नमः ।
७५४. ॐ गयायै नमः ।
७५५. ॐ गम्यायै नमः ।
७५६. ॐ गमनातीतनिर्भरायै नमः ।
७५७. ॐ सर्वाङ्गसुन्दर्यै नमः ।
७५८. ॐ गङ्गायै नमः ।
७५९. ॐ गङ्गाजलमय्यै नमः ।
७६०. ॐ गङ्गेरितायै नमः ।
७६१. ॐ पूतगात्रायै नमः ।
७६२. ॐ पवित्रकुलदीपिकायै नमः ।
७६३. ॐ पवित्रगुणशीलाढ्यायै नमः ।
७६४. ॐ पवित्रानन्ददायिन्यै नमः ।
७६५. ॐ पवित्रगुणसीमाढ्यायै नमः ।
७६६. ॐ पवित्रकुलदीपिन्यै नमः ।
७६७. ॐ कल्पमानायै नमः ।
७६८. ॐ कंसहरायै नमः ।
७६९. ॐ विन्ध्याचलनिवासिन्यै नमः ।
७७०. ॐ गोवधनेश्वर्यै नमः ।
७७१. ॐ गोवर्धनहास्यायै नमः ।
७७२. ॐ हयाकृत्यै नमः ।
७७३. ॐ मीनावतारायै नमः ।
७७४. ॐ मीनेश्यै नमः ।
७७५. ॐ गगनेश्यै नमः ।
७७६. ॐ हयायै नमः ।
७७७. ॐ गज्यै नमः ।
७७७. ॐ हरिण्यै नमः ।
७७९. ॐ हारिण्यै नमः ।
७८०. ॐ हारधारिण्यै नमः ।
७८१. ॐ कनकाकृत्यै नमः ।
७८२. ॐ विद्युत्प्रभायै नमः ।
७८३. ॐ विप्रमात्रे नमः ।
७८४. ॐ गोपमात्रे नमः ।
७८५. ॐ गयेश्वर्यै नमः ।
७८६. ॐ गवेश्वर्यै नमः ।
७८७. ॐ गवेश्यै नमः ।
७८८. ॐ गवीश्यै नमः ।
७८९. ॐ गतिवासिन्यै नमः ।
७९०. ॐ गतिज्ञायै नमः ।
७९१. ॐ गीतकुशलायै नमः ।
७९२. ॐ दनुजेन्द्रनिवारिण्यै नमः ।
७९३. ॐ निर्वाणधात्र्यै नमः ।
७९४. ॐ नैर्वाण्यै मः ।
७९५. ॐ हेतुयुक्तायै नमः ।
७९६. ॐ गयोत्तरायै नमः ।
७९७. ॐ पर्वताधिनिवासायै नमः ।
७९८. ॐ निवासकुशलायै नमः ।
७९९. ॐ संन्यासधर्मकुशलायै नमः ।
८००. ॐ संन्यासेश्यै नमः ।
८०१. ॐ शरन्मुख्यै नमः ।
८०२. ॐ शरच्चन्द्रमुख्यै नमः ।
८०३. ॐ श्यामहारायै नमः ।
८०४. ॐ क्षेत्रनिवासिन्यै नमः ।
८०५. ॐ वसन्तरागसंरागायै नमः ।
८०६. ॐ वसन्तवसनाकृत्यै नमः ।
८०७. ॐ चतुर्भुजायै नमः ।
८०८. ॐ षड्‌भुजायै नमः ।
८०९. ॐ द्विभुजायै नमः ।
८१०. ॐ गौरविग्रहायै नमः ।
८११. ॐ सहस्त्रास्यायै नमः ।
८१२. ॐ विहास्यायै नमः ।
८१३. ॐ मुद्रास्यायै नमः ।
८१४. ॐ मुददायिन्यै नमः ।
८१५. ॐ प्राणप्रियायै नमः ।
८१६. ॐ प्राणरूपायै नमः ।
८१७. ॐ प्राणरूपिण्यै अपावृतायै नमः ।
८१८. ॐ कृष्णप्रीतायै नमः ।
८१९. ॐ कृष्णरतायै नमः ।
८२०. ॐ कृष्णतोषणतत्परायै नमः ।
८२१. ॐ कृष्णप्रेमरतायै नमः ।
८२२. ॐ कृष्णभक्तायै नमः ।
८२३. ॐ भक्तफलप्रदायै नमः ।
८२४. ॐ कृष्णप्रेमायै नमः ।
८२५. ॐ प्रेमभक्तायै नमः ।
८२६. ॐ हरिभक्तिप्रदायिन्यै नमः ।
८२७. ॐ चैतन्यरूपायै नमः ।
८२८. ॐ चैतन्यप्रियायै नमः ।
८२९. ॐ चैतन्यरूपिण्यै नमः ।
८३०. ॐ उग्ररूपायै नमः ।
८३१. ॐ शिवक्रोडायै नमः ।
८३२. ॐ कृष्णक्रोडायै नमः ।
८३३. ॐ जलोदर्यै नमः ।
८३४. ॐ महोदर्यै नमः ।
८३५. ॐ महादुर्गकान्तारसुस्थवासिन्यै नमः ।
८३६. ॐ चन्द्रावल्यै नमः ।
८३७. ॐ चन्द्रकेश्यै नमः ।
८३८. ॐ चन्द्रप्रेमतरङ्गिण्यै नमः ।
८३९. ॐ समुद्रमथनोद्भूतायै नमः ।
८४०. ॐ समुद्रजलवासिन्यै नमः ।
८४१. ॐ समुद्रामृतरूपायै नमः ।
८४२. ॐ समुद्रजलवासिकायै नमः ।
८४३. ॐ केशपाशरतायै नमः ।
८४४. ॐ निद्रायै नमः ।
८४५. ॐ क्षुधायै नमः ।
८४६. ॐ प्रेमतरङ्गिकायै नमः ।
८४७. ॐ दूर्वादलश्यामतन्वै नमः ।
८४८. ॐ दूर्वादलतनुच्छवये नमः ।
८४९. ॐ नागर्यै नमः ।
८५०. ॐ नागरारागायै नमः ।
८५१. ॐ नागरानन्दकारिण्यै नमः ।
८५२. ॐ नागरालिङ्गनपरायै नमः ।
८५३. ॐ नागराङ्गणमङ्गलायै नमः ।
८५४. ॐ उच्चनीचायै नमः ।
८५५. ॐ हैमवतीप्रियायै नमः ।
८५६. ॐ कृष्णतरङ्गदायै नमः ।
८५७. ॐ प्रेमालिङ्गनसिद्धाङ्ग्यै नमः ।
८५८. ॐ सिद्धसाध्यविलासिकायै नमः ।
८५९. ॐ मङ्गलामोदजनन्यै नमः ।
८६०. ॐ मेखलामोदधारिण्यै नमः ।
८६१. ॐ रत्नमञ्जीरभूषाङ्ग्यै नमः ।
८६२. ॐ रत्नभूषणभूषणायै नमः ।
८६३. ॐ जम्बालमालिकायै नमः ।
८६४. ॐ कृष्णप्राणायै नमः ।
८६५. ॐ प्राणविमोचनायै नमः ।
८६६. ॐ सत्यप्रदायै नमः ।
८६७. ॐ सत्यवत्यै नमः ।
८६८. ॐ सेवकानन्ददायिकायै नमः ।
८६९. ॐ जगद्योनये नमः ।
८७०. ॐ जगद्बीजायै नमः ।
८७१. ॐ विचित्रमणिभूषणायै नमः ।
८७२. ॐ राधारमणकान्तायै नमः ।
८७३. ॐ राध्यायै नमः ।
८७४. ॐ राधनरूपिण्यै नमः ।
८७५. ॐ कैलासवासिन्यै नमः ।
८७६. ॐ कृष्णप्राणसर्वस्वदायिन्यै नमः ।
८७७. ॐ कृष्णावतारनिरतायै नमः ।
८७८. ॐ कृष्णभक्तफलार्थिन्यै नमः ।
८७९. ॐ याचकायाचकानन्दकारिण्यै नमः ।
८८०. ॐ याचकोज्ज्वलायै नमः ।
८८१. ॐ हरिभूषणभूषाढ्यायै नमः ।
८८२. ॐ आनन्दयुक्तायै नमः ।
८८३. ॐ आर्द्रपादगायै नमः ।
८८४. ॐ है-है-तालधरायै नमः ।
८८५. ॐ थै-थै-शब्दशक्तिप्रकाशिन्यै नमः ।
८८६. ॐ हे-हे-शब्दस्वरूपायै नमः ।
८८७. ॐ ही-ही-वाक्यविशारदायै नमः ।
८८८. ॐ जगदानन्दकर्त्र्यै नमः ।
८८९. ॐ सान्द्रानन्दविशारदायै नमः ।
८९०. ॐ पण्डितायै नमः ।
८९१. ॐ पण्डितगुणायै नमः ।
८९२. ॐ पण्डितानन्दकारिण्यै नमः ।
८९३. ॐ परिपालनकर्त्र्यै नमः ।
८९४. ॐ स्थितिविनोदिन्यै नमः ।
८९५. ॐ संहारशब्दाढ्यायै नमः ।
८९६. ॐ विद्वज्जनमनोहरायै नमः ।
८९७. ॐ विदुषां प्रीतिजनन्यै नमः ।
८९८. ॐ विद्वत्प्रेमविवर्धिन्यै नमः ।
८९९. ॐ नादेश्यै नमः ।
९००. ॐ नादरूपायै नमः ।
९०१. ॐ नादबिन्दुविधारिण्यै नमः ।
९०२. ॐ शून्यस्थानस्थितायै नमः ।
९०३. ॐ शून्यरूपपादपवासिन्यै नमः ।
९०४. ॐ कार्तिकव्रतकर्त्र्यै नमः ।
९०५. ॐ वसनाहारिण्यै नमः ।
९०६. ॐ जलाशयायै नमः ।
९०७. ॐ जलतलायै नमः ।
९०८. ॐ शिलातलनिवासिन्यै नमः ।
९०९. ॐ क्षुद्रकीटाङ्गसंसर्गायै नमः ।
९१०. ॐ सङ्गदोषविनाशिन्यै नमः ।
९११. ॐ कोटिकन्दर्पलावण्यायै नमः ।
९१२. ॐ कोटिकन्दर्पसुन्दर्यै नमः ।
९१३. ॐ कन्दर्पकोटिजनन्यै नमः ।
९१४. ॐ कामबीजप्रदायिन्यै नमः ।
९१५. ॐ कामशास्त्रविनोदायै नमः ।
९१६. ॐ कामशास्त्रप्रकाशिन्यै नमः ।
९१७. ॐ कामप्रकाशिकायै नमः ।
९१८. ॐ कामिन्यै नमः ।
९१९. ॐ अणिमाद्यष्टसिद्धिदायै नमः ।
९२०. ॐ यामिन्यै नमः ।
९२१. ॐ यामिनीनाथवदनायै नमः ।
९२२. ॐ यामिनीश्वर्यै नमः ।
९२३. ॐ यागयोगहरायै नमः ।
९२४. ॐ भुक्तिमुक्तिदात्र्यै नमः ।
९२५. ॐ हिरण्यदायै नमः ।
९२६. ॐ कपालमालिन्यै नमः ।
९२७. ॐ देव्यै नमः ।
९२८. ॐ धामरूपिण्यै नमः ।
९२९. ॐ अपूर्वदायै नमः ।
९३०. ॐ कृपान्वितायै नमः ।
९३१. ॐ गुणागौण्यायै नमः ।
९३२. ॐ गुणातीतफलप्रदायै नमः ।
९३३. ॐ कूष्माण्डभूतवेतालनाशिन्यै नमः ।
९३४. ॐ शरदान्वितायै नमः ।
९३५. ॐ शीतलायै नमः ।
९३६. ॐ शबलायै नमः ।
९३७. ॐ हेलायै नमः ।
९३८. ॐ लीलायै नमः ।
९३९. ॐ लावण्यमङ्गलायै नमः ।
९४०. ॐ विद्यार्थिन्यै नमः ।
९४१. ॐ विद्यमानायै नमः ।
९४२. ॐ विद्यायै नमः ।
९४३. ॐ विद्यास्वरूपिण्यै नमः ।
९४४. ॐ आन्वीक्षिकीशास्त्ररूपायै नमः ।
९४५. ॐ शास्त्रसिद्धान्तकारिण्यै नमः ।
९४६. ॐ नागेन्द्रायै नमः ।
९४७. ॐ नागमात्रे नमः ।
९४८. ॐ क्रीडाकौतकरूपिण्यै नमः ।
९४९. ॐ हरिभावनशीलायै नमः ।
९५०. ॐ हरितोषणतत्परायै नमः ।
९५१. ॐ हरिप्राणायै नमः ।
९५२. ॐ हरप्राणायै नमः ।
९५३. ॐ शिवप्राणायै नमः ।
९५४. ॐ शिवान्वितायै नमः ।
९५५. ॐ नरकार्णवसंहर्त्र्यै नमः ।
९५६. ॐ नरकार्णवनाशिन्यै नमः ।
९५७. ॐ नरेश्वर्यै नमः ।
९५८. ॐ नरातीतायै नमः ।
९५९. ॐ नरसेव्यायै नमः ।
९६०. ॐ नराङ्गनायै नमः ।
९६१. ॐ यशोदानन्दप्राणवल्लभायै नमः ।
९६२. ॐ हरिवल्लभायै नमः ।
९६३. ॐ यशोदानन्दनारम्यायै नमः ।
९६४. ॐ यशोदानन्दनेश्वर्यै नमः ।
९६५. ॐ यशोदानन्दनाक्रीडायै नमः ।
९६६. ॐ यशोदाक्रोडवासिन्यै नमः ।
९६७. ॐ यशोदानन्दनप्राणायै नमः ।
९६८. ॐ यशोदानन्दनार्थदायै नमः ।
९६९. ॐ वत्सलायै नमः ।
९७०. ॐ कोशलायै नमः ।
९७१. ॐ कालायै नमः ।
९७२. ॐ करुणार्णवरूपिण्यै नमः ।
९७३. ॐ स्वर्गलक्ष्म्यै नमः ।
९७४. ॐ भूमिलक्ष्म्यै नमः ।
९७५. ॐ द्रौपद्यै नमः ।
९७६. ॐ पाण्डवप्रियायै नमः ।
९७७. ॐ अर्जुनसख्यै नमः ।
९७८. ॐ भौम्यै नमः ।
९७९. ॐ भैम्यै नमः ।
९८०. ॐ भीमकुलोद्भवायै नमः ।
९८१. ॐ भुवनामोहनायै नमः ।
९८२. ॐ क्षीणायै नमः ।
९८३. ॐ पानासक्ततरायै नमः ।
९८४. ॐ पानार्थिन्यै नमः ।
९८५. ॐ पानपात्रायै नमः ।
९८६. ॐ पानपानन्ददायिन्यै नमः ।
९८७. ॐ दुग्धमन्थनकर्माढ्यायै नमः ।
९८८. ॐ दधिमन्थनतत्परायै नमः ।
९८९. ॐ दधिभाण्डार्थिन्यै नमः ।
९९०. ॐ कृष्णक्रोधिन्यै नमः ।
९९१. ॐ नन्दनाङ्गनायै नमः ।
९९२. ॐ घृतलिप्तायै नमः ।
९९३. ॐ तक्रयुक्तायै नमः ।
९९४. ॐ यमुनापारकौतुकायै नमः ।
९९५. ॐ विचित्रकथकायै नमः ।
९९६. ॐ कृष्णहास्यभाषणतत्परायै नमः ।
९९७. ॐ गोपाङ्गनावेष्टितायै नमः ।
९९८. ॐ कृष्णसङ्गार्थिन्यै नमः ।
९९९. ॐ राससक्तायै नमः ।
१०००. ॐ रासरत्यै नमः ।
१००१. ॐ आसवासक्तवासनायै नमः ।
१००२. ॐ हरिद्रायै नमः ।
१००३. ॐ हारितायै नमः ।
१००४. ॐ हारिण्यै नमः ।
१००५. ॐ आनन्दार्पितचेतनायै नमः ।
१००६. ॐ निश्चैतन्यायै नमः ।
१००७. ॐ निश्चेताये नमः ।
१००८. ॐ दारुहरिद्रिकायै नमः ।
१००९. ॐ सुबलस्य स्वस्त्रे नमः ।
१०१०. ॐ कृष्णभार्यायै नमः ।
१०११. ॐ भाषातिवेगिन्यै नमः ।
१०१२. ॐ श्रीदामस्य सख्यै नमः ।
१०१३. ॐ दामदामिन्यै नमः ।
१०१४. ॐ दामधारिण्यै नमः ।
१०१५. ॐ कैलासिन्यै नमः ।
१०१६. ॐ केशिन्यै नमः ।
१०१७. ॐ हरिदम्बरधारिण्यै नमः ।
१०१८. ॐ हरिसांनिध्यदात्र्यै नमः ।
१०१९. ॐ हरिकौतुकमङ्गलायै नमः ।
१०२०. ॐ हरिप्रदायै नमः ।
१०२१. ॐ हरिद्वारायै नमः ।
१०२२. ॐ यमुनाजलवासिन्यै नमः ।
१०२३. ॐ जैत्रप्रदायै नमः ।
१०२४. ॐ जितार्थ्यै नमः ।
१०२५. ॐ चतुरायै नमः ।
१०२६. ॐ चातुर्यै नमः ।
१०२७. ॐ तम्यै नमः ।
१०२८. ॐ तमिस्त्रायै नमः ।
१०२९. ॐ आतपरूपायै नमः ।
१०३०. ॐ रौद्ररूपायै नमः ।
१०३१. ॐ यशोऽर्थिन्यै नमः ।
१०३२. ॐ कृष्णार्थिन्यै नमः ।
१०३३. ॐ कृष्णकलायै नमः ।
१०३४. ॐ कृष्णानन्दविधायिन्यै नमः ।
१०३५. ॐ कृष्णार्थवासनायै नमः ।
१०३६. ॐ कृष्णरागिण्यै नमः ।
१०३७. ॐ भवभाविन्यै नमः ।
१०३८. ॐ कृष्णार्थरहितायै नमः ।
१०३९. ॐ भक्तायै नमः ।
१०४०. ॐ भक्तभक्तिशुभप्रदायै नमः ।
१०४१. ॐ श्रीकृष्णरहितायै नमः ।
१०४२. ॐ दीनायै नमः ।
१०४३. ॐ हरेः विरहिण्यै नमः ।
१०४४. ॐ मथुरायै नमः ।
१०४५. ॐ मथुराराजगेहभावनभावनायै नमः ।
१०४६. ॐ श्रीकृष्णभावनायै नमः ।
१०४७. ॐ मोदायै नमः ।
१०४८. ॐ उन्मादविधायिन्यै नमः ।
१०४९. ॐ कृष्णार्थव्याकुलायै नमः ।
१०५०. ॐ कृष्णसारचर्मधरायै शुभायै नमः ।
१०५१. ॐ अलकेश्वरपूज्यायै नमः ।
१०५२. ॐ कुबेरेश्वरवल्लभायै नमः ।
१०५३. ॐ धनधान्यविधात्र्यै नमः ।
१०५४. ॐ जायायै नमः ।
१०५५. ॐ कायायै नमः ।
१०५६. ॐ हयायै नमः ।
१०५७. ॐ हय्यै नमः ।
१०५८. ॐ प्रणवायै नमः ।
१०५९. ॐ प्रणवेश्यै नमः ।
१०६०. ॐ प्रणवार्थस्वरूपिण्यै नमः ।
१०६१. ॐ ब्रह्मविष्णुशिवार्धाङ्गहारिण्यै नमः ।
१०६२. ॐ शैवशिंशपायै नमः ।
१०६३. ॐ राक्षसीनाशिन्यै नमः ।
१०६४. ॐ भूतप्रेतप्राणाविनाशिन्यै नमः ।
१०६५. ॐ सकलेप्सितदात्र्यै नमः ।
१०६६. ॐ शच्यै नमः ।
१०६७. ॐ साध्व्यै अरुन्धत्यै नमः ।
१०६८. ॐ पतिव्रतायै नमः ।
१०६९. ॐ पतिप्राणायै नमः ।
१०७०. ॐ पतिवाक्यविनोदिन्यै नमः ।
१०७१. ॐ अशेषासाधिन्यै नमः ।
१०७२. ॐ कल्पवासिन्यै नमः ।
१०७३. ॐ कल्परूपिण्यै नमः ।

॥ इति श्रीनारदपाञ्चरात्रे श्रीराधिकासहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : July 14, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP