श्री हनुमान सहस्त्रनमावलिः - १ ॐ हनुमते नमः । २ ॐ श्र...


हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.
A sahasranamavali is a type of Hindu scripture in which a diety is referred to by 1000 or more different names.Many devout Hindus chant them every morning or evening.


१ ॐ हनुमते नमः ।
२ ॐ श्रीप्रदाय नमः ।
३ ॐ वायुपुत्राय नमः ।
४ ॐ रुद्राय नमः ।
५ ॐ अनघाय नमः ।
६ ॐ अजराय नमः ।
७ ॐ अमृत्यवे नमः ।
८ ॐ वीरवीराय नमः ।
९ ॐ ग्रामवासाय नमः ।
१० ॐ जनाश्रयाय नमः ।
११ ॐ धनदाय नमः ।
१२ ॐ निर्गुणाय नमः ।
१३ ॐ अकायाय नमः ।
१४ ॐ वीराय नमः ।
१५ ॐ निधिपतये नमः ।
१६ ॐ मुनये नमः ।
१७ ॐ पिङ्गक्षाय नमः ।
१८ ॐ वरदाय नमः ।
१९ ॐ वाग्मिने नमः ।
२० ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः ।
२१ ॐ शिवाय नमः ।
२२ ॐ सर्वस्मै नमः ।
२३ ॐ परस्मै नमः ।
२४ ॐ अव्यक्ताय नमः ।
२५ ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः ।
२६ ॐ रसाधराय नमः ।
२७ ॐ पिङ्गकेशाय नमः ।
२८ ॐ पिङ्गरोम्णे नमः ।
२९ ॐ श्रुतिगम्याय नमः ।
३० ॐ सनातनाय नमः ।
३१ ॐ अनादये नमः ।
३२ ॐ भगवते नमः ।
३३ ॐ देवाय नमः ।
३४ ॐ विश्वहेतवे नमः ।
३५ ॐ निरामयाय नमः ।
३६ ॐ आरोग्यकर्त्रे नमः ।
३७ ॐ विश्वेशाय नमः ।
३८ ॐ विश्वनाथाय नमः ।
३९ ॐ हरीश्वराय नमः ।
४० ॐ भर्गाय नमः ।
४१ ॐ रामाय नमः ।
४२ ॐ रामभक्ताय नमः ।
४३ ॐ कल्याणप्रकृतये नमः ।
४४ ॐ स्थिराय नमः ।
४५ ॐ विश्वम्भराय नमः ।
४६ ॐ विश्वमूर्तये नमः ।
४७ ॐ विश्वाकाराय नमः ।
४८ ॐ विश्वपाय नमः ।
४९ ॐ विश्वात्मने नमः ।
५० ॐ विश्वसेव्याय नमः ।
५१ ॐ विश्वस्मै नमः ।
५२ ॐ विश्वहराय नमः ।
५३ ॐ रवये नमः ।
५४ ॐ विश्वचेष्टाय नमः ।
५५ ॐ विश्वगम्याय नमः ।
५६ ॐ विश्वध्येयाय नमः ।
५७ ॐ कलाधराय नमः ।
५८ ॐ प्लवङ्गमाय नमः ।
५९ ॐ कपिश्रेष्ठाय नमः ।
६० ॐ ज्येष्ठाय नमः ।
६१ ॐ वैद्याय नमः ।
६२ ॐ वनेचराय नमः ।
६३ ॐ बालाय नमः ।
६४ ॐ वृद्धाय नमः ।
६५ ॐ यूने नमः ।
६६ ॐ तत्त्वाय नमः ।
६७ ॐ तत्त्वगम्याय नमः ।
६८ ॐ सख्ये नमः ।
६९ ॐ अजाय नमः ।
७० ॐ अञ्जनासूनवे नमः ।
७१ ॐ अव्यग्राय नमः ।
७२ ॐ ग्रामख्याताय नमः ।
७३ ॐ धराधराय नमः ।
७४ ॐ भूर्लोकाय नमः ।
७५ ॐ भुवर्लोकाय नमः ।
७६ ॐ स्वर्लोकाय नमः ।
७७ ॐ महर्लोकाय नमः ।
७८ ॐ जनलोकाय नमः ।
७९ ॐ तपोलोकाय नमः ।
८० ॐ अव्ययाय नमः ।
८१ ॐ सत्याय नमः ।
८२ ॐ ओङ्कारगम्याय नमः ।
८३ ॐ प्रणवाय नमः ।
८४ ॐ व्यापकाय नमः ।
८५ ॐ अमलाय नमः ।
८६ ॐ शिवधर्मप्रतिष्ठात्रे नमः ।
८७ ॐ रामेष्टाय नमः ।
८८ ॐ फाल्गुनप्रियाय नमः ।
८९ ॐ गोष्पदीकृतवारीशाय नमः ।
९० ॐ पूर्णकामाय नमः ।
९१ ॐ धरापतये नमः ।
९२ ॐ रक्षोघ्नाय नमः ।
९३ ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
९४ ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।
९५ ॐ जानकीप्राणदात्रे नमः ।
९६ ॐ रक्षःप्राणापहारकाय नमः ।
९७ ॐ पूर्णाय नमः ।
९८ ॐ सत्यायः नमः ।
९९ ॐ पीतवाससे नमः ।
१०० ॐ दिवाकरसमप्रभाय नमः ।
१०१ ॐ देवोद्यानविहारिणे नमः ।
१०२ ॐ देवताभयभञ्जनाय नमः ।
१०३ ॐ भक्तोदयाय नमः ।
१०४ ॐ भक्तलब्धाय नमः ।
१०५ ॐ भक्तपालनतत्पराय नमः ।
१०६ ॐ द्रोणहर्त्रे नमः ।
१०७ ॐ शक्तिनेत्रे नमः ।
१०८ ॐ शक्तिराक्षसमारकाय नमः ।
१०९ ॐ अक्षघ्नाय नमः ।
११० ॐ रामदूताय नमः ।
१११ ॐ शाकिनीजीवहारकाय नमः ।
११२ ॐ बुबुकारहतारातये नमः ।
११३ ॐ गर्वपर्वतमर्दनाय नमः ।
११४ ॐ हेतवे नमः ।
११५ ॐ अहेतवे नमः ।
११६ ॐ प्रांशवे नमः ।
११७ ॐ विश्वभर्त्रे नमः ।
११८ ॐ जगद्‍गुरवे नमः ।
११९ ॐ जगन्नेत्रे नमः ।
१२० ॐ जगन्नाथाय नमः ।
१२१ ॐ जगदीशाय नमः ।
१२२ ॐ जनेश्वराय नमः ।
१२३ ॐ जगद्धिताय नमः ।
१२४ ॐ हरये नमः ।
१२५ ॐ श्रीशाय नमः ।
१२६ ॐ गुरुडस्मयभञ्जनाय नमः ।
१२७ ॐ पार्थध्वजाय नमः ।
१२८ ॐ वायुपुत्राय नमः ।
१२९ ॐ अमितपुच्छाय नमः ।
१३० ॐ अमितविक्रमाय नमः ।
१३१ ॐ ब्रह्मपुच्छाय नमः ।
१३२ ॐ परब्रह्मपुच्छाय नमः ।
१३३ ॐ रामेष्टकारकाय नमः ।
१३४ ॐ सुग्रीवादियुताय नमः ।
१३५ ॐ ज्ञानिने नमः ।
१३६ ॐ वानराय नमः ।
१३७ ॐ वानरेश्वराय नमः ।
१३८ ॐ कल्पस्थायिने नमः ।
१३९ ॐ चिरञ्जीविने नमः ।
१४० ॐ तपनाय नमः ।
१४१ ॐ सदाशिवाय नमः ।
१४२ ॐ सन्नतये नमः ।
१४३ ॐ सद्नतये नमः ।
१४४ ॐ भुक्तिमुक्तिदाय नमः ।
१४५ ॐ कीर्तिदायकाय नमः ।
१४६ ॐ कीर्तये नमः ।
१४७ ॐ कीर्तिप्रदाय नमः ।
१४८ ॐ समुद्राय नमः ।
१४९ ॐ श्रीप्रदाय नमः ।
१५० ॐ शिवाय नमः ।
१५१ ॐ भक्तोदयाय नमः ।
१५२ ॐ भक्तगम्याय नमः ।
१५३ ॐ भक्तभाग्यप्रदायकाय नमः ।
१५४ ॐ उदधिक्रमणायनमः ।
१५५ ॐ देवाय नमः ।
१५६ ॐ संसारभयनाशनाय नमः ।
१५७ ॐ वार्धिबन्धनकृते नमः ।
१५८ ॐ विश्वजेत्रे नमः ।
१५९ ॐ विश्वप्रतिष्ठिताय नमः ।
१६० ॐ लङ्कारये नमः ।
१६१ ॐ कालपुरुषाय नमः ।
१६२ ॐ लङ्केशगृहभञ्जनाय नमः ।
१६३ ॐ भूतावासाय नमः ।
१६४ ॐ वासुदेवाय नमः ।
१६५ ॐ वसवे नमः ।
१६६ ॐ त्रिभुवनेश्वराय नमः ।
१६७ ॐ श्रीरामरूपाय नमः ।
१६८ ॐ कृष्णाय नमः ।
१६९ ॐ लङ्काप्रासादभञ्जकाय नमः ।
१७० ॐ कृष्णाय नमः ।
१७१ ॐ कृष्णस्तुताय नमः ।
१७२ ॐ शान्ताय नमः ।
१७३ ॐ शान्तिदाय नमः ।
१७४ ॐ विश्वपावनाय नमः ।
१७५ ॐ विश्वभोक्त्रे नमः ।
१७६ ॐ मारघ्नाय नमः ।
१७७ ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
१७८ ॐ जितेन्द्रियाय नमः ।
१७९ ॐ ऊर्ध्वगाय नमः ।
१८० ॐ लाङ्गुलिने नमः ।
१८१ ॐ मालिने नमः ।
१८२ ॐ लाङ्गूलाहतराक्षसाय नमः ।
१८३ ॐ समीरतनुजाय नमः ।
१८४ ॐ वीराय नमः ।
१८५ ॐ वीरताराय नमः ।
१८६ ॐ जयप्रदाय नमः ।
१८७ ॐ जगन्मङ्गलदाय नमः ।
१८८ ॐ पुण्याय नमः ।
१८९ ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ।
१९० ॐ पुण्यकीर्तये नमः ।
१९१ ॐ पुण्यगतये नमः ।
१९२ ॐ जगत्पावनपावनाय नमः ।
१९३ ॐ देवेशाय नमः ।
१९४ ॐ जितमाराय नमः ।
१९५ ॐ रामभक्तिविधायकाय नमः ।
१९६ ॐ ध्यात्रे नमः ।
१९७ ॐ ध्येयाय नमः ।
१९८ ॐ लयाय नमः ।
१९९ ॐ साक्षिणे नमः ।
२०० ॐ चेतसे नमः ।
२०१ ॐ चैतन्यविग्रहाय नमः ।
२०२ ॐ ज्ञानदाय नमः ।
२०३ ॐ प्राणदाय नमः ।
२०४ ॐ प्राणाय नमः ।
२०५ ॐ जगत्प्राणाय नमः ।
२०६ ॐ समीरणाय नमः ।
२०७ ॐ विभीषणप्रियाय नमः ।
२०८ ॐ शूराय नमः ।
२०९ ॐ पिप्पलाश्रयसिद्धिदाय नमः ।
२१० ॐ सिद्धाय नमः ।
२११ ॐ सिद्धाश्रयाय नमः ।
२१२ ॐ कालाय नमः ।
२१३ ॐ महोक्षाय नमः ।
२१४ ॐ कालजान्तकाय नमः ।
२१५ ॐ लङ्केशनिधनाय नमः ।
२१६ ॐ स्थायिने नमः ।
२१७ ॐ लङ्कादाहकाय नमः ।
२१८ ॐ ईश्वराय नमः ।
२१९ ॐ चन्द्रसूर्याग्निनेत्राय नमः ।
२२० ॐ कालाग्नये नमः ।
२२१ ॐ प्रलयान्तकाय नमः ।
२२२ ॐ कपिलाय नमः ।
२२३ ॐ कपिशाय नमः ।
२२४ ॐ पुण्यराशये नमः ।
२२५ ॐ द्वादशराशिगाय नमः ।
२२६ ॐ सर्वाश्रयाय नमः
२२७ ॐ अप्रमेयात्मने नमः ।
२२८ ॐ रेवत्यादिनिवारकाय नमः ।
२२९ ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ।
२३० ॐ सीताजीवनहेतुकाय नमः ।
२३१ ॐ रामध्येयाय नमः ।
२३२ ॐ हृषीकेशाय नमः ।
२३३ ॐ विष्णुभक्ताय नमः ।
२३४ ॐ जटिने नमः ।
२३५ ॐ बलिने नमः ।
२३६ ॐ देवारिदर्पघ्ने नमः ।
२३७ ॐ होत्रे नमः ।
२३८ ॐ धात्रे नमः ।
२३९ ॐ कर्त्रे नमः ।
२४० ॐ जगत्प्रभवे नमः ।
२४१ ॐ नगरग्रामपालाय नमः ।
२४२ ॐ शुद्धाय नमः ।
२४३ ॐ बुद्धाय नमः ।
२४४ ॐ निरत्रपाय नमः ।
२४५ ॐ निरञ्जनाय नमः ।
२४६ ॐ निर्विकल्पाय नमः ।
२४७ ॐ गुणातीताय नमः ।
२४८ ॐ भयंकराय नमः ।
२४९ ॐ हनुमते नमः ।
२५० ॐ दुराराध्याय नमः ।
२५१ ॐ तपःसाध्याय नमः ।
२५२ ॐ महेश्वराय नमः ।
२५३ ॐ जानकीधनशोकोत्थतापहत्रें नमः ।
२५४ ॐ परात्परस्मै नमः ।
२५५ ॐ वाङ्‍मयाय नमः ।
२५६ ॐ सदसद्रूपाय नमः ।
२५७ ॐ कारणाय नमः ।
२५८ ॐ प्रकृतेः परस्मै नमः ।
२५९ ॐ भाग्यदाय नमः ।
२६० ॐ निर्मलाय नमः ।
२६१ ॐ नेत्रे नमः ।
२६२ ॐ पुच्छङ्काविदाहकाय नमः ।
२६३ ॐ पुच्छबद्धयातुधानाय नमः ।
२६४ ॐ यातुधानरिपुप्रियाय नमः ।
२६५ ॐ छायापहारिणे नमः ।
२६६ ॐ भूतेशाय नमः ।
२६७ ॐ लोकेशाय नमः ।
२६८ ॐ सद्नतिप्रदाय नमः ।
२६९ ॐ प्लवङ्गमेश्वराय नमः ।
२७० ॐ क्रोधाय नमः ।
२७१ ॐ क्रोधसंरक्तलोचनाय नमः ।
२७२ ॐ सौम्याय नमः ।
२७३ ॐ गुरवे नमः ।
२७४ ॐ काव्यकर्त्रे नमः ।
२७५ ॐ भक्तानां वरप्रदाय नमः ।
२७६ ॐ भक्तानुकम्पिने नमः ।
२७७ ॐ विश्वेशाय नमः ।
२७८ ॐ पुरुहूताय नमः ।
२७९ ॐ पुरंदराय नमः ।
२८० ॐ क्रोधहर्ते नमः ।
२८१ ॐ तमोहर्ते नमः ।
२८२ ॐ भक्तभयवरप्रदाय नमः ।
२८३ ॐ अग्नये नमः ।
२८४ ॐ विभावसवे नमः ।
२८५ ॐ भास्वते नमः ।
२८६ ॐ यमाय नमः ।
२८७ ॐ निऋतये नमः ।
२८८ ॐ वरुणाय नमः ।
२८९ ॐ वायुगतिमते नमः ।
२९० ॐ वायवे नमः ।
२९१ ॐ कौबेराय नमः ।
२९२ ॐ ईश्वराय नमः ।
२९३ ॐ रवये नमः ।
२९४ ॐ चन्द्राय नमः ।
२९५ ॐ कुजाय नमः ।
२९६ ॐ सौम्याय नमः ।
२९७ ॐ गुरवे नमः ।
२९८ ॐ काव्याय नमः ।
२९९ ॐ शनैश्चराय नमः ।
३०० ॐ राहवे नमः ।
३०१ ॐ केतवे नमः ।
३०२ ॐ मरुते नमः ।
३०३ ॐ होत्रे नमः ।
३०४ ॐ दात्रे नमः ।
३०५ ॐ हर्त्रे नमः ।
३०६ ॐ समीरजाय नमः ।
३०७ ॐ मशकीकृतदेवारये नमः ।
३०८ ॐ दैत्यारये नमः ।
३०९ ॐ मधुसूदनाय नमः ।
३१० ॐ कामाय नमः ।
३११ ॐ कपये नमः ।
३१२ ॐ कामपालाय नमः ।
३१३ ॐ कपिलाय नमः ।
३१४ ॐ विश्वजीवनाय नमः ।
३१५ ॐ भागीरथीपदाम्भोजाय नमः ।
३१६ ॐ सेतुबन्धविशारदाय नमः ।
३१७ ॐ स्वाहायै नमः ।
३१८ ॐ स्वधायै नमः ।
३१९ ॐ हविषे नमः ।
३२० ॐ कव्याय नमः ।
३२१ ॐ हव्यवाहप्रकाशकाय नमः ।
३२२ ॐ स्वप्रकाशाय नमः ।
३२३ ॐ महावीराय नमः ।
३२४ ॐ लघवे नमः ।
३२५ ॐ ऊर्जितविक्रमाय नमः ।
३२६ ॐ उड्डीनोड्डीनगतिमते नमः ।
३२७ ॐ सद्नतये नमः ।
३२८ ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
३२९ ॐ जगदात्मने नमः ।
३३० ॐ जगद्योनये नमः ।
३३१ ॐ जगदन्ताय नमः ।
३३२ ॐ अनन्तकाय नमः ।
३३३ ॐ विपाप्मने नमः ।
३३४ ॐ निष्कलङ्काय नमः ।
३३५ ॐ महते नमः ।
३३६ ॐ महदहंकृतये नमः ।
३३७ ॐ खाय नमः ।
३३८ ॐ वायवे नमः ।
३३९ ॐ पृथिव्यै नमः ।
३४० ॐ अद्‍भ्यो नमः ।
३४१ ॐ वह्नये नमः ।
३४२ ॐ दिक्पालाय नमः ।
३४३ ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ।
३४४ ॐ क्षेत्रहर्त्रे नमः ।
३४५ ॐ पल्वलीकृतसागराय नमः ।
३४६ ॐ हिरण्यमयाय नमः ।
३४७ ॐ पुराणाय नमः ।
३४८ ॐ खेचराय नमः ।
३४९ ॐ भूचराय नमः ।
३५० ॐ अमराय नमः ।
३५१ ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।
३५२ ॐ सूत्रात्मने नमः ।
३५३ ॐ राजराजाय नमः ।
३५४ ॐ विशांपतये नमः ।
३५५ ॐ वेदान्तवेद्याय नमः ।
३५६ ॐ उद्नीथाय नमः ।
३५७ ॐ वेदवेदाङ्गपारगाय नमः ।
३५८ ॐ प्रतिग्रामस्थितये नमः ।
३५९ ॐ सद्यः स्फूर्तिदात्रे नमः ।
३६० ॐ गुणाकराय नमः ।
३६१ ॐ नक्षत्रमालिने नमः ।
३६२ ॐ भूतात्मने नमः ।
३६३ ॐ सुरभये नमः ।
३६४ ॐ कल्पपादपाय नमः ।
३६५ ॐ चिन्तामणये नमः ।
३६६ ॐ गुणनिधये नमः ।
३६७ ॐ प्रजाधाराय नमः ।
३६८ ॐ अनुत्तमाय नमः ।
३६९ ॐ पुण्यश्‍लोकाय नमः ।
३७० ॐ पुरारातये नमः ।
३७१ ॐ ज्योतिष्मते नमः ।
३७२ ॐ शर्वरीपतये नमः ।
३७३ ॐ किलकिलारावसंत्रस्तभूतप्रेतपिशाचकाय नमः ।
३७४ ॐ ऋणत्रयहराय नमः ।
३७५ ॐ सूक्ष्माय नमः ।
३७६ ॐ स्थूलाय नमः ।
३७७ ॐ सर्वगतये नमः ।
३७८ ॐ पुंसे नमः ।
३७९ ॐ अपस्मारहराय नमः ।
३८० ॐ स्मर्त्रे नमः ।
३८१ ॐ श्रुतये नमः ।
३८२ ॐ गाथायै नमः ।
३८३ ॐ स्मृतये नमः ।
३८४ ॐ मनवे नमः ।
३८५ ॐ स्वर्गद्वाराय नमः ।
३८६ ॐ प्रजाद्वाराय नमः ।
३८७ ॐ मोक्षद्वाराय नमः ।
३८८ ॐ यतीश्वराय नमः ।
३८९ ॐ नादरूपाय नमः ।
३९० ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः ।
३९१ ॐ ब्रह्मणे नमः ।
३९२ ॐ ब्रह्मपुरातनाय नमः ।
३९३ ॐ एकस्मै नमः ।
३९४ ॐ अनेकस्मै नमः ।
३९५ ॐ जनाय नमः ।
३९६ ॐ शुक्लाय नमः ।
३९७ ॐ स्वयंज्योतिषे नमः ।
३९८ ॐ अनाकुलाय नमः ।
३९९ ॐ ज्योतिर्ज्योतिषे नमः ।
४०० ॐ अनादये नमः ।
४०१ ॐ सात्त्विकाय नमः ।
४०२ ॐ राजसाय नमः ।
४०३ ॐ तमाय नमः ।
४०४ ॐ तमोहर्त्रे नमः ।
४०५ ॐ निरालम्बाय नमः ।
४०६ ॐ निराकाराय नमः ।
४०७ ॐ गुणाकराय नमः ।
४०८ ॐ गुणाश्रयाय नमः ।
४०९ ॐ गुणमयाय नमः ।
४१० ॐ बृहत्कर्मणे नमः ।
४११ ॐ बृहद्यशसे नमः ।
४१२ ॐ बृहद्धनवे नमः ।
४१३ ॐ बृहत्पादाय नमः ।
४१४ ॐ बृहन्मूर्ध्ने नमः ।
४१५ ॐ बृहत्स्वनाय नमः ।
४१६ ॐ बृहत्कर्णाय नमः ।
४१७ ॐ बृहन्नासाय नमः ।
४१८ ॐ बृहद्बाहवे नमः ।
४१९ ॐ बृहत्तनवे नमः ।
४२० ॐ बृहज्जानवे नमः ।
४२१ ॐ बृहत्कार्याय नमः ।
४२२ ॐ बृहत्पुच्छाय नमः ।
४२३ ॐ बृहत्कराय नमः ।
४२४ ॐ बृहद्गतये नमः ।
४२५ ॐ बृहत्सेव्याय नमः ।
४२६ ॐ बृहल्लोकफलप्रदाय नमः ।
४२७ ॐ बृहच्छक्तये नमः ।
४२८ ॐ बृहद्वाञ्छाफलदाय नमः ।
४२९ ॐ बृहदीश्वराय नमः ।
४३० ॐ बृहल्लोकनुताय नमः ।
४३१ ॐ द्रष्ट्रे नमः ।
४३२ ॐ विद्यादात्रे नमः ।
४३३ ॐ जगद्‍गुरवे नमः ।
४३४ ॐ देवाचार्याय नमः ।
४३५ ॐ सत्यवादिने नमः ।
४३६ ॐ ब्रह्मवादिने नमः ।
४३७ ॐ कलाधराय नमः ।
४३८ ॐ सप्तपातालगामिने नमः ।
४३९ ॐ मलयाचलसंश्रयाय नमः ।
४४० ॐ उत्तराशास्थिताय नमः ।
४४१ ॐ श्रीदाय नमः ।
४४२ ॐ दिव्यौषधिवशाय नमः ।
४४३ ॐ खगाय नमः ।
४४४ ॐ शाखामृगाय नमः ।
४४५ ॐ कपीन्द्राय नमः ।
४४६ ॐ पुराणश्रुतिचञ्चुराय नमः ।
४४७ ॐ चतुरब्राह्मणाय नमः ।
४४८ ॐ योगिने नमः ।
४४९ ॐ योगगम्याय नमः ।
४५० ॐ परस्मै नमः ।
४५१ ॐ अवरस्मै नमः ।
४५२ ॐ अनादिनिधनाय नमः ।
४५३ ॐ व्यासाय नमः ।
४५४ ॐ वैकुण्ठाय नमः ।
४५५ ॐ पृथिवीपतये नमः ।
४५६ ॐ अपराजिताय नमः ।
४५७ ॐ जितारातये नमः ।
४५८ ॐ सदानन्दाय नमः ।
४५९ ॐ दयायुताय नमः ।
४६० ॐ गोपालाय नमः ।
४६१ ॐ गोपतये नमः ।
४६२ ॐ गोप्त्रे नमः ।
४६३ ॐ कलिकालपराशराय नमः ।
४६४ ॐ मनोवेगिने नमः ।
४६५ ॐ सदायोगिने नमः ।
४६६ ॐ संसारभयनाशनाय नमः ।
४६७ ॐ तत्त्वदात्रे नमः ।
४६८ ॐ तत्त्वज्ञाय नमः ।
४६९ ॐ तत्त्वाय नमः ।
४७० ॐ तत्त्वप्रकाशकाय नमः ।
४७१ ॐ शुद्धाय नमः ।
४७२ ॐ बुद्धाय नमः ।
४७३ ॐ नित्यमुक्ताय नमः ।
४७४ ॐ भक्तराजाय नमः ।
४७५ ॐ जयद्रथाय नमः ।
४७६ ॐ प्रलयाय नमः ।
४७७ ॐ अमितमायाय नमः ।
४७८ ॐ मायातीताय नमः ।
४७९ ॐ विमत्सराय नमः ।
४८० ॐ मायाभर्जितरक्षमे नमः ।
४८१ ॐ मायानिर्मितविष्टपाय नमः ।
४८२ ॐ मायाश्रयाय नमः ।
४८३ ॐ निर्लेपाय नमः ।
४८४ ॐ मायानिर्वर्तकाय नमः ।
४८५ ॐ सुखाय नमः ।
४८६ ॐ सुखिगे नमः ।
४८७ ॐ सुखप्रदाय नमः ।
४८८ ॐ नागाय नमः ।
४८९ ॐ महेशकृतसंस्तवाय नमः ।
४९० ॐ महेश्वराय नमः ।
४९१ ॐ सत्यसंधाय नमः ।
४९२ ॐ शरभाय नमः ।
४९३ ॐ कलिपावनाय नमः ।
४९४ ॐ सहस्त्रकन्धरबलविध्वंसनविचक्षणाय नमः ।
४९५ ॐ सहस्त्रबाहवे नमः ।
४९६ ॐ सहजाय नमः ।
४९७ ॐ द्विबाहवे नमः ।
४९८ ॐ द्विभुजाय नमः ।
४९९ ॐ अमराय नमः ।
५०० ॐ चतुर्भुजाय नमः ।
५०१ ॐ दशभुजाय नमः ।
५०२ ॐ हयग्रीवाय नमः ।
५०३ ॐ खगाननाय नमः ।
५०४ ॐ कपिवक्त्राय नमः ।
५०५ ॐ कपिपतये नमः ।
५०६ ॐ नरसिंहाय नमः ।
५०७ ॐ महाद्युतये नमः ।
५०८ ॐ भीषणाय नमः ।
५०९ ॐ भावगाय नमः ।
५१० ॐ वन्द्याय नमः ।
५११ ॐ वराहाय नमः ।
५१२ ॐ वायुरूपधृषे नमः ।
५१३ ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ।
५१४ ॐ पराजितदशाननाय नमः ।
५१५ ॐ पारिजातनिवासिने नमः ।
५१६ ॐ वटवे नमः ।
५१७ ॐ वचनकोविदाय नमः ।
५१८ ॐ सुरसास्यविनिर्मुक्ताय नमः ।
५१९ ॐ सिंहिकारप्राणहारकाय नमः ।
५२० ॐ लङ्कालङ्कारविध्वंसिने नमः ।
५२१ ॐ वृषदंशकरूपधृषे नमः ।
५२२ ॐ रात्रिसंचारकुशलाय नमः ।
५२३ ॐ रात्रिंचरगृहग्निदाय नमः ।
५२४ ॐ किङ्करान्तकराय नमः ।
५२५ ॐ जम्बुमालिहन्त्रे नमः ।
५२६ ॐ उग्ररूपधृषे नमः ।
५२७ ॐ आकाशचारिणे नमः ।
५२८ ॐ हरिगाय नमः ।
५२९ ॐ मेघनादरणोत्सुकाय नमः ।
५३० ॐ मेघगम्भीरनिनदाय नमः ।
५३१ ॐ महारावणकुलान्तकाय नमः ।
५३२ ॐ कालनेमिप्राणहारिणे नमः ।
५३३ ॐ मकरीशापमोक्षदाय नमः ।
५३४ ॐ रसाय नमः ।
५३५ ॐ रसज्ञाय नमः ।
५३६ ॐ सम्मानाय नमः ।
५३७ ॐ रूपाय नमः ।
५३८ ॐ चक्षुषे नमः ।
५३९ ॐ श्रुतये नमः ।
५४० ॐ वचसे नमः ।
५४१ ॐ घ्राणाय नमः ।
५४२ ॐ गन्धाय नमः ।
५४३ ॐ स्पर्शनाय नमः ।
५४४ ॐ स्पर्शाय नमः ।
५४५ ॐ अहंकारमानगाय नमः ।
५४६ ॐ नेतिनेतीतिगम्याय नमः ।
५४७ ॐ वैकुण्ठभजनप्रियाय नमः ।
५४८ ॐ गिरीशाय नमः ।
५४९ ॐ गिरिजाकान्ताय नमः ।
५५० ॐ दुर्वाससे नमः ।
५५१ ॐ कवये नमः ।
५५२ ॐ अङ्गिरसे नमः ।
५५३ ॐ भृगवे नमः ।
५५४ ॐ वसिष्ठाय नमः ।
५५५ ॐ च्यवनाय नमः ।
५५६ ॐ नारदाय नमः ।
५५७ ॐ तुम्बराय नमः ।
५५८ ॐ अमलाय नमः ।
५५९ ॐ विश्वक्षेत्राय नमः ।
५६० ॐ विश्वबीजाय नमः ।
५६१ ॐ विश्वनेत्राय नमः ।
५६२ ॐ विश्वपाय नमः ।
५६३ ॐ याजकाय नमः ।
५६४ ॐ यजमानाय नमः ।
५६५ ॐ पावकाय नमः ।
५६६ ॐ पितृभ्यो नमः ।
५६७ ॐ श्रद्धायै नमः ।
५६८ ॐ बुद्धयै नमः ।
५६९ ॐ क्षमायै नमः ।
५७० ॐ तन्द्रायै नमः ।
५७१ ॐ मन्त्राय नमः ।
५७२ ॐ मन्त्रयित्रे नमः ।
५७३ ॐ स्वराय नमः ।
५७४ ॐ राजेन्द्राय नमः ।
५७५ ॐ भूपतये नमः ।
५७६ ॐ रुण्डमालिने नमः ।
५७७ ॐ संसारसारथये नमः ।
५७८ ॐ नित्यसम्पूर्णकामाय नमः ।
५७९ ॐ भक्तकामदुहे नमः ।
५८० ॐ उत्तमाय नमः ।
५८१ ॐ गणपाय नमः ।
५८२ ॐ केशवाय नमः ।
५८३ ॐ भ्रात्रे नमः ।
५८४ ॐ पित्रे नमः ।
५८५ ॐ मात्रे नमः ।
५८६ ॐ मारुतये नमः ।
५८७ ॐ सहस्त्रमूर्ध्ने नमः ।
५८८ ॐ अनेकास्याय नमः ।
५८९ ॐ सहस्त्राक्षाय नमः ।
५९० ॐ सहस्त्रपादे नमः ।
५९१ ॐ कामजिते नमः ।
५९२ ॐ कामदहनाय नमः ।
५९३ ॐ कामाय नमः ।
५९४ ॐ कामफलप्रदाय नमः ।
५९५ ॐ मुद्रापहरिणे नमः ।
५९६ ॐ रक्षोघ्नाय नमः ।
५९७ ॐ क्षितिभारहराय नमः ।
५९८ ॐ बलाय नमः ।
५९९ ॐ नखदंष्ट्रायुधाय नमः ।
६०० ॐ विष्णवे नमः ।
६०१ ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः ।
६०२ ॐ दर्पघ्ने नमः ।
६०३ ॐ दर्पदाय नमः ।
६०४ ॐ दंष्ट्राशतमूर्तये नमः ।
६०५ ॐ अमूर्तिमते नमः ।
६०६ ॐ महानिधये नमः ।
६०७ ॐ महाभागाय नमः ।
६०८ ॐ महाभर्गाय नमः ।
६०९ ॐ महर्द्धिदाय नमः ।
६१० ॐ महाकाराय नमः ।
६११ ॐ महायोगिने नमः ।
६१२ ॐ महातेजसे नमः ।
६१३ ॐ महाद्युतये नमः ।
६१४ ॐ महासनाय नमः ।
६१५ ॐ महानादाय नमः ।
६१६ ॐ महामन्त्राय नमः ।
६१७ ॐ महामतये नमः ।
६१८ ॐ महागमाय नमः ।
६१९ ॐ महोदाराय नमः ।
६२० ॐ महादेवात्मकाय नमः ।
६२१ ॐ विभवे नमः ।
६२२ ॐ रौद्रकर्मणे नमः ।
६२३ ॐ क्रूरकर्मणे नमः ।
६२४ ॐ रत्‍ननाभाय नमः ।
६२५ ॐ कृतागमाय नमः ।
६२६ ॐ अम्भोधिलङ्घनाय नमः ।
६२७ ॐ सिंहाय नमः ।
६२८ ॐ सत्यधर्मप्रमोदनाय नमः ।
६२९ ॐ जितामित्राय नमः ।
६३० ॐ जयाय नमः ।
६३१ ॐ सोमाय नमः ।
६३२ ॐ विजयाय नमः ।
६३३ ॐ वायुन्दनाय नमः ।
६३४ ॐ जीवदात्रे नमः ।
६३५ ॐ सहस्त्रांशवे नमः ।
६३६ ॐ मुकुन्दाय नमः ।
६३७ ॐ भूरिदक्षिणाय नमः ।
६३८ ॐ सिद्धार्थाय नमः ।
६३९ ॐ सिद्धिदाय नमः ।
६४० ॐ सिद्धसङ्कल्पाय नमः ।
६४१ ॐ सिद्धिहेतुकाय नमः ।
६४२ ॐ सप्तपातालचरणाय नमः ।
६४३ ॐ सप्तर्षिगणवन्दिताय नमः ।
६४४ ॐ सप्ताब्धिलङ्घनाय नमः ।
६४५ ॐ वीराय नमः ।
६४६ ॐ सप्तद्वीपोरुमण्डलाय नमः ।
६४७ ॐ सप्ताङ्गराज्यसुखदाय नमः ।
६४८ ॐ सप्तमातृनिषेविताय नमः ।
६४९ ॐ सप्तस्वर्लोकमुकुटाय नमः ।
६५० ॐ सप्तहोत्रे नमः ।
६५१ ॐ स्वराश्रयाय नमः ।
६५२ ॐ सप्तच्छन्दोनिधये नमः ।
६५३ ॐ सप्तच्छन्दसे नमः ।
६५४ ॐ सप्तजनाश्रयाय नमः ।
६५५ ॐ सप्तसामोपगीताय नमः ।
६५६ ॐ सप्तपातालसंश्रयाय नमः ।
६५७ ॐ मेधादाय नमः ।
६५८ ॐ कीर्तिदाय नमः ।
६५९ ॐ शोकहारिणे नमः ।
६६० ॐ दौर्भाग्यनाशनाय नमः ।
६६१ ॐ सर्वरक्षाकराय नमः ।
६६२ ॐ गर्भदोषघ्ने नमः ।
६६३ ॐ पुत्रपौत्रदाय नमः ।
६६४ ॐ प्रतिवादिमुखस्तम्भाय नमः ।
६६५ ॐ रुष्टचित्तप्रसादनाय नमः ।
६६६ ॐ पराभिचारशमनाय नमः ।
६६७ ॐ दुःखघ्ने नमः ।
६६८ ॐ बन्धमोक्षदाय नमः ।
६६९ ॐ नवद्वारपुराधाराय नमः ।
६७० ॐ नवद्वारनिकेतनाय नमः ।
६७१ ॐ नरनारायणस्तुत्याय नमः ।
६७२ ॐ नवनाथमहेश्वराय नमः ।
६७३ ॐ मेखलिने नमः ।
६७४ ॐ कवचिने नमः ।
६७५ ॐ खड्‌गिने नमः ।
६७६ ॐ भ्राजिष्णवे नमः ।
६७७ ॐ जिष्णुसारथये नमः ।
६७८ ॐ बहुयोजनविस्तीर्णपुच्छाय नमः ।
६७९ ॐ पुच्छहतासुराय नमः ।
६८० ॐ दुष्टग्रहनिहन्त्रे नमः ।
६८१ ॐ पिशाचग्रहघातकाय नमः ।
६८२ ॐ बालग्रहविनाशिने नमः ।
६८३ ॐ धर्मनेत्रे नमः ।
६८४ ॐ कृपाकराय नमः ।
६८५ ॐ उग्रकृत्याय नमः ।
६८६ ॐ उग्रवेगाय नमः ।
६८७ ॐ उग्रनेत्राय नमः ।
६८८ ॐ शतक्रतवे नमः ।
६८९ ॐ शतमन्युनुताय नमः ।
६९० ॐ स्तुत्याय नमः ।
६९१ ॐ स्तुतये नमः ।
६९२ ॐ स्तोत्रे नमः ।
६९३ ॐ महाबलाय नमः ।
६९४ ॐ समग्रगुणाशालिने नमः ।
६९५ ॐ व्यग्राय नमः ।
६९६ ॐ रक्षोविनाशकाय नमः ।
६९७ ॐ रक्षोऽग्निदाहाय नमः ।
६९८ ॐ ब्रह्मेशाय नमः ।
६९९ ॐ श्रीधराय नमः ।
७०० ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
७०१ ॐ मेघनादाय नमः ।
७०२ ॐ मेघरूपाय नमः ।
७०३ ॐ मेघवृष्टिनिवारकाय नमः ।
७०४ ॐ मेघजीवनहेतवे नमः ।
७०५ ॐ मेघश्यामाय नमः ।
७०६ ॐ परात्मकाय नमः ।
७०७ ॐ समीरतनयाय नमः ।
७०८ ॐ योद्‍ध्रे नमः ।
७०९ ॐ नृत्यविद्याविशारदाय नमः ।
७१० ॐ अमोघाय नमः ।
७११ ॐ अमोघदृष्टये नमः ।
७१२ ॐ इष्टदाय नमः ।
७१३ ॐ अरिष्टनाशनाय नमः ।
७१४ ॐ अर्थाय नमः ।
७१५ ॐ अनर्थापहारिणे नमः ।
७१६ ॐ समर्थाय नमः ।
७१७ ॐ रामसेवकाय नमः ।
७१८ ॐ अर्थिवन्द्याय नमः ।
७१९ ॐ असुरारातये नमः ।
७२० ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
७२१ ॐ आत्मभुवे नमः ।
७२२ ॐ संकर्षणाय नमः ।
७२३ ॐ विशुद्धात्मने नमः ।
७२४ ॐ विद्याराशये नमः ।
७२५ ॐ सुरेश्वराय नमः ।
७२६ ॐ अचलोद्धारकाय नमः ।
७२७ ॐ नित्याय नमः ।
७२८ ॐ सेतुकृते नमः ।
७२९ ॐ रामसारथये नमः ।
७३० ॐ आनन्दाय नमः ।
७३१ ॐ परमानन्दाय नमः ।
७३२ ॐ मत्स्याय नमः ।
७३३ ॐ कूर्माय नमः ।
७३४ ॐ निराश्रयाय नमः ।
७३५ ॐ वाराहाय नमः ।
७३६ ॐ नारसिंहाय नमः ।
७३७ ॐ वामनाय नमः ।
७३८ ॐ जमदग्निजाय नमः ।
७३९ ॐ रामाय नमः ।
७४० ॐ कृष्णाय नमः ।
७४१ ॐ शिवाय नमः ।
७४२ ॐ बुद्धाय नमः ।
७४३ ॐ कल्किने नमः ।
७४४ ॐ रामाश्रयाय नमः ।
७४५ ॐ हरये नमः ।
७४६ ॐ नन्दिने नमः ।
७४७ ॐ भृङ्गिणे नमः ।
७४८ ॐ चण्डिने नमः ।
७४९ ॐ गणेशाय नमः ।
७५० ॐ गणसेविताय नमः ।
७५१ ॐ कर्माध्यक्षाय नमः ।
७५२ ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।
७५३ ॐ विश्रामाय नमः ।
७५४ ॐ जगतीपतये नमः ।
७५५ ॐ जगन्नाथाय नमः ।
७५६ ॐ कपीशाय नमः ।
७५७ ॐ सर्वावासाय नमः ।
७५८ ॐ सदाश्रयाय नमः ।
७५९ ॐ सुग्रीवादिस्तुताय नमः ।
७६० ॐ दान्ताय नमः ।
७६१ ॐ सर्वकर्मणे नमः ।
७६२ ॐ प्लवङ्गमाय नमः ।
७६३ ॐ नखदारितरक्षसे नमः ।
७६४ ॐ नखयुद्धविशारदाय नमः ।
७६५ ॐ कुशलाय नमः ।
७६६ ॐ सुधनाय नमः ।
७६७ ॐ शेषाय नमः ।
७६८ ॐ वासुकये नमः ।
७६९ ॐ तक्षकाय नमः ।
७७० ॐ स्वर्णवर्णाय नमः ।
७७१ ॐ बलाढ्याय नमः ।
७७२ ॐ पुरुजेत्रे नमः ।
७७३ ॐ अघनाशनाय नमः ।
७७४ ॐ कैवल्यरूपाय नमः ।
७७५ ॐ कैवल्याय नमः ।
७७६ ॐ गरुडाय नमः ।
७७७ ॐ पन्नगोरगाय नमः ।
७७८ ॐ किल्‌किल्‌रावहतारातये नमः ।
७७९ ॐ गर्वपर्वतभेदनाय नमः ।
७८० ॐ वज्राङ्गाय नमः ।
७८१ ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः ।
७८२ ॐ भक्तवज्रनिवारकाय नमः ।
७८३ ॐ नखायुधाय नमः ।
७८४ ॐ मणिग्रीवाय नमः ।
७८५ ॐ ज्वालामालिने नमः ।
७८६ ॐ भास्कराय नमः ।
७८७ ॐ प्रौढप्रतापाय नमः ।
७८८ ॐ तपनाय नमः ।
७८९ ॐ भक्ततापनिवारकाय नमः ।
७९० ॐ शरणाय नमः ।
७९१ ॐ जीवनाय नमः ।
७९२ ॐ भोक्त्रे नमः ।
७९३ ॐ नानाचेष्टाय नमः ।
७९४ ॐ अचञ्चलाय नमः ।
७९५ ॐ स्वस्तिमते नमः ।
४९६ ॐ स्वस्तिदाय नमः ।
७९७ ॐ दुःखशातनाय नमः ।
७९८ ॐ पवनात्मजाय नमः ।
७९९ ॐ पावनाय नमः ।
८०० ॐ पवनाय नमः ।
८०१ ॐ कान्ताय नमः ।
८०२ ॐ भक्तागःसहनाय नमः ।
८०३ ॐ बलिने नमः ।
८०४ ॐ मेघनादरिपवे नमः ।
८०५ ॐ मेघनादसंहतराक्षसाय नमः ।
८०६ ॐ क्षराय नमः ।
८०७ ॐ अक्षराय नमः ।
८०८ ॐ विनीतात्मने नमः ।
८०९ ॐ वानरेशाय नमः ।
८१० ॐ सतां गतये नमः ।
८११ ॐ श्रीकण्ठाय नमः ।
८१२ ॐ शितिकण्ठाय नमः ।
८१३ ॐ सहायाय नमः ।
८१४ ॐ सहनायकाय नमः ।
८१५ ॐ अस्थूलाय नमः ।
८१६ ॐ अनणवे नमः ।
८१७ ॐ भर्गाय नमः ।
८१८ ॐ दिव्याय नमः ।
८१९ ॐ संसृतिनाशनाय नमः ।
८२० ॐ अध्यात्मविद्यासाराय नमः ।
८२१ ॐ अध्यात्मकुशलाय नमः ।
८२२ ॐ सुधिये नमः ।
८२३ ॐ अकल्मषाय नमः ।
८२४ ॐ सत्यहेतवे नमः ।
८२५ ॐ सत्यदाय नमः ।
८२६ ॐ सत्यगोचराय नमः ।
८२७ ॐ सत्यगर्भाय नमः ।
८२८ ॐ सत्यरूपाय नमः ।
८२९ ॐ सत्याय नमः ।
८३० ॐ सत्यपराक्रमाय नमः ।
८३१ ॐ अञ्जनाप्राणलिङ्गाय नमः ।
८३२ ॐ वायुवंशोद्भवाय नमः ।
८३३ ॐ शुभाय नमः ।
८३४ ॐ भद्ररूपाय नमः ।
८३५ ॐ रुद्ररूपाय नमः ।
८३६ ॐ सुरूपाय नमः ।
८३७ ॐ चित्ररूपधृषे नमः ।
८३८ ॐ मैनाकवन्दिताय नमः ।
८३९ ॐ सूक्ष्मदर्शनाय नमः ।
८४० ॐ विजयाय नमः ।
८४१ ॐ जयाय नमः ।
८४२ ॐ क्रान्तदिङ्‍मण्डलाय नमः ।
८४३ ॐ रुद्राय नमः ।
८४४ ॐ प्रकटीकृतविक्रमाय नमः ।
८४५ ॐ कम्बुकण्ठाय नमः ।
८४६ ॐ प्रसन्नात्मने नमः ।
८४७ ॐ ह्रस्वनासाय नमः ।
८४८ ॐ वृकोदराय नमः ।
८४९ ॐ लम्बौष्ठाय नमः ।
८५० ॐ कुण्डलिने नमः ।
८५१ ॐ चित्रमालिने नमः ।
८५२ ॐ योगविदां वराय नमः ।
८५३ ॐ विपश्चिते नमः ।
८५४ ॐ कवये नमः ।
८५५ ॐ आनन्दविग्रहाय नमः ।
८५६ ॐ अनल्पशासनाय नमः ।
८५७ ॐ फाल्गुनीसूनवे नमः ।
८५८ ॐ अव्यग्राय नमः ।
८५९ ॐ योगात्मने नमः ।
८६० ॐ योगतत्पराय नमः ।
८६१ ॐ योगविदे नमः ।
८६२ ॐ योगकर्त्रे नमः ।
८६३ ॐ योगयोनये नमः ।
८६४ ॐ दिगम्बराय नमः ।
८६५ ॐ अकरादिहकारान्तवर्णनिर्मितविग्रहाय नमः ।
८६६ ॐ उलूखलमुखाय नमः ।
८६७ ॐ सिद्धसंस्तुताय नमः ।
८६८ ॐ प्रमथेश्वराय नमः ।
८६९ ॐ श्‍लिष्टजङ्घाय नमः ।
८७० ॐ श्‍लिष्टजानवे नमः ।
८७१ ॐ श्‍लिष्टपाणये नमः ।
८७२ ॐ शिखाधराय नमः ।
८७३ ॐ सुशर्मणे नमः ।
८७४ ॐ अमितशर्मणे नमः ।
८७५ ॐ नारायणपरायणाय नमः ।
८७६ ॐ जिष्णवे नमः ।
८७७ ॐ भविष्णवे नमः ।
८७८ ॐ रोचिष्णवे नमः ।
८७९ ॐ ग्रसिष्णवे नमः ।
८८० ॐ स्थाणवे नमः ।
८८१ ॐ हरिरुद्रानुसेकाय नमः ।
८८२ ॐ कम्पनाय नमः ।
८८३ ॐ भूमिकम्पनाय नमः ।
८८४ ॐ गुणप्रवाहाय नमः ।
८८५ ॐ सूत्रात्मने नमः ।
८८६ ॐ वीतरागस्तुतिप्रियाय नमः ।
८८७ ॐ नागकन्याभयध्वंसिने नमः ।
८८८ ॐ रुक्मवर्णाय नमः ।
८८९ ॐ कपालभृते नमः ।
८९० ॐ अनाकुलाय नमः ।
८९१ ॐ भवोपायाय नमः ।
८९२ ॐ अनपायाय नमः ।
८९३ ॐ वेदपारगाय नमः ।
८९४ ॐ अक्षराय नमः ।
८९५ ॐ पुरुषाय नमः ।
८९६ ॐ लोकनाथाय नमः ।
८९७ ॐ ऋक्षप्रभवे नमः ।
८९८ ॐ दृढाय नमः ।
८९९ ॐ अष्टाङ्गयोगफलभुजे नमः ।
९०० ॐ सत्यसंधाय नमः ।
९०१ ॐ पुरुष्टुताय नमः ।
९०२ ॐ श्मशानस्थाननिलयाय नमः ।
९०३ ॐ प्रेतविद्रावणक्षमाय नमः ।
९०४ ॐ पञ्चाक्षरपराय नमः ।
९०५ ॐ पञ्चमातृकाय नमः ।
९०६ ॐ रञ्चनध्वजाय नमः ।
९०७ ॐ योगिनीवृन्दवन्द्यश्रियै नमः ।
९०८ ॐ शत्रुघ्नाय नमः ।
९०९ ॐ अनन्तविक्रमाय नमः ।
९१० ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
९११ ॐ इन्द्रियरिपवे नमः ।
९१२ ॐ धृतदण्डाय नमः ।
९१३ ॐ दशात्मकाय नमः ।
९१४ ॐ अप्रपञ्चाय नमः ।
९१५ ॐ सदाचाराय नमः ।
९१६ ॐ शूरसेनाविदारकाय नमः ।
९१७ ॐ वृद्धाय नमः ।
९१८ ॐ प्रमोदाय नमः ।
९१९ ॐ आनन्दाय नमः ।
९२० ॐ सप्तद्वीपपतिन्धराय नमः ।
९२१ ॐ नवद्वारपुराधाराय नमः ।
९२२ ॐ प्रत्यग्राय नमः ।
९२३ ॐ सामगायकाय नमः ।
९२४ ॐ षट्‍चक्रधाम्ने नमः ।
९२५ ॐ स्वर्लोकाभयकृते नमः ।
९२६ ॐ मानदाय नमः ।
९२७ ॐ मदाय नमः ।
९२८ ॐ सर्ववश्यकराय नमः ।
९२९ ॐ शक्तये नमः ।
९३० ॐ अनन्ताय नमः ।
९३१ ॐ अनन्तङ्गलाय नमः ।
९३२ ॐ अष्टमूर्तये नमः ।
९३३ ॐ नयोपेताय नमः ।
९३४ ॐ विरूपाय नमः ।
९३५ ॐ सुरसुन्दाराय नमः ।
९३६ ॐ धूमकेतवे नमः ।
९३७ ॐ महाकेतवे नमः ।
९३८ ॐ सत्यकेतवे नमः ।
९३९ ॐ महारथाय नमः ।
९४० ॐ नन्दिप्रियाय नमः ।
९४१ ॐ स्वतन्त्राय नमः ।
९४२ ॐ मेखलिने नमः ।
९४३ ॐ डमरुप्रियाय नमः ।
९४४ ॐ लौहाङ्गाय नमः ।
९४५ ॐ सर्वविदे नमः ।
९४६ ॐ धन्विने नमः ।
९४७ ॐ खण्डलाय नमः ।
९४८ ॐ शर्वाय नमः ।
९४९ ॐ ईश्वराय नमः ।
९५० ॐ फलभुजे नमः ।
९५१ ॐ फलहस्ताय नमः ।
९५२ ॐ सर्वकर्मफलप्रदाय नमः ।
९५३ ॐ धर्माध्यक्षाय नमः ।
९५४ ॐ धर्मपालाय नमः ।
९५५ ॐ धर्माय नमः ।
९५६ ॐ धर्मप्रदाय नमः ।
९५७ ॐ अर्थदाय नमः ।
९५८ ॐ पञ्चविंशतितत्त्वज्ञाय नमः ।
९५९ ॐ तारकाय नमः ।
९६० ॐ ब्रह्मतत्पराय नमः ।
९६१ ॐ त्रिमार्गवसतये नमः ।
९६२ ॐ भीमाय नमः ।
९६३ ॐ सर्वदुःखनिबर्हणाय नमः ।
९६४ ॐ ऊर्जस्वते नमः ।
९६५ ॐ निष्कलाय नमः ।
९६६ ॐ शूलिने नमः ।
९६७ ॐ मौलिने नमः ।
९६८ ॐ गर्जन्निशाचराय नमः ।
९६९ ॐ रक्ताम्बरधराय नमः ।
९७० ॐ रक्ताय नमः ।
९७१ ॐ रक्तमाल्याय नमः ।
९७२ ॐ विभूषणाय नमः ।
९७३ ॐ वनमालिने नमः ।
९७४ ॐ शुभाङ्गाय नमः ।
९७५ ॐ श्वेताय नमः ।
९७६ ॐ श्वेताम्बराय नमः ।
९७७ ॐ यूने नमः ।
९७८ ॐ जयाय नमः ।
९७९ ॐ अजयपरीवाराय नमः ।
९८० ॐ सहस्त्रवदनाय नमः ।
९८१ ॐ कपये नमः ।
९८२ ॐ शाकिनीडाकिनीयक्षरक्षोभूतप्रभञ्जकाय नमः ।
९८३ ॐ सद्योजाताय नमः ।
९८४ ॐ कामगतये नमः ।
९८५ ॐ ज्ञानमूर्तये नमः ।
९८६ ॐ यशस्कराय नमः ।
९८७ ॐ शम्भुतेजसे नमः ।
९८८ ॐ सार्वभौमाय नमः ।
९८९ ॐ विष्णुभक्ताय नमः ।
९९० ॐ प्लवङ्गमाय नमः ।
९९१ ॐ चतुर्नवतिमन्त्रज्ञाय नमः ।
९९२ ॐ पौलस्त्यबलदर्पघ्ने नमः ।
९९३ ॐ सर्वलक्ष्मीप्रदाय नमः ।
९९४ ॐ श्रीमते नमः ।
९९५ ॐ अङ्गदप्रियाय नमः ।
९९६ ॐ ईडिताय नमः ।
९९७ ॐ स्मृतिबीजाय नमः ।
९९८ ॐ सुरेशानाय नमः ।
९९९ ॐ संसारभयनाशनाय नमः ।
१००० ॐ उत्तमाय नमः ।
१००१ ॐ श्रीपरीवाराय नमः ।
१००२ ॐ श्रिताय नमः ।
१००३ ॐ रुद्राय नमः ।
१००४ ॐ कामदुहे नमः ।

N/A

References : N/A
Last Updated : July 14, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP