श्री लक्ष्मीनृसिंह सहस्त्रनामावलिः - १. ॐ नारसिंहाय नमः । २. ...


हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.
A sahasranamavali is a type of Hindu scripture in which a diety is referred to by 1000 or more different names.Many devout Hindus chant them every morning or evening.


१. ॐ नारसिंहाय नमः ।
२. ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः ।
३. ॐ वज्रिणे नमः ।
४. ॐ वज्रदेहाय नमः ।
५ ॐ वज्राय नमः ।
६. ॐ वज्रनखाय नमः ।
७. ॐ वासुदेवाय नमः ।
८. ॐ वन्द्याय नमः ।
९. ॐ वरदाय नमः ।
१०. ॐ वरात्मने नमः ।
११. ॐ वरदाभयहस्ताय नमः ।
१२. ॐ वराय नमः ।
१३. ॐ वररूपिणे नमः ।
१४. ॐ वरेण्याय नमः ।
१५. ॐ वरिष्ठाय नमः ।
१६. ॐ श्रीवराय नमः ।
१७. ॐ प्रह्लादवरदाय नमः ।
१८. ॐ प्रत्यक्षवरदाय नमः ।
१९. ॐ पराप्तरपरेशाय नमः ।
२०. ॐ पवित्राय नमः ।
२१. ॐ पिनाकिने नमः ।
२२. ॐ पावनाय नमः ।
२३. ॐ प्रसन्नाय नमः ।
२४. ॐ पाशिने नमः ।
२५. ॐ पापहारिणे नमः ।
२६. ॐ पुरुष्टुताय नमः ।
२७. ॐ पुण्याय नमः ।
२८. ॐ पुरुहूताय नमः ।
२९. ॐ तत्पुरुषाय नमः ।
३०. ॐ तथ्याय नमः ।
३१. ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।
३२. ॐ पुरोधसे नमः ।
३३. ॐ पूर्वजाय नमः ।
३४. ॐ पुष्कराक्षाय नमः ।
३५. ॐ पुष्पहासाय नमः ।
३६. ॐ हासाय नमः ।
३७. ॐ महाहासाय नमः ।
३८. ॐ शार्ङ्गिणे नमः ।
३९. ॐ सिंहाय नमः ।
४०. ॐ सिंहाराजाय नमः ।
४१. ॐ जगद्वश्याय नमः ।
४२. ॐ अट्टहासाय नमः ।
४३. ॐ रोषाय नमः ।
४४. ॐ जलवासाय नमः ।
४५. ॐ भूतावासाय नमः ।
४६. ॐ भासाय नमः ।
४७. ॐ श्रीनिवासाय नमः ।
४८. ॐ खड्गिने नमः ।
४९. ॐ खड्गजिह्लाय नमः ।
५०. ॐ सिंहाय नमः ।
५१. ॐ खड्गवासाय नमः ।
५२. ॐ मूलाधिवासाय नमः ।
५३. ॐ धर्मवासाय नमः ।
५४. ॐ धन्विने नमः ।
५५. ॐ धनञ्जयाय नमः ।
५६. ॐ धन्याय नमः ।
५७. ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ।
५८. ॐ शुभञ्जयाय नमः ।
५९. ॐ सूत्राय नमः ।
६०. ॐ शत्रुत्ञ्जयाय नमः ।
६१. ॐ निरञ्जनाय नमः ।
६२. ॐ नीराय नमः ।
६३. ॐ निर्गुणाय नमः ।
६४. ॐ गुणाय नमः ।
६५. ॐ निष्प्रपञ्चाय नमः ।
६६. ॐ निर्वाणप्रदाय नमः ।
६७. ॐ निबिडाय नमः ।
६८. ॐ निरालम्बाय नमः ।
६९. ॐ नीलाय नमः ।
७०. ॐ निष्कलाय नमः ।
७१. ॐ कलाय नमः ।
७२. ॐ निमेषाय नमः ।
७३. ॐ निबन्धाय नमः ।
७४. ॐ निमेषगमनाय नमः ।
७५. ॐ निर्द्वन्द्वाय नमः ।
७६. ॐ निराशाय नमः ।
७७. ॐ निश्चयाय नमः ।
७८. ॐ निराय नमः ।
७९. ॐ निर्मलाय नमः ।
८०. ॐ निबन्धाय नमः ।
८१. ॐ निर्मोहाय नमः ।
८२. ॐ निराकृते नमः ।
८३. ॐ नित्याय नमः ।
८४. ॐ सत्याय नमः ।
८५. ॐ सत्कर्मनिरताय नमः ।
८६. ॐ सत्यध्वजाय नमः ।
८७. ॐ मुञ्जाय नमः ।
८८. ॐ मुञ्जकेशाय नमः ।
८९. ॐ केशिने नमः ।
९०. ॐ हरीशाय नमः ।
९१. ॐ शेषाय नमः ।
९२. ॐ गुडाकेशाय नमः ।
९३. ॐ सुकेशाय नमः ।
९४. ॐ ऊर्ध्वकेशाय नमः ।
९५. ॐ केशिसंहारकाय नमः ।
९६. ॐ जलेशाय नमः ।
९७. ॐ स्थलेशाय नमः ।
९८. ॐ पद्मेशाय नमः ।
९९. ॐ उग्ररूपिणे नमः ।
१००. ॐ कुशेशयाय नमः ।
१०१. ॐ कूलाय नमः ।
१०२. ॐ केशवाय नमः ।
१०३. ॐ सूक्तिकर्णाय नमः ।
१०४. ॐ सुक्ताय नमः ।
१०५. ॐ रक्तजिह्लाय नमः ।
१०६. ॐ रागिणे नमः ।
१०७. ॐ दीप्तरूपाय नमः ।
१०८. ॐ दीप्ताय नमः ।
१०९. ॐ प्रदीप्ताय नम: ।
११०. ॐ प्रलोभिने नमः ।
१११. ॐ प्रच्छिन्नाय नमः ।
११२. ॐ प्रबोधाय नमः ।
११३. ॐ प्रभवे नमः ।
११४. ॐ विभवे नमः ।
११५. ॐ प्रभञ्जनाय नमः ।
११६. ॐ पान्थाय नमः ।
११७. ॐ प्रमायाप्रमिताय नमः ।
११८. ॐ प्रकाशाय नमः ।
११९. ॐ प्रतापाय नमः ।
१२०. ॐ प्रज्वालाय नमः ।
१२१. ॐ उज्ज्वलाय नमः ।
१२२. ॐ ज्वालामालास्वरूपाय नमः ।
१२३. ॐ ज्वलज्जिह्लाय नमः ।
१२४. ॐ ज्वालिने नमः ।
१२५. ॐ महोज्ज्वलाय नमः ।
१२६. ॐ कालाय नमः ।
१२७. ॐ कालमूर्तिधराय नमः ।
१२८. ॐ कालान्तकाय नमः ।
१२९. ॐ कल्पाय नमः ।
१३०. ॐ कलनाय नमः ।
१३१. ॐ कृते नमः ।
१३२. ॐ कालचक्राय नमः ।
१३३. ॐ चक्राय नमः ।
१३४. ॐ वषट्‍चक्राय नमः ।
१३५. ॐ चक्रिणे नमः ।
१३६. ॐ अक्रूराय नमः ।
१३७. ॐ कृतान्ताय नमः ।
१३८. ॐ विक्रमाय नमः ।
१३९. ॐ क्रमाय नमः ।
१४०. ॐ कृत्तिने नमः ।
१४१. ॐ कृत्तिवासाय नमः ।
१४२. ॐ कृतघ्नाय नमः ।
१४३. ॐ कृतात्मने नमः ।
१४४. ॐ संक्रमाय नमः ।
१४५. ॐ क्रुद्धाय नमः ।
१४६. ॐ क्रान्तलोकत्रयाय नमः ।
१४७. ॐ अरूपाय नमः ।
१४८. ॐ स्वरूपाय नमः ।
१४९. ॐ हरये नमः ।
१५०. ॐ परमात्मने नमः ।
१५१. ॐ अजयाय नमः ।
१५२. ॐ आदिदेवाय नमः ।
१५३. ॐ अक्षयाय नमः ।
१५४. ॐ क्षयाय नमः ।
१५५. ॐ अघोराय नमः ।
१५६. ॐ सुघोराय नमः ।
१५७. ॐ घोरघोरतराय नमः ।
१५८. ॐ अघोरवीर्याय नमः ।
१५९. ॐ लसद्धोराय नमः ।
१६०. ॐ घोराध्यक्षाय नमः ।
१६१. ॐ दक्षाय नमः ।
१६२. ॐ दक्षिणार्याय नमः ।
१६३. ॐ शम्भवे नमः ।
१६४. ॐ अमोघाय नमः ।
१६५. ॐ गुणौघाय नमः ।
१६६. ॐ अनघाय नमः ।
१६७. ॐ अघहारिणे नमः ।
१६८. ॐ मेघनादाय नमः ।
१६९. ॐ नादाय नमः ।
१७०. ॐ मेधात्मने नमः ।
१७१. ॐ मेघवाहनरूपाय नमः ।
१७२. ॐ मेघश्यामाय नमः ।
१७३. ॐ मालिने नमः ।
१७४. ॐ व्यालयज्ञोपवीताय नमः ।
१७५. ॐ व्याघ्रदेहाय नमः ।
१७६. ॐ व्याघ्रपादाय नमः ।
१७७. ॐ व्याघ्रकर्मिणे नमः ।
१७८. ॐ व्यापकाय नमः ।
१७९. ॐ विकटास्याय नमः ।
१८०. ॐ वीराय नमः ।
१८१. ॐ विष्टरश्रवसे नमः ।
१८२. ॐ विकीर्णनखदंष्ट्राय नमः ।
१८३. ॐ नखदंष्ट्रायुधाय नमः ।
१८४. ॐ विष्वक्सेनाय नमः ।
१८५. ॐ सेनाय नमः ।
१८६. ॐ विह्ललाय नमः ।
१८७. ॐ बलाय नमः ।
१८८. ॐ विरूपाक्षाय नमः ।
१८९. ॐ वीराय नमः ।
१९०. ॐ विशेषाक्षाय नमः ।
१९१. ॐ साक्षिणे नमः ।
१९२. ॐ वीतशोकाय नमः ।
१९३. ॐ विस्तीर्णवदनाय नमः ।
१९४. ॐ विधानाय नमः ।
१९५. ॐ विधेयाय नमः ।
१९६. ॐ विजयाय नमः ।
१९७. ॐ जयाज नमः ।
१९८. ॐ विबुधाय नमः ।
१९९. ॐ विभावाय नमः ।
२००. ॐ विश्वम्भराय नमः ।
२०१. ॐ वीतरागाय नमः ।
२०२. ॐ विप्राय नमः ।
२०३. ॐ विटङ्कनयनाय नमः ।
२०४. ॐ विपुलाय नमः ।
२०५. ॐ विनीताय नमः ।
२०६. ॐ विश्वयोनये नमः ।
२०७. ॐ चिदम्बराय नमः ।
२०८. ॐ वित्ताय नमः ।
२०९. ॐ विश्रुताय नमः ।
२१०. ॐ वियोनये नमः ।
२११. ॐ विह्ललाय नमः ।
२१२. ॐ विकल्पाय नमः ।
२१३. ॐ कल्पातीताय नमः ।
२१४. ॐ शिल्पिने नमः ।
२१५. ॐ कल्पनाय नमः ।
२१६. ॐ स्वरूपाय नमः ।
२१७. ॐ फणितल्पाय नमः ।
२१८. ॐ तटित्प्रभाय नमः ।
२१९. ॐ तार्याय नमः ।
२२०. ॐ तरुणाय नमः ।
२२१. ॐ तरस्विने नमः ।
२२२. ॐ तपनाय नमः ।
२२३. ॐ तरक्षाय नमः ।
२२४. ॐ तापत्रयहराय नमः ।
२२५. ॐ तारकाय नमः ।
२२६. ॐ तमोघ्नाय नमः ।
२२७. ॐ तत्त्वाय नमः ।
२२८. ॐ तपस्विने नमः ।
२२९. ॐ तक्षकाय नमः ।
२३०. ॐ तनुत्राय नमः ।
२३१. ॐ तटिने नमः ।
२३२. ॐ तरलाय नमः ।
२३३. ॐ शतरूपाय नमः ।
२३४. ॐ शान्ताय नमः ।
२३५. ॐ शतधाराय नमः ।
२३६. ॐ शतपत्राय नमः ।
२३७. ॐ तार्क्ष्याय नमः ।
२३८. ॐ स्थितये नमः ।
२३९. ॐ शतमूर्तये नमः ।
२४०. ॐ शतक्रतुस्वरूपाय नमः ।
२४१. ॐ शाश्वताय नमः ।
२४२. ॐ शतात्मने नमः ।
२४३. ॐ सहस्त्रशिरसे नमः ।
२४४. ॐ सहस्त्रवदनाय नमः ।
२४५. ॐ सहस्त्राक्षाय नमः ।
२४६. ॐ देवाय नमः ।
२४७. ॐ दिशश्श्रोत्राय नमः ।
२४८. ॐ सहस्त्रजिह्वाय नमः ।
२४९. ॐ महाजिह्वाय नमः ।
२५०. ॐ सहस्त्रनामधेयाय नमः ।
२५१. ॐ सहस्त्राक्षिधराय नमः ।
२५२. ॐ सहस्त्रबाहवे नमः ।
२५३. ॐ सहस्त्रचरणाय नमः ।
२५४. ॐ सहस्त्रार्कप्रकाशाय नमः ।
२५५. ॐ सहस्त्रायुधधारिणे नमः ।
२५६. ॐ स्थूलाय नमः ।
२५७. ॐ सूक्ष्माय नमः ।
२५८. ॐ सुसूक्ष्माय नमः ।
२५९. ॐ सुक्षुण्णाय नमः ।
२६०. ॐ सुभिक्षाय नमः ।
२६१. ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।
२६२. ॐ शौरिणे नमः ।
२६३. ॐ धर्माध्यक्षाय नमः ।
२६४. ॐ धर्माय नमः ।
२६५. ॐ लोकाध्यक्षाय नमः ।
२६६. ॐ प्रजाध्यक्षाय नमः ।
२६७. ॐ शिक्षाय नमः ।
२६८. ॐ विपक्षक्षयमूर्तये नमः ।
२६९. ॐ कालाध्यक्षाय नमः ।
२७०. ॐ तीक्ष्णाय नमः ।
२७१. ॐ मूलाध्यक्षाय नमः ।
२७२. ॐ अधोक्षजाय नमः ।
२७३. ॐ मित्राय नमः ।
२७४. ॐ सुमित्रवरुणाय नमः ।
२७५. ॐ शत्रुघ्नाय नमः ।
२७६. ॐ अविघ्नाय नमः ।
२७७. ॐ विघ्नकोटिहराय नमः ।
२७८. ॐ रक्षोघ्नाय नमः ।
२७९. ॐ तमोघ्नाय नमः ।
२८०. ॐ भूतघ्राय नमः ।
२८१. ॐ भूतपालाय नमः ।
२८२. ॐ भूताय नमः ।
२८३. ॐ भूतवासाय नमः ।
२८४. ॐ भूतिने नमः ।
२८५. ॐ भूतवेतालघाताय नमः ।
२८६. ॐ भूताधिपतये नमः ।
२८७. ॐ भूतग्रहविनाशाय नमः ।
२८८. ॐ भूतसंयमिने नमः ।
२८९. ॐ महाभूताय नमः ।
२९०. ॐ भृगवे नमः ।
२९१. ॐ सर्वभूतात्मने नमः ।
२९२. ॐ सर्वारिष्टविनाशाय नमः ।
२९३. ॐ सर्वसम्पत्कराय नमः ।
२९४. ॐ सर्वाधाराय नमः ।
२९५. ॐ शर्वाय नमः ।
२९६. ॐ सर्वातिहरये नमः ।
२९७. ॐ सर्वदुःखप्रशान्ताय नमः ।
२९८. ॐ सर्वसौभाग्यदायिने नमः ।
२९९. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
३००. ॐ अनन्ताय नमः ।
३१०. ॐ सर्वशक्तिधराय नमः ।
३०२. ॐ सर्वैश्वर्यप्रदात्रे नमः ।
३०३. ॐ सर्वकार्यविधायिने नमः ।
३०४. ॐ सर्वज्वरविनाशाय नमः ।
३०५. ॐ सर्वरोगापहारिणे नमः ।
३०६. ॐ सर्वाभिचारहन्त्रे नमः ।
३०७. ॐ सर्वैश्वर्यविधायिने नमः ।
३०८. ॐ पिङ्गाक्षाय नमः ।
३०९. ॐ एकश्रृङ्गाय नमः ।
३१०. ॐ द्विश्रृङ्गाय नमः ।
३११. ॐ मरीचये नमः ।
३१२. ॐ बहुश्रृङ्गाय नमः ।
३१३. ॐ लिङ्गाय नमः ।
३१४. ॐ महाश्रृङ्गाय नमः ।
३१५. ॐ माङ्गल्याय नमः ।
३१६. ॐ मनोज्ञाय नमः ।
३१७. ॐ मन्तव्याय नमः ।
३१८. ॐ महात्मने नमः ।
३१९. ॐ महादेवाय नमः ।
३२०. ॐ देवाय नमः ।
३२१. ॐ मातुलुङ्गधराय नमः ।
३२२. ॐ महामायाप्रसूताय नमः ।
३२३. ॐ प्रस्तुताय नमः ।
३२४. ॐ मायिने नमः ।
३२५. ॐ अनन्तान्तरूपाय नमः ।
३२६. ॐ मायिने नमः ।
३२७. ॐ जलशायिने नमः ।
३२८. ॐ महोदराय नमः ।
३२९. ॐ मन्दाय नमः ।
३३०. ॐ मददाय नमः ।
३३१. ॐ मदाय नमः ।
३३२. ॐ मधुकैटभहन्त्रे नमः ।
३३३. ॐ माधवाय नमः ।
३३४. ॐ मुरारये नमः ।
३३५. ॐ महावीर्याय नमः ।
३३६. ॐ धैर्याय नमः ।
३३७. ॐ चित्रवीर्याय नमः ।
३३८. ॐ चित्रकूर्माय नमः ।
३३९. ॐ चित्राय नमः ।
३४०. ॐ चित्रभानवे नमः ।
३४१. ॐ मायातीताय नमः ।
३४२. ॐ मायाय नमः ।
३४३. ॐ महावीराय नमः ।
३४४. ॐ महातेजाय नमः ।
३४५. ॐ बीजाय नमः ।
३४६. ॐ तेजोधाम्ने नमः ।
३४७. ॐ बीजिने नमः ।
३४८. ॐ तेजोमयनृसिंहाय नमः ।
३४९. ॐ चित्रभानवे नमः ।
३५०. ॐ महादंष्ट्राय नमः ।
३५१. ॐ तुष्टाय नमः ।
३५२. ॐ पुष्टिकराय नमः ।
३५३. ॐ शिपिविष्टाय नमः ।
३५४. ॐ ह्रष्टाय नमः ।
३५५. ॐ पुष्टाय नमः ।
३५६. ॐ परमेष्ठिने नमः ।
३५७. ॐ विशिष्टाय नमः ।
३५८. ॐ शिष्टाय नमः ।
३५९. ॐ गरिष्ठाय नमः ।
३६०. ॐ इष्टदायिने नमः ।
३६१. ॐ ज्येष्ठाय नमः ।
३६२. ॐ श्रेष्ठाय नमः ।
३६३. ॐ तुष्टाय नमः ।
३६४. ॐ अमिततेजसे नमः ।
३६५. ॐ अष्टाङ्गन्यस्तरूपाय नमः ।
३६६. ॐ सर्वदुष्टान्तकाय नमः ।
३६७. ॐ वैकुण्ठाय नमः ।
३६८. ॐ विकुण्ठाय नमः ।
३६९. ॐ केशिकण्ठाय नमः ।
३७०. ॐ कण्ठीरवाय नमः ।
३७१. ॐ लुण्ठाय नमः ।
३७२. ॐ निःशठाय नमः ।
३७३. ॐ सत्तोद्रिक्ताय नमः ।
३७४. ॐ रुद्राय नमः ।
३७५. ॐ ऋग्यजुःसामगाय नमः ।
३७६. ॐ ऋतुध्वजाय नमः ।
३७७. ॐ वज्राय नमः ।
३७८. ॐ मन्त्रराजाय नमः ।
३७९. ॐ मन्त्रिणे नमः ।
३८०. ॐ त्रिनेत्राय नमः ।
३८१. ॐ त्रिवर्गाय नमः ।
३८२. ॐ त्रिधाम्ने नमः ।
३८३. ॐ त्रिशूलिने नमः ।
३८४. ॐ त्रिकालज्ञानरूपाय नमः ।
३८५. ॐ त्रिदेहाय नमः ।
३८६. ॐ त्रिधात्मने नमः ।
३८७. ॐ त्रिमुर्तिविद्याय नमः ।
३८८. ॐ त्रितत्त्वज्ञानिने नमः ।
३८९. ॐ अक्षोभ्याय नमः ।
३९०. ॐ अनिरुद्धाय नमः ।
३९१. ॐ अप्रमेयाय नमः ।
३९२. ॐ भानवे नमः ।
३९३. ॐ अमृताय नमः ।
३९४. ॐ अनन्ताय नमः ।
३९५. ॐ अमिताय नमः ।
३९६. ॐ अमितौजसे नमः ।
३९७. ॐ अपमृत्युविनाशाय नमः ।
३९८. ॐ अपस्मारविघातिने नमः ।
३९९. ॐ अन्नदाय नमः ।
४००. ॐ अन्नरूपाय नमः ।
४०१. ॐ अन्नाय नमः ।
४०२. ॐ अन्नभुजे नमः ।
४०३. ॐ नाद्याय नमः ।
४०४. ॐ निरवद्याय नमः ।
४०५. ॐ विद्याय नमः ।
४०६. ॐ अद्भुतकर्मणे नमः ।
४०७. ॐ सद्योजाताय नमः ।
४०८. ॐ सङ्घाय नमः ।
४०९. ॐ वैद्युताय नमः ।
४१० ॐ अध्वातीताय नमः ।
४११. ॐ सत्त्वाय नमः ।
४१२. ॐ वागतीताय नमः ।
४१३. ॐ वाग्मिने नमः ।
४१४. ॐ वागीश्वराय नमः ।
४१५. ॐ गोपाय नमः ।
४१६. ॐ गोहिताय नमः ।
४१७. ॐ गवाम्पतये नमः ।
४१८. ॐ गन्धर्वाय नमः ।
४१९. ॐ गभीराय नमः ।
४२०. ॐ गर्जिताय नमः ।
४२१. ॐ ऊर्जिताय नमः ।
४२२. ॐ पर्जन्याय नमः ।
४२३. ॐ प्रबुद्धाय नमः ।
४२४. ॐ प्रधानपूरुषाय नमः ।
४२५. ॐ पद्माभाय नमः ।
४२६. ॐ सुनाभाय नमः ।
४२७. ॐ पद्मनाभाय नमः ।
४२८. ॐ मानिने नमः ।
४२९. ॐ पद्मनेत्राय नमः ।
४३०. ॐ पद्माय नमः ।
४३१. ॐ पद्मायाः पतये नमः ।
४३२. ॐ पद्मोदराय नमः ।
४३३. ॐ पूताय नमः ।
४३४. ॐ पद्मकल्पोद्भवाय नमः ।
४३५. ॐ ह्रत्पद्मवासाय नमः ।
४३६. ॐ भूपद्मोद्धरणाय नमः ।
४३७. ॐ शब्दब्रह्मस्वरूपाय नमः ।
४३८. ॐ ब्रह्मरूपधराय नमः ।
४३९. ॐ ब्रह्मणे नमः ।
४४०. ॐ ब्रह्मरूपाय नमः ।
४४१. ॐ पद्मनेत्राय नमः ।
४४२. ॐ ब्रह्मदाय नमः ।
४४३. ॐ ब्राह्मणाय नमः ।
४४४. ॐ ब्रह्मब्रह्मात्मने नमः ।
४४५. ॐ सुब्रह्मण्याय नमः ।
४४६. ॐ देवाय नमः ।
४४७. ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
४४८. ॐ त्रिवेदिने नमः ।
४४९. ॐ परब्रह्मस्वरूपाय नमः ।
४५०. ॐ परब्रह्मात्मने नमः ।
४५१. ॐ ब्रह्मशिरसे नमः ।
४५२. ॐ अश्वशिरसे नमः ।
४५३. ॐ अथर्वशिरसे नमः ।
४५४. ॐ नित्यशनिप्रमिताय नमः ।
४५५. ॐ तीक्ष्णदंष्ट्राय नमः ।
४५६. ॐ लोलाय नमः ।
४५७. ॐ ललिताय नमः ।
४५७. ॐ लावण्याय नमः ।
४५८. ॐ लवित्राय नमः ।
४५९. ॐ भासकाय नमः ।
४६०.ॐ लक्षणज्ञाय नमः ।
४६१. ॐ लक्षाय नमः ।
४६२. ॐ लक्षणाय नमः ।
४६३. ॐ लसद्दीप्ताय नमः ।
४६४. ॐ लिप्ताय नमः ।
४६५. ॐ विष्णवे नमः ।
४६६. ॐ प्रभविष्णवे नमः ।
४६७. ॐ वृष्णिमूलाय नमः ।
४६८. ॐ कृष्णाय नमः ।
४६९. ॐ श्रीमहाविष्णवे नमः ।
४७०. ॐ महासिंहाय नमः ।
४७१. ॐ हारिणे नमः ।
४७२. ॐ वनमालिने नमः ।
४७३. ॐ किरीटिने नमः ।
४७४. ॐ कुण्डलिने नमः ।
४७५. ॐ सर्वाङ्गाय नमः ।
४७६. ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।
४७७. ॐ सर्वतः पाणिपादोरसे नमः ।
४७८. ॐ सर्वतोऽक्षिशिरोमुखाय नमः ।
४७९. ॐ सर्वेश्वराय नमः ।
४८०. ॐ सदातुष्टाय नमः ।
४८१. ॐ समर्थाय नमः ।
४८२. ॐ समरप्रियाय नमः ।
४८३. ॐ बहुयोजनविस्तीर्णाय नमः ।
४८४. ॐ बहुयोजनमायताय नमः ।
४८५. ॐ बहुयोजनहस्तांघ्रये नमः ।
४८६. ॐ बहुयोजननासिकाय नमः ।
४८७. ॐ महारूपाय नमः ।
४८८. ॐ महावक्त्राय नमः ।
४८९. ॐ महादंष्ट्राय नमः ।
४९०. ॐ महाभुजाय नमः ।
४९१. ॐ महानादाय नमः ।
४९२. ॐ महारौद्राय नमः ।
४९३. ॐ महाकालाय नमः ।
४९४. ॐ महाबलाय नमः ।
४९५. ॐ आनाभेर्ब्रह्मणो रूपाय नमः ।
४९६. ॐ आगलाद्वैष्णवाय नमः ।
४९७. ॐ आशीर्षाद्रन्धमीशानाय नमः ।
४९८. ॐ तदग्रे सर्वतः शिवाय नमः ।
४९९. ॐ नारायणनारसिंहाय नमः ।
५००. ॐ नारायणवीरसिंहाय नमः ।
५०१. ॐ नारयणक्रूरसिंहाय नमः ।
५०२. ॐ नारायणदिव्यसिंहाय नमः ।
५०३. ॐ नारायणव्याघ्रसिंहाय नमः ।
५०४. ॐ नारायणपुच्छसिंहाय नमः ।
५०५. ॐ नारायणपूर्णसिंहाय नमः ।
५०६. ॐ नारायणरौद्रसिंहाय नमः ।
५०७. ॐ भीषणभद्रसिंहाय नमः ।
५०८. ॐ विह्वलनेत्रसिंहाय नमः ।
५०९. ॐ बृंहितभूतसिंहाय नमः ।
५१०. ॐ निर्मलचित्रसिंहाय नमः ।
५११. ॐ निर्जितकालसिंहाय नमः ।
५१२. ॐ कल्पितकल्पसिंहाय नमः ।
५१३. ॐ कामदकामसिंहाय नमः ।
५१३. ॐ भुवनैकसिंहाय नमः ।
५१४. ॐ विष्णवे नमः ।
५१५. ॐ भविष्णवे नमः ।
५१६. ॐ सहिष्णवे नमः ।
५१७. ॐ भ्राजिष्णवे नमः ।
५१८. ॐ जिष्णवे नमः ।
५१९. ॐ पृथिव्यै नमः ।
५२०. ॐ अन्तरिक्षाय नमः ।
५२१. ॐ पर्वताय नमः ।
५२२. ॐ अरण्याय नमः ।
५२३. ॐ कलाकाष्ठाविलिप्ताय नमः ।
५२४. ॐ मुहूर्तप्रहरादिकाय नमः ।
५२५. ॐ अहोरात्राय नमः ।
५२६. ॐ त्रिसन्ध्याय नमः ।
५२७. ॐ पक्षाय नमः ।
५२८. ॐ मासाय नमः ।
५२९. ॐ ऋतवे नमः ।
५३०. ॐ वत्सराय नमः ।
५३१. ॐ युगादये नमः ।
५३२. ॐ युगभेदाय नमः ।
५३३. ॐ संयुगे युगसन्धिभ्यो नमः ।
५३४. ॐ नित्याय नमः ।
५३५. ॐ नैमित्तकाय नमः ।
५३६. ॐ दैनाय नमः ।
५३७. ॐ महाप्रलयाय नमः ।
५३८. ॐ करणाय नमः ।
५३९. ॐ कारणाय नमः ।
५४०. ॐ कर्त्रे नमः ।
५४१. ॐ भर्त्रे नमः ।
५४२. ॐ हर्त्रे नमः ।
५४३. ॐ ईश्वराय नमः ।
५४४. ॐ सत्कर्त्रे नमः ।
५४५. ॐ सत्कृतये नमः ।
५४६. ॐ गोप्त्रे नमः ।
५४७. ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।
५४८. ॐ प्राणिनां प्राणाय नमः ।
५४९. ॐ सर्वदेहिनां प्रत्यगात्मने नमः ।
५५०. ॐ सुज्योतिषे नमः ।
५५१. ॐ परंज्योतिषे नमः ।
५५२. ॐ आत्मज्योतिषे नमः ।
५५३. ॐ सनातनाय नमः ।
५५४. ॐ ज्योतिषे नमः ।
५५५. ॐ लोकस्वरूपाय नमः ।
५५६. ॐ ज्योतिषां पतये नमः ।
५५७. ॐ स्वाहाकाराय नमः ।
५५८. ॐ स्वधाकाराय नमः ।
५५९. ॐ वषट्‌काराय नमः ।
५६०. ॐ कृपाकराय नमः ।
५६१. ॐ हन्तकाराय नमः ।
५६२. ॐ निराकाराय नमः ।
५६३. ॐ वेगाकाराय नमः ।
५६४. ॐ शङ्कराय नमः ।
५६५. ॐ अकारादिहकारान्ताय नमः ।
५६६. ॐकाराय नमः ।
५६७. ॐ लोलकारकाय नमः ।
५६८. ॐ एकात्मने नमः ।
५६९. ॐ अनेकात्मने नमः ।
५७०. ॐ चतुरात्मने नमः ।
५७१. ॐ चतुर्भुजाय नमः ।
५७२. ॐ चतुर्मूर्तये नमः ।
५७३. ॐ चतुर्दंष्ट्राय नमः ।
५७४. ॐ चतुर्वेदमयाय नमः ।
५७५. ॐ उत्तमाय नमः ।
५७६. ॐ लोकप्रियाय नमः ।
५७७. ॐ लोकगुरवे नमः ।
५७८. ॐ लोकेशाय नमः ।
५७९. ॐ लोकनायकाय नमः ।
५८०. ॐ लोकसाक्षिणे नमः ।
५८१. ॐ लोकपतये नमः ।
५८२. ॐ लोकात्मने नमः ।
५८३. ॐ लोकलोचनाय नमः ।
५८४. ॐ लोकाधाराय नमः ।
५८५. ॐ बृहल्लोकाय नमः ।
५८६. ॐ लोकालोकमयाय नमः ।
५८७. ॐ विभवे नमः ।
५८८. ॐ लोककर्त्रे नमः ।
५८९. ॐ विश्वकर्त्रे नमः ।
५९०. ॐ कृतावर्ताय नमः ।
५९१. ॐ कृतागमाय नमः ।
५९२. ॐ अनादये नमः ।
५९३. ॐ अनन्ताय नमः ।
५९४. ॐ अभूताय नमः ।
५९५. ॐ भूतविग्रहाय नमः ।
५९६. ॐ स्तुतये नमः ।
५९७. ॐ स्तुत्याय नमः ।
५९८. ॐ स्तवप्रीताय नमः ।
५९९. ॐ स्तोत्रे नमः ।
६००. ॐ नेत्रे नमः ।
६०१. ॐ नियामकाय नमः ।
६०२. ॐ गतये नमः ।
६०३. ॐ मतये नमः ।
६०४. ॐ पित्रे नमः ।
६०५. ॐ मात्रे नमः ।
६०६. ॐ गुरवे नमः ।
६०७. ॐ सख्ये नमः ।
६०८. ॐ सुह्रदश्चात्मरूपाय नमः ।
६०९. ॐ मन्त्ररूपाय नमः ।
६१०. ॐ अस्त्ररूपाय नमः ।
६११. ॐ बहुरूपाय नमः ।
६१२. ॐ रूपाय नमः ।
६१३. ॐ पञ्चरूपधराय नमः ।
६१४. ॐ भद्ररूपाय नमः ।
६१५. ॐ रूढाय नमः ।
६१६. ॐ योगरूपाय नमः ।
६१७. ॐ योगिने नमः ।
६१८. ॐ समरूपाय नमः ।
६१९. ॐ योगाय नमः ।
६२०. ॐ योगपीठस्थिताय नमः ।
६२१. ॐ योगगम्याय नमः ।
६२२. ॐ सौम्याय नमः ।
६२३. ॐ ध्यानगम्याय नमः ।
६२४. ॐ ध्यायिने नमः ।
६२५. ॐ ध्येयगम्याय नमः ।
६२६. ॐ धाम्ने नमः ।
६२७. ॐ धामाधिपतये नमः ।
६२८. ॐ धराधराय नमः ।
६२९. ॐ धर्माय नमः ।
६३०. ॐ धारणाभिरताय नमः ।
६३१. ॐ धात्रे नमः ।
६३२. ॐ सन्धात्रे नमः ।
६३३. ॐ विधात्रे नमः ।
६३४. ॐ धराय नमः ।
६३५. ॐ दामोदराय नमः ।
६३६. ॐ दान्ताय नमः ।
६३७. ॐ दानवान्तकराय नमः ।
६३८. ॐ संसारवैद्याय नमः ।
६३९. ॐ भेषजाय नमः ।
६४०. ॐ सीरध्वजाय नमः ।
६४१. ॐ शीताय नमः ।
६४२. ॐ वाताय नमः ।
६४३. ॐ अप्रमिताय नमः ।
६४४. ॐ सारस्वताय नमः ।
६४५. ॐ संसारनाशकाय नमः ।
६४६. ॐ अक्षमालिने नमः ।
६४७. ॐ असिधर्मधराय नमः ।
६४८. ॐ षट्‌कर्मनिरताय नमः ।
६४९. ॐ विकर्माय नमः ।
६५०. ॐ सुकर्माय नमः ।
६५१. ॐ परकर्मविधायिने नमः ।
६५२. ॐ सुशर्मणे नमः ।
६५३. ॐ मन्मथाय नमः ।
६५४. ॐ वर्माय नमः ।
६५५. ॐ वर्मिणे नमः ।
६५६. ॐ करिचर्मवसानाय नमः ।
६५७. ॐ करालवदनाय नमः ।
६५८. ॐ कवये नमः ।
६५९. ॐ पद्मगर्भाय नमः ।
६६०. ॐ भूतगर्भाय नमः ।
६६१. ॐ घृणानिधये नमः ।
६६२. ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः ।
६६३. ॐ गर्भाय नमः ।
६६४. ॐ बृहद्गर्भाय नमः ।
६६५. ॐ धूर्जटिने नमः ।
६६६. ॐ विश्वगर्भाय नमः ।
६६७. ॐ श्रीगर्भाय नमः ।
६६८. ॐ जितारये नमः ।
६६९. ॐ हिरण्यार्भाय नमः ।
६७०. ॐ हिरण्यकवचाय नमः ।
६७१. ॐ हिरण्यवर्णदेहाय नमः ।
६७२. ॐ हिरण्याक्षविनाशिने नमः ।
६७३. ॐ हिरण्यकशिपोर्हन्त्रे नमः ।
६७४. ॐ हिरण्यनयनाय नमः ।
६७५. ॐ हिरण्यरेतसे नमः ।
६७६. ॐ हिरण्यवदनाय नमः ।
६७७. ॐ हिरण्यश्रृङ्गाय नमः ।
६७८. ॐ निःश्रृङ्गाय नमः ।
६७९. ॐ श्रृङ्गिणे नमः ।
६८०. ॐ भैरवाय नमः ।
६८१. ॐ सुकेशाय नमः ।
६८२. ॐ भीषणाय नमः ।
६८३. ॐ आन्त्रमालिने नमः ।
६८४. ॐ चण्डाय नमः ।
६८५. ॐ रुण्डमालाय नमः ।
६८६. ॐ दण्डधराय नमः ।
६८७. ॐ अखण्डतत्त्वरूपाय नमः ।
६८८. ॐ कमण्डलुधराय नमः ।
६८९. ॐ खण्डसिंहाय नमः ।
६९०. ॐ सत्यसिंहाय नमः ।
६९१. ॐ श्वेतसिंहाय नमः ।
६९२. ॐ पीतसिंहाय नमः ।
६९३. ॐ नीलसिंहाय नमः ।
६९४. ॐ नीलाय नमः ।
६९५. ॐ रक्तसिंहाय नमः ।
६९६. ॐ हारिद्रसिंहाय नमः ।
६९७. ॐ धूम्रसिंहाय नमः ।
६९८. ॐ मूलसिंहाय नमः ।
६९९. ॐ मूलाय नमः ।
७००. ॐ बृहत्सिंहाय नमः ।
७०१. ॐ पातालस्थितसिंहाय नमः ।
७०२. ॐ पर्वतवासिने नमः ।
७०३. ॐ जलस्थसिंहाय नमः ।
७०४. ॐ अन्तरिक्षस्थिताय नमः ।
७०५. ॐ कालाग्निरुद्रसिंहाय नमः ।
७०६. ॐ चण्डसिंहाय नमः ।
७०७. ॐ अनन्तसिंहसिंहाय नमः ।
७०८. ॐ अनन्तगतये नमः ।
७०९. ॐ विचित्रसिंहाय नमः ।
७१०. ॐ बहुसिंहस्वरूपिणे नमः ।
७११. ॐ अभयङ्करसिंहाय नमः ।
७१२. ॐ नरसिंहाय नमः ।
७१३. ॐ सिंहराजाय नमः ।
७१४. ॐ नारसिंहाय नमः ।
७१५. ॐ सप्ताब्धिमेखलाय नमः ।
७१६. ॐ सत्यासत्यस्वरूपिणे नमः ।
७१७. ॐ सप्तलोकान्तरस्थाय नमः ।
७१८. ॐ सप्तस्वरमयाय नमः ।
७१९. ॐ सप्तार्चीरूपदंष्ट्राय नमः ।
७२०. सप्ताश्वरथरूपिणे नमः ।
७२१. ॐ सप्तवायुस्वरूपाय नमः ।
७२२. ॐ सप्तच्छन्दोमयाय नमः ।
७२३. ॐ स्वच्छाय नमः ।
७२४. ॐ स्वच्छरूपाय नमः ।
७२५. ॐ स्वच्छन्दाय नमः ।
७२६. ॐ श्रीवत्साय नमः ।
७२७. ॐ सुवेधाय नमः ।
७२८ ॐ श्रुतये नमः ।
७२९. ॐ श्रुतिमूर्तये नमः ।
७३०. ॐ शुचिश्रवाय नमः ।
७३१. ॐ शूराय नमः ।
७३२. ॐ सुप्रभाय नमः ।
७३३. ॐ सुधन्विने नमः ।
७३४. ॐ शुभ्राय नमः ।
७३५. ॐ सुरनाथाय नमः ।
७३६. ॐ सुप्रभाय नमः ।
७३७. ॐ शुभाय नमः ।
७३८. ॐ सुदर्शनाय नमः ।
७३९. ॐ सूक्ष्माय नमः ।
७४०. ॐ निरुक्ताय नमः ।
७४१. ॐ स्वभावाय नमः ।
७४२. ॐ भवाय नमः ।
७४३. ॐ विभवाय नमः ।
७४४. ॐ सुशाखाय नमः ।
७४५. ॐ विशाखाय नमः ।
७४६. ॐ सुमुखाय नमः ।
७४७. ॐ मुखाय नमः ।
७४८. ॐ सुनखाय नमः ।
७४९. ॐ सुदंष्ट्राय नमः ।
७५०. ॐ सुरथाय नमः ।
७५१. ॐ सांख्याय नमः ।
७५२. ॐ सुरमुख्याय नमः ।
७५३. ॐ प्रख्याताय नमः ।
७५४. ॐ प्रभाय नमः ।
७५६. ॐ खट्‌वाङ्गहस्ताय नमः ।
७५७. ॐ खेटमुद्गुरपाणये नमः ।
७५८. ॐ खगेन्द्राय नमः ।
७५९. ॐ मृगेन्द्राय नमः ।
७६०. ॐ दृढाय नमः ।
७६१. ॐ नागकेयूरहाराय नमः ।
७६२. ॐ नागेन्द्राय नमः ।
७६३. ॐ अघमर्दिने नमः ।
७६४. ॐ नदीवासाय नमः ।
७६५. ॐ नग्नाय नमः ।
७६६. ॐ नानारूपधराय नमः ।
७६७. ॐ नागेश्वराय नमः ।
७६८. ॐ नागाय नमः ।
७६९. ॐ नमिताय नमः ।
७७०. ॐ नराय नमः ।
७७१. ॐ नागान्तकरथाय नमः ।
७७२. ॐ नरनारायणाय नमः ।
७७३. ॐ मत्स्यस्वरूपाय नमः ।
७७४. ॐ नागेन्द्राय नमः ।
७७५. ॐ सुधाय नमः ।
७७६. ॐ कच्छपाय नमः ।
७७७. ॐ यज्ञवराहाय नमः ।
७७८. ॐ नरसिंहाय नमः ।
७७९. ॐ विक्रमाक्रान्तलोकाय नमः ।
७८०. ॐ वामनाय नमः ।
७८१. ॐ महौजसे नमः ।
७८२. ॐ भार्गवरामाय नमः ।
७८३. ॐ रावणान्तकराय नमः ।
७८४. ॐ बलरामाय नमः ।
७८५. ॐ कंसप्रध्वंसकारिणे नमः ।
७८६. ॐ बुद्धाय नमः ।
७८७. ॐ बुद्धरूपाय नमः ।
७८८. ॐ तीक्ष्णरूपाय नमः ।
७८९ ॐ कल्किने नमः ।
७९०. ॐ आत्रेयाय नमः ।
७९१. ॐ अग्निनेत्राय नमः ।
७९२. ॐ कपिलाय नमः ।
७९३. ॐ द्विजाय नमः ।
७९४. ॐ क्षेत्राय नमः ।
७९५. ॐ पशुपालाय नमः ।
७९६. ॐ पशुवक्त्राय नमः ।
७९७. ॐ गृहस्थाय नमः ।
७९८. ॐ वनस्थाय नमः ।
७९९. ॐ यतये नमः ।
८००. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
८०१. ॐ स्वर्गापवर्गदात्रे नमः ।
८०२. ॐ भोक्त्रे नमः ।
८०३. ॐ मुमुक्षवे नमः ।
८०४. ॐ शालग्रामनिवासाय नमः ।
८०५. ॐ क्षीराब्धिशयनाय नमः ।
८०६. ॐ श्रीशैलाद्रिनिवासाय नमः ।
८०७. ॐ शिलावासाय नमः ।
८०८. ॐ योगिह्रत्पद्मवासाय नमः ।
८०९. ॐ महाहासाय नमः ।
८१०. ॐ गुहावासाय नमः ।
८११. ॐ गुह्याय नमः ।
८१२. ॐ गुप्ताय नमः ।
८१३. ॐ गुरवे नमः ।
८१४. ॐ मूलाधिवासाय नमः ।
८१५. ॐ नीलवस्त्रधराय नमः ।
८१६. ॐ पीतवस्त्राय नमः ।
८१७. ॐ शस्त्राय नमः ।
८१८. ॐ रक्तवस्त्रधराय नमः ।
८१९. ॐ रक्तमालाविभूषाय नमः ।
८२०. ॐ रक्तगन्धानुलेपिने नमः ।
८२१. ॐ धुरन्धराय नमः ।
८२२. ॐ धूर्ताय नमः ।
८२३. ॐ दुर्धराय नमः ।
८२४. ॐ धराय नमः ।
८२५. ॐ दुर्मदाय नमः ।
८२६. ॐ दुरन्ताय नमः ।
८२७. ॐ दुर्निरीक्ष्याय नमः ।
८२८. ॐ निष्ठाय नमः ।
८२९. ॐ दुर्दर्शाय नमः ।
८३०. ॐ द्रुमाय नमः ।
८३१. ॐ दुर्भेदाय नमः ।
८३२. ॐ दुराशाय नमः ।
८३३. ॐ दुर्लभाय नमः ।
८३४. ॐ दृप्ताय नमः ।
८३५. ॐ दृप्तवक्त्राय नमः ।
८३६. ॐ अदृप्तनयनाय नमः ।
८३७. ॐ उन्मत्ताय नमः ।
८३८. ॐ प्रमत्ताय नमः ।
८३९. ॐ दैत्यारये नमः ।
८४०. ॐ रसज्ञाय नमः ।
८४१. ॐ रसेशाय नमः ।
८४२. ॐ अरक्तरसनाय नमः ।
८४३. ॐ पथ्याय नमः ।
८४४. ॐ परितोषाय नमः ।
८४५. ॐ रथ्याय नमः ।
८४६. ॐ रसिकाय नमः ।
८४७. ॐ ऊर्ध्वकेशोर्ध्वरूपाय नमः ।
८४८. ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः ।
८४९. ॐ ऊर्ध्वसिंहाय नमः ।
८५०. ॐ सिंहाय नमः ।
८५१. ॐ ऊर्ध्वबाहवे नमः ।
८५२. ॐ परप्रध्वंसकाय नमः ।
८५३. ॐ शङ्खचक्रधराय नमः ।
८५४. ॐ गदापद्मधराय नमः ।
८५५. ॐ पञ्चबाणधराय नमः ।
८५६. ॐ कामेश्वराय नमः ।
८५७. ॐ कामाय नमः ।
८५८. ॐ कामपालाय नमः ।
८५९. ॐ कामिने नमः ।
८६०. ॐ कामविहाराय नमः ।
८६१. ॐ कामरूपधराय नमः ।
८६२. ॐ सोमसूर्याग्निनेत्राय नमः ।
८६३. ॐ सोमपाय नमः ।
८६४. ॐ सोमाय नमः ।
८६५. ॐ वामाय नमः ।
८६६. ॐ वामदेवाय नमः ।
८६७. ॐ सामस्वनाय नमः ।
८६८. ॐ सौम्याय नमः ।
८६९. ॐ भक्तिगम्याय नमः ।
८७०. ॐ कूष्माण्डगणनाथाय नमः ।
८७१. ॐ सर्वश्रेयस्कराय नमः ।
८७२. ॐ भीष्माय नमः ।
८७३. ॐ भीप्रदाय नमः ।
८७४. ॐ भीमविक्रमणाय नमः ।
८७५. ॐ मृगग्रीवाय नमः ।
८७६. ॐ जीवाय नमः ।
८७७. ॐ जिताय नमः ।
८७८. ॐ अजितकारिणे नमः ।
८७९. ॐ जटिने नमः ।
८८०. ॐ जामदग्न्याय नमः ।
८८१. ॐ जातवेदसे नमः ।
८८२. ॐ जपाकुसुमवर्णाय नमः ।
८८३. ॐ जप्याय नमः ।
८८४. ॐ जपिताय नमः ।
८८५. ॐ जरायुजाय नमः ।
८८६. ॐ अण्डजाय नमः ।
८८७. ॐ स्वेदजाय नमः ।
८८८. ॐ उद्भिजाय नमः ।
८८९. ॐ जनार्दनाय नमः ।
८९०. ॐ रामाय नमः ।
८९१. ॐ जाह्नवीजनकाय नमः ।
८९२. ॐ जराजन्मादिदूराय नमः ।
८९३. ॐ प्रद्युम्नाय नमः ।
८९४. ॐ प्रमोदिने नमः ।
८९५. ॐ जिह्वारौद्राय नमः ।
८९६. ॐ रुद्राय नमः ।
८९७. ॐ वीरभद्राय नमः ।
८९८. ॐ चिद्रूपाय नमः ।
८९९.. ॐ समुद्राय नमः ।
९००. ॐ कद्रुद्राय नमः ।
९०१. ॐ प्रचेतसे नमः ।
९०२. ॐ इन्द्रियाय नमः ।
९०३. ॐ इन्द्रियज्ञाय नमः ।
९०४. ॐ इन्द्रानुजाय नमः ।
९०५. ॐ अतीन्द्रियाय नमः ।
९०६. ॐ साराय नमः ।
९०७. ॐ इन्दिरापतये नमः ।
९०८. ॐ ईशानाय नमः ।
९०९. ॐ ईड्याय नमः ।
९१०. ॐ ईशिताय नमः ।
९११. ॐ इनाय नमः ।
९१२. ॐ व्योमात्मने नमः ।
९१३. ॐ व्योम्ने नमः ।
९१४. ॐ व्योमकेशिने नमः ।
९१५. ॐ व्योमाधाराय नमः ।
९१६. ॐ व्योमवक्त्राय नमः ।
९१७. ॐ असुरघातिने नमः ।
९१८. ॐ व्योमदंष्ट्राय नमः ।
९१९. ॐ व्योमवासाय नमः ।
९२०. ॐ सुकुमाराय नमः ।
९२१. ॐ शुभाचाराय नमः ।
९२२. ॐ विश्वस्मै नमः ।
९२३. ॐ विश्वरूपाय नमः ।
९२४. ॐ विश्वात्मकाय नमः ।
९२५. ॐ ज्ञानात्मकाय नमः ।
९२६. ॐ ज्ञानाय नमः ।
९२७. ॐ विश्वेशाय नमः ।
९२८. ॐ परात्मने नमः ।
९२९. ॐ एकात्मने नमः ।
९३०. ॐ द्वादशात्मने नमः ।
९३१. ॐ चतुर्विंशतिरूपाय नमः ।
९३२. ॐ पञ्चविंशतिमूर्तये नमः ।
९३३. ॐ षड्‌विंशकात्मने नमः ।
९३४. ॐ सप्तविंशतिकात्मने नमः ।
९३५. ॐ धर्मार्थकाममोक्षाय नमः ।
९३६. ॐ विरक्ताय नमः ।
९३७. ॐ भावशुद्धाय नमः ।
९३८. ॐ सिद्धाय नमः ।
९३९. ॐ साध्याय नमः ।
९४०. ॐ शरभाय नमः ।
९४१. ॐ प्रबोधाय नमः ।
९४२. ॐ सुबोधाय नमः ।
९४३. ॐ बुद्धिप्रियाय नमः ।
९४४. ॐ स्निग्धाय नमः ।
९४५. ॐ विदग्धाय नमः ।
९४६. ॐ मुग्धाय नमः ।
९४७. ॐ मुनये नमः ।
९४८. ॐ प्रियंवदाय नमः ।
९४९. ॐ श्रव्याय नमः ।
९५०. ॐ स्त्रुक्स्त्रुवाय नमः ।
९५१. ॐ श्रिताय नमः ।
९५२. ॐ गृहेशाय नमः ।
९५३. ॐ महेशाय नमः ।
९५४. ॐ ब्रह्मेशाय नमः ।
९५५. ॐ श्रीधराय नमः ।
९५६. ॐ सुतीर्थाय नमः ।
९५७. ॐ हयग्रीवाय नमः ।
९५८. ॐ उग्राय नमः ।
९५९. ॐ उग्रवेगाय नमः ।
९६०. ॐ उग्रकर्मरताय नमः ।
९६१. ॐ उग्रनेत्राय नमः ।
९६२. ॐ व्यग्राय नमः ।
९६३. ॐ समग्रगुणशालिने नमः ।
९६४. ॐ बालग्रहविनाशाय नमः ।
९६५. ॐ पिशाचग्रहघातिने नमः ।
९६६. ॐ दुष्टग्रहनिहन्त्रे नमः ।
९६७. ॐ निर्ग्रहानुग्रहाय नमः ।
९६८. ॐ वृषध्वजाय नमः ।
९६९. ॐ वृष्णाय नमः ।
९७०. ॐ वृषाय नमः ।
९७१. ॐ वृषभाय नमः ।
९७२. ॐ उग्रश्रवाय नमः ।
९७३. ॐ शान्ताय नमः ।
९७४. ॐ श्रुतिधराय नमः ।
९७५. ॐ देवदेवेशाय नमः ।
९७६. ॐ मधुसूदनाय नमः ।
९७७. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
९७८. ॐ दुरितक्षयाय नमः ।
९७९. ॐ करुणासिन्धवे नमः ।
९८०. ॐ समितिञ्जाय नमः ।
९८१. ॐ नरसिंहाय नमः ।
९८२. ॐ गरुडध्वजाय नमः ।
९८३. ॐ यज्ञनेत्राय नमः ।
९८४. ॐ कालध्वजाय नमः ।
९८५. ॐ जयध्वजाय नमः ।
९८६. ॐ अग्निनेत्राय नमः ।
९८७. ॐ अमरप्रियाय नमः ।
९८८. ॐ महानेत्राय नमः ।
९८९. ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
९९०. ॐ धर्मनेत्राय नमः ।
९९१. ॐ करुणाकराय नमः ।
९९२. ॐ पुण्यनेत्राय नमः ।
९९३. ॐ अभीष्टदायकाय नमः ।
९९४. ॐ जयसिंहरूपाय नमः ।
९९५. ॐ नरसिंहरूपाय नमः ।
९९६. ॐ रणसिंहरूपाय नमः ।
९९७. ॐ नरसिंहरूपाय नमः ।
९९८. ॐ रामाय नमः ।
९९९. ॐ मधुसूदनाय नमः ।
१०००. ॐ नारसिंहाय नमः ।॥ इति श्रीनृसिंहपुराणे श्रीलक्ष्मीनृसिंहसहस्त्रनामावलिः संपूर्णा ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : July 14, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP