श्री गंगा सहस्त्रनामावलिः - १ ॐ ओंकाररूपिण्यै नमः । ...


हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.
A sahasranamavali is a type of Hindu scripture in which a diety is referred to by 1000 or more different names.Many devout Hindus chant them every morning or evening.


१ ॐ ओंकाररूपिण्यै नमः ।
२ ॐ अजरायै नमः ।
३ ॐ अतुलायै नमः ।
४ ॐ अनन्तायै नमः ।
५ ॐ अमृतस्त्रवायै नमः ।
६ ॐ अत्युदारायै नमः ।
७ ॐ अभयायै नमः ।
८ ॐ अशोकायै नमः ।
९ ॐ अलकनन्दायै नमः ।
१० ॐ अमृतायै नमः ।
११ ॐ अमलायै नमः ।
१२ ॐ अनाथवत्सलायै नमः ।
१३ ॐ अमोघायै नमः ।
१४ ॐ अपांयोन्यै नमः ।
१५ ॐ अमृतप्रदायै नमः ।
१६ ॐ अव्यक्तलक्षणायै नमः ।
१७ ॐ अक्षोभ्यायै नमः ।
१८ ॐ अनवच्छिन्नायै नमः ।
१९ ॐ अपरस्यै नमः ।
२० ॐ अजितायै नमः ।
२१ ॐ अनाथनाथायै नमः ।
२२ ॐ अभीष्टार्थसिद्धिदायै नमः ।
२३ ॐ अनङ्गवर्धिन्यै नमः ।
२४ ॐ अणिमादिगुणायै नमः ।
२५ ॐ आधारायै नमः ।
२६ ॐ अग्रगण्यायै नमः ।
२७ ॐ अलीकहारिण्यै नमः ।
२८ ॐ अचिन्त्यशक्त्यै नमः ।
२९ ॐ अनघायै नमः ।
३० ॐ अद्भुतरूपायै नमः ।
३१ ॐ अघहारिण्यै नमः ।
३२ ॐ अद्रिराजसुतायै नमः ।
३३ ॐ अष्टाङ्गयोगसिद्धिप्रदायै नमः ।
३४ ॐ अच्युतायै नमः ।
३५ ॐ अक्षुण्णशक्त्यै नमः ।
३६ ॐ असुदायै नमः ।
३७ ॐ अनन्ततीर्थायै नमः ।
३८ ॐ अमृतोदकायै नमः ।
३९ ॐ अनन्तमहिमायै नमः ।
४० ॐ अपारायै नमः ।
४१ ॐ अनन्तसौख्यप्रदायै नमः ।
४२ ॐ अन्नदायै नमः ।
४३ ॐ अशेषदेवतामूर्त्यै नमः ।
४४ ॐ अघोरायै नमः ।
४५ ॐ अमृतरूपिण्यै नमः ।
४६ ॐ अविद्याजालशमन्यै नमः ।
४७ ॐ अप्रतर्क्यगतिप्रदायै नमः ।
४८ ॐ अशेषविघ्नसंहर्त्र्यै नमः ।
४९ ॐ अशेषगुणगुम्फितायै नमः ।
५० ॐ अज्ञानतिमिरज्योतिषे नमः ।
५१ ॐ अनुग्रहपरायणायै नमः ।
५२ ॐ अभिरामायै नमः ।
५३ ॐ अनवद्याङ्ग्यै नमः ।
५४ ॐ अनन्तसारायै नमः ।
५५ ॐ अकलङ्किन्यै नमः ।
५६ ॐ आरोग्यदायै नमः ।
५७ ॐ आनन्दवल्ल्यै नमः ।
५८ ॐ आपन्नार्तिविनाशिन्यै नमः ।
५९ ॐ आश्चर्यमूर्त्यै नमः ।
६० ॐ आयुष्यायै नमः ।
६१ ॐ आढ्यायै नमः ।
६२ ॐ आद्यायै नमः ।
६३ ॐ आप्रायै नमः ।
६४ ॐ आर्यसेवितायै नमः ।
६५ ॐ आप्यायिन्यै नमः ।
६६ ॐ आप्तविद्यायै नमः ।
६७ ॐ आख्यायै नमः ।
६८ ॐ आनन्दायै नमः ।
६९ ॐ आश्वासदायिन्यै नमः ।
७० ॐ आलस्यघ्न्यै नमः ।
७१ ॐ आपदां हन्त्र्यै नमः ।
७२ ॐ आनन्दामृतवर्षिण्यै नमः ।
७३ ॐ इरावत्यै नमः ।
७४ ॐ इष्टदात्र्यै नमः ।
७५ ॐ इष्टायै नमः ।
७६ ॐ इष्टापूर्तफलप्रदायै नमः ।
७७ ॐ इतिहासश्रुतीड्यार्थायै नमः ।
७८ ॐ इहामुत्रशुभप्रदायै नमः ।
७९ ॐ इज्याशीलसमिज्येष्ठायै नमः ।
८० ॐ इन्द्रादिपरिवन्दितायै नमः ।
८१ ॐ इलालङ्कारमालायै नमः ।
८२ ॐ इद्धायै नमः ।
८३ ॐ इन्दिरायै नमः ।
८४ ॐ रम्यमन्दिरायै नमः ।
८५ ॐ इदिन्दिरादिसंसेव्यायै नमः ।
८६ ॐ ईश्वर्यै नमः ।
८७ ॐ ईश्वरवल्लभायै नमः ।
८८ ॐ ईतिभीतिहरायै नमः ।
८९ ॐ ईड्यायै नमः ।
९० ॐ ईडनीयचरित्रभृते नमः ।
९१ ॐ उत्कृष्टशक्त्यै नमः ।
९२ ॐ उत्कृष्टायै नमः ।
९३ ॐ उडुपमण्डलचारिण्यै नमः ।
९४ ॐ उदिताम्बरमार्गायै नमः ।
९५ ॐ उस्त्रायै नमः ।
९६ ॐ उरगलोकविहारिण्यै नमः ।
९७ ॐ उक्षायै नमः ।
९८ ॐ उर्वरायै नमः ।
९९ ॐ उत्पलायै नमः ।
१०० ॐ उत्कुम्भायै नमः ।
१०१ ॐ उपेन्द्रचरणद्रवायै नमः ।
१०२ ॐ उदन्वत्पूर्तिहेतवे नमः ।
१०३ ॐ उदारायै नमः ।
१०४ ॐ उत्साहप्रवर्धिन्यै नमः ।
१०५ ॐ उद्वेगघ्न्यै नमः ।
१०६ ॐ उष्णेशमन्यै नमः ।
१०७ ॐ उष्णरश्मिसुताप्रियायै नमः ।
१०८ ॐ उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिण्यै नमः ।
१०९ ॐ उपरिचारिण्यै नमः ।
११० ॐ ऊर्जं वहन्त्यै नमः ।
१११ ॐ ऊर्जधरायै नमः ।
११२ ॐ ऊर्जावत्यै नमः ।
११३ ॐ ऊर्मिमालिन्यै नमः ।
११४ ॐ ऊर्ध्वरेतःप्रियायै नमः ।
११५ ॐ ऊर्ध्वाध्यायै नमः ।
११६ ॐ ऊर्मिलायै नमः ।
११७ ॐ ऊर्ध्वगतिप्रदायै नमः ।
११८ ॐ ऋषिवृन्दस्तुतायै नमः ।
११९ ॐ ऋद्धयै नमः ।
१२० ॐ ऋणत्रयविनाशिन्यै नमः ।
१२१ ॐ ऋतम्भरायै नमः ।
१२२ ॐ ऋद्धिरात्र्यै नमः ।
१२३ ॐ ऋक्स्वरूपायै नमः ।
१२४ ॐ ऋजुप्रियायै नमः ।
१२५ ॐ ऋक्षमार्गवहायै नमः ।
१२६ ॐ ऋक्षार्चिषे नमः ।
१२७ ॐ ऋजुमार्गप्रदशिन्यै नमः ।
१२८ ॐ एधिताखिलधर्मार्थायै नमः ।
१२९ ॐ एकस्यै नमः ।
१३० ॐ एकामृतदायिन्यै नमः ।
१३१ ॐ एधनीयस्वभावायै नमः ।
१३२ ॐ एज्यायै नमः ।
१३३ ॐ एजिताशेषपातकायै नमः ।
१३४ ॐ ऐश्वर्यदायै नमः ।
१३५ ॐ ऐश्वर्यरूपायै नमः ।
१३६ ॐ ऐतिह्याय नमः ।
१३७ ॐ ऐन्दवीद्युत्यै नमः ।
१३८ ॐ ओजास्विन्यै नमः ।
१३९ ॐ ओषधीक्षेत्राय नमः ।
१४० ॐ ओजोदायै नमः ।
१४१ ॐ ओदनदायिन्यै नमः ।
१४२ ॐ ओष्ठामृतायै नमः ।
१४३ ॐ औन्नत्यदात्र्यै नमः ।
१४४ ॐ भवरोगिणामौषधाय नमः ।
१४५ ॐ औदार्यचञ्चुरायै नमः ।
१४६ ॐ औपेन्द्र्यै नमः ।
१४७ ॐ औग्रयै नमः ।
१४८ ॐ औमेयरूपिण्यै नमः ।
१४९ ॐ अम्बराध्वपिण्यै नमः ।
१५० ॐ अम्बष्ठायै नमः ।
१५१ ॐ अम्बरमालायै नमः ।
१५२ ॐ अम्बुमहायोन्यै नमः ।
१५३ ॐ अन्धोदायै नमः ।
१५४ ॐ अम्बुमहायोन्यै नमः ।
१५५ ॐ अन्धोदायै नमः ।
१५६ ॐ अन्धकहारिण्यै नमः ।
१५७ ॐ अंशुमालायै नमः ।
१५८ ॐ अंशुमत्यै नमः ।
१५९ ॐ अङ्गीकृतषडाननायै नमः ।
१६० ॐ अन्धतामिस्त्रहन्त्र्यै नमः ।
१६१ ॐ अन्धवे नमः ।
१६२ ॐ अञ्जनायै नमः ।
१६३ ॐ अञ्जनावत्यै नमः ।
१६४ ॐ कल्याणकारिण्यै नमः ।
१६५ ॐ काम्यायै नमः ।
१६६ ॐ कमलोत्पलगन्धिन्यै नमः ।
१६७ ॐ कुमुद्वत्यै नमः ।
१६८ ॐ कमलिन्यै नमः ।
१६९ ॐ कान्त्यै नमः ।
१७० ॐ कल्पितदायिन्यै नमः ।
१७१ ॐ काञ्चनाक्ष्यै नमः ।
१७२ ॐ कामधेन्वे नमः ।
१७३ ॐ कीर्तिकृते नमः ।
१७४ ॐ क्लेशनाशिन्यै नमः ।
१७५ ॐ क्रतुश्रेष्ठायै नमः ।
१७६ ॐ क्रतुफलायै नमः ।
१७७ ॐ कर्मबन्धविभेदिन्यै नमः ।
१७८ ॐ कमलाक्ष्यै नमः ।
१७९ ॐ क्लमहरायै नमः ।
१८० ॐ कृशानुतपनद्युत्यै नमः ।
१८१ ॐ करुणार्द्रायै नमः ।
१८२ ॐ कल्याण्यै नमः ।
१८३ ॐ कलिकल्मषनाशिन्यै नमः ।
१८४ ॐ कामरूपायै नमः ।
१८५ ॐ क्रियाशक्त्यै नमः ।
१८६ ॐ कमलोत्पलमालिन्यै नमः ।
१८७ ॐ कूटस्थायै नमः ।
१८८ ॐ करुणायै नमः ।
१८९ ॐ कान्तायै नमः ।
१९० ॐ कूर्मयानायै नमः ।
१९१ ॐ कलावत्यै नमः ।
१९२ ॐ कमलायै नमः ।
१९३ ॐ कल्पलतिकायै नमः ।
१९४ ॐ काल्यै नमः ।
१९५ ॐ कलुषवैरिण्यै नमः ।
१९६ ॐ कमनीयजलायै नमः ।
१९७ ॐ कम्रायै नमः ।
१९८ ॐ कपर्दिसुकपर्दगायै नमः ।
१९९ ॐ कालकूटप्रशमन्यै नमः ।
२०० ॐ कदम्बकुसुमप्रियायै नमः ।
२०१ ॐ कलिन्द्यै नमः ।
२०२ ॐ केलिललितायै नमः ।
२०३ ॐ कलकल्लोलमालिकायै नमः ।
२०४ ॐ क्रान्तलोकत्रयायै नमः ।
२०५ ॐ कण्ड्‌वै नमः ।
२०६ ॐ कण्डूतनयवत्सलायै नमः ।
२०७ ॐ खड्‌गिन्यै नमः ।
२०८ ॐ खड्‌गधाराभायै नमः ।
२०९ ॐ खगायै नमः ।
२१० ॐ खण्डेन्दुधारिण्यै नमः ।
२११ ॐ खेखेलगामिन्यै नमः ।
२१२ ॐ खस्थायै नमः ।
२१३ ॐ खण्डेन्दुतिलकप्रियायै नमः ।
२१४ ॐ खेचर्यै नमः ।
२१५ ॐ खेचरीवन्द्यायै नमः ।
२१६ ॐ ख्यात्यै नमः ।
२१७ ॐ ख्यातिप्रदायिन्यै नमः ।
२१८ ॐ खण्डितप्रणताघौघायै नमः ।
२१९ ॐ खलबुद्धिविनाशिन्यै नमः ।
२२० ॐ खातैनःकंदसंदोहायै नमः ।
२२१ ॐ खड्‍गखट्‌वाङ्गखेटिन्यै नमः ।
२२२ ॐ खरसंतापशमन्यै नमः ।
२२३ ॐ पीयुषपाथसां खन्यै नमः ।
२२४ ॐ गङ्गायै नमः ।
२२५ ॐ गन्धवत्यै नमः ।
२२६ ॐ गौर्यै नमः ।
२२७ ॐ गन्धर्वनगरप्रियायै नमः ।
२२८ ॐ गम्भीराङ्गयै नमः ।
२२९ ॐ गुणमय्यै नमः ।
२३० ॐ गतातङ्कायै नमः ।
२३१ ॐ गतिप्रियायै नमः ।
२३२ ॐ गणनाथाम्बिकायै नमः ।
२३३ ॐ गीतायै नमः ।
२३४ ॐ गद्यपद्यपरिष्टुतायै नमः ।
२३५ ॐ गान्धार्यै नमः ।
२३६ ॐ गर्भशमन्यै नमः ।
२३७ ॐ गतिभ्रष्टगतिप्रदायै नमः ।
२३८ ॐ गोमत्यै नमः ।
२३९ ॐ गुह्यविद्यायै नमः ।
२४० ॐ गवे नमः ।
२४१ ॐ गोप्त्र्यै नमः ।
२४२ ॐ गगनगामिन्यै नमः ।
२४३ ॐ गोत्रप्रवर्धिन्यै नमः ।
२४४ ॐ गुण्यायै नमः ।
२४५ ॐ गुणातीतायै नमः ।
२४६ ॐ गुणाग्रण्यै नमः ।
२४७ ॐ गुहाम्बिकायै नमः ।
२४८ ॐ गिरिसुतायै नमः ।
२४९ ॐ गोविन्दाङ्‌घ्रिसमुद्भवायै नमः ।
२५० ॐ गुणनीयचरित्रायै नमः ।
२५१ ॐ गायत्र्यै नमः ।
२५२ ॐ गिरिशप्रियायै नमः ।
२५३ ॐ गूढरूपायै नमः ।
२५४ ॐ गुणवत्यै नमः ।
२५५ ॐ गुर्व्यै नमः ।
२५६ ॐ गौरववर्धिन्यै नमः ।
२५७ ॐ ग्रहपीडाहरायै नमः ।
२५८ ॐ गुंद्रायै नमः ।
२५९ ॐ गरघ्नै नमः ।
२६० ॐ गानवत्सलायै नमः ।
२६१ ॐ घर्महन्त्र्यै नमः ।
२६२ ॐ घृतवत्यै नमः ।
२६३ ॐ घृततुष्टिप्रदायिन्यै नमः ।
२६४ ॐ घण्टारवप्रियायै नमः ।
२६५ ॐ घोराघौघविध्वंसकारिण्यै नमः ।
२६६ ॐ घ्राणतुष्टिकर्यै नमः ।
२६७ ॐ घोषायै नमः ।
२६८ ॐ घनानन्दायै नमः ।
२६९ ॐ घनप्रियायै नमः ।
२७० ॐ घातुकायै नमः ।
२७१ ॐ घूर्णितजलायै नमः ।
२७२ ॐ घृष्टपातकसंतत्यै नमः ।
२७३ ॐ घटकोटिप्रपीतापायै नमः ।
२७४ ॐ घटिताशेषमङ्गलायै नमः ।
२७५ ॐ घृणावत्यै नमः ।
२७६ ॐ घृणिनिध्यै नमः ।
२७७ ॐ घस्मरायै नमः ।
२७८ ॐ घूकनादिन्यै नमः ।
२७९ ॐ घुसृणापिञ्जरतन्वै नमः ।
२८० ॐ घर्घरायै नमः ।
२८१ ॐ घर्घरस्वनायै नमः ।
२८२ ॐ चन्द्रिकायै नमः ।
२८३ ॐ चन्द्रकान्ताम्बवे नमः ।
२८४ ॐ चञ्चदापायै नमः ।
२८५ ॐ चलद्युत्यै नमः ।
२८६ ॐ चिन्मय्यै नमः ।
२८७ ॐ चितिरूपायै नमः ।
२८८ ॐ चन्द्रायुतशताननायै नमः ।
२८९ ॐ चाम्पेयलोचनायै नमः ।
२९० ॐ चार्वै नमः ।
२९१ ॐ चार्वङ्गयै नमः ।
२९२ ॐ चारुगामिन्यै नमः ।
२९३ ॐ चार्यायै नमः ।
२९४ ॐ चारित्रनिलयायै नमः ।
२९५ ॐ चित्रकृते नमः ।
२९६ ॐ चित्ररूपिण्यै नमः ।
२९७ ॐ चम्प्वै नमः ।
२९८ ॐ चन्दनशुच्यम्बवे नमः ।
२९९ ॐ चर्चनीयायै नमः ।
३०० ॐ चिरस्थिरायै नमः ।
३०१ ॐ चारुचम्पकमालाढ्यायै नमः ।
३०२ ॐ चमिताशेषदुष्कृतायै नमः ।
३०३ ॐ चिदाकाशवहायै नमः ।
३०४ ॐ चिन्त्यायै नमः ।
३०५ ॐ चञ्चवे नमः ।
३०६ ॐ चामरवीजितायै नमः ।
३०७ ॐ चोरिताशेषवृजिनायै नमः ।
३०८ ॐ चरिताशेषमण्डलायै नमः ।
३०९ ॐ छेदिताखिलपापौघायै नमः ।
३१० ॐ छद्मघ्नै नमः ।
३११ ॐ छलहारिण्यै नमः ।
३१२ ॐ छन्नत्रिविष्टपतलायै नमः ।
३१३ ॐ छोटिताशेषबन्धनायै नमः ।
३१४ ॐ छुरितामृतधारौघायै नमः ।
३१५ ॐ छिन्नैनसे नमः ।
३१६ ॐ छन्दगामिन्यै नमः ।
३१७ ॐ छत्रीकृतमरालौघायै नमः ।
३१८ ॐ छटीकृतनिजामृतायै नमः ।
३१९ ॐ जाह्नव्यै नमः ।
३२० ॐ ज्यायै नमः ।
३२१ ॐ जगन्मात्रे नमः ।
३२२ ॐ जप्यायै नमः ।
३२३ ॐ जङ्घालवीचिकायै नमः ।
३२४ ॐ जयायै नमः ।
३२५ ॐ जनार्दनप्रीतायै नमः ।
३२६ ॐ जुषणीयायै नमः ।
३२७ ॐ जगद्धितायै नमः ।
३२८ ॐ जीवनाय नमः ।
३२९ ॐ जीवनप्राणायै नमः ।
३३० ॐ जगते नमः ।
३३१ ॐ ज्येष्ठायै नमः ।
३३२ ॐ जगन्मय्यै नमः ।
३३३ ॐ जीवजीवातुलतिकायै नमः ।
३३४ ॐ जन्मिजन्मनिबर्हिण्यै नमः ।
३३५ ॐ जाड्यविध्वंसनकर्यै नमः ।
३३६ ॐ जगद्योन्यै नमः ।
३३७ ॐ जलाविलायै नमः ।
३३८ ॐ जगदानन्दजनन्यै नमः ।
३३९ ॐ जलजायै नमः ।
३४० ॐ जलजेक्षणायै नमः ।
३४१ ॐ जनलोचनपीयूषायै नमः ।
३४२ ॐ जटातटविहारिण्यै नमः ।
३४३ ॐ जयन्यै नमः ।
३४४ ॐ जंजपूकघ्न्यै नमः ।
३४५ ॐ जनितज्ञानविग्रहायै नमः ।
३४६ ॐ झल्लरीवाद्यकुशलायै नमः ।
३४७ ॐ झलज्झालजलावृतायै नमः ।
३४८ ॐ झिण्टीशवन्द्यायै नमः ।
३४९ ॐ झंकारकारिण्यै नमः ।
३५० ॐ झर्झरावत्यै नमः ।
३५१ ॐ टीकिताशेषपातालायै नमः ।
३५२ ॐ टङ्किकैनोऽद्रिपाटनायै नमः ।
३५३ ॐ टंकारनृत्यत्कल्लोलायै नमः ।
३५४ ॐ टीकनीयमहातटायै नमः ।
३५५ ॐ डम्बरप्रवहायै नमः ।
३५६ ॐ डीनराजहंसकुलाकुलायै नमः ।
३५७ ॐ डमडुमरुहस्तायै नमः ।
३५८ ॐ डामरोक्तमहाण्डकायै नमः ।
३५९ ॐ ढौकिताशेषनिर्वाणायै नमः ।
३६० ॐ ढक्कानादचलज्जलायै नमः ।
३६१ ॐ ढुण्ढिविघ्नेशजनन्यै नमः ।
३६२ ॐ ढणड्‌ढुणीतपातकायै नमः ।
३६३ ॐ तर्पण्यै नमः ।
३६४ ॐ तीर्थतीर्थायै नमः ।
३६५ ॐ त्रिपथायै नमः ।
३६६ ॐ त्रिदशेश्वर्यै नमः ।
३६७ ॐ त्रिलोकगोप्त्र्यै नमः ।
३६८ ॐ तोयेश्यै नमः ।
३६९ ॐ त्रैलोक्यपरिवन्दितायै नमः ।
३७० ॐ तापत्रितयसंहर्त्र्यै नमः ।
३७१ ॐ तेजोबलविवर्धिन्यै नमः ।
३७२ ॐ त्रिलक्ष्यायै नमः ।
३७३ ॐ तारण्यै नमः ।
३७४ ॐ तारायै नमः ।
३७५ ॐ तारापतिकरार्चितायै नमः ।
३७६ ॐ त्रैलोक्यपावन्यै नमः ।
३७७ ॐ पुण्यायै नमः ।
३७८ ॐ तुष्टिदायै नमः ।
३७९ ॐ तुष्टिरूपिण्यै नमः ।
३८० ॐ तृष्णाच्छेत्र्यै नमः ।
३८१ ॐ तीर्थमात्रे नमः ।
३८२ ॐ त्रिविक्रमपदोद्भवायै नमः ।
३८३ ॐ तपोमय्यै नमः ।
३८४ ॐ तपोरूपायै नमः ।
३८५ ॐ तपःस्तोमफलप्रदायै नमः ।
३८६ ॐ त्रैलोक्यव्यापिन्यै नमः ।
३८७ ॐ तृप्त्यै नमः ।
३८८ ॐ तृप्तिकृते नमः ।
३८९ ॐ तत्त्वरूपिण्यै नमः ।
३९० ॐ त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः ।
३९१ ॐ तुर्यायै नमः ।
३९२ ॐ तुर्यातीतफलप्रदायै नमः ।
३९३ ॐ त्रैलोक्यलक्ष्म्यै नमः ।
३९४ ॐ त्रिपदयै नमः ।
३९५ ॐ तथ्यायै नमः ।
३९६ ॐ तिमिरचन्द्रिकायै नमः ।
३९७ ॐ तेजोगर्भायै नमः ।
३९८ ॐ तपःसारायै नमः ।
३९९ ॐ त्रिपुरारिशिरोगृहायै नमः ।
४०० ॐ त्रयीस्वरूपिण्यै नमः ।
४०१ ॐ तन्व्यै नमः ।
४०२ ॐ तपनाङ्गजभीतिनुते नमः ।
४०३ ॐ तर्यै नमः ।
४०४ ॐ तरणिजामित्राय नमः ।
४०५ ॐ तर्पिताशेषपूर्वजायै नमः ।
४०६ ॐ तुलाविरहितायै नमः ।
४०७ ॐ तीव्रपापतूलतनूनपाते नमः ।
४०८ ॐ दारिद्रयदमन्यै नमः ।
४०९ ॐ दक्षायै नमः ।
४१० ॐ दुष्प्रेक्षायै नमः ।
४११ ॐ दिव्यमण्डनायै नमः ।
४१२ ॐ दीक्षावत्यै नमः ।
४१३ ॐ दुरावाप्यायै नमः ।
४१४ ॐ द्राक्षामधुरवारिभृते नमः ।
४१५ ॐ दर्शितानेककुतुकायै नमः ।
४१६ ॐ दुष्टदुर्जयदुःखहृते नमः ।
४१७ ॐ दैन्यहृते नमः ।
४१८ ॐ दुरितघ्न्यै नमः ।
४१९ ॐ दानवारिपदाब्जजायै नमः ।
४२० ॐ दंदशूकविषघ्न्यै नमः ।
४२१ ॐ दारिताघौघसंतत्यै नमः ।
४२२ ॐ द्रुतायै नमः ।
४२३ ॐ देवद्रुमच्छन्नायै नमः ।
४२४ ॐ दुर्वाराघविघातिन्यै नमः ।
४२५ ॐ दमग्राह्यायै नमः ।
४२६ ॐ देवमात्रे नमः ।
४२७ ॐ देवलोकप्रदर्शिन्यै नमः ।
४२८ ॐ देवदेवप्रियायै नमः ।
४२९ ॐ देव्यै नमः ।
४३० ॐ दिक्पालपददायिन्यै नमः ।
४३१ ॐ दिर्घायुःकारिण्यै नमः ।
४३२ ॐ दीर्घायै नमः ।
४३३ ॐ दोग्ध्रयै नमः ।
४३४ ॐ दूषणवर्जितायै नमः ।
४३५ ॐ दुग्धाम्बुवाहिन्यै नमः ।
४३६ ॐ दोह्यायै नमः ।
४३७ ॐ दिव्यायै नमः ।
४३८ ॐ दिव्यगतिप्रदायै नमः ।
४३९ ॐ द्युनद्यै नमः ।
४४० ॐ दीनशरणाय नमः ।
४४१ ॐ देहिदेहनिवारिण्यै नमः ।
४४२ ॐ द्राघीयस्यै नमः ।
४४३ ॐ दाघहन्त्र्यै नमः ।
४४४ ॐ दिपपातकसंतत्यै नमः ।
४४५ ॐ दूरदेशान्तरचर्यै नमः ।
४४६ ॐ दुर्गमायै नमः ।
४४७ ॐ देववल्लभायै नमः ।
४४८ ॐ दुर्वृत्तघ्न्यै नमः ।
४४९ ॐ दुर्विगाह्यायै नमः ।
४५० ॐ दयाधारायै नमः ।
४५१ ॐ दयावत्यै नमः ।
४५२ ॐ दुरासदायै नमः ।
४५३ ॐ दानशीलायै नमः ।
४५४ ॐ द्राविण्यै नमः ।
४५५ ॐ द्रुहिणस्तुतायै नमः ।
४५६ ॐ दैत्यदनवसंशुद्धिदर्त्र्यै नमः ।
४५७ ॐ दुर्बुद्धिहारिण्यै नमः ।
४५८ ॐ दानसारायै नमः ।
४५९ ॐ दयासारायै नमः ।
४६० ॐ द्यावाभूमिविगाहिन्यै नमः ।
४६१ ॐ दृष्टादृष्टफलप्राप्त्यै नमः ।
४६२ ॐ देवतावृन्दवन्दितायै नमः ।
४६३ ॐ दीर्घव्रतायै नमः ।
४६४ ॐ दीर्घदृष्ट्यै नमः ।
४६५ ॐ दीप्ततोयायै नमः ।
४६६ ॐ दुरालभायै नमः ।
४६७ ॐ दण्डायित्रै नमः ।
४६८ ॐ दण्डनीत्यै नमः ।
४६९ ॐ दुष्टदण्डधरार्चितायै नमः ।
४७० ॐ दुरोदरघ्न्यै नमः ।
४७१ ॐ दावर्चिषे नमः ।
४७२ ॐ द्रवते नमः ।
४७३ ॐ द्रव्यैकशेवध्यै नमः ।
४७४ ॐ दीनसंतापशमन्यै नमः ।
४७५ ॐ दात्र्यै नमः ।
४७६ ॐ दवथुवैरिण्यै नमः ।
४७७ ॐ दरीविदारणपरायै नमः ।
४७८ ॐ दान्तायै नमः ।
४७९ ॐ दान्तजनप्रियायै नमः ।
४८० ॐ दारिताद्रितटायै नमः ।
४८१ ॐ दुर्गायै नमः ।
४८२ ॐ दुर्गारण्यप्रचारिण्यै नमः ।
४८३ ॐ धर्मद्रवायै नमः ।
४८४ ॐ धर्मधुरायै नमः ।
४८५ ॐ धेन्वै नमः ।
४८६ ॐ धीरायै नमः ।
४८७ ॐ धृत्यै नमः ।
४८८ ॐ ध्रुवायै नमः ।
४८९ ॐ धेनुदानफलस्पर्शायै नमः ।
४९० ॐ धर्मकामार्थमोक्षदायै नमः ।
४९१ ॐ धर्मोर्मिवाहिन्यै नमः ।
४९२ ॐ धुर्यायै नमः ।
४९३ ॐ धात्र्यै नमः ।
४९४ ॐ धात्रीविभूषणाय नमः ।
४९५ ॐ धर्मिण्यै नमः ।
४९६ ॐ धर्मशीलायै नमः ।
४९७ ॐ धन्विकोटिकृतावनायै नमः ।
४९८ ॐ ध्यातुपापहरायै नमः ।
४९९ ॐ ध्येयायै नमः ।
५०० ॐ धावन्यै नमः ।
५०१ ॐ धूतकल्मषायै नमः ।
५०२ ॐ धर्मधारायै नमः ।
५०३ ॐ धर्मसारायै नमः ।
५०४ ॐ धनदायै नमः ।
५०५ ॐ धनवर्धिन्यै नमः ।
५०६ ॐ धर्माधर्मगुणच्छेत्र्यै नमः ।
५०७ ॐ धत्तूरकुसुमप्रियायै नमः ।
५०८ ॐ धर्मेश्यै नमः ।
५०९ ॐ धर्मशास्त्रज्ञायै नमः ।
५१० ॐ धनधान्यसमृद्धिकृते नमः ।
५११ ॐ धर्मलभ्यायै नमः ।
५१२ ॐ धर्मजलायै नमः ।
५१३ ॐ धर्मप्रसवधर्मिण्ये नमः ।
५१४ ॐ ध्यानगम्यस्वरूपायै नमः ।
५१५ ॐ धरण्यै नमः ।
५१६ ॐ धातृपूजितायै नमः ।
५१७ ॐ ध्वै नमः ।
५१८ ॐ धूर्जटिजटासंस्थायै नमः ।
५१९ ॐ धन्यायै नमः ।
५२० ॐ धियै नमः ।
५२१ ॐ धारणावत्यै नमः ।
५२२ ॐ नन्दायै नमः ।
५२३ ॐ निर्वाणजनन्यै नमः ।
५२४ ॐ नन्दिन्यै नमः ।
५२५ ॐ नुन्नपातकायै नमः ।
५२६ ॐ निषिद्धविघ्ननिचयायै नमः ।
५२७ ॐ निजानन्दप्रकशिन्यै नमः ।
५२८ ॐ नभोऽङ्गणचर्यै नमः ।
५२९ ॐ नूत्यै नमः ।
५३० ॐ नम्यायै नमः ।
५३१ ॐ नारायण्यै नमः ।
५३२ ॐ नुतायै नमः ।
५३३ ॐ निर्मलायै नमः ।
५३४ ॐ निर्मालाख्यानायै नमः ।
५३५ ॐ तापसम्पदां नाशिन्यै नमः ।
५३६ ॐ नियतायै नमः ।
५३७ ॐ नित्यसुखदायै नमः ।
५३८ ॐ नानाश्चर्यमहानिधये नमः ।
५३९ ॐ नद्यै नमः ।
५४० ॐ नदसरोमात्रे नमः ।
५४१ ॐ नायिकायै नमः ।
५४२ ॐ नाकदीर्घिकायै नमः ।
५४३ ॐ नष्टोद्धरणधीरायै नमः ।
५४४ ॐ नन्दनायै नमः ।
५४५ ॐ नन्ददायिन्यै नमः ।
५४६ ॐ निर्णिक्ताशेषभुवनायै नमः ।
५४७ ॐ निःसङ्गायै नमः ।
५४८ ॐ निरुपद्रवायै नमः ।
५४९ ॐ निरालम्बायै नमः ।
५५० ॐ निष्प्रपञ्चायै नमः ।
५५१ ॐ निर्णाशितमहामलायै नमः ।
५५२ ॐ निर्मलज्ञानजनन्यै नमः ।
५५३ ॐ निःशेषप्राणितापहृते नमः ।
५५४ ॐ नित्योत्सवायै नमः ।
५५५ ॐ नित्यतृप्तायै नमः ।
५५६ ॐ नमस्कार्यायै नमः ।
५५७ ॐ निरञ्जनायै नमः ।
५५८ ॐ निष्ठावत्यै नमः ।
५५९ ॐ निरातङ्कायै नमः ।
५६० ॐ निर्लेपायै नमः ।
५६१ ॐ निश्चलात्मिकायै नमः ।
५६२ ॐ निरवद्यायै नमः ।
५६३ ॐ निरीहायै नमः ।
५६४ ॐ नीललोहितमूर्द्धगायै नमः ।
५६५ ॐ नन्दिभृङ्गिगणस्तुत्यायै नमः ।
५६६ ॐ नागायै नमः ।
५६७ ॐ नन्दायै नमः ।
५६८ ॐ नगात्मजायै नमः ।
५६९ ॐ निष्प्रत्यूहायै नमः ।
५७० ॐ नाकनद्यै नमः ।
५७१ ॐ निरयार्णवदीर्घनावे नमः ।
५७२ ॐ पुण्यप्रदायै नमः ।
५७३ ॐ पुण्यगर्भायै नमः ।
५७४ ॐ पुण्यायै नमः ।
५७५ ॐ पुण्यतरङ्गिण्यै नमः ।
५७६ ॐ पृथवे नमः ।
५७७ ॐ पृथुफलायै नमः ।
५७८ ॐ पूर्णायै नमः ।
५७९ ॐ प्रणतार्तिप्रभञ्जन्यै नमः ।
५८० ॐ प्राणदायै नमः ।
५८१ ॐ प्राणिजनन्यै नमः ।
५८२ ॐ प्राणेश्यै नमः ।
५८३ ॐ प्राणरूपिण्यै नमः ।
५८४ ॐ पद्मालयायै नमः ।
५८५ ॐ पराशक्त्यै नमः ।
५८६ ॐ पुरजित्परमप्रियायै नमः ।
५८७ ॐ परस्यै नमः ।
५८८ ॐ परफलप्राप्त्यै नमः ।
५८९ ॐ पावन्यै नमः ।
५९० ॐ पयस्विन्यै नमः ।
५९१ ॐ परानन्दायै नमः ।
५९२ ॐ प्रकृष्टार्थायै नमः ।
५९३ ॐ प्रतिष्ठायै नमः ।
५९४ ॐ पालिन्यै नमः ।
५९५ ॐ परस्यै नमः ।
५९६ ॐ पुराणपठितायै नमः ।
५९७ ॐ प्रीतायै नमः ।
५९८ ॐ प्रणवाक्षररूपिण्यै नमः ।
५९९ ॐ पार्वत्यै नमः ।
६०० ॐ प्रेमसम्पन्नायै नमः ।
६०१ ॐ पशुपाशविमोचिन्यै नमः ।
६०२ ॐ परमात्मस्वरूपायै नमः ।
६०३ ॐ परब्रह्मप्रकाशिन्यै नमः ।
६०४ ॐ परमानन्दनिष्पन्दायै नमः ।
६०५ ॐ प्रायश्चित्तस्वरूपिण्यै नमः ।
६०६ ॐ पानीयरूपनिर्वाणायै नमः ।
६०७ ॐ परित्राणपरायणायै नमः ।
६०८ ॐ पापेन्धनदवज्वालायै नमः ।
६०९ ॐ पापारये नमः ।
६१० ॐ पापनामनुते नमः ।
६११ ॐ परमैश्वर्यजनन्यै नमः ।
६१२ ॐ प्रज्ञायै नमः ।
६१३ ॐ प्राज्ञायै नमः ।
६१४ ॐ परस्यै नमः ।
६१५ ॐ अपरस्यै नमः ।
६१६ ॐ प्रत्यक्षलक्ष्म्यै नमः ।
६१७ ॐ पद्माक्ष्यै नमः ।
६१८ ॐ परव्योममृतस्त्रवायै नमः ।
६१९ ॐ प्रसन्नरूपायै नमः ।
६२० ॐ प्रणिध्यै नमः ।
३२१ ॐ पूतायै नमः ।
६२२ ॐ प्रत्यक्षदेवतायै नमः ।
६२३ ॐ पिनाकिपरमप्रीतायै नमः ।
६२४ ॐ परमेष्ठिकमण्डलवे नमः ।
६२५ ॐ पद्मनाभपदार्घ्येण प्रसूतायै नमः ।
६२६ ॐ पद्ममालिन्यै नमः ।
६२७ ॐ परर्द्धिदायै नमः ।
६२८ ॐ पुष्टिकर्यै नमः ।
६२९ ॐ पथ्यायै नमः ।
६३० ॐ पूर्त्यै नमः ।
६३१ ॐ प्रभावत्यै नमः ।
६३२ ॐ पुनानायै नमः ।
६३३ ॐ पीतगर्भघ्न्यै नमः ।
६३४ ॐ पापपर्वतनाशिन्यै नमः ।
६३५ ॐ फलिन्यै नमः ।
६३६ ॐ फलहस्तायै नमः ।
६३७ ॐ फुल्लाम्बुजविलोचनायै नमः ।
६३८ ॐ फालितैनोमहाक्षेत्रायै नमः ।
६३९ ॐ फणिलोकविभूषणायै नमः ।
६४० ॐ फेनच्छलप्रणुन्नैनसे नमः ।
६४१ ॐ फुल्लकैरवगन्धिन्यै नमः ।
६४२ ॐ फेनिलाच्छाम्बुधाराभायै नमः ।
६४३ ॐ फडुच्चाटितपातकायै नमः ।
६४४ ॐ फाणितस्वादुसलिलायै नमः ।
६४५ ॐ फाण्टपथ्यजलाविलायै नमः ।
६४६ ॐ विश्वमात्रे नमः ।
६४७ ॐ विश्वेश्यै नमः ।
६४८ ॐ विश्वस्यै नमः ।
६४९ ॐ विश्वेश्वरप्रियायै नमः ।
६५० ॐ ब्रह्मण्यायै नमः ।
६५१ ॐ ब्रह्मकृते नमः ।
३५२ ॐ ब्राह्मयै नमः ।
६५३ ॐ ब्रह्रिष्ठायै नमः ।
६५४ ॐ विमलोदकायै नमः ।
६५५ ॐ विभावर्यै नमः ।
६५६ ॐ विरजायै नमः ।
६५७ ॐ विक्रान्तानेकविष्टपायै नमः ।
६५८ ॐ विश्वमित्राय नमः ।
६५९ ॐ विष्णुपद्यै नमः ।
६६० ॐ वैष्णव्यै नमः ।
६६१ ॐ वैष्णवप्रियायै नमः ।
६६२ ॐ विरूपाक्षप्रियकर्यै नमः ।
६६३ ॐ विभूत्यै नमः ।
६६४ ॐ विश्वतोमुख्यै नमः ।
६६५ ॐ विपाशायै नमः ।
६६६ ॐ वैबुध्यै नमः ।
६६७ ॐ वेद्यायै नमः ।
६६८ ॐ वेदाक्षरसस्त्रवायै नमः ।
६६९ ॐ विद्यायै नमः ।
६७० ॐ वेगवत्यै नमः ।
६७१ ॐ वन्द्यायै नमः ।
६७२ ॐ बृंहण्यै नमः ।
६७३ ॐ ब्रह्मवादिन्यै नमः ।
६७४ ॐ वरदायै नमः ।
६७५ ॐ विप्रकृष्टायै नमः ।
६७६ ॐ वरिष्ठायै नमः ।
६७७ ॐ विशोधन्यै नमः ।
६७८ ॐ विद्याधर्यै नमः ।
६७९ ॐ विशोकायै नमः ।
६८० ॐ वयोवृन्दनिषेवितायै नमः ।
६८१ ॐ बहूदकायै नमः ।
६८२ ॐ बलवत्यै नमः ।
६८३ ॐ व्योमस्थायै नमः ।
६८४ ॐ विबुधप्रियायै नमः ।
६८५ ॐ वाण्यै नमः ।
६८६ ॐ वेदवत्यै नमः ।
६८७ ॐ वित्तायै नमः ।
६८८ ॐ ब्रह्मविद्यातरङ्गिण्यै नमः ।
६८९ ॐ ब्रह्माण्डकोटिव्याप्ताम्बवे नमः ।
६९० ॐ ब्रह्महत्यापहारिण्यै नमः ।
६९१ ॐ ब्रह्मेशविष्णुरूपायै नमः ।
६९२ ॐ बुद्धयै नमः ।
६९३ ॐ विभववर्धिन्यै नमः ।
६९४ ॐ विलासिसुखदायै नमः ।
६९५ ॐ वश्यायै नमः ।
६९६ ॐ व्यापिन्यै नमः ।
६९७ ॐ वृषारण्यै नमः ।
६९८ ॐ वृषाङ्कमौलिनिलयायै नमः ।
६९९ ॐ विपिन्नार्तिप्रभञ्जन्यै नमः ।
७०० ॐ विनीतायै नमः ।
७०१ ॐ विनतायै नमः ।
७०२ ॐ ब्रध्नतनयायै नमः ।
७०३ ॐ विनयान्वितायै नमः ।
७०४ ॐ विपञ्च्यै नमः ।
७०५ ॐ वाद्यकुशलायै नमः ।
७०६ ॐ वेणुश्रुतिविचक्षणायै नमः ।
७०७ ॐ वर्चस्कर्यै नमः ।
७०८ ॐ बलकर्यै नमः ।
७०९ ॐ बलोन्मूलितकल्मषायै नमः ।
७१० ॐ विपाप्मायै नमः ।
७११ ॐ विगतातङ्कायै नमः ।
७१२ ॐ विकल्पपरिवर्जितायै नमः ।
७१३ ॐ वृष्टिकर्त्र्यै नमः ।
७१४ ॐ वृष्टिजलायै नमः ।
७१५ ॐ विधये नमः ।
७१६ ॐ विच्छिन्नबन्धनायै नमः ।
७१७ ॐ व्रतरूपायै नमः ।
७१८ ॐ वित्तरूपायै नमः ।
७१९ ॐ बहुविघ्नविनाशकृते नमः ।
७२० ॐ वसुधारायै नमः ।
७२१ ॐ वसुमत्यै नमः ।
७२२ ॐ विचित्राङ्गयै नमः ।
७२३ ॐ विभावसवे नमः ।
७२४ ॐ विजयायै नमः ।
७२५ ॐ विश्वबीजायै नमः ।
७२६ ॐ वामदेव्यै नमः ।
७२७ ॐ वरप्रदायै नमः ।
७२८ ॐ वृषाश्रितायै नमः ।
७२९ ॐ विषघ्न्यै नमः ।
७३० ॐ विज्ञानर्म्यंशुमालिन्यै नमः ।
७३१ ॐ भव्यायै नमः ।
७३२ ॐ भोगवत्यै नमः ।
७३३ ॐ भद्रायै नमः ।
७३४ ॐ भवान्यै नमः ।
७३५ ॐ भूतभाविन्यै नमः ।
७३६ ॐ भूतधात्र्यै नमः ।
७३७ ॐ भयहरायै नमः ।
७३८ ॐ भक्तदारिद्र्यघातिन्यै नमः ।
७३९ ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदायै नमः ।
७४० ॐ भेश्यै नमः ।
७४१ ॐ भक्तस्वर्गापवर्गदायै नमः ।
७४२ ॐ भागीरथ्यै नमः ।
७४३ ॐ भानुमत्यै नमः ।
७४४ ॐ भाग्याय नमः ।
७४५ ॐ भोगवत्यै नमः ।
७४६ ॐ भृत्यै नमः ।
७४७ ॐ भवप्रियायै नमः ।
७४८ ॐ भवद्वेष्ट्रयै नमः ।
७४९ ॐ भूतिदायै नमः ।
७५० ॐ भूतिभूषणायै नमः ।
७५१ ॐ भाललोचनभावज्ञायै नमः ।
७५२ ॐ भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः ।
७५३ ॐ भ्रान्तिज्ञानप्रशमन्यै नमः ।
७५४ ॐ भिन्नब्रह्माण्डमण्डपायै नमः ।
७५५ ॐ भूरिदायै नमः ।
७५६ ॐ भक्तसुलभायै नमः ।
७५७ ॐ भाग्यवद्‍दृष्टिगोचर्यै नमः ।
७५८ ॐ भञ्जितोपप्लवकुलायै नमः ।
७५९ ॐ भक्ष्यभोज्यसुखप्रदायै नमः ।
७६० ॐ भिक्षणीयायै नमः ।
७६१ ॐ भिक्षुमात्रे नमः ।
७६२ ॐ भावायै नमः ।
७६३ ॐ भावस्वरूपिण्यै नमः ।
७६४ ॐ मन्दाकिन्यै नमः ।
७६५ ॐ महानन्दायै नमः ।
७६६ ॐ मात्रे नमः ।
७६७ ॐ मुक्तितरङ्गिण्यै नमः ।
७६८ ॐ महोदयायै नमः ।
७६९ ॐ मधुमत्यै नमः ।
७७० ॐ महापुण्यायै नमः ।
७७१ ॐ मुदाकर्यै नमः ।
७७२ ॐ मुनिस्तुतायै नमः ।
७७३ ॐ मोहहन्त्र्यै नमः ।
७७४ ॐ महातीर्थायै नमः ।
७७५ ॐ मधुस्त्रवायै नमः ।
७७६ ॐ माधव्यै नमः ।
७७७ ॐ मानिन्यै नमः ।
७७८ ॐ मान्यायै नमः ।
७७९ ॐ मनोरथपथातिगायै नमः ।
७८० ॐ मोक्षदायै नमः ।
७८१ ॐ मतिदायै नमः ।
७८२ ॐ मुख्यायै नमः ।
७८३ ॐ महाभाग्यजनाश्रितायै नमः ।
७८४ ॐ महावेगवत्यै नमः ।
७८५ ॐ मेध्यायै नमः ।
७८६ ॐ महामहिमभूषणायै नमः ।
७८७ ॐ महाप्रभावायै नमः ।
७८८ ॐ महत्यै नमः ।
७८९ ॐ मीनचञ्चललोचनायै नमः ।
७९० ॐ महाकारुण्यसम्पूर्णायै नमः ।
७९१ ॐ महर्द्धयै नमः ।
७९२ ॐ महोत्पलायै नमः ।
७९३ ॐ मूर्तिमते नमः ।
७९४ ॐ मुक्तिरमण्यै नमः ।
७९५ ॐ मणिमाणिक्यभूषणायै नमः ।
७९६ ॐ मुक्ताकलापनेपथ्यायै नमः ।
७९७ ॐ मनोनयननन्दिन्यै नमः ।
७९८ ॐ महापातकराशिघ्न्यै नमः ।
७९९ ॐ महादेवार्धहारिण्यै नमः ।
८०० ॐ महोर्मिमालिन्यै नमः ।
८०१ ॐ मुक्तायै नमः ।
८०२ ॐ महादेव्यै नमः ।
८०३ ॐ मनोन्मन्यै नमः ।
८०४ ॐ महापुण्योदयप्राप्यायै नमः ।
८०५ ॐ मायातिमिरचन्द्रिकायै नमः ।
८०६ ॐ महाविद्यायै नमः ।
८०७ ॐ महामायायै नमः ।
८०८ ॐ महामेधायै नमः ।
८०९ ॐ महौषधाय नमः ।
८१० ॐ मालाधर्यै नमः ।
८११ ॐ महोपायायै नमः ।
८१२ ॐ महोरगविभूषणायै नमः ।
८१३ ॐ महामोहप्रशमन्यै नमः ।
८१४ ॐ महामङ्गलमङ्गलाय नमः ।
८१५ ॐ मार्तण्डमण्डलचर्यै नमः ।
८१६ ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।
८१७ ॐ मदोज्झितायै नमः ।
८१८ ॐ यशस्विन्यै नमः ।
८१९ ॐ यशोदायै नमः ।
८२० ॐ योग्यायै नमः ।
८२१ ॐ युक्तात्मसेवितायै नमः ।
८२२ ॐ योगसिद्धिप्रदायै नमः ।
८२३ ॐ याच्यायै नमः ।
८२४ ॐ यज्ञेशपरिपूरितायै नमः ।
८२५ ॐ यज्ञेश्यै नमः ।
८२६ ॐ यज्ञफलदायै नमः ।
८२७ ॐ यजनीयायै नमः ।
८२८ ॐ यशस्कर्यै नमः ।
८२९ ॐ यमिसेव्यायै नमः ।
८३० ॐ योगयोन्यै नमः ।
८३१ ॐ योगिन्यै नमः ।
८३२ ॐ युक्तबुद्धिदायै नमः ।
८३३ ॐ योगज्ञानप्रदायै नमः ।
८३४ ॐ युक्तायै नमः ।
८३५ ॐ यमाद्यष्टाङ्गयोगयुजे नमः ।
८३६ ॐ यन्त्रिताघौघसंचारायै नमः ।
८३७ ॐ यमलोकनिवारिण्यै नमः ।
८३८ ॐ यातायातप्रशमन्यै नमः ।
८३९ ॐ यातनानामकृन्तन्यै नमः ।
८४० ॐ यामिनीशहिमाच्छोदायै नमः ।
८४१ ॐ युगधर्मविवर्जितायै नमः ।
८४२ ॐ रेवत्यै नमः ।
८४३ ॐ रतिकृते नमः ।
८४४ ॐ रम्यायै नमः ।
८४५ ॐ रत्नगर्भायै नमः ।
८४६ ॐ रमायै नमः ।
८४७ ॐ रत्यै नमः ।
८४८ ॐ रत्नाकारप्रेमपात्राय नमः ।
८४९ ॐ रसज्ञायै नमः ।
८५० ॐ रसरूपिण्यै नमः ।
८५१ ॐ रत्नप्रासादगर्भायै नमः ।
८५२ ॐ रमणीयतरङ्गिणयै नमः ।
८५३ ॐ रत्नार्चिषे नमः ।
८५४ ॐ रुद्ररमण्यै नमः ।
८५५ ॐ रागद्वेषविनाशिन्यै नमः ।
८५६ ॐ रमायै नमः ।
८५७ ॐ रामायै नमः ।
८५८ ॐ रम्यरूपायै नमः ।
८५९ ॐ रोगिजीवनुरूपिण्यै नमः ।
८६० ॐ रुचिकृते नमः ।
८६१ ॐ रोचन्यै नमः ।
८६२ ॐ रम्यायै नमः ।
८६३ ॐ रुचिरायै नमः ।
८६४ ॐ रोगहारिण्यै नमः ।
८६५ ॐ राजहंसायै नमः ।
८६६ ॐ रत्नवत्यै नमः ।
८६७ ॐ राजत्कल्लोलराजिकायै नमः ।
८६८ ॐ रामणीयकरेखायै नमः ।
८६९ ॐ रुजार्यै नमः ।
८७० ॐ रोगरोषिण्यै नमः ।
८७१ ॐ राकायै नमः ।
८७२ ॐ रङ्कार्तिशमन्यै नमः ।
८७३ ॐ रम्यायै नमः ।
८७४ ॐ रोलम्बराविण्यै नमः ।
८७५ ॐ रागिण्यै नमः ।
८७६ ॐ रञ्जितशिवायै नमः ।
८७७ ॐ रूपलावण्यशेवध्यै नमः ।
८७८ ॐ लोकप्रस्वै नमः ।
८७९ ॐ लोकवन्द्यायै नमः ।
८८० ॐ लोलत्कल्लोलमालिन्यै नमः ।
८८१ ॐ लीलावत्यै नमः ।
८८२ ॐ लोकभूम्यै नमः ।
८८३ ॐ लोकलोचनचन्द्रिकायै नमः ।
८८४ ॐ लेखस्त्रवन्त्यै नमः ।
८८५ ॐ लटभायै नमः ।
८८६ ॐ लघुवेगायै नमः ।
८८७ ॐ लघुत्वहृते नमः ।
८८८ ॐ लास्यत्तरङ्गहस्तायै नमः ।
८८९ ॐ ललितायै नमः ।
८९० ॐ लयभङ्गिगायै नमः ।
८९१ ॐ लोकबन्धवे नमः ।
८९२ ॐ लोकधात्र्यै नमः ।
८९३ ॐ लोकोत्तरगुणोर्जितायै नमः ।
८९४ ॐ लोकत्रयहितायै नमः ।
८९५ ॐ लोकायै नमः ।
८९६ ॐ लक्ष्म्यै नमः ।
८९७ ॐ लक्षणलक्षितायै नमः ।
८९८ ॐ लीलायै नमः ।
८९९ ॐ लक्षितनिर्वाणायै नमः ।
९०० ॐ लावण्यामृतवर्षिण्यै नमः ।
९०१ ॐ वैश्वानर्यै नमः ।
९०२ ॐ वासवेड्यायै नमः ।
९०३ ॐ वन्ध्यत्वपरिहारिण्यै नमः ।
९०४ ॐ वासदेवांघ्रिरेणुघ्न्यै नमः ।
९०५ ॐ वज्रिवज्रनिवारिण्यै नमः ।
९०६ ॐ शुभावत्यै नमः ।
९०७ ॐ शुभफलायै नमः ।
९०८ ॐ शान्त्यै नमः ।
९०९ ॐ शंतनुवल्लभायै नमः ।
९१० ॐ शूलिन्यै नमः ।
९११ ॐ शैशववयसे नमः ।
९१२ ॐ शीतलामृतवाहिन्यै नमः ।
९१३ ॐ शोभावत्यै नमः ।
९१४ ॐ शीलवत्यै नमः ।
९१५ ॐ शोषिताशेषकिल्बिषायै नमः ।
९१६ ॐ शरण्यायै नमः ।
९१७ ॐ शिवदायै नमः ।
९१८ ॐ शिष्टायै नमः ।
९१९ ॐ शरजन्मप्रस्वै नमः ।
९२० ॐ शिवायै नमः ।
९२१ ॐ शक्त्यै नमः ।
९२२ ॐ शशाङ्कविमलायै नमः ।
९२३ ॐ शमनस्वसृसम्मतायै नमः ।
९२४ ॐ शमायै नमः ।
९२५ ॐ शमनमार्गघ्न्यै नमः ।
९२६ ॐ शितिकण्ठमहाप्रियायै नमः ।
९२७ ॐ शुच्यै नमः ।
९२८ ॐ शुचिकर्यै नमः ।
९२९ ॐ शेषायै नमः ।
९३० ॐ शेषशायिपदोद्भवायै नमः ।
९३१ ॐ श्रीनिवासश्रुत्यै नमः ।
९३२ ॐ श्रद्धायै नमः ।
९३३ ॐ श्रीमत्यै नमः ।
९३४ ॐ श्रियै नमः ।
९३५ ॐ शुभव्रतायै नमः ।
९३६ ॐ शुद्धविद्यायै नमः ।
९३७ ॐ शुभावर्तायै नमः ।
९३८ ॐ श्रुतानन्दायै नमः ।
९३९ ॐ श्रुतिस्तुत्यै नमः ।
९४० ॐ शिवेतरघ्न्यै नमः ।
९४१ ॐ शबर्यै नमः ।
९४२ ॐ शाम्बरीरूपधारिण्यै नमः ।
९४३ ॐ श्मशानशोधन्यै नमः ।
९४४ ॐ शान्तायै नमः ।
९४५ ॐ शश्वच्छतधृतिस्तुतायै नमः ।
९४६ ॐ शालिन्यै नमः ।
९४७ ॐ शालिशोभाढ्यायै नमः ।
९४८ ॐ शिखिवाहनगर्भभृते नमः ।
९४९ ॐ शंसनीयचरित्रायै नमः ।
९५० ॐ शातिताशेषपातकायै नमः ।
९५१ ॐ षड्‌गुणैश्वर्यसम्पन्नायै नमः ।
९५२ ॐ षडङ्गश्रुतिरूपिण्यै नमः ।
९५३ ॐ षण्ढताहारिसलिलायै नमः ।
९५४ ॐ स्त्यायन्नदनदीशतायै नमः ।
९५५ ॐ सरिद्वरायै नमः ।
९५६ ॐ सुरसायै नमः ।
९५७ ॐ सुप्रभायै नमः ।
९५८ ॐ सुरदीर्घिकायै नमः ।
९५९ ॐ स्वः सिन्धवे नमः ।
९६० ॐ सर्वदुःखघ्न्यै नमः ।
९६१ ॐ सर्वव्याधिमहौषधाय नमः ।
९६२ ॐ सेव्यायै नमः ।
९६३ ॐ सिद्धयै नमः ।
९६४ ॐ सत्यै नमः ।
९६५ ॐ सूक्त्यै नमः ।
९६६ ॐ स्कन्दस्वै नमः ।
९६७ ॐ सरस्वत्यै नमः ।
९६८ ॐ सम्पत्तरङ्गिण्यै नमः ।
९६९ ॐ स्तुत्यायै नमः ।
९७० ॐ स्थाणुमौलिकृतालयायै नमः ।
९७१ ॐ स्थैर्यदायै नमः ।
९७२ ॐ सुभगायै नमः ।
९७३ ॐ सौख्यायै नमः ।
९७४ ॐ स्त्रीषुसौभाग्यदायिन्यै नमः ।
९७५ ॐ स्वर्गनिःश्रेणिकायै नमः ।
९७६ ॐ सूक्ष्मायै नमः ।
९७७ ॐ स्वधायै नमः ।
९७८ ॐ स्वाहायै नमः ।
९७९ ॐ सुधाजलायै नमः ।
९८० ॐ समुद्ररूपिण्यै नमः ।
९८१ ॐ स्वर्ग्यायै नमः ।
९८२ ॐ सर्वपातकवैरिण्यै नमः ।
९८३ॐ स्मृताघहारिण्यै नमः ।
९८४ ॐ सीतायै नमः ।
९८५ ॐ संसाराब्धितरङ्गिकायै नमः ।
९८६ ॐ सौभाग्यसुन्दर्यै नमः ।
९८७ ॐ संध्यायै नमः ।
९८८ ॐ सर्वसारसमन्वितायै नमः ।
९८९ ॐ हरप्रियायै नमः ।
९९० ॐ हृषीकेश्यै नमः ।
९९१ ॐ हंसरूपायै नमः ।
९९२ ॐ हिरण्यमय्यै नमः ।
९९३ ॐ हृताघसंघायै नमः ।
९९४ ॐ हितकृते नमः ।
९९५ ॐ हेलायै नमः ।
९९६ ॐ हेलाघगर्वहृते नमः ।
९९७ ॐ क्षेमदायै नमः ।
९९८ ॐ क्षालिताघौघायै नमः ।
९९९ ॐ क्षुद्रविद्राविण्यै नमः ।
१००० ॐ क्षमायै नमः ।
॥ इति श्रीस्कन्दपुराणान्तर्गते काशीखण्डे श्रीगङ्गासहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : July 14, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP