श्री राधाकृष्ण सहस्त्रनामावलिः - १ ॐ देवकीनन्दनाय नमः । २...


हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.
A sahasranamavali is a type of Hindu scripture in which a diety is referred to by 1000 or more different names.Many devout Hindus chant them every morning or evening.


१ ॐ देवकीनन्दनाय नमः ।
२ ॐ शौरये नमः ।
३ ॐ वासुदेवाय नमः ।
४ ॐ बलानुजाय नमः ।
५ ॐ गदाग्रजाय नमः ।
६ ॐ कंसमोहाय नमः ।
७ ॐ कंससेवकमोहनाय नमः ।
८ ॐ भिन्नार्गलाय नमः ।
९ ॐ भिन्नलोहाय नमः ।
१० ॐ पितृबाह्माय नमः ।
११ ॐ पितृस्तुताय नमः ।
१२ ॐ मातृस्तुताय नमः ।
१३ ॐ शिवध्येयाय नमः ।
१४ ॐ यमुनाजलभेदनाय नमः ।
१५ ॐ व्रजवासिने नमः ।
१६ ॐ व्रजानन्दिने नमः ।
१७ ॐ नन्दबालाय नमः ।
१८ ॐ दयानिधये नमः ।
१९ ॐ लीलाबालाय नमः ।
२० ॐ पद्मनेत्राय नमः ।
२१ ॐ गोकुलोत्सवाय नमः ।
२२ ॐ ईश्वराय नमः ।
२३ ॐ गोपिकानन्दनाय नमः ।
२४ ॐ कृष्णाय नमः ।
२५ ॐ गोपानन्दाय नमः ।
२६ ॐ सतां गतये नमः ।
२७ ॐ बकप्राणहराय नमः ।
२८ ॐ विष्णवे नमः ।
२९ ॐ बकमुक्तिप्रदाय नमः ।
३० ॐ हरये नमः ।
३१ ॐ बलदोलाशयशयाय नमः ।
३२ ॐ श्यामलाय नमः ।
३३ ॐ सर्वसुन्दराय नमः ।
३४ ॐ पद्मनाभाय नमः ।
३५ ॐ हृषीकेशाय नमः ।
३६ ॐ क्रीडामनुजबालकाय नमः ।
३७ ॐ लीलाविध्वस्तशकटाय नमः ।
३८ ॐ वेदमन्त्राभिषेचिताय नमः ।
३९ ॐ यशोदानन्दनाय नमः ।
४० ॐ कान्ताय नमः ।
४१ ॐ मुनिकोटिनिषेविताय नमः ।
४२ ॐ नित्यं मधुवनावासिने नमः ।
४३ ॐ वैकुण्ठाय नमः ।
४४ ॐ सम्भवाय नमः ।
४५ ॐ क्रतवे नमः ।
४६ ॐ रमापतये नमः ।
४७ ॐ यदुपतये नमः ।
४८ ॐ मुरारये नमः ।
४९ ॐ मधुसूदनाय नमः ।
५० ॐ माधवाय नमः ।
५१ ॐ मानहारिणे नमः ।
५२ ॐ श्रीपतये नमः ।
५३ ॐ भूधराय नमः ।
५४ ॐ प्रभवे नमः ।
५५ ॐ बृहद्वनमहालीलाय नमः ।
५६ ॐ नन्दसूनवे नमः ।
५७ ॐ महासनाय नमः ।
५८ ॐ तृणावर्तप्राणहारिणे नमः ।
५९ ॐ यशोदाविस्मयप्रदाय नमः ।
६० ॐ त्रैलोक्यवक्त्राय नमः ।
६१ ॐ पद्माक्षाय नमः ।
६२ ॐ पद्महस्ताय नमः ।
६३ ॐ प्रियङ्कराय नमः ।
६४ ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
६५ ॐ धर्मगोप्त्रे नमः ।
६६ ॐ भूपतये नमः ।
६७ ॐ श्रीधराय नमः ।
६८ ॐ स्वराजे नमः ।
६९ ॐ अजाध्यक्षाय नमः ।
७० ॐ शिवाध्यक्षाय नमः ।
७१ ॐ धर्माध्यक्षाय नमः ।
७२ ॐ महेश्वराय नमः ।
७३ ॐ वेदान्तवेद्याय नमः ।
७४ ॐ ब्रह्मस्थाय नमः ।
७५ ॐ प्रजापतये नमः ।
७६ ॐ अमोघदृशे नमः ।
७७ ॐ गोपीकरावलम्बिने नमः ।
७८ ॐ गोपबालकसुप्रियाय नमः ।
७९ ॐ बलानुयायिने नमः ।
८० ॐ बलवते नमः ।
८१ ॐ श्रीदामप्रियाय नमः ।
८२ ॐ आत्मवते नमः ।
८३ ॐ गोपीगृहाङ्गणरतये नमः ।
८४ ॐ भद्राय नमः ।
८५ ॐ सुश्‍लोकमङ्गलाय नमः ।
८६ ॐ नवनीतहराय नमः ।
८७ ॐ बालाय नमः ।
८८ ॐ नवनीतप्रियाशनाय नमः ।
८९ ॐ बालवृन्दिने नमः ।
९० ॐ मर्कवृन्दिने नमः ।
९१ ॐ चकिताक्षाय नमः ।
९२ ॐ पलायिताय नमः ।
९३ ॐ यशोदातर्जिताय नमः ।
९४ ॐ कम्पिने नमः ।
९५ ॐ मायारुदितशोभनाय नमः ।
९६ ॐ दामोदराय नमः ।
९७ ॐ अप्रमेयात्मने नमः ।
९८ ॐ दयालवे नमः ।
९९ ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
१०० ॐ सुबद्धोलूखलाय नमः ।
१०१ ॐ नम्रशिरसे नमः ।
१०२ ॐ गोपीकदर्थिताय नमः ।
१०३ ॐ वृक्षभङ्गिने नमः ।
१०४ ॐ शोकभङ्गिने नमः ।
१०५ ॐ धनदात्मजमोक्षणाय नमः ।
१०६ ॐ देवर्षिवचनश्‍लाघिने नमः ।
१०७ ॐ भक्तवात्सल्यसागराय नमः ।
१०८ ॐ व्रजकोलाहलकराय नमः ।
१०९ ॐ व्रजानन्दविवर्धनाय नमः ।
११० ॐ गोपात्मने नमः ।
१११ ॐ प्रेरकाय नमः ।
११२ ॐ साक्षिणे नमः ।
११३ ॐ वृन्दावननिवासकृते नमः ।
११४ ॐ वत्सपालाय नमः ।
११५ ॐ वत्सपतये नमः ।
११६ ॐ गोपदारकमण्डनाय नमः ।
११७ ॐ बालक्रीडाय नमः ।
११८ ॐ बालरतये नमः ।
११९ ॐ बालकाय नमः ।
१२० ॐ कनकाङ्गदिने नमः ।
१२१ ॐ पीताम्बराय नमः ।
१२२ ॐ हेममालिने नमः ।
१२३ ॐ मणिमुक्ताविभूषणाय नमः ।
१२४ ॐ किङ्किणीकटकिने नमः ।
१२५ ॐ सूत्रिणे नमः ।
१२६ ॐ नूपुरिणे नमः ।
१२७ ॐ मुद्रिकान्विताय नमः ।
१२८ ॐ वत्सासुरपतिध्वंसिने नमः ।
१२९ ॐ बकासुरविनाशनाय नमः ।
१३० ॐ अघासुरविनाशिने नमः ।
१३१ ॐ विनिद्रीकृतबालकाय नमः ।
१३२ ॐ आद्याय नमः ।
१३३ ॐ आत्मप्रदाय नमः ।
१३४ ॐ सङ्गिने नमः ।
१३५ ॐ यमुनातीरभोजनाय नमः ।
१३६ ॐ गोपालमङ्णलीमध्याय नमः ।
१३७ ॐ सर्वगोपालभूषणाय नमः ।
१३८ ॐ कृतहस्ततलग्रासाय नमः ।
१३९ ॐ व्यञ्जनाश्रितशाखिकाय नमः ।
१४० ॐ कृतबाहुश्रृङ्गयष्टये नमः ।
१४१ ॐ गुञ्जालंकृतकण्ठकाय नमः ।
१४२ ॐ मयूरपिच्छमुकुटाय नमः ।
१४३ ॐ वनमालाविभूषिताय नमः ।
१४४ ॐ गैरिकाचित्रितवपुषे नमः ।
१४५ ॐ नवमेघवपुषे नमः ।
१४६ ॐ स्मराय नमः ।
१४७ ॐ कोटिकन्दर्पलावण्याय नमः ।
१४८ ॐ लसन्मकरकुण्डलाय नमः ।
१४९ ॐ आजानुबाहवे नमः ।
१५० ॐ भगवते नमः ।
१५१ ॐ निद्रारहितलोचनाय नमः ।
१५२ ॐ कोटिसागरगाम्भीर्याय नमः ।
१५३ ॐ कालकालाय नमः ।
१५४ ॐ सदाशिवाय नमः ।
१५५ ॐ विरञ्चिमोहनवपुषे नमः ।
१५६ ॐ गोपवत्सवपुर्धराय नमः ।
१५७ ॐ ब्रह्माण्डकोटिजनकाय नमः ।
१५८ ॐ ब्रह्ममोहविनाशकाय नमः ।
१५९ ॐ ब्रह्मणे नमः ।
१६० ॐ ब्रह्मेडिताय नमः ।
१६१ ॐ स्वामिने नमः ।
१६२ ॐ शक्रदर्पादिनाशनाय नमः ।
१६३ ॐ गिरिपूजोपदेष्ट्रे नमः ।
१६४ ॐ धृतगोवर्धनाचलाय नमः ।
१६५ ॐ पुरन्दरेडिताय नमः ।
१६६ ॐ पूज्याय नमः ।
१६७ ॐ कामधेनुप्रपूजिताय नमः ।
१६८ ॐ सर्वतीर्थाभिषिक्ताय नमः ।
१६९ ॐ गोविन्दाय नमः ।
१७० ॐ गोररक्षकाय नमः ।
१७१ ॐ कालियार्तिकराय नमः ।
१७२ ॐ क्रूराय नमः ।
१७३ ॐ नागपत्नीडिताय नमः ।
१७४ ॐ विराजे नमः ।
१७५ ॐ धेनुकारये नमः ।
१७६ ॐ प्रलम्बारये नमः ।
१७७ ॐ वृषासुरविमर्दनाय नमः ।
१७८ ॐ मयासुरात्मजध्वंसिने नमः ।
१७९ ॐ केशिकण्ठविदारकाय नमः ।
१८० ॐ गोपगोप्त्रे नमः ।
१८१ ॐ धेनुगोप्त्रे नमः ।
१८२ ॐ दावाग्निपरिशोषकाय नमः ।
१८३ ॐ गोपकन्यावस्त्रहारिणे नमः ।
१८४ ॐ गोपकन्यावरप्रदाय नमः ।
१८५ ॐ यज्ञपत्‍न्यन्नभोजिने नमः ।
१८६ ॐ मुनिमानापहारकाय नमः ।
१८७ ॐ जलेशमानमथनाय नमः ।
१८८ ॐ नन्दगोपालजीवनाय नमः ।
१८९ ॐ गन्धर्वशापमोक्त्रे नमः ।
१९० ॐ शङ्खचूडशिरोहराय नमः ।
१९१ ॐ वंशीवटिने नमः ।
१९२ ॐ वेणुवादिने नमः ।
१९३ ॐ गोपीचिन्तापहारकाय नमः ।
१९४ ॐ सर्वगोप्त्रे नमः ।
१९५ ॐ समाह्वानाय नमः ।
१९६ ॐ सर्वगोपीमनोरथाय नमः ।
१९७ ॐ व्यङ्गयधर्मप्रवक्त्रे नमः ।
१९८ ॐ गोपीमण्डलमोहनाय नमः ।
१९९ ॐ रासक्रीडारसास्वादिने नमः ।
२०० ॐ रसिकाय नमः ।
२०१ ॐ राधिकाधवाय नमः ।
२०२ ॐ किशोरीप्राणनाथाय नमः ।
२०३ ॐ वृषभानुसुताप्रियाय नमः ।
२०४ ॐ सर्वगोपीजनानन्दिने नमः ।
२०५ ॐ गोपीजनविमोहनाय नमः ।
२०६ ॐ गोपिकागीतचरिताय नमः ।
२०७ ॐ गोपीनर्तनलालसाय नमः ।
२०८ ॐ गोपीस्कन्धाश्रितकराय नमः ।
२०९ ॐ गोपिकाचुम्बनप्रियाय नमः ।
२१० ॐ गोपिकामार्जितमुखाय नमः ।
२११ ॐ गोपीव्यजनवीजिताय नमः ।
२१२ ॐ गोपिकाकेशसंस्कारिणे नमः ।
२१३ ॐ गोपीकापुष्पसंस्तराय नमः ।
२१४ ॐ गोइकाहृदयालम्बिने नमः ।
२१५ ॐ गोपीवहनतत्पराय नमः ।
२१६ ॐ गोपिकामदहारिणे नमः ।
२१७ ॐ गोपिकापरमार्जिताय नमः ।
२१८ ॐ गोपिकाकृतसल्लीलाय नमः ।
२१९ ॐ गोपिकासंस्मृतप्रियाय नमः ।
२२० ॐ गोपिकावन्दितपदाय नमः ।
२२१ ॐ गोपिकावशवर्तनाय नमः ।
२२२ ॐ राधापराजिताय नमः ।
२२३ ॐ श्रीमते नमः ।
२२४ ॐ निकुञ्जेषु विहारवते नमः ।
२२५ ॐ कुञ्जप्रियाय नमः ।
२२६ ॐ कुञ्जवासिने नमः ।
२२७ ॐ वृन्दावनविकासनाय नमः ।
२२८ ॐ यमुनाजलसिक्ताङ्गाय नमः ।
२२९ ॐ यमुनासौख्यदायकाय नमः ।
२३० ॐ शशिसंस्तम्भनाय नमः ।
२३१ ॐ शूराय नमः ।
२३२ ॐ कामिने नमः ।
२३३ ॐ कामविमोहनाय नमः ।
२३४ ॐ कामद्याय नमः ।
२३५ ॐ कामनाथाय नमः ।
२३६ ॐ काममानसभेदाय नमः ।
२३७ ॐ कामदाय नमः ।
२३८ ॐ कामरूपाय नमः ।
२३९ ॐ कामिनीकामसंचयाय नमः ।
२४० ॐ नित्यक्रिडाय नमः ।
२४१ ॐ महालीलाय नमः ।
२४२ ॐ सर्वस्मै नमः ।
२४३ ॐ सर्वगताय नमः ।
२४४ ॐ परमात्मने नमः ।
२४५ ॐ पराधीशाय नमः ।
२४६ ॐ सर्वकारणकारणाय नमः ।
२४७ ॐ गृहीतनारदवचसे नमः ।
२४८ ॐ अक्रूरपरिचिन्तिताय नमः ।
२४९ ॐ अक्रूरवन्दितपदाय नमः ।
२५० ॐ गोपिकातोषकारकाय नमः ।
२५१ ॐ अक्रूरवाक्यसंग्राहिणे नमः ।
२५२ ॐ मथुरावासकारणाय नमः ।
२५३ ॐ अक्रूरतापशमनाय नमः ।
२५४ ॐ रजकायुःप्रणाशनाय नमः ।
२५५ ॐ मथुरानन्ददायिने नमः ।
२५६ ॐ कंसवस्त्रविलुण्ठनाय नमः ।
२५७ ॐ कंसवस्त्रपरिधानाय नमः ।
२५८ ॐ गोपवस्त्रप्रदायकाय नमः ।
२५९ ॐ सुदामगृहगामिने नमः ।
२६० ॐ सुदामपरिपूजिताय नमः ।
२६१ ॐ तन्तुवायकसम्प्रीताय नमः ।
२६२ ॐ कुब्जाचन्दनलेपनाय नमः ।
२६३ ॐ कुब्जारूपप्रदाय नमः ।
२६४ ॐ विज्ञाय नमः ।
२६५ ॐ मुकुन्दाय नमः ।
२६६ ॐ विष्टरश्रवसे नमः ।
२६७ ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
२६८ ॐ मथुरालोकिने नमः ।
२६९ ॐ सर्वलोकाभिनन्दनाय नमः ।
२७० ॐ कृपाकटाक्षदर्शिणे नमः ।
२७१ ॐ दैत्यारये नमः ।
२७२ ॐ देवपालकाय नमः ।
२७३ ॐ सर्वदुःखप्रशमनाय नमः ।
२७४ ॐ धनुर्भङ्गिने नमः ।
२७५ ॐ महोत्सवाय नमः ।
२७६ ॐ कुवलयापीडहन्त्रे नमः ।
२७७ ॐ दन्तस्कन्धबलाग्रण्ये नमः ।
२७८ ॐ कल्परूपधराय नमः ।
२७९ ॐ धीराय नमः ।
२८० ॐ दिव्यवस्त्रानुलेपनाय नमः ।
२८१ ॐ मल्लरूपाय नमः ।
२८२ ॐ महाकालाय नमः ।
२८३ ॐ कामरूपिणे नमः ।
२८४ ॐ बलान्विताय नमः ।
२८५ ॐ कंसत्रासकराय नमः ।
२८६ ॐ भीमाय नमः ।
२८७ ॐ मुष्टिकान्ताय नमः ।
२८८ ॐ कंसघ्ने नमः ।
२८९ ॐ चाणूरघ्नाय नमः ।
२९० ॐ भयहराय नमः ।
२९१ ॐ शलारये नमः ।
२९२ ॐ तोशलान्तकाय नमः ।
२९३ ॐ वैकुण्ठवासिने नमः ।
२९४ ॐ कंसारये नमः ।
२९५ ॐ सर्वदुष्टनिषूदनाय नमः ।
२९६ ॐ देवदुन्दुभिनिर्घोषिणे नमः ।
२९७ ॐ पितृशोकनिवारणाय नमः ।
२९८ ॐ यादवेन्द्राय नमः ।
२९९ ॐ सतां नाथाय नमः ।
३०० ॐ यादवारिप्रमर्दनाय नमः ।
३०१ ॐ शौरशोकविनाशिने नमः ।
३०२ ॐ देवकीतापनाशनाय नमः ।
३०३ ॐ उग्रसेनपरित्रात्रे नमः ।
३०४ ॐ उग्रसेनाभिपूजिताय नमः ।
३०५ ॐ उग्रसेनाभिषेकिणे नमः ।
३०६ ॐ उग्रसेनदयापराय नमः ।
३०७ ॐ सर्वसात्वतसाक्षिणे नमः ।
३०८ ॐ यदूनामभिनन्दनाय नमः ।
३०९ ॐ सर्वमाथुरसंसेव्याय नमः ।
३१० ॐ करुणाय नमः ।
३११ ॐ भक्तबान्धवाय नमः ।
३१२ ॐ सर्वगोपालधनदाय नमः ।
३१३ ॐ गोपीगोपाललालसाय नमः ।
३१४ ॐ शौरिदत्तोपवीतिने नमः ।
३१५ ॐ उग्रसेनदयाकराय नमः ।
३१६ ॐ गुरुभक्ताय नमः ।
३१७ ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
३१८ ॐ निगमाध्ययने रताय नमः ।
३१९ ॐ संकर्षणसहाध्यायिने नमः ।
३२० ॐ सुदामसुहृदे नमः ।
३२१ ॐ विद्यानिधये नमः ।
३२२ ॐ कलाकोशाय नमः ।
३२३ ॐ मृतपुत्रप्रदाय नमः ।
३२४ ॐ चक्रिणे नमः ।
३२५ ॐ पाञ्चजनिने नमः ।
३२६ ॐ सर्वनारकिमोचनाय नमः ।
३२७ ॐ यमार्चिताय नमः ।
३२८ ॐ परस्मै नमः ।
३२९ ॐ देवाय नमः ।
३३० ॐ नामोच्चारवशाय नमः ।
३३१ ॐ अच्युताय नमः ।
३३२ ॐ कुब्जाविलासिने नमः ।
३३३ ॐ सुभगाय नमः ।
३३४ ॐ दीनबन्धवे नमः ।
३३५ ॐ अनूपमाय नमः ।
३३६ ॐ अक्रूरगृहगोप्त्रे नमः ।
३३७ ॐ प्रतिज्ञापालकाय नमः ।
३३८ ॐ शुभाय नमः ।
३३९ ॐ जरासन्धजयिने नमः ।
३४० ॐ विदुषे नमः ।
३४१ ॐ यवनान्ताय नमः ।
३४२ ॐ द्विजाश्रयाय नमः ।
३४३ ॐ मुचुकुन्दप्रियकराय नमः ।
३४४ ॐ जरासंधपलायिताम नमः ।
३४५ ॐ द्वारकाजनकाय नमः ।
३४६ ॐ गूढाय नमः ।
३४७ ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
३४८ ॐ सत्यसंगराय नमः ।
३४९ ॐ लीलाधराय नमः ।
३५० ॐ प्रियकराय नमः ।
३५१ ॐ विश्वकर्मणे नमः ।
३५२ ॐ यशःप्रदाय नमः ।
३५३ ॐ रुक्मिणीप्रियसंदेशाय नमः ।
३५४ ॐ रुक्मशोकविवर्धनाय नमः ।
३५५ ॐ चैद्यशोकालयाय नमः ।
३५६ ॐ श्रेष्ठाय नमः ।
३५७ ॐ दुष्टाराजन्यनाशनाय नमः ।
३५८ ॐ रुक्मिवैरूप्यकरणाय नमः ।
३५९ ॐ रुक्मिणीवचने रताय नमः ।
३६० ॐ बलभद्रवचोग्राहिणे नमः ।
३६१ ॐ मुक्तरुक्मये नमः ।
३६२ ॐ जनार्दनाय नमः ।
३६३ ॐ रुक्मिणीप्राणनाथाय नमः ।
३६४ ॐ सत्यभामापतये नमः ।
३६५ ॐ स्वयं भक्तपक्षिणे नमः ।
३६६ ॐ भक्तिवश्याय नमः ।
३६७ ॐ अक्रूरमणिदायकाय नमः ।
३६८ ॐ शतधन्वाप्राणहारिणे नमः ।
३६९ ॐ ऋक्षराजसुताप्रियाय नमः ।
३७० ॐ सत्राजित्तनयाकान्ताय नमः ।
३७१ ॐ मित्रविन्दापहारकाय नमः ।
३७२ ॐ सत्यापतये नमः ।
३७३ ॐ लक्ष्मणाजिते नमः ।
३७४ ॐ पूज्याय नमः ।
३७५ ॐ भद्राप्रियङ्कराय नमः ।
३७६ ॐ नरकासुरघातिने नमः ।
३७७ ॐ लीलाकन्याहराय नमः ।
३७८ ॐ जयिने नमः ।
३७९ ॐ मुरारये नमः ।
३८० ॐ मदनेशाय नमः ।
३८१ ॐ धरित्रीदुःखनाशनाय नमः ।
३८२ ॐ वैनतेयिने नमः ।
३८३ ॐ स्वर्गगामिने नमः ।
३८४ ॐ अदित्यै कुण्डलप्रदाय नमः ।
३८५ ॐ इन्द्रार्चिताय नमः ।
३८६ ॐ रमाकान्ताय नमः ।
३८७ ॐ वज्रिभार्याप्रपूजिताय नमः ।
३८८ ॐ पारिजातापहारिणे नमः ।
३८९ ॐ शक्रमानापहारकाय नमः ।
३९० ॐ प्रद्युम्नजनकाय नमः ।
३९१ ॐ साम्बताताय नमः ।
३९२ ॐ बहुसुताय नमः ।
३९३ ॐ विधवे नमः ।
३९४ ॐ गर्गाचार्याय नमः ।
३९५ ॐ सत्यगतये नमः ।
३९६ ॐ धर्माधाराय नमः ।
३९७ ॐ धराधराय नमः ।
३९८ ॐ द्वारकामण्डनाय नमः ।
३९९ ॐ श्‍लोक्याय नमः ।
४०० ॐ सुश्‍लोकाय नमः ।
४०१ ॐ निगमालयाय नमः ।
४०२ ॐ पौण्ड्रकप्राणहारिणे नमः ।
४०३ ॐ काशीराजशिरोहराय नमः ।
४०४ ॐ अवैष्णवविप्रदाहिने नमः ।
४०५ ॐ सुदक्षिणभयावहाय नमः ।
४०६ ॐ जरासंधविदारिणे नमः ।
४०७ ॐ धर्मनन्दनयज्ञकृते नमः ।
४०८ ॐ शिशुपालशिरश्छेदिने नमः ।
४०९ ॐ दन्तवक्त्रविनाशनाय नमः ।
४१० ॐ विदूरथान्तकाय नमः ।
४११ ॐ श्रीशाय नमः ।
४१२ ॐ श्रीदाय नमः ।
४१३ ॐ द्विविदनाशनाय नमः ।
४१४ ॐ रुक्मिणीमानहारिणे नमः ।
४१५ ॐ रुक्मिणीमानवर्धनाय नमः ।
४१६ ॐ देवर्षिशापहर्त्रे नमः ।
४१७ ॐ द्रौपदीवाक्यपालकाय नमः ।
४१८ ॐ दुर्वासाभयहारिणे नमः ।
४१९ ॐ पाञ्चालीस्मरणागताय नमः ।
४२० ॐ पार्थदूताय नमः ।
४२१ ॐ पार्थमन्त्रिणे नमः ।
४२२ ॐ पार्थदुःखौघनाशनाय नमः ।
४२३ ॐ पार्थमानापहारिणे नमः ।
४२४ ॐ पार्थजीवनदायकाय नमः ।
४२५ ॐ पाञ्चालीवस्त्रदात्रे नमः ।
४२६ ॐ विश्वपालकपालकाय नमः ।
४२७ ॐ श्वेताश्वसारथये नमः ।
४२८ ॐ सत्याय नमः ।
४२९ ॐ सत्यसाध्याय नमः ।
४३० ॐ भयापहाय नमः ।
४३१ ॐ सत्यसन्धाय नमः ।
४३२ ॐ सत्यरतये नमः ।
४३३ ॐ सत्यप्रियाय नमः ।
४३४ ॐ उदारधिये नमः ।
४३५ ॐ महासेनजयिने नमः ।
४३६ ॐ शिवसैन्यविनाशनाय नमः ।
४३७ॐ बाणासुरभुजच्छेत्रे नमः ।
४३८ ॐ बाणबाहुवरप्रदाय नमः ।
४३९ ॐ तार्क्ष्यमानापहारिणे नमः ।
४४० ॐ तार्क्ष्यतेजोविवर्धनाय नमः ।
४४१ ॐ रामस्वरूपधारिणे नमः ।
४४२ ॐ सत्यभामामुदावहाय नमः ।
४४३ ॐ रत्नाकरजलक्रिडाय नमः ।
४४४ ॐ व्रजलीलाप्रदर्शकाय नमः ।
४४५ ॐ स्वप्रतिज्ञापरिध्वंसिने नमः ।
४४६ ॐ भीष्माज्ञापरिपालकाय नमः ।
४४७ ॐ वीरायुधहराय नमः ।
४४८ ॐ कालाय नमः ।
४४९ ॐ कालिकेशाय नमः ।
४५० ॐ महाबलाय नमः ।
४५१ ॐ बर्बरीकशिरोहारिणे नमः ।
४५२ ॐ बर्बरीकशिरःप्रदाय नमः ।
४५३ ॐ धर्मपुत्रजयिने नमः ।
४५४ ॐ शूरदुर्योधनमदान्तकाय नमः ।
४५५ ॐ गोपिकाप्रीतिनिर्बन्धनित्यक्रीडाय नमः ।
४५६ ॐ व्रजेश्वराय नमः ।
४५७ ॐ राधाकुण्डरतये नमः ।
४५८ ॐ धन्याय नमः ।
४५९ ॐ सदान्दोलसमाश्रिताय नमः ।
४६० ॐ सदा मधुवनानन्दिने नमः ।
४६१ ॐ सदा वृन्दावनप्रियाय नमः ।
४६२ ॐ अशोकवनसंनद्धाय नमः ।
४६३ ॐ सदा तिलकसङ्गताय नमः ।
४६४ ॐ सदा गोवर्धनरतये नमः ।
४६५ ॐ सदा गोकुलवल्लभाय नमः ।
४६६ ॐ भाण्डीरवटसंवासिने नमः ।
४६७ ॐ नित्यं वंशीवटस्थिताय नमः ।
४६८ ॐ नन्दग्रामकृतावासाय नमः ।
४६९ ॐ वृषभानुगृहप्रियाय नमः ।
४७० ॐ गृहीतकामिनीरूपाय नमः ।
४७१ ॐ नित्यं रासविलासकृते नमः ।
४७२ ॐ वल्लवीजनसंगोप्त्रे नमः ।
४७३ ॐ वल्लवीजनवल्लभाय नमः ।
४७४ ॐ देवशर्मकृपाकर्त्रे नमः ।
४७५ ॐ कल्पपादपसंस्थिताय नमः ।
४७६ ॐ शिलानुगन्धनिलयाय नमः ।
४७७ ॐ पादचारिणे नमः ।
४७८ ॐ घनच्छवये नमः ।
४७९ ॐ अतसीकुसुमप्रख्याय नमः ।
४८० ॐ सदा लक्ष्मीकृपाकराय नमः ।
४८१ ॐ त्रिपुरारिप्रियकराय नमः ।
४८२ ॐ उग्रधन्विने नमः ।
४८३ ॐ अपराजिताय नमः ।
४८४ ॐ षड्‍धुरध्वंसकर्त्रे नमः ।
४८५ ॐ निकुम्भप्राणहारकाय नमः ।
४८६ ॐ वज्रनाभपुरध्वंसिने नमः ।
४८७ ॐ पौण्ड्रकप्राणहारकाय नमः ।
४८८ ॐ बहुलाश्वप्रीतिकर्त्रे नमः ।
४८९ ॐ द्विजवर्यप्रियङ्कराय नमः ।
४९० ॐ शिवसंकटहारिणे नमः ।
४९१ ॐ वृकासुरविनाशनाय नमः ।
४९२ ॐ भृगुसत्कारकारिणे नमः ।
४९३ॐ शिवसात्त्विकताप्रदाय नमः ।
४९४ ॐ गोकर्णपूजकाय नमः ।
४९५ ॐ साम्बकुष्ठविध्वंसकारणाय नमः ।
४९६ ॐ वेदस्तुताय नमः ।
४९७ ॐ वेदवेत्रे नमः ।
४९८ ॐ यदुवंशविवर्धनाय नमः ।
४९९ ॐ यदुवंशविनाशिने नमः ।
५०० ॐ उद्धवोद्धारकारकाय नमः ।
५०१ ॐ राधायै नमः ।
५०२ ॐ राधिकायै नमः ।
५०३ ॐ आनन्दायै नमः ।
५०४ ॐ वृषभानुजायै नमः ।
५०५ ॐ वृन्दावनेश्वर्यै नमः ।
५०६ ॐ पुण्यायै नमः ।
५०७ ॐ कृष्णमानसहारिण्यै नमः ।
५०८ ॐ प्रगल्भायै नमः ।
५०९ ॐ चतुरायै नमः ।
५१० ॐ कामायै नमः ।
५११ ॐ कामिन्यै नमः ।
५१२ ॐ हरिमोहिन्यै नमः ।
५१३ ॐ ललितायै नमः ।
५१४ ॐ मधुरायै नमः ।
५१५ ॐ माध्व्यै नमः ।
५१६ ॐ किशोर्यै नमः ।
५१७ ॐ कनकप्रभायै नमः ।
५१८ ॐ जितचन्द्रायै नमः ।
५१९ ॐ जितमृगायै नमः ।
५२० ॐ जितासिंहायै नमः ।
५२१ ॐ जितद्विपायै नमः ।
५२२ ॐ जितरम्भायै नमः ।
५२३ ॐ जितपिकायै नमः ।
५२४ ॐ गोविन्दहृदयोद्भवायै नमः ।
५२५ ॐ जितबिम्बायै नमः ।
५२६ ॐ जितशुकायै नमः ।
५२७ ॐ जितपद्मायै नमः ।
५२८ ॐ कुमारिकायै नमः ।
५२९ ॐ श्रीकृष्णाकर्षणायै नमः ।
५३० ॐ देव्यै नमः ।
५३१ ॐ नित्यं युग्मस्वरूपिण्यै नमः ।
५३२ ॐ नित्यं विहारिण्यै नमः ।
५३३ ॐ कान्तायै नमः ।
५३४ ॐ रसिकायै नमः ।
५३५ ॐ कृष्णवल्लभायै नमः ।
५३६ ॐ आमोदिन्यै नमः ।
५३७ ॐ मोदवत्यै नमः ।
५३८ ॐ नन्दनन्दनभूषितायै नमः ।
५३९ ॐ दिव्याम्बरायै नमः ।
५४० ॐ दिव्यहारायै नमः ।
५४१ ॐ मुक्तामणिविभूषितायै नमः ।
५४२ ॐ कुञ्जप्रियायै नमः ।
५४३ ॐ कुञ्जवासायै नमः ।
५४४ ॐ कुञ्जनायकनायिकायै नमः ।
५४५ ॐ चारुरूपायै नमः ।
५४६ ॐ चारुवक्त्रायै नमः ।
५४७ ॐ चारुहेमाङ्गदायै नमः ।
५४८ ॐ शुभायै नमः ।
५४९ ॐ श्रीकृष्णवेणुसङ्गीतायै नमः ।
५५० ॐ मुरलीहारिण्यै नमः ।
५५१ ॐ शिवायै नमः ।
५५२ ॐ भद्रायै नमः ।
५५३ ॐ भगवत्यै नमः ।
५५४ ॐ शान्तायै नमः ।
५५५ ॐ कुमुदायै नमः ।
५५६ ॐ सुन्दर्यै नमः ।
५५७ ॐ प्रियायै नमः ।
५५८ॐ कृष्णक्रीडायै नमः ।
५५९ ॐ कृष्णरत्यै नमः ।
५६० ॐ श्रीकृष्णसहचारिण्यै नमः ।
५६१ ॐ वंशीवटप्रियस्थानायै नमः ।
५६२ ॐ युग्मायुग्मस्वरूपिण्यै नमः ।
५६३ ॐ भाण्डीरवासिन्यै नमः ।
५६४ ॐ शुभ्रायै नमः ।
५६५ ॐ गोपीनाथप्रियायै नमः ।
५६६ ॐ सुख्यै नमः ।
५६७ ॐ श्रुतिनिःश्वसितायै नमः ।
५६८ ॐ दिव्यायै नमः ।
५६९ ॐ गोविन्दरसदायिन्यै नमः ।
५७० ॐ श्रीकृष्णप्रार्थन्यै नमः ।
५७१ ॐ ईशानायै नमः ।
५७२ ॐ महानन्दप्रदायिन्यै नमः ।
५७३ ॐ वैकुण्ठजनसंसेव्यायै नमः ।
५७४ ॐ कोटिलक्ष्मीसुखावहायै नमः ।
५७५ ॐ कोटिकन्दर्पलावण्यायै नमः ।
५७६ ॐ रतिकोटिरतिप्रदायै नमः ।
५७७ ॐ भक्तिग्राह्यायै नमः ।
५७८ ॐ भक्तिरूपायै नमः ।
५७९ ॐ लावण्यसरस्यै नमः ।
५८० ॐ उमायै नमः ।
५८१ ॐ ब्रह्मरुद्रादिसंराध्यायै नमः ।
५८२ ॐ नित्यं कौतूहलान्वितायै नमः ।
५८३ ॐ नित्यलीलायै नमः ।
५८४ ॐ नित्यकामायै नमः ।
५८५ ॐ नित्यश्रृङ्गारभूषितायै नमः ।
५८६ ॐ नित्यवृन्दावनरसायै नमः ।
५८७ ॐ नन्दनन्दनसंयुतायै नमः ।
५८८ ॐ गोपिकामण्डलीयुक्तायै नमः ।
५८९ ॐ नित्यं गोपालसङ्गतायै नमः ।
५९० ॐ गोरसक्षेपण्यै नमः ।
५९१ ॐ शूरायै नमः ।
५९२ ॐ सानन्दायै नमः ।
५९३ ॐ आनन्ददायिन्यै नमः ।
५९४ ॐ महालीलायै नमः ।
५९५ ॐ प्रकृष्टायै नमः ।
५९६ ॐ नागर्यै नमः ।
५९७ ॐ नगचारिण्यै नमः ।
५९८ ॐ नित्यमाघूर्णितायै नमः ।
५९९ ॐ पूर्णायै नमः ।
६०० ॐ कस्तूरीतिलकान्वितायै नमः ।
६०१ ॐ पद्मायै नमः ।
६०२ ॐ श्यामायै नमः ।
६०३ ॐ मृगाक्ष्यै नमः ।
६०४ ॐ सिद्धिरूपायै नमः ।
६०५ ॐ रसावहायै नमः ।
६०६ ॐ कोटिचन्द्राननायै नमः ।
६०७ ॐ गौर्यै नमः ।
६०८ ॐ कोटिकोकिलसुस्वरायै नमः ।
६०९ ॐ शीलसौन्दर्यनिलयायै नमः ।
६१० ॐ नन्दनन्दनलालितायै नमः ।
६११ ॐ अशोकवनसंवासायै नमः ।
६१२ ॐ भाण्डीरवनसङ्गतायै नमः ।
६१३ ॐ कल्पद्रुमतलाविष्टायै नमः ।
६१४ ॐ कृष्णायै नमः ।
६१५ ॐ विश्‍वस्यै नमः ।
६१६ ॐ हरिप्रियायै नमः ।
६१७ ॐ अजागम्यायै नमः ।
६१८ ॐ भवागम्यायै नमः ।
६१९ ॐ गोवर्धनकृतालयायै नमः ।
६२० ॐ यमुनातीरनिलयायै नमः ।
६२१ ॐ शश्वद्नोविन्दजल्पिन्यै नमः ।
६२२ ॐ शश्वन्मावत्यै नमः ।
६२३ ॐ स्निग्धायै नमः ।
६२४ ॐ श्रीकृष्णपरिवन्दितायै नमः ।
६२५ ॐ कृष्णस्तुतायै नमः ।
६२६ ॐ कृष्णवृतायै नमः ।
६२७ ॐ श्रीकृष्णहृदयालयायै नमः ।
६२८ ॐ देवद्रुमफलायै नमः ।
६२९ ॐ सेव्यायै नमः ।
६३० ॐ वृन्दावनरसालयायै नमः ।
६३१ ॐ कोटितीर्थमय्यै नमः ।
६३२ ॐ सत्यायै नमः ।
६३३ ॐ कोटितीर्थफलप्रदायै नमः ।
६३४ ॐ कोटियोगसुदुष्प्राप्यायै नमः ।
६३५ ॐ कोटियज्ञदुराश्रयायै नमः ।
६३६ ॐ मनसायै नमः ।
६३७ ॐ शशिलेखायै नमः ।
६३८ ॐ श्रीकोटिसुभगायै नमः ।
६३९ ॐ अनघायै नमः ।
६४० ॐ कोटिमुक्तसुखायै नमः ।
६४१ ॐ सौम्यायै नमः ।
६४२ ॐ लक्ष्मीकोटिविलासिन्यै नमः ।
६४३ ॐ तिलोत्तमायै नमः ।
६४४ ॐ त्रिकालस्थायै नमः ।
६४५ ॐ त्रिकालज्ञायै नमः ।
६४६ ॐ अधीश्वर्य नमः ।
६४७ ॐ त्रिवेदज्ञायै नमः ।
६४८ ॐ त्रिलोकज्ञायै नमः ।
६४९ ॐ तुरीयान्तनिवासिन्यै नमः ।
६५० ॐ दुर्गाराध्यायै नमः ।
६५१ ॐ रमाराध्यायै नमः ।
६५२ ॐ विश्वाराध्यायै नमः ।
६५३ ॐ चिदात्मिकायै नमः ।
६५४ ॐ देवाराध्यायै नमः ।
६५५ ॐ पराराध्यायै नमः ।
६५६ ॐ ब्रह्माराध्यायै नमः ।
६५७ ॐ परात्मिकायै नमः ।
६५८ ॐ शिवाराध्यायै नमः ।
६५९ ॐ प्रेमसाध्यायै नमः ।
६६० ॐ भक्ताराध्यायै नमः ।
६६१ ॐ रसात्मिकायै नमः ।
६६२ ॐ कृष्णप्राणार्पिण्यै नमः ।
६६३ ॐ भामायै नमः ।
६६४ ॐ शुद्धप्रेमविलासिन्यै नमः ।
६६५ ॐ कृष्णाराध्यायै नमः ।
६६६ ॐ भक्तिसाध्यायै नमः ।
६६७ ॐ भक्तवृन्दनिषेवितायै नमः ।
६६८ ॐ विश्वाधारायै नमः ।
६६९ ॐ कृपाधारायै नमः ।
६७० ॐ जीवाधारायै नमः ।
६७१ ॐ अतिनायिकायै नमः ।
६७२ ॐ शुद्धप्रेममय्यै नमः ।
६७३ ॐ लज्जायै नमः ।
६७४ ॐ नित्यसिद्धायै नमः ।
६७५ ॐ शिरोमण्यै नमः ।
६७६ ॐ दिव्यरूपायै नमः ।
६७७ ॐ दिव्यभोगायै नमः ।
६७८ ॐ दिव्यवेषायै नमः ।
६७९ ॐ मुदान्वितायै नमः ।
६८० ॐ दिव्याङ्गनावृन्दसारायै नमः ।
६८१ ॐ नित्यनूतनयौवनायै नमः ।
६८२ ॐ परब्रह्मावृतायै नमः ।
६८३ ॐ ध्येयायै नमः ।
६८४ ॐ महारूपायै नमः ।
६८५ ॐ महोज्ज्वलायै नमः ।
६८६ ॐ कोटिसूर्यप्रभायै नमः ।
६८७ ॐ कोटिचन्द्रबिम्बाधिकच्छव्यै नमः ।
६८८ ॐ कोमलामृतवागाद्यायै नमः ।
६८९ ॐ वेदाद्यायै नमः ।
६९० ॐ वेददुर्लभायै नमः ।
६९१ ॐ कृष्णासक्तायै नमः ।
६९२ ॐ कृष्णभक्तायै नमः ।
६९३ ॐ चन्द्रावलिनिषेवितायै नमः ।
६९४ ॐ कलाषोडशसम्पूर्णायै नमः ।
६९५ ॐ कृष्णदेहार्धधारिण्यै नमः ।
६९६ ॐ कृष्णबुद्ध्यै नमः ।
६९७ ॐ कृष्णसारायै नमः ।
६९८ ॐ कृष्णरूपविहारिण्यै नमः ।
६९९ ॐ कृष्णकान्तायै नमः ।
७०० ॐ कृष्णधनायै नमः ।
७०१ ॐ कृष्णमोहनकारिण्यै नमः ।
७०२ ॐ कृष्णदृष्ट्यै नमः ।
७०३ ॐ कृष्णगोत्र्यै नमः ।
७०४ ॐ कृष्णदेव्यै नमः ।
७०५ ॐ कुलोद्वहायै नमः ।
७०६ ॐ सर्वभूतस्थितावात्मायै नमः ।
७०७ ॐ सर्वलोकनमस्कृतायै नमः ।
७०८ ॐ कृष्णदात्र्यै नमः ।
७०९ ॐ प्रेमधात्र्यै नमः ।
७१० ॐ स्वर्णगात्र्यै नमः ।
७११ ॐ मनोरमायै नमः ।
७१२ ॐ नगधात्र्यै नमः ।
७१३ ॐ यशोदात्र्यै नमः ।
७१४ ॐ महादेव्यै नमः ।
७१५ ॐ शुभङ्कर्यै नमः ।
७१६ ॐ श्रीशेषदेवजनन्यै नमः ।
७१७ ॐ अवतारगणप्रस्वै नमः ।
७१८ ॐ उत्पलाङ्कायै नमः ।
७१९ ॐ अरविन्दाङ्कायै नमः ।
७२० ॐ प्रासादाङ्कायै नमः ।
७२१ ॐ अद्वितीयकायै नमः ।
७२२ ॐ रथाङ्कायै नमः ।
७२३ ॐ कुञ्जराङ्कायै नमः ।
७२४ ॐ कुण्डलाङ्कपदस्थितायै नमः ।
७२५ ॐ छत्राङ्कायै नमः ।
७२६ ॐ विद्युदङ्कायै नमः ।
७२७ ॐ पुष्पमालाङ्कितायै नमः ।
७२८ ॐ दण्डाङ्कायै नमः ।
७२९ ॐ मुकुटाङ्कायै नमः ।
७३० ॐ पूर्णचन्द्रायै नमः ।
७३१ ॐ शुकाङ्कितायै नमः ।
७३२ ॐ कृष्णान्नाहारपाकायै नमः ।
७३३ ॐ वृन्दाकुञ्जविहारिण्यै नमः ।
७३४ ॐ कृष्णप्रबोधनकर्यै नमः ।
७३५ ॐ कृष्णशेषान्नभोजिन्यै नमः ।
७३६ ॐ पद्मकेसरमध्यस्थायै नमः ।
७३७ ॐ सङ्गीतागमवेदिन्यै नमः ।
७३८ ॐ कोटिकल्पान्तभ्रूभङ्गायै नमः ।
७३९ ॐ अप्राप्तप्रलयायै नमः ।
७४० ॐ अच्युतायै नमः ।
७४१ ॐ सर्वसत्त्वनिधये नमः ।
७४२ ॐ पद्मशङ्खादिनिधिसेवितायै नमः ।
७४३ ॐ अणिमादिगुणैश्वर्यायै नमः ।
७४४ ॐ देववृन्दविमोहिन्यै नमः ।
७४५ ॐ सर्वानन्दप्रदायै नमः ।
७४६ ॐ सर्वस्यै नमः ।
७४७ ॐ सुवर्णलतिकाकृत्यै नमः ।
७४८ ॐ कृष्णाभिसारसंकेतायै नमः ।
७४९ ॐ मालिन्यै नमः ।
७५० ॐ नृत्यपण्डितायै नमः ।
७५१ ॐ गोपीसिन्धुसकाशाह्वायै नमः ।
७५२ ॐ गोपमण्डपशोभिन्यै नमः ।
७५३ ॐ श्रीकृष्णप्रीतिदायै नमः ।
७५४ ॐ भीतायै नमः ।
७५५ ॐ प्रत्यङ्गपुलकाञ्चितायै नमः ।
७५६ ॐ श्रीकृष्णालिङ्गनरतायै नमः ।
७५७ ॐ गोविन्दविरहाक्षमायै नमः ।
७५८ ॐ अनन्तगुणसम्पन्नायै नमः ।
७५९ ॐ कृष्णकीर्तनलालसायै नमः ।
७६० ॐ बीजत्रयमयीमूर्त्यै नमः ।
७६१ ॐ कृष्णानुग्रहवाञ्छितायै नमः ।
७६२ ॐ विमलादिनिषेव्यायै नमः ।
७६३ ॐ ललिताद्यर्चितायै नमः ।
७६४ ॐ सत्यै नमः ।
७६५ ॐ पद्मवृन्दस्थितायै नमः ।
७६६ ॐ हृष्टायै नमः ।
७६७ ॐ त्रिपुरापरिसेवितायै नमः ।
७६८ ॐ वृन्तावत्यर्चितायै नमः ।
७६९ ॐ श्रद्धायै नमः ।
७७० ॐ दुर्ज्ञेयायै नमः ।
७७१ ॐ भक्तवल्लभायै नमः ।
७७२ ॐ दुर्लभायै नमः ।
७७३ ॐ सान्द्रसौख्यात्मायै नमः ।
७७४ ॐ श्रेयोहेतवे नमः ।
७७५ ॐ सुभोगदायै नमः ।
७७६ ॐ सारङ्गायै नमः ।
७७७ ॐ शारदायै नमः ।
७७८ ॐ बोधायै नमः ।
७७९ ॐ सद्‍वृन्दावनचारिण्यै नमः ।
७८० ॐ ब्रह्मानन्दायै नमः ।
७८१ ॐ चिदानन्दायै नमः ।
७८२ ॐ ध्यानानन्दायै नमः ।
७८३ ॐ अर्धमात्रिकायै नमः ।
७८४ ॐ गन्धर्वायै नमः ।
७८५ ॐ सुरतज्ञायै नमः ।
७८६ ॐ गोविन्दप्राणसङ्गमायै नमः ।
७८७ ॐ कृष्णाङ्गभूषणायै नमः ।
७८८ ॐ रत्नभूषणायै नमः ।
७८९ ॐ स्वर्णभूषितायै नमः ।
७९० ॐ श्रीकृष्णहृदयावासायै नमः ।
७९१ ॐ मुक्ताकनकनासिकायै नमः ।
७९२ ॐ सद्रत्नकङ्कणयुतायै नमः ।
७९३ ॐ श्रीमन्नीलगिरिस्थितायै नमः ।
७९४ ॐ स्वर्णनूपुरसम्पन्नायै नमः ।
७९५ ॐ स्वर्णकिङ्किणिमण्डितायै नमः ।
७९६ ॐ अशेषरासकुतुकायै नमः ।
७९७ ॐ रम्भोर्वै नमः ।
७९८ ॐ तनुमध्यमायै नमः ।
७९९ ॐ पराकृत्यै नमः ।
८०० ॐ परानन्दायै नमः ।
८०१ ॐ परस्वर्गविहारिण्यै नमः ।
८०२ ॐ प्रसूनकबर्यै नमः ।
८०३ ॐ चित्रायै नमः ।
८०४ ॐ महासिन्दूरसुन्दर्यै नमः ।
८०५ ॐ कैशोरवयसायै नमः ।
८०६ ॐ बालायै नमः ।
८०७ ॐ प्रमदाकुलशेखरायै नमः ।
८०८ ॐ कृष्णाधरसुधास्वादायै नमः ।
८०९ ॐ श्यामप्रेमविनोदिन्यै नमः ।
८१० ॐ शिखिपिच्छलसच्चूडायै नमः ।
८११ ॐ स्वर्णचम्पकभूषितायै नमः ।
८१२ ॐ कुंकुमालक्तकस्तूरीमण्डितायै नमः ।
८१३ ॐ अपराजितायै नमः ।
८१४ ॐ हेमहारान्वितायै नमः ।
८१५ ॐ पुष्पहाराढ्यायै नमः ।
८१६ ॐ रसवत्यै नमः ।
८१७ ॐ माधुर्यमधुरायै नमः ।
८१८ ॐ पद्मायै नमः ।
८१९ ॐ पद्महस्तायै नमः ।
८२० ॐ सुविश्रुतायै नमः ।
८२१ ॐ भ्रूभङ्गाभङ्गकोदण्डकटाक्षशरसंधिन्यै नमः ।
८२२ ॐ शेषदेवायै नमः ।
८२३ ॐ शिरस्थायै नमः ।
८२४ ॐ नित्यस्थलविहारिण्यै नमः ।
८२५ ॐ कारुण्यजलमध्यस्थायै नमः ।
८२६ ॐ नित्यमत्तायै नमः ।
८२७ ॐ अधिरोहिण्यै नमः ।
८२८ ॐ अष्टभाववत्यै नमः ।
८२९ ॐ अष्टनायिकायै नमः ।
८३० ॐ लक्षणान्वितायै नमः ।
८३१ ॐ सुनीतिज्ञायै नमः ।
८३२ ॐ श्रुतिज्ञायै नमः ।
८३३ ॐ सर्वज्ञायै नमः ।
८३४ ॐ दुःखहारिण्यै नमः ।
८३५ ॐ रजोगुणेश्वर्यै नमः ।
८३६ ॐ शरच्चन्द्रनिभाननायै नमः ।
८३७ ॐ केतकीकुसुमाभासायै नमः ।
८३८ ॐ सदा सिन्धुवनस्थितायै नमः ।
८३९ ॐ हेमपुष्पाधिककरायै नमः ।
८४० ॐ पञ्चशक्तिमय्यै नमः ।
८४१ ॐ हितायै नमः ।
८४२ ॐ स्तनकुम्भ्यै नमः ।
८४३ ॐ नराढ्यायै नमः ।
८४४ ॐ क्षीणापुण्यायै नमः ।
८४५ ॐ यशस्विन्यै नमः ।
८४६ ॐ वैराजसूर्यजनन्यै नमः ।
८४७ ॐ श्रीशायै नमः ।
८४८ ॐ भुवनमोहिन्यै नमः ।
८४९ ॐ महाशोभायै नमः ।
८५० ॐ महामायायै नमः ।
८५१ ॐ महकान्त्यै नमः ।
८५२ ॐ महास्मृत्यै नमः ।
८५३ ॐ महामोहायै नमः ।
८५४ ॐ महाविद्यायै नमः ।
८५५ ॐ महाकीर्त्यै नमः ।
८५६ ॐ महारत्यै नमः ।
८५७ ॐ महाधैर्यायै नमः ।
८५८ ॐ महावीर्यायै नमः ।
८५९ ॐ महाशक्त्यै नमः ।
८६० ॐ महाद्युत्यै नमः ।
८६१ ॐ महागौर्यै नमः ।
८६२ ॐ महासम्पदे नमः ।
८६३ ॐ महाभोगविलासिन्यै नमः ।
८६४ ॐ समयायै नमः ।
८६५ ॐ भक्तिदायै नमः ।
८६६ ॐ अशोकायै नमः ।
८६७ ॐ वात्सल्यरसदायिन्यै नमः ।
८६८ ॐ सुहद्भक्तिप्रदायै नमः ।
८६९ ॐ स्वच्छायै नमः ।
८७० ॐ माधुर्यरसवर्षिण्यै नमः ।
८७१ ॐ भावभक्तिप्रदायै नमः ।
८७२ ॐ शुद्धप्रेमभक्तिविधायिन्यै नमः ।
८७३ ॐ गोपरामायै नमः ।
८७४ ॐ अभिरामायै नमः ।
८७५ ॐ क्रीडारामायै नमः ।
८७६ ॐ परेश्वर्यै नमः ।
८७७ ॐ नित्यरामायै नमः ।
८७८ ॐ आत्मरामायै नमः ।
८७९ ॐ कृष्णरामायै नमः ।
८८० ॐ रमेश्वर्यै नमः ।
८८१ ॐ एकानेकजगद्‍व्याप्तायै नमः ।
८८२ ॐ विश्वलीलाप्रकाशिन्यै नमः ।
८८३ ॐ सरस्वतीशायै नमः ।
८८४ ॐ दुर्गेशायै नमः ।
८८५ ॐ जगदीशायै नमः ।
८८६ ॐ जगद्विध्यै नमः ।
८८७ ॐ विष्णुवंशनिवासायै नमः ।
८८८ ॐ विष्णुवंशसमुद्भवायै नमः ।
८८९ ॐ विष्णुवंशस्तुतायै नमः ।
८९० ॐ कर्त्र्यै नमः ।
८९१ ॐ सदा विष्णुवंशावन्यै नमः ।
८९२ ॐ आरामस्थायै नमः ।
८९३ ॐ वनस्थायै नमः ।
८९४ ॐ सूर्यपुत्र्यवगाहिन्यै नमः ।
८९५ ॐ प्रीतिस्थायै नमः ।
८९६ ॐ नित्यतन्त्रस्थायै नमः ।
८९७ ॐ गोलोकस्थायै नमः ।
८९८ ॐ विभूतिदायै नमः ।
८९९ ॐ स्वानुभूतिस्थितायै नमः ।
९०० ॐ व्यक्तायै नमः ।
९०१ ॐ सर्वलोकनिवासिन्यै नमः ।
९०२ ॐ अमृतायै नमः ।
९०३ ॐ अद्भुतायै नमः ।
९०४ ॐ श्रीमन्नारायणसमीडितायै नमः ।
९०५ ॐ अक्षरायै नमः ।
९०६ ॐ कूटस्थायै नमः ।
९०७ ॐ महापुरुषसम्भवायै नमः ।
९०८ ॐ औदार्यभावसाध्यायै नमः ।
९०९ ॐ स्थूलसूक्ष्मातिरूपिण्यै नमः ।
९१० ॐ शिरीषपुष्पमृदुलायै नमः ।
९११ ॐ गाङ्गेयमुकुरप्रभायै नमः ।
९१२ ॐ नीलोत्पलजिताक्ष्यै नमः ।
९१३ ॐ सद्रत्नकबरान्वितायै नमः ।
९१४ ॐ प्रेमपर्यङ्कनिलयायै नमः ।
९१५ ॐ तेजोमण्डलमध्यगायै नमः ।
९१६ ॐ कृष्णाङ्गगोपनाभेदायै नमः ।
९१७ ॐ लीलावरणनायिकायै नमः ।
९१८ ॐ सुधासिन्धुसमुल्लासायै नमः ।
९१९ ॐ अमृतास्यन्दविधायिन्यै नमः ।
९२० ॐ कृष्णचित्तायै नमः ।
९२१ ॐ रासचित्तायै नमः ।
९२२ ॐ प्रेमचित्तायै नमः ।
९२३ ॐ हरिप्रियायै नमः ।
९२४ ॐ अचिन्तनगुणग्रामायै नमः ।
९२५ ॐ कृष्णलीलायै नमः ।
९२६ ॐ मलापहायै नमः ।
९२७ ॐ राससिन्धुशशाङ्कायै नमः ।
९२८ ॐ रासमण्डलमण्डिन्यै नमः ।
९२९ ॐ नतव्रतायै नमः ।
९३० ॐ श्रीहरीच्छासुमूर्त्यै नमः ।
९३१ ॐ सुरवन्दितायै नमः ।
९३२ ॐ गोपीचूडामण्यै नमः ।
९३३ ॐ गोपीगणेड्यायै नमः ।
९३४ ॐ विरजाधिकायै नमः ।
९३५ ॐ गोपप्रेष्ठायै नमः ।
९३६ ॐ गोपकन्यायै नमः ।
९३७ ॐ गोपनार्यै नमः ।
९३८ ॐ सुगोपिकायै नमः ।
९३९ ॐ गोपधामायै नमः ।
९४० ॐ सुदामाम्बायै नमः ।
९४१ ॐ गोपाल्यै नमः ।
९४२ ॐ गोपमोहिन्यै नमः ।
९४३ ॐ गोपभूषायै नमः ।
९४४ ॐ कृष्णभूषायै नमः ।
९४५ ॐ श्रीवृन्दावनचन्द्रिकायै नमः ।
९४६ ॐ वीणादिघोषनिरतायै नमः ।
९४७ ॐ रासोत्सवविकासिन्यै नमः ।
९४८ ॐ कृष्णचेष्टापरिज्ञातायै नमः ।
९४९ ॐ कोटिकन्दर्पमोहिन्यै नमः ।
९५० ॐ श्रीकृष्णगुणगानाढ्यायै नमः ।
९५१ ॐ देवसुन्दरिमोहिन्यै नमः ।
९५२ ॐ कृष्णचन्द्रमनोज्ञायै नमः ।
९५३ ॐ कृष्णदेवसहोदर्यै नमः ।
९५४ ॐ कृष्णाभिलाषिण्यै नमः ।
९५५ ॐ कृष्णप्रेमानुग्रहवाञ्छिन्यै नमः ।
९५६ ॐ क्षेमायै नमः ।
९५७ ॐ मधुरालापायै नमः ।
९५८ ॐ भ्रुवोमायायै नमः ।
९५९ ॐ सुभद्रिकायै नमः ।
९६० ॐ प्रकृत्यै नमः ।
९६१ ॐ परमानन्दायै नमः ।
९६२ ॐ नीपद्रुमतलस्थितायै नमः ।
९६३ ॐ कृपाकटाक्षायै नमः ।
९६४ ॐ बिम्बोष्ठ्यै नमः ।
९६५ ॐ रम्भायै नमः ।
९६६ ॐ चारुनिताम्बिन्यै नमः ।
९६७ ॐ स्मरकेलिनिधानायै नमः ।
९६८ ॐ गण्डताटङ्कमण्डितायै नमः ।
९६९ ॐ हेमाद्रिकान्तिरुचिरायै नमः ।
९७० ॐ प्रेमाढ्यायै नमः ।
९७१ ॐ मदमन्थरायै नमः ।
९७२ ॐ कृष्णचिन्तायै नमः ।
९७३ ॐ प्रेमचिन्तायै नमः ।
९७४ ॐ रतिचिन्तायै नमः ।
९७५ ॐ कृष्णदायै नमः ।
९७६ ॐ रासचिन्तायै नमः ।
९७७ ॐ भावचिन्तायै नमः ।
९७८ ॐ शुद्धचिन्तायै नमः ।
९७९ ॐ महारसायै नमः ।
९८० ॐ कृष्णादृष्टित्रुटियुगायै नमः ।
९८१ ॐ दृष्टिपक्ष्मविनिन्दिन्यै नमः ।
९८२ ॐ कन्दर्पजनन्यै नमः ।
९८३ ॐ मुख्यायै नमः ।
९८४ ॐ वैकुण्ठगतिदायिन्यै नमः ।
९८५ ॐ रासभावायै नमः ।
९८६ ॐ प्रियाश्‍लिष्टायै नमः ।
९८७ ॐ प्रेष्ठायै नमः ।
९८८ ॐ प्रथमनायिकायै नमः ।
९८९ ॐ शुद्धायै नमः ।
९९० ॐ सुधादेहिन्यै नमः ।
९९१ ॐ श्रीरामायै नमः ।
९९२ ॐ रसमञ्जर्यै नमः ।
९९३ ॐ सुप्रभावायै नमः ।
९९४ ॐ शुभाचारायै नमः ।
९९५ ॐ स्वर्नदीनर्मदाम्बिकायै नमः ।
९९६ ॐ गोमतीचन्द्रभागेड्यायै नमः ।
९९७ ॐ सरयूताम्रपर्णिस्वै नमः ।
९९८ ॐ निष्कलङ्कचरित्रायै नमः ।
९९९ ॐ निर्गुणायै नमः ।
१००० ॐ निरञ्जनायै नमः ।॥ इति श्रीबृहन्नारदीयपुराणे श्रीराधाकृष्णसहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : July 14, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP