श्री सीता सहस्त्रनामावलिः - १ ॐ सीतायै नमः । २ ॐ उमा...


हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.
A sahasranamavali is a type of Hindu scripture in which a diety is referred to by 1000 or more different names.Many devout Hindus chant them every morning or evening.


१ ॐ सीतायै नमः ।
२ ॐ उमायै नमः ।
३ ॐ परमायै नमः ।
४ ॐ शक्त्यै नमः ।
५ ॐ अनन्तायै नमः ।
६ ॐ निष्कलायै नमः ।
७ ॐ अमलायै नमः ।
८ ॐ शान्तायै नमः ।
९ ॐ महेश्वर्यै नमः ।
१० ॐ नित्यायै नमः ।
११ ॐ शाश्वत्यै नमः ।
१२ ॐ परमाक्षरायै नमः ।
१३ ॐ अचिन्त्यायै नमः ।
१४ ॐ केवलायै नमः ।
१५ ॐ अनन्तायै नमः ।
१६ ॐ शिवात्मने नमः ।
१७ ॐ परमात्मिकायै नमः ।
१८ ॐ अनाद्यै नमः ।
१९ ॐ अव्ययायै नमः ।
२० ॐ शुद्धायै नमः ।
२१ ॐ देवात्मने नमः ।
२२ ॐ सर्वगोचरायै नमः ।
२३ ॐ एकानेकविभागस्थायै नमः ।
२४ ॐ मायातीतायै नमः ।
२५ ॐ सुनिर्मलायै नमः ।
२६ ॐ महामाहेश्वर्यै नमः ।
२७ ॐ शक्तायै नमः ।
२८ ॐ महादेव्यै नमः ।
२९ ॐ निरञ्जनायै नमः ।
३० ॐ काष्ठायै नमः ।
३१ ॐ सर्वान्तरस्थायै नमः ।
३२ ॐ चिच्छक्त्यै नमः ।
३३ ॐ अतिलालसायै नमः ।
३४ ॐ जानक्यै नमः ।
३५ ॐ मिथिलानन्दायै नमः ।
३६ ॐ राक्षसान्तविधायिन्यै नमः ।
३७ ॐ रावणान्तकर्यै नमः ।
३८ ॐ रम्यायै नमः ।
३९ ॐ रामवक्षःस्थलाश्रयायै नमः ।
४० ॐ उमायै नमः ।
४१ ॐ सर्वात्मिकायै नमः ।
४२ ॐ विद्यायै नमः ।
४३ ॐ ज्योतीरूपायै नमः ।
४४ ॐ अयुताक्षर्यै नमः ।
४५ ॐ शान्त्यै नमः ।
४६ ॐ सर्वेषां प्रतिष्ठायै नमः ।
४७ ॐ निवृत्त्यै नमः ।
४८ ॐ अमृतप्रदायै नमः ।
४९ ॐ व्योममूर्त्यै नमः ।
५० ॐ व्योममय्यै नमः ।
५१ ॐ व्योमाधारायै नमः ।
५२ ॐ अच्युतायै नमः ।
५३ ॐ लतायै नमः ।
५४ ॐ अनादिनिधनायै नमः ।
५५ ॐ योषायै नमः ।
५६ ॐ कारणात्मायै नमः ।
५७ ॐ कलाकुलायै नमः ।
५८ ॐ नन्दप्रथमजायै नमः ।
५९ ॐ नाभ्यै नमः ।
६० ॐ अमृतस्यान्तसंश्रयायै नमः ।
६१ ॐ प्राणेश्वरप्रियायै नमः ।
६२ ॐ मात्रे नमः ।
६३ ॐ महामहिषवाहनायै नमः ।
६४ ॐ प्राणेश्वर्यै नमः ।
६५ ॐ प्राणरूपायै नमः ।
६६ ॐ प्रधानपुरुषेश्वर्यै नमः ।
६७ ॐ सर्वशक्त्यै नमः ।
६८ ॐ कलायै नमः ।
६९ ॐ काष्ठायै नमः ।
७० ॐ इन्दोर्ज्योत्स्नायै नमः ।
७१ ॐ महिमास्पदायै नमः ।
७२ ॐ सर्वकार्यनियन्त्र्यै नमः ।
७३ ॐ सर्वभूतेश्वरेश्वर्यै नमः ।
७४ ॐ अनाद्यै नमः ।
७५ ॐ अव्यक्तगुणायै नमः ।
७६ ॐ महानन्दायै नमः ।
७७ ॐ सनातन्यै नमः ।
७८ ॐ आकाशयोन्यै नमः ।
७९ ॐ योगस्थायै नमः ।
८० ॐ सर्वयोगेश्वरेश्वर्यै नमः ।
८१ ॐ शवासनायै नमः ।
८२ ॐ चितान्तःस्थायै नमः ।
८३ ॐ महेशवृषवाहनायै नमः ।
८४ ॐ बालिकायै नमः ।
८५ ॐ तरुण्यै नमः ।
८६ ॐ वृद्धायै नमः ।
८७ ॐ वृद्धमात्रे नमः ।
८८ ॐ जरातुरायै नमः ।
८९ ॐ महामायायै नमः ।
९० ॐ सुदुष्पूरायै नमः ।
९१ ॐ मूलप्रकृत्यै नमः ।
९२ ॐ ईश्वर्यै नमः ।
९३ ॐ संसारयोन्यै नमः ।
९४ ॐ सकलायै नमः ।
९५ ॐ सर्वशक्तिसमुद्भवायै नमः ।
९६ ॐ संसारसारायै नमः ।
९७ ॐ दुर्वारायै नमः ।
९८ ॐ दुर्निरीक्ष्यायै नमः ।
९९ ॐ दुरासदायै नमः ।
१०० ॐ प्राणशक्त्यै नमः ।
१०१ ॐ प्राणविद्यायै नमः ।
१०२ ॐ योगिन्यै नमः ।
१०३ ॐ परमायै नमः ।
१०४ ॐ महाविभूत्यै नमः ।
१०५ ॐ दुर्धर्षायै नमः ।
१०६ ॐ मूलप्रकृतिसम्भवायै नमः ।
१०७ ॐ अनाद्यन्तविभवायै नमः ।
१०८ ॐ परात्मने नमः ।
१०९ ॐ पुरुषाय नमः ।
११० ॐ बल्यै नमः ।
१११ ॐ सर्गस्थित्यन्तकरण्यै नमः ।
११२ ॐ सुदुर्वाच्यायै नमः ।
११३ ॐ दुरत्ययायै नमः ।
११४ ॐ शब्दयोन्यै नमः ।
११५ ॐ शब्दमय्यै नमः ।
११६ ॐ नादाख्यायै नमः ।
११७ ॐ नादविग्रहायै नमः ।
११८ ॐ प्रधानपुरुषातीतायै नमः ।
११९ ॐ प्रधानपुरुषात्मिकायै नमः ।
१२० ॐ पुराण्यै नमः ।
१२१ ॐ चिन्मय्यै नमः ।
१२२ ॐ पुंसामादये नमः ।
१२३ ॐ पुरुषरूपिण्यै नमः ।
१२४ ॐ भूतान्तरात्मने नमः ।
१२५ ॐ कूटस्थायै नमः ।
१२६ ॐ महापुरुषसंज्ञितायै नमः ।
१२७ ॐ जन्ममृत्युजरातीतायै नमः ।
१२८ ॐ सर्वशक्तिसमन्वितायै नमः ।
१२९ ॐ व्यापिन्यै नमः ।
१३० ॐ अनवच्छिन्नायै नमः ।
१३१ ॐ प्रधानायै नमः ।
१३२ ॐ सुप्रवेशिन्यै नमः ।
१३३ ॐ क्षेत्रज्ञायै नमः ।
१३४ ॐ शक्त्यै नमः ।
१३५ ॐ अव्यक्तलक्षणायै नमः ।
१३६ ॐ मलवर्जितायै नमः ।
१३७ ॐ अनादिमायासम्भिन्नायै नमः ।
१३८ ॐ त्रितत्त्वायै नमः ।
१३९ ॐ प्रकृत्यै नमः ।
१४० ॐ गुणायै नमः ।
१४१ ॐ महामायायै नमः ।
१४२ ॐ समुत्पन्नायै नमः ।
१४३ ॐ तामस्यै नमः ।
१४४ ॐ पौरुष्यै नमः ।
१४५ ॐ ध्रुवायै नमः ।
१४६ ॐ व्यक्ताव्यक्तात्मिकायै नमः ।
१४७ ॐ कृष्णरक्तशुक्लप्रसूतिकायै नमः ।
१४८ ॐ स्वकार्यायै नमः ।
१४९ ॐ कार्यजनन्यै नमः ।
१५० ॐ ब्रह्मास्यायै नमः ।
१५१ ॐ ब्रह्मसंश्रयायै नमः ।
१५२ ॐ व्यक्तायै नमः ।
१५३ ॐ प्रथमजायै नमः ।
१५४ ॐ ब्राह्मयै नमः ।
१५५ ॐ महत्यै नमः ।
१५६ ॐ ज्ञानरूपिण्यै नमः ।
१५७ ॐ वैराग्यैश्वर्यधर्मात्मायै नमः ।
१५८ ॐ ब्रह्ममूर्त्यै नमः ।
१५९ ॐ हृदिस्थितायै नमः ।
१६० ॐ जयदायै नमः ।
१६१ ॐ जित्वर्यै नमः ।
१६२ ॐ जैत्र्यै नमः ।
१६३ ॐ जयश्रियै नमः ।
१६४ ॐ जयशालिन्यै नमः ।
१६५ ॐ सुखदायै नमः ।
१६६ ॐ शुभदायै नमः ।
१६७ ॐ सत्यायै नमः ।
१६८ ॐ शुभायै नमः ।
१६९ ॐ संक्षोभकारिण्यै नमः ।
१७० ॐ अपां योन्यै नमः ।
१७१ ॐ स्वयम्भूत्यै नमः ।
१७२ ॐ मानस्यै नमः ।
१७३ ॐ तत्त्वसम्भवायै नमः ।
१७४ ॐ ईश्वराण्यै नमः ।
१७५ ॐ शर्वाण्यै नमः ।
१७६ ॐ शंकरार्धशरीरिण्यै नमः ।
१७७ ॐ भवान्यै नमः ।
१७८ ॐ रुद्राण्यै नमः ।
१७९ ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।
१८० ॐ अम्बिकायै नमः ।
१८१ ॐ माहेश्वर्यै नमः ।
१८२ ॐ समुप्तन्नायै नमः ।
१८३ ॐ भुक्तिमुक्तिफलप्रदायै नमः ।
१८४ ॐ सर्वेश्वर्यै नमः ।
१८५ ॐ सर्ववर्णायै नमः ।
१८६ ॐ नित्यायै नमः ।
१८७ ॐ मुदितमानसायै नमः ।
१८८ ॐ ब्रह्मोन्द्रोपेन्द्रनमितायै नमः ।
१८९ ॐ शंकरेच्छानुवर्तिन्यै नमः ।
१९० ॐ ईश्वरार्धासनगतायै नमः ।
१९१ ॐ रघूत्तमपतिव्रतायै नमः ।
१९२ ॐ सकृद्विभावितायै नमः ।
१९३ ॐ सर्वस्यै नमः ।
१९४ ॐ समुद्रपरिशोषिण्यै नमः ।
१९५ ॐ पार्वत्यै नमः ।
१९६ ॐ हिमवत्पुत्र्यै नमः ।
१९७ ॐ परमानन्ददायिन्यै नमः ।
१९८ ॐ गुणाढ्यायै नमः ।
१९९ ॐ योगदायै नमः ।
२०० ॐ योग्यायै नमः ।
२०१ ॐ ज्ञानमूर्तिविकासिन्यै नमः ।
२०२ ॐ सावित्र्यै नमः ।
२०३ ॐ कमलायै नमः ।
२०४ ॐ लक्ष्म्यै नमः ।
२०५ ॐ श्रियै नमः ।
२०६ ॐ अनन्तोरसिस्थितायै नमः ।
२०७ ॐ सरोजनिलयायै नमः ।
२०८ ॐ शुभ्रायै नमः ।
२०९ ॐ योगनिद्रायै नमः ।
२१० ॐ सुदर्शनायै नमः ।
२११ ॐ सरस्वत्यै नमः ।
२१२ ॐ सर्वविद्यायै नमः ।
२१३ ॐ जगज्ज्येष्ठायै नमः ।
२१४ ॐ सुमङ्गलायै नमः ।
२१५ ॐ वासव्यै नमः ।
२१६ ॐ वरदायै नमः ।
२१७ ॐ वाच्यायै नमः ।
२१८ ॐ कीर्त्यै नमः ।
२१९ ॐ सर्वार्थसाधिकायै नमः ।
२२० ॐ वागीश्वर्यै नमः ।
२२१ ॐ सर्वविद्यायै नमः ।
२२२ ॐ महाविद्यायै नमः ।
२२३ ॐ सुशोभनायै नमः ।
२२४ ॐ गुह्यविद्यायै नमः ।
२२५ ॐ आत्मविद्यायै नमः ।
२२६ ॐ सर्वविद्यायै नमः ।
२२७ ॐ आत्मभावितायै नमः ।
२२८ ॐ स्वाहायै नमः ।
२२९ ॐ विश्वम्भर्यै नमः ।
२३० ॐ सिद्धयै नमः ।
२३१ ॐ स्वधायै नमः ।
२३२ ॐ मेधायै नमः ।
२३३ ॐ धृत्यै नमः ।
२३४ ॐ श्रुत्यै नमः ।
२३५ ॐ नाभ्यै नमः ।
२३६ ॐ सुनाभ्यै नमः ।
२३७ ॐ सुकृत्यै नमः ।
२३८ ॐ माधव्यै नमः ।
२३९ ॐ नरवाहिन्यै नमः ।
२४० ॐ पूज्यायै नमः ।
२४१ ॐ विभावर्यै नमः ।
२४२ ॐ सौम्यायै नमः ।
२४३ ॐ भगिन्यै नमः ।
२४४ ॐ भोगदायिन्यै नमः ।
२४५ ॐ शोभायै नमः ।
२४६ ॐ वंशकर्यै नमः ।
२४७ ॐ लीलायै नमः ।
२४८ ॐ मानिन्यै नमः ।
२४९ ॐ परमेष्ठिन्यै नमः ।
२५० ॐ त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः ।
२५१ ॐ रम्यायै नमः ।
२५२ ॐ सुन्दर्यै नमः ।
२५३ ॐ कामचारिण्यै नमः ।
२५४ ॐ महानुभावमध्यस्थायै नमः ।
२५५ ॐ महामहिषमर्दिन्यै नमः ।
२५६ ॐ पद्ममालायै नमः ।
२५७ ॐ पापहरायै नमः ।
२५८ ॐ विचित्रमुकुटाननायै नमः ।
२५९ ॐ कान्तायै नमः ।
२६० ॐ चित्राम्बरधरायै नमः ।
२६१ ॐ दिव्याभरणभूषितायै नमः ।
२६२ ॐ हंसाख्यायै नमः ।
२६३ ॐ व्योमनिलयायै नमः ।
२६४ ॐ जनसृष्टिविवर्धिन्यै नमः ।
२६५ ॐ निर्यन्त्रायै नमः ।
२६६ ॐ मन्त्रवाहस्थायै नमः ।
२६७ ॐ नन्दिन्यै नमः ।
२६८ ॐ भद्रकालिकायै नमः ।
२६९ ॐ आदित्यवर्णायै नमः ।
२७० ॐ कौमार्यै नमः ।
२७१ ॐ मयूरववाहिन्यै नमः ।
२७२ ॐ वृषासनगतायै नमः ।
२७३ ॐ गौर्यै नमः ।
२७४ ॐ महाकाल्यै नमः ।
२७५ ॐ सुरार्चितायै नमः ।
२७६ ॐ अदित्यै नमः ।
२७७ ॐ नियतायै नमः ।
२७८ ॐ रौद्र्यै नमः ।
२७९ ॐ पद्मगर्भायै नमः ।
२८० ॐ विवाहनायै नमः ।
२८१ ॐ विरूपाक्ष्यै नमः ।
२८२ ॐ लेलिहानायै नमः ।
२८३ ॐ महासुरविनाशिन्यै नमः ।
२८४ ॐ महाफलायै नमः ।
२८५ ॐ अनवद्याङ्गयै नमः ।
२८६ ॐ कामपूरायै नमः ।
२८७ ॐ विभावर्यै नमः ।
२८८ ॐ विचित्ररत्नमुकुटायै नमः ।
२८९ ॐ प्रणतर्द्धिविवर्धिन्यै नमः ।
२९० ॐ कौशिक्यै नमः ।
२९१ ॐ कर्षिण्यै नमः ।
२९२ ॐ रात्र्यै नमः ।
२९३ ॐ त्रिदशार्तिविनाशिन्यै नमः ।
२९४ ॐ विरूपायै नमः ।
२९५ ॐ सुरूपायै नमः ।
२९६ ॐ भीमायै नमः ।
२९७ ॐ मोक्षप्रदायिन्यै नमः ।
२९८ ॐ भक्तार्तिनाशिन्यै नमः ।
२९९ ॐ भव्यायै नमः ।
३०० ॐ भवभावविनाशिन्यै नमः ।
३०१ ॐ निर्गुणायै नमः ।
३०२ ॐ नित्यविभवायै नमः ।
३०३ ॐ निःसारायै नमः ।
३०४ ॐ निरपत्रपायै नमः ।
३०५ ॐ यशस्विन्यै नमः ।
३०६ ॐ सामगत्यै नमः ।
३०७ ॐ भवाङ्गनिलयालयायै नमः ।
३०८ ॐ दीक्षायै नमः ।
३०९ ॐ विद्याधर्यै नमः ।
३१० ॐ दीप्तायै नमः ।
३११ ॐ महेन्द्रैविनिपातिन्यै नमः ।
३१२ ॐ सर्वातिशायिन्यै नमः ।
३१३ ॐ विद्यायै नमः ।
३१४ ॐ सर्वशक्तिप्रदायिन्यै नमः ।
३१५ ॐ सर्वेश्वरप्रियायै नमः ।
३१६ ॐ तार्क्ष्यै नमः ।
३१७ ॐ समुद्रान्तवासिन्यै नमः ।
३१८ ॐ अकलङ्कायै नमः ।
३१९ ॐ निराधारायै नमः ।
३२० ॐ नित्यसिद्धायै नमः ।
३२१ ॐ निरामयायै नमः ।
३२२ ॐ कामधेन्वै नमः ।
३२३ ॐ वेदगर्भायै नमः ।
३२४ ॐ धीमत्यै नमः ।
३२५ ॐ मोहनाशिन्यै नमः ।
३२६ ॐ निःसंकल्पायै नमः ।
३२७ ॐ निरातङ्कायै नमः ।
३२८ ॐ विनयायै नमः ।
३२९ ॐ विनयप्रदायै नमः ।
३३० ॐ ज्वालायै नमः ।
३३१ ॐ मालायै नमः ।
३३२ ॐ सहस्त्राढ्यायै नमः ।
३३३ ॐ देवदेव्यै नमः ।
३३४ ॐ मनोन्मन्यै नमः ।
३३५ ॐ उर्व्यै नमः ।
३३६ ॐ गुर्व्यै नमः ।
३३७ ॐ गुरुश्रेष्ठायै नमः ।
३३८ ॐ सुगुणायै नमः ।
३३९ ॐ षड्‌गुणात्मिकायै नमः ।
३४० ॐ महाभगवत्यै नमः ।
३४१ ॐ भव्यायै नमः ।
३४२ ॐ वसुदेवसमुद्भवायै नमः ।
३४३ ॐ महेन्द्रोपेन्द्रभगिन्यै नमः ।
३४४ ॐ भक्तिगम्यपरायणायै नमः ।
३४५ ॐ ज्ञानज्ञेयायै नमः ।
३४६ ॐ जरातीतायै नमः ।
३४७ ॐ वेदान्तविषयै नमः ।
३४८ॐ गत्यै नमः ।
३४९ ॐ दक्षिणायै नमः ।
३५० ॐ दहनायै नमः ।
३५१ ॐ वाह्यायै नमः ।
३५२ ॐ सर्वभूतनमस्कृतायै नमः ।
३५३ ॐ योगमायायै नमः ।
३५४ ॐ विभावज्ञायै नमः ।
३५५ ॐ महामोहायै नमः ।
३५६ ॐ महीयस्यै नमः ।
३५७ ॐ सत्यायै नमः ।
३५८ ॐ सर्वसमुद्भूत्यै नमः ।
३५९ ॐ ब्रह्मवृक्षाश्रयायै नमः ।
३६० ॐ मत्यै नमः ।
३६१ ॐ बीजांकुरसमुद्भूत्यै नमः ।
३६२ ॐ महाशक्त्यै नमः ।
३६३ ॐ महामत्यै नमः ।
३६४ ॐ ख्यात्यै नमः ।
३६५ ॐ प्रतिज्ञायै नमः ।
३६६ ॐ चित्संविते नमः ।
३६७ ॐ महायोगेन्द्रशायिन्यै नमः ।
३६८ ॐ विकृत्यै नमः ।
३६९ ॐ शांकर्यै नमः ।
३७० ॐ शास्त्र्यै नमः ।
३७१ ॐ यक्षगन्धर्वसेवितायै नमः ।
३७२ ॐ वैश्वानर्यै नमः ।
३७३ ॐ महाशालायै नमः ।
३७४ ॐ देवसेनायै नमः ।
३७५ ॐ गुहप्रियायै नमः ।
३७६ ॐ महारात्र्यै नमः ।
३७७ ॐ शिवानन्दायै नमः ।
३७८ ॐ शच्यै नमः ।
३७९ ॐ दुःस्वप्ननाशिन्यै नमः ।
३८० ॐ पूज्यायै नमः ।
३८१ ॐ अपूज्यायै नमः ।
३८२ ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।
३८३ ॐ दुर्विज्ञेयस्वरूपिण्यै नमः ।
३८४ ॐ गुहोम्बिकायै नमः ।
३८५ ॐ गुहोत्पत्त्यै नमः ।
३८६ ॐ महापीठायै नमः ।
३८७ ॐ मरुत्सुतायै नमः ।
३८८ ॐ हव्यवाहन्तरायै नमः ।
३८९ ॐ गार्ग्यै नमः ।
३९० ॐ हव्यवाहसमुद्भवायै नमः ।
३९१ ॐ जगद्योन्यै नमः ।
३९२ ॐ जगन्मात्रे नमः ।
३९३ ॐ जगन्मृत्यवे नमः ।
३९४ ॐ जराजिगायै नमः ।
३९५ ॐ बुद्धयै नमः ।
३९६ ॐ मात्रे नमः ।
३९७ ॐ बुद्धिमत्यै नमः ।
३९८ ॐ पुरुषान्तरवासिन्यै नमः ।
३९९ ॐ तपस्विन्यै नमः ।
४०० ॐ समाधिस्थायै नमः ।
४०१ ॐ त्रिनेत्रायै नमः ।
४०२ ॐ दिविसंस्थितायै नमः ।
४०३ ॐ सर्वेन्द्रियमनोमात्रे नमः ।
४०४ ॐ सर्वभूतहृदिस्थितायै नमः ।
४०५ ॐ संसारतारिण्यै नमः ।
४०६ ॐ विद्यायै नमः ।
४०७ ॐ ब्रह्मवादिमनोलयायै नमः ।
४०८ ॐ ब्रह्माण्यै नमः ।
४०९ ॐ बृहत्यै नमः ।
४१० ॐ ब्राह्ययै नमः ।
४११ ॐ ब्रह्मभूतायै नमः ।
४१२ ॐ भयावन्यै नमः ।
४१३ ॐ हिरण्यमय्यै नमः ।
४१४ ॐ महारात्र्यै नमः ।
४१५ ॐ संसारपरिवर्तिकायै नमः ।
४१६ ॐ सुमालिन्यै नमः ।
४१७ ॐ सुरूपायै नमः ।
४१८ ॐ तारिण्यै नमः ।
४१९ ॐ भाविन्यै नमः ।
४२० ॐ प्रभायै नमः ।
४२१ ॐ उन्मीलिन्यै नमः ।
४२२ ॐ सर्वसहायै नमः ।
४२३ ॐ सर्वप्रत्ययसाक्षिण्यै नमः ।
४२४ ॐ तपिन्यै नमः ।
४२५ ॐ तापिन्यै नमः ।
४२६ ॐ विश्वस्यै नमः ।
४२७ ॐ भोगदायै नमः ।
४२८ ॐ धारिण्यै नमः ।
४२९ ॐ धरायै नमः ।
४३० ॐ सुसौम्यायै नमः ।
४३१ ॐ चन्द्रवदनायै नमः ।
४३२ ॐ ताण्डवासक्तमानसायै नमः ।
४३३ ॐ सत्त्वशुद्धिकर्यै नमः ।
४३४ ॐ शुद्धयै नमः ।
४३५ ॐ मलत्रयविनाशिन्यै नमः ।
४३६ ॐ जगात्प्रियायै नमः ।
४३७ ॐ जगन्मूर्त्यै नमः ।
४३८ ॐ त्रिमूर्त्यै नमः ।
४३९ ॐ अमृताश्रयायै नमः ।
४४० ॐ निराश्रयायै नमः ।
४४१ ॐ निराहारायै नमः ।
४४२ ॐ निरङ्कुशरणोद्भवायै नमः ।
४४३ ॐ चक्रहस्तायै नमः ।
४४४ ॐ विचित्राङ्गयै नमः ।
४४५ ॐ स्त्रग्विण्यै नमः ।
४४६ ॐ पद्मधारिण्यै नमः ।
४४७ ॐ परापरविधानज्ञायै नमः ।
४४८ ॐ महापुरुषपूर्वजायै नमः ।
४४९ ॐ विद्येश्वरप्रियायै नमः ।
४५० ॐ विद्यायै नमः ।
४५१ ॐ विद्युज्जिह्वायै नमः ।
४५२ ॐ जितश्रमायै नमः ।
४५३ ॐ विद्यामय्यै नमः ।
४५४ ॐ सहस्त्राक्ष्यै नमः ।
४५५ ॐ सहस्त्रश्रवणात्मजायै नमः ।
४५६ ॐ सहस्त्ररश्मिपद्मस्थायै नमः ।
४५७ ॐ महेश्वरपदाश्रयायै नमः ।
४५८ ॐ ज्वालिन्यै नमः ।
४५९ ॐ सद्मना व्याप्तायै नमः ।
४६० ॐ तेजस्यै नमः ।
४६१ ॐ पद्मरोधिकायै नमः ।
४६२ ॐ महादेवाश्रयायै नमः ।
४६३ ॐ मान्यायै नमः ।
४६४ ॐ महादेवमनोरमायै नमः ।
४६५ ॐ व्योमलक्ष्म्यै नमः ।
४६६ ॐ सिंहरथायै नमः ।
४६७ ॐ चेकितान्यै नमः ।
४६८ ॐ अमितप्रभायै नमः ।
४६९ ॐ विश्वेश्वर्यै नमः ।
४७० ॐ विमानस्थायै नमः ।
४७१ ॐ विशोकायै नमः ।
४७२ ॐ शोकनाशिन्यै नमः ।
४७३ ॐ अनाहतायै नमः ।
४७४ ॐ कुण्डलिन्यै नमः ।
४७५ ॐ नलिन्यै नमः ।
४७६ ॐ पद्मवासिन्यै नमः ।
४७७ ॐ शतानन्दायै नमः ।
४७८ ॐ सतां कीर्त्यै नमः ।
४७९ ॐ सर्वभूताशयस्थितायै नमः ।
४८० ॐ वाग्देवतायै नमः ।
४८१ ॐ ब्रह्मकलायै नमः ।
४८२ ॐ कलातीतायै नमः ।
४८३ ॐ कलावत्यै नमः ।
४८४ ॐ ब्रह्मर्षये नमः ।
४८५ ॐ ब्रह्महृदयायै नमः ।
४८६ ॐ ब्रह्मविष्णुशिवप्रियायै नमः ।
४८७ ॐ व्योमशक्त्यै नमः ।
४८८ ॐ क्रियाशक्त्यै नमः ।
४८९ ॐ जनशक्त्यै नमः ।
४९० ॐ परागत्यै नमः ।
४९१ ॐ क्षोभिकायै नमः ।
४९२ ॐ रौद्रिकायै नमः ।
४९३ ॐ अभेद्यायै नमः ।
४९४ ॐ भेदाभेदविवर्जितायै नमः ।
४९५ ॐ अभिन्नायै नमः ।
४९६ ॐ भिन्नसंस्थानायै नमः ।
४९७ ॐ वंशिन्यै नमः ।
४९८ ॐ वंशहारिण्यै नमः ।
४९९ ॐ गुह्यशक्त्यै नमः ।
५०० ॐ गुणातीतायै नमः ।
५०१ ॐ सर्वदायै नमः ।
५०२ ॐ सर्वतोमुख्यै नमः ।
५०३ ॐ भगिन्यै नमः ।
५०४ ॐ भगवत्पत्‍न्यै नमः ।
५०५ ॐ सकलायै नमः ।
५०६ ॐ कालकारिण्यै नमः ।
५०७ ॐ सर्वविदे नमः ।
५०८ ॐ सर्वतोभद्रायै नमः ।
५०९ ॐ गुह्यायै नमः ।
५१० ॐ अतीतायै नमः ।
५११ ॐ गुहावल्यै नमः ।
५१२ ॐ प्रक्रियायै नमः ।
५१३ ॐ योगमात्रे नमः ।
५१४ ॐ गन्धायै नमः ।
५१५ ॐ विश्वेश्वेरश्वर्यै नमः ।
५१६ ॐ कपिलायै नमः ।
५१७ ॐ कपिलाकान्तायै नमः ।
५१८ ॐ कनकाभायै नमः ।
५१९ ॐ कलान्तरायै नमः ।
५२० ॐ पुण्यायै नमः ।
५२१ ॐ पुष्करिण्यै नमः ।
५२२ ॐ भोक्त्र्यै नमः ।
५२३ ॐ पुरंदरपुरःसरायै नमः ।
५२४ ॐ पोषण्यै नमः ।
५२५ ॐ परमैश्वर्यभूतिदायै नमः ।
५२६ ॐ भूतिभूषणायै नमः ।
५२७ ॐ पञ्चब्रह्मसमुत्पत्त्यै नमः ।
५२८ ॐ परमात्माऽऽत्मविग्रहायै नमः ।
५२९ ॐ नर्मोदयायै नमः ।
५३० ॐ भानुमत्यै नमः ।
५३१ ॐ योगिज्ञेयायै नमः ।
५३२ ॐ मनोजवायै नमः ।
५३३ ॐ बीजरूपायै नमः ।
५३४ ॐ रजोरूपायै नमः ।
५३५ ॐ वशिन्यै नमः ।
५३६ ॐ योगरूपिण्यै नमः ।
५३७ ॐ सुमन्त्रायै नमः ।
५३८ ॐ मन्त्रिण्यै नमः ।
५३९ ॐ पूर्णायै नमः ।
५४० ॐ ह्लादिन्यै नमः ।
५४१ ॐ क्लेशनाशिन्यै नमः ।
५४२ ॐ मनोहरायै नमः ।
५४३ ॐ मनोरक्ष्यै नमः ।
५४४ ॐ तापस्यै नमः ।
५४५ ॐ वेदरूपिण्यै नमः ।
५४६ ॐ वेदशक्त्यै नमः ।
५४७ ॐ वेदमात्रे नमः ।
५४८ ॐ वेदविद्याप्रकाशिन्यै नमः ।
५४९ ॐ योगेश्वरेश्वर्यै नमः ।
५५० ॐ मालायै नमः ।
५५१ ॐ महाशक्त्यै नमः ।
५५२ ॐ मनोमय्यै नमः ।
५५३ ॐ विश्वावस्थायै नमः ।
५५४ ॐ वीरमुक्त्यै नमः ।
५५५ ॐ विद्युन्मालायै नमः ।
५५६ ॐ विहायस्यै नमः ।
५५७ ॐ पीवार्यै नमः ।
५५८ ॐ सुरभ्यै नमः ।
५५९ ॐ वन्द्यायै नमः ।
५६० ॐ नन्दिन्यै नमः ।
५६१ ॐ नन्दवल्लभायै नमः ।
५६२ ॐ भारत्यै नमः ।
५६३ ॐ परमानन्दायै नमः ।
५६४ ॐ परापरविभेदिकायै नमः ।
५६५ ॐ सर्वप्रहरणोपेतायै नमः ।
५६६ ॐ काम्यायै नमः ।
५६७ ॐ कामेश्वरेश्वर्यै नमः ।
५६८ ॐ अचिन्त्यायै नमः ।
५६९ ॐ चिन्त्यमहिमायै नमः ।
५७० ॐ दुर्लेखायै नमः ।
५७१ ॐ कनकप्रभायै नमः ।
५७२ ॐ कूष्माण्ड्यै नमः ।
५७३ ॐ धनरत्नाढ्यायै नमः ।
५७४ ॐ सुगन्धायै नमः ।
५७५ ॐ गन्धदायिन्यै नमः ।
५७६ ॐ त्रिविक्रमपदोद्भूतायै नमः ।
५७७ ॐ धनुष्पाण्यै नमः ।
५७८ ॐ शिरोहयायै नमः ।
५७९ ॐ सुदुर्लभायै नमः ।
५८० ॐ धनाध्यक्षायै नमः ।
५८१ ॐ धन्यायै नमः ।
५८२ ॐ पिङ्गललोचनायै नमः ।
५८३ ॐ भ्रान्त्यै नमः ।
५८४ ॐ प्रभावत्यै नमः ।
५८५ ॐ दीप्त्यै नमः ।
५८६ ॐ पङ्कजायलोचनायै नमः ।
५८७ ॐ आद्यायै नमः ।
५८८ ॐ हृत्कमलोद्भूतायै नमः ।
५८९ ॐ परस्यै नमः ।
५९० ॐ मात्रे नमः ।
५९१ ॐ रणप्रियायै नमः ।
५९२ ॐ सत्क्रियायै नमः ।
५९३ ॐ गिरिजायै नमः ।
५९४ ॐ नित्यशुद्धायै नमः ।
५९५ ॐ पुष्पनिरन्तरायै नमः ।
५९६ ॐ दुर्गायै नमः ।
५९७ ॐ कात्यायन्यै नमः ।
५९८ ॐ चण्ड्यै नमः ।
५९९ ॐ चर्चिकायै नमः ।
६०० ॐ शान्तविग्रहायै नमः ।
६०१ ॐ हिरण्यवर्णायै नमः ।
६०२ ॐ रजन्यै नमः ।
६०३ ॐ जगन्मन्त्रप्रवर्तिकायै नमः ।
६०४ ॐ मन्दराद्रिनिवासायै नमः ।
६०५ ॐ शारदायै नमः ।
६०६ ॐ स्वर्णमालिन्यै नमः ।
६०७ ॐ रत्नमालायै नमः ।
६०८ ॐ रत्नगर्भायै नमः ।
६०९ ॐ पृथ्व्यै नमः ।
६१० ॐ विश्वप्रमाथिन्यै नमः ।
६११ ॐ पद्मासनायै नमः ।
६१२ ॐ पद्मनिभायै नमः ।
६१३ ॐ नित्यतुष्टायै नमः ।
६१४ ॐ अमृतोद्भवायै नमः ।
६१५ ॐ धुन्वत्यै नमः ।
६१६ ॐ दुष्प्रकम्पायै नमः ।
६१७ ॐ सूर्यमात्रे नमः ।
६१८ ॐ दृषद्वत्यै नमः ।
६१९ ॐ महेन्द्रभगिन्यै नमः ।
६२० ॐ मायायै नमः ।
६२१ ॐ वरेण्यायै नमः ।
६२२ ॐ वरदर्पितायै नमः ।
६२३ ॐ कल्याण्यै नमः ।
६२४ ॐ कमलायै नमः ।
६२५ ॐ रामायै नमः ।
६२६ ॐ पञ्चभूतवरप्रदायै नमः ।
६२७ ॐ वाच्यायै नमः ।
६२८ ॐ परेश्वर्यै नमः ।
६२९ ॐ नन्द्यायै नमः ।
६३० ॐ दुर्जयायै नमः ।
६३१ ॐ दुरतिक्रमायै नमः ।
६३२ ॐ कालरात्र्यै नमः ।
६३३ ॐ महावेगायै नमः ।
६३४ ॐ वीरभद्रहितप्रियायै नमः ।
६३५ ॐ भद्रकाल्यै नमः ।
६३६ ॐ जगन्मात्रे नमः ।
६३७ ॐ भक्तानां भद्रदायिन्यै नमः ।
६३८ ॐ करालायै नमः ।
६३९ ॐ पिङ्गलाकारायै नमः ।
६४० ॐ सामवेदायै नमः ।
६४१ ॐ महानदायै नमः ।
६४२ ॐ तपस्विन्यै नमः ।
६४३ ॐ यशोदायै नमः ।
६४४ ॐ यथाध्वपरिवर्तिन्यै नमः ।
६४५ ॐ शङ्खिन्यै नमः ।
६४६ ॐ पद्मिन्यै नमः ।
६४७ ॐ सांख्यायै नमः ।
६४८ ॐ सांख्ययोगप्रवर्तिकायै नमः ।
६४९ ॐ चैत्र्यै नमः ।
६५० ॐ संवत्सरायै नमः ।
६५१ ॐ रुद्रायै नमः ।
६५२ ॐ जगत्सम्पूरण्यै नमः ।
६५३ ॐ इन्द्रजायै नमः ।
६५४ ॐ शुम्भारये नमः ।
६५५ ॐ खेचर्यै नमः ।
६५६ ॐ खस्थायै नमः ।
६५७ ॐ कम्बुग्रीवायै नमः ।
६५८ ॐ कलिप्रियायै नमः ।
६५९ ॐ खरध्वजायै नमः ।
६६० ॐ खरारूढायै नमः ।
६६१ ॐ परार्ध्यायै नमः ।
६६२ ॐ परमालिन्यै नमः ।
६६३ ॐ ऐश्वर्यत्ननिलयायै नमः ।
६६४ ॐ विरक्तायै नमः ।
६६५ ॐ गरुडासनायै नमः ।
६६६ ॐ जयन्त्यै नमः ।
६६७ ॐ हृद्‌गुहायै नमः ।
६६८ ॐ रम्यायै नमः ।
६६९ ॐ सत्त्ववेगायै नमः ।
६७० ॐ गणाग्रण्यै नमः ।
६७१ ॐ संकल्पसिद्धायै नमः ।
६७२ ॐ साम्यस्थायै नमः ।
६७३ ॐ सर्वविज्ञानदायिन्यै नमः ।
६७४ ॐ कलिकल्मषहन्त्र्यै नमः ।
६७५ ॐ गुह्योपनिषदुत्तमायै नमः ।
६७६ ॐ नित्यदृष्ट्यै नमः ।
६७७ ॐ स्मृत्यै नमः ।
६७८ ॐ व्याप्त्यै नमः ।
६७९ ॐ पुष्ट्यै नमः ।
६८० ॐ तुष्ट्यै नमः ।
६८१ ॐ क्रियावत्यै नमः ।
६८२ ॐ विश्वस्यै नमः ।
६८३ ॐ अमरेश्वरेशानायै नमः ।
६८४ ॐ भुक्त्यै नमः ।
६८५ ॐ मुक्त्यै नमः ।
६८६ ॐ शिवायै नमः ।
६८७ ॐ अमृतायै नमः ।
६८८ ॐ लोहितायै नमः ।
६८९ ॐ सर्वमात्रे नमः ।
६९० ॐ भीषणायै नमः ।
६९१ ॐ वनमालिन्यै नमः ।
६९२ ॐ अनन्तशयनायै नमः ।
६९३ ॐ अनाद्यायै नमः ।
६९४ ॐ नरनारायणोद्भवायै नमः ।
६९५ ॐ नृसिंह्यै नमः ।
६९६ ॐ दैत्यमथिन्यै नमः ।
६९७ ॐ शङ्खचक्रगदाधरायै नमः ।
६९८ ॐ संकर्षणसमुत्पत्त्यै नमः ।
६९९ ॐ अम्बिकोपान्तसंश्रायायै नमः ।
७०० ॐ महाज्वालायै नमः ।
७०१ ॐ महामूर्त्यै नमः ।
७०२ ॐ सुमूर्त्यै नमः ।
७०३ ॐ सर्वकामदुहे नमः ।
७०४ ॐ सुप्रभायै नमः ।
७०५ ॐ सुतरां गौर्यै नमः ।
७०६ ॐ धर्मकामार्थमोक्षदायै नमः ।
७०७ ॐ भ्रूमध्यनिलयायै नमः ।
७०८ ॐ अपूर्वायै नमः ।
७०९ ॐ प्रधानपुरुषायै नमः ।
७१० ॐ बल्यै नमः ।
७११ ॐ महाविभूतिदायै नमः ।
७१२ ॐ मध्यायै नमः ।
७१३ ॐ सरोजनयनासनायै नमः ।
७१४ ॐ अष्टादशभुजायै नमः ।
७१५ ॐ नाट्यायै नमः ।
७१६ ॐ नीलोत्पलदलप्रभायै नमः ।
७१७ ॐ सर्वशक्त्या समारूढायै नमः ।
७१८ ॐ धर्माधर्मानुवर्जितायै नमः ।
७१९ ॐ वैराग्यज्ञाननिरतायै नमः ।
७२० ॐ निरालोकायै नमः ।
७२१ ॐ निरिन्द्रियायै नमः ।
७२२ ॐ विचित्रगहनायै नमः ।
७२३ ॐ धीरायै नमः ।
७२४ ॐ शाश्वतस्थानवासिन्यै नमः ।
७२५ ॐ स्थानेश्वर्यै नमः ।
७२६ ॐ निरानन्दायै नमः ।
७२७ ॐ त्रिशूलवरधारिण्यै नमः ।
७२८ ॐ अशेषदेवतामूर्त्यै नमः ।
७२९ ॐ देवतायै नमः ।
७३० ॐ परदेवतायै नमः ।
७३१ ॐ गणात्मिकायै नमः ।
७३२ ॐ गिरेः पुत्र्यै नमः ।
७३३ ॐ निशुम्भविनिपातिन्यै नमः ।
७३४ ॐ अवर्णायै नमः ।
७३५ ॐ वर्णरहितायै नमः ।
७३६ ॐ निर्वर्णायै नमः ।
७३७ ॐ बीजसम्भवायै नमः ।
७३८ ॐ अनन्तवर्णायै नमः ।
७३९ ॐ अनन्यस्थायै नमः ।
७४० ॐ शंकर्यै नमः ।
७४१ ॐ शान्तमानसायै नमः ।
७४२ ॐ अगोत्रायै नमः ।
७४३ ॐ गोमत्यै नमः ।
७४४ ॐ गोप्त्र्यै नमः ।
७४५ ॐ गुह्यरूपायै नमः ।
७४६ ॐ गुणान्तरायै नमः ।
७४७ ॐ गोश्रियै नमः ।
७४८ ॐ गव्यप्रियायै नमः ।
७४९ ॐ गौर्यै नमः ।
७५० ॐ गणेश्वरनमस्कृतायै नमः ।
७५१ ॐ सत्यमात्रायै नमः ।
७५२ ॐ सत्यसंधायै नमः ।
७५३ ॐ त्रिसंध्यायै नमः ।
७५४ ॐ संधिवर्जितायै नमः ।
७५५ ॐ सर्ववादाश्रयायै नमः ।
७५६ ॐ सांख्यायै नमः ।
७५७ ॐ सांख्ययोगसमुद्भवायै नमः ।
७५८ ॐ असंख्येयायै नमः ।
७५९ ॐ अप्रमेयाख्यायै नमः ।
७६० ॐ शून्यायै नमः ।
७६१ ॐ शुद्धकुलोद्भवायै नमः ।
७६२ ॐ विन्दुनादसमुत्पत्त्यै नमः ।
७६३ ॐ शम्भुवामायै नमः ।
७६४ ॐ शशिप्रभायै नमः ।
७६५ ॐ विसङ्गायै नमः ।
७६६ ॐ भेदरहितायै नमः ।
७६७ ॐ मनोज्ञायै नमः ।
७६८ ॐ मधुसूदन्यै नमः ।
७६९ ॐ महाश्रियै नमः ।
७७० ॐ श्रीसमुत्पत्त्यै नमः ।
७७१ ॐ तमःपारे प्रतिष्ठितायै नमः ।
७७२ ॐ त्रितत्त्वमात्रे नमः ।
७७३ ॐ त्रिविधायै नमः ।
७७४ ॐ सुसूक्ष्मपदसंश्रयायै नमः ।
७७५ ॐ शान्त्यतीतायै नमः ।
७७६ ॐ मालातीतायै नमः ।
७७७ ॐ निर्विकारायै नमः ।
७७८ ॐ निराश्रयायै नमः ।
७७९ ॐ शिवाख्यायै नमः ।
७८० ॐ चित्रनिलयायै नमः ।
७८१ ॐ शिवज्ञानस्वरूपिण्यै नमः ।
७८२ ॐ दैत्यदानवनिर्मात्र्यै नमः ।
७८३ ॐ काश्यप्यै नमः ।
७८४ ॐ कालकर्णिकायै नमः ।
७८५ ॐ शास्त्रयोन्यै नमः ।
७८६ ॐ प्रियामूर्त्यै नमः ।
७८७ ॐ चतुर्वर्गप्रदशितायै नमः ।
७८८ ॐ नारायण्यै नमः ।
७८९ ॐ नवोद्भूतायै नमः ।
७९० ॐ कौमुद्यै नमः ।
७९१ ॐ लिङ्गधारिण्यै नमः ।
७९२ ॐ कामुक्यै नमः ।
७९३ ॐ ललितायै नमः ।
७९४ ॐ तारायै नमः ।
७९५ ॐ परापरविभूतिदायै नमः ।
७९६ ॐ परान्तजातमहिमायै नमः ।
७९७ ॐ वडवायै नमः ।
७९८ ॐ वामलोचनायै नमः ।
७९९ ॐ सुभद्रायै नमः ।
८०० ॐ देवक्यै नमः ।
८०१ ॐ सीतायै नमः ।
८०२ ॐ वेदवेदाङ्गपारगायै नमः ।
८०३ ॐ मनस्विन्यै नमः ।
८०४ ॐ मन्युमात्रे नमः ।
८०५ ॐ महामन्युसमुद्भवायै नमः ।
८०६ ॐ अमृत्यवे नमः ।
८०७ ॐ अमृतास्वादायै नमः ।
८०८ ॐ पुरुहूतायै नमः ।
८०९ ॐ पुरुप्लुतायै नमः ।
८१० ॐ अशोच्याचै नमः ।
८११ ॐ भिन्नविषयायै नमः ।
८१२ ॐ हिरण्यरजतप्रियायै नमः ।
८१३ ॐ हिरण्यायै नमः ।
८१४ ॐ राजत्यै नमः ।
८१५ ॐ हैम्यै नमः ।
८१६ ॐ हेमाभरणभूषितायै नमः ।
८१७ ॐ विभ्राजमानायै नमः ।
८१८ ॐ दुर्ज्ञेयायै नमः ।
८१९ ॐ ज्योतिष्टोमफलप्रदायै नमः ।
८२० ॐ महनिद्रासमुद्भुतायै नमः ।
८२१ ॐ बलीन्द्रायै नमः ।
८२२ ॐ सत्यदेवतायै नमः ।
८२३ ॐ दीर्घायै नमः ।
८२४ ॐ ककुद्मिन्यै नमः ।
८२५ ॐ विद्यायै नमः ।
८२६ ॐ शान्तिदायै नमः ।
८२७ ॐ शान्तिवर्धिन्यै नमः ।
८२८ ॐ लक्ष्म्यादिशक्तिजनन्यै नमः ।
८२९ ॐ शक्तिचक्रप्रवर्तिकायै नमः ।
८३० ॐ त्रिशक्तिजनन्यै नमः ।
८३१ ॐ जन्यायै नमः ।
८३२ ॐ षडूर्मिपरिवर्जितायै नमः ।
८३३ ॐ स्वाहायै नमः ।
८३४ ॐ कर्मकरण्यै नमः ।
८३५ ॐ युगान्तदलनात्मिकायै नमः ।
८३६ ॐ संकर्षणायै नमः ।
८३७ ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।
८३८ ॐ कामयोन्यै नमः ।
८३९ ॐ किरीटिन्यै नमः ।
८४० ॐ ऐन्द्र्यै नमः ।
८४१ ॐ त्रैलोक्यनमितायै नमः ।
८४२ ॐ वैष्णव्यै नमः ।
८४३ ॐ परमेश्वर्यै नमः ।
८४४ ॐ प्रद्युम्नदयितायै नमः ।
८४५ ॐ दान्तायै नमः ।
८४६ ॐ युग्मदृष्ट्यै नमः ।
८४७ ॐ त्रिलोचनायै नमः ।
८४८ ॐ महोत्कटायै नमः ।
८४९ ॐ हंसगत्यै नमः ।
८५० ॐ प्रचण्डायै नमः ।
८५१ ॐ चण्डविक्रमायै नमः ।
८५२ ॐ वृषावेशायै नमः ।
८५३ ॐ वियन्मात्रायै नमः ।
८५४ ॐ विन्ध्यपर्वतवासिन्यै नमः ।
८५५ ॐ हिमवन्मेरुनिलयायै नमः ।
८५६ ॐ कैलासगिरिवासिन्यै नमः ।
८५७ ॐ चाणूरहन्त्र्यै नमः ।
८५८ ॐ तनयायै नमः ।
८५९ ॐ नीतिज्ञायै नमः ।
८६० ॐ कामरूपिण्यै नमः ।
८६१ ॐ वेदविद्याव्रतरतायै नमः ।
८६२ ॐ धर्मशीलायै नमः ।
८६३ ॐ अनिलाशनायै नमः ।
८६४ ॐ अयोध्यानिलयायै नमः ।
८६५ ॐ वीरायै नमः ।
८६६ ॐ महाकालसमुद्धवायै नमः ।
८६७ ॐ विद्याधरप्रियायै नमः ।
८६८ ॐ सिद्धायै नमः ।
८६९ ॐ विद्याधरनिराकृत्यै नमः ।
८७० ॐ आप्यायन्त्यै नमः ।
८७१ ॐ वहन्त्यै नमः ।
८७२ ॐ पावन्यै नमः ।
८७३ ॐ पोषण्यै नमः ।
८७४ ॐ खिलायै नमः ।
८७५ ॐ मातृकायै नमः ।
८७६ ॐ मन्मथोद्भूतायै नमः ।
८७७ ॐ वारिजायै नमः ।
८७८ ॐ वाहनप्रियायै नमः ।
८७९ ॐ करीषिण्यै नमः ।
८८० ॐ स्वधायै नमः ।
८८१ ॐ वाण्यै नमः ।
८८२ ॐ वीणावादनतत्परायै नमः ।
८८३ ॐ सेवितायै नमः ।
८८४ ॐ सेविकायै नमः ।
८८५ ॐ सेवायै नमः ।
८८६ ॐ सिनीवाल्यै नमः ।
८८७ ॐ गुरुत्मत्यै नमः ।
८८८ ॐ अरुन्धत्यै नमः ।
८८९ ॐ हिरण्याक्ष्यै नमः ।
८९० ॐ मणिदायै नमः ।
८९१ ॐ श्रीवसुप्रदायै नमः ।
८९२ ॐ वसुमत्यै नमः ।
८९३ ॐ वसोर्धारायै नमः ।
८९४ ॐ वसुन्धरासमुद्भवायै नमः ।
८९५ ॐ वरारोहायै नमः ।
८९६ ॐ वरार्हायै नमः ।
८९७ ॐ अवपुःसङ्गसमुद्भवायै नमः ।
८९८ ॐ श्रीफलायै नमः ।
८९९ ॐ श्रीमत्यै नमः ।
९०० ॐ श्रीशायै नमः ।
९०१ ॐ श्रीनिवासायै नमः ।
९०२ ॐ हरिप्रियायै नमः ।
९०३ ॐ श्रीधर्यै नमः ।
९०४ ॐ श्रीकर्यै नमः ।
९०५ ॐ कम्प्रायै नमः ।
९०६ ॐ श्रीधरायै नमः ।
९०७ ॐ ईशवीरण्यै नमः ।
९०८ ॐ अनन्तदृष्टयै नमः ।
९०९ ॐ अक्षुद्रायै नमः ।
९१० ॐ धात्रीशायै नमः ।
९११ ॐ धनदप्रियायै नमः ।
९१२ ॐ दैत्यसिंहानां निहन्त्र्यै नमः ।
९१३ ॐ सिंहिकायै नमः ।
९१४ ॐ सिंहवाहिन्यै नमः ।
९१५ ॐ सुसेनायै नमः ।
९१६ ॐ चन्द्रनिलयायै नमः ।
९१७ ॐ सुकीर्त्यै नमः ।
९१८ ॐ छिन्नसंशयायै नमः ।
९१९ ॐ बलज्ञायै नमः ।
९२० ॐ बलदायै नमः ।
९२१ ॐ वामायै नमः ।
९२२ ॐ लेलिहानायै नमः ।
९२३ ॐ अमृतस्त्रवायै नमः ।
९२४ ॐ नित्योदितायै नमः ।
९२५ ॐ स्वयंज्योत्यै नमः ।
९२६ ॐ उत्सुकायै नमः ।
९२७ ॐ अमृतजीविन्यै नमः ।
९२८ ॐ वज्रदंष्ट्रायै नमः ।
९२९ ॐ वज्रजिह्वायै नमः ।
९३० ॐ वैदेह्यै नमः ।
९३१ ॐ वज्रविग्रहायै नमः ।
९३२ ॐ मङ्गल्यायै नमः ।
९३३ ॐ मङ्गलायै नमः ।
९३४ ॐ मालायै नमः ।
९३५ ॐ मलिनायै नमः ।
९३६ ॐ मलहारिण्यै नमः ।
९३७ ॐ गान्धर्व्यै नमः ।
९३८ ॐ गारुड्यै नमः ।
९३९ ॐ चान्द्र्यै नमः ।
९४० ॐ कम्बलाश्वतरप्रियायै नमः ।
९४१ ॐ सौदामन्यै नमः ।
९४२ ॐ जनानन्दायै नमः ।
९४३ ॐ भ्रुकुटीकुटिलाननायै नमः ।
९४४ ॐ कर्णिकारकरायै नमः ।
९४५ ॐ कक्षायै नमः ।
९४६ ॐ कंसप्राणापहारिण्यै नमः ।
९४७ ॐ युगंधरायै नमः ।
९४८ ॐ युगावर्तायै नमः ।
९४९ ॐ त्रिसंध्यायै नमः ।
९५० ॐ हर्षवर्धिन्यै नमः ।
९५१ ॐ प्रत्यक्षदेवतायै नमः ।
९५२ ॐ दिव्यायै नमः ।
९५३ ॐ दिव्यगन्धायै नमः ।
९५४ ॐ दिवापरायै नमः ।
९५५ ॐ शक्रासनगतायै नमः ।
९५६ ॐ शाक्र्यै नमः ।
९५७ ॐ साध्व्यै नमः ।
९५८ ॐ नार्यै नमः ।
९५९ ॐ शवासनायै नमः ।
९६० ॐ इष्टायै नमः ।
९६१ ॐ विशिष्टायै नमः ।
९६२ ॐ शिष्टेष्टायै नमः ।
९६३ ॐ शिष्टाशिष्टपूजितायै नमः ।
९६४ ॐ शतरूपायै नमः ।
९६५ ॐ शतावर्तायै नमः ।
९६६ ॐ विनीतायै नमः ।
९६७ ॐ सुरभ्यै नमः ।
९६८ ॐ सुरायै नमः ।
९६९ ॐ सुरेन्द्रमात्रे नमः ।
९७० ॐ सुद्युम्नायै नमः ।
९७१ ॐ सुषुम्णायै नमः ।
९७२ ॐ सूर्यसंस्थितायै नमः ।
९७३ ॐ समीक्षायै नमः ।
९७४ ॐ सत्प्रतिष्ठायै नमः ।
९७५ ॐ निवृत्त्यै नमः ।
९७६ ॐ ज्ञानपारगायै नमः ।
९७७ ॐ धर्मशास्त्रर्थकुशलायै नमः ।
९७८ ॐ धर्मज्ञायै नमः ।
९७९ ॐ धर्मवाहनायै नमः ।
९८० ॐ धर्माधर्मविनिर्मात्र्यै नमः ।
९८१ ॐ धार्मिकाणां शिवप्रदायै नमः ।
९८२ ॐ धर्मशक्त्यै नमः ।
९८३ ॐ धर्ममय्यै नमः ।
९८४ ॐ विधिमायै नमः ।
९८५ ॐ विश्वधर्मिण्यै नमः ।
९८६ ॐ धर्मान्तरायै नमः ।
९८७ ॐ धर्ममध्यायै नमः ।
९८८ ॐ धर्मपूर्वायै नमः ।
९८९ ॐ धनप्रियायै नमः ।
९९० ॐ धर्मोपदेशायै नमः ।
९९१ ॐ धर्मात्मने नमः ।
९९२ ॐ धर्मलभ्यायै नमः ।
९९३ ॐ धराधरायै नमः ।
९९४ ॐ कपाल्यै नमः ।
९९५ ॐ शाकलामूर्त्यै नमः ।
९९६ ॐ कलाकलितविग्रहायै नमः ।
९९७ ॐ सर्वशक्तिविनिर्मुक्तायै नमः ।
९९८ ॐ सर्वशक्त्याश्रयाश्रयायै नमः ।
९९९ ॐ सर्वस्यै नमः ।
१००० ॐ सर्वेश्वर्यै नमः ।
१००१ ॐ सूक्ष्मायै नमः ।
१००२ ॐ सुसूक्ष्मायै नमः ।
१००३ ॐ ज्ञानरूपिण्यै नमः ।
१००४ ॐ प्रधानपुरुषेशान्यै नमः ।
१००५ ॐ महापुरुषसाक्षिण्यै नमः ।
१००६ ॐ सदाशिवायै नमः ।
१००७ ॐ वियन्मूर्त्यै नमः ।
१००८ ॐ देवमूर्त्यै नमः ।
१००९ ॐ अमूर्तिकायै नमः ।
॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अद्भूतोत्तरकाण्डे श्रीसीतासहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : July 14, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP