श्री दुर्गा सहस्रनामावलिः दकारादि - ॥ श्रीदुर्गादैव्ये नम: ॥ ...


हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.
A sahasranamavali is a type of Hindu scripture in which a diety is referred to by 1000 or more different names.Many devout Hindus chant them every morning or evening.


॥ श्रीदुर्गादैव्ये नम: ॥
१. ॐ दुं दुंर्गाये नम: ।
२. ॐ दुर्गतिहरायै नम: ।
३. ॐ दुर्गाचलनिवासिन्यै नम: ।
४. ॐ दुर्गमार्गानुसंचारायै नम: ।
५. ॐ दुर्गमार्गनिवासिन्यै नम: ।
६. ॐ दुर्गमार्गप्रविष्टायै नम: ।
७. ॐ दुर्गमार्गप्रवेशिन्यै नम: ।
८. ॐ दुर्गमार्गकृतावासायै नम: ।
९. ॐ दुर्गमार्गजयप्रियायै नम: ।
१०. ॐ दुर्गमार्गगृहीतार्चायै नम: ।
११. ॐ दुर्गमार्गस्थितात्मिकायै नम: ।
१२. ॐ दुर्गमार्गस्तुतिपरायै नम: ।
१३. ॐ दुर्गमार्गस्मृतिपरायै नम: ।
१४. ॐ दुर्गमार्गसदास्थल्यै नम: ।
१५. ॐ दुर्गमार्गरतिप्रियायै नम: ।
१६. ॐ दुर्गमार्गस्थलस्थानायै नम: ।
१७. ॐ दुर्गमार्गविलासिन्यै नम: ।
१८. ॐ दुर्गमार्गत्यक्तवस्त्रायै नम: ।
१९. ॐ दुर्गमार्गप्रवर्तिन्यै नम: ।
२०. ॐ दुर्गासुरनिहन्त्र्यै नम: ।
२१. ॐ दुर्गासुरनिषूदिन्यै नम: ।
२२. ॐ दुर्गासुरहरायै नम: ।
२३. ॐ दूत्यै नम: ।
२४. ॐ दुर्गासुरविनाशिन्यै नम: ।
२५. ॐ दुर्गासुरवधोन्मत्तायै नम: ।
२६. ॐ दुर्गासुरवधोत्सुकायै नम: ।
२७. ॐ दुर्गासुरवधोत्साहायै नम: ।
२८. ॐ दुर्गासुरवधोद्यतायै नम: ।
२९. ॐ दुर्गासुरवधप्रेप्सवे नम: ।
३०. ॐ दुर्गासुरमखान्तकृते नम: ।
३१. ॐ दुर्गासुरध्वंसतोषायै नम: ।
३२. ॐ दुर्गदानवदारिण्यै नम: ।
३३. ॐ दुर्गविद्रावणकर्यै नम: ।
३४. ॐ दुर्गविद्रावण्यै नम: ।
३५. ॐ दुर्गविक्षोभणकर्यै नम: ।
३६. ॐ दुर्गशीर्षनिकृन्तिन्यै नम: ।
३७. ॐ दुर्गविध्वंसनकर्यै नम: ।
३८. ॐ दुर्गदैत्यनिकृन्तिन्यै नम: ।
३९. ॐ दुर्गदैत्यप्राणहरायै नम: ।
४०. ॐ दुर्गदैत्यान्तकारिण्यै नम: ।
४१. ॐ दुर्गदैत्यहरत्रात्र्यै नम: ।
४२. ॐ दुर्गदैत्यासृगुन्मदायै नम: ।
४३. ॐ दुर्गदैत्याशनकर्यै नम: ।
४४. ॐ दुर्गचर्माम्बरावृतायै नम: ।
४५. ॐ दुर्गयुद्धोत्सवकर्यै नम: ।
४६. ॐ दुर्गयुद्धविशारदायै नम: ।
४७. ॐ दुर्गयुद्धासवरतायै नम: ।
४८. ॐ दुर्गयुद्धविमर्दिन्यै नम: ।
४९. ॐ दुर्गयुद्धहास्यरतायै नम: ।
५०. ॐ दुर्गयुद्धाट्टहासिन्यै नम: ।
५१. ॐ दुर्गयुद्धमहामत्तायै नम: ।
५२. ॐ दुर्गयुद्धानुसारिण्यै नम: ।
५३. ॐ दुर्गयुद्धोत्सवोत्साहायै नम: ।
५४. ॐ दुर्गदेशनिषेविण्यै नम: ।
५५. ॐ दुर्गदेशवासरतायै नम: ।
५६. ॐ दुर्गदेशविलासिन्यै नम: ।
५७. ॐ दुर्गदेशार्चनरतायै नम: ।
५८. ॐ दुर्गदेशजनप्रियायै नम: ।
५९. ॐ दुर्गमस्थानसंस्थानायै नम: ।
६०. ॐ दुर्गमध्यानुसाधनायै नम: ।
६१. ॐ दुर्गमायै नम: ।
६२. ॐ दुर्गमध्यानायै नम: ।
६३. ॐ दुर्गमात्मस्वरूपिण्यै नम: ।
६४. ॐ दुर्गमागमसंधानायै नम: ।
६५. ॐ दुर्गमागमसंस्तुतायै नम: ।
६६. ॐ दुर्गमागमदुर्ज्ञेयायै नम: ।
६७. ॐ दुर्गमश्रुतिसम्मतायै नम: ।
६८. ॐ दुर्गमश्रुतिमान्यायै नम: ।
६९. ॐ दुर्गमश्रुतिपूजितायै नम: ।
७०. ॐ दुर्गमश्रुतिसुप्रीतायै नम: ।
७१. ॐ दुर्गमश्रुतिहर्षदायै नम: ।
७२. ॐ दुर्गमश्रुतिसंस्थानायै नम: ।
७३. ॐ दुर्गमश्रुतिमानितायै नम: ।
७४. ॐ दुर्गमाचारसंतुष्टायै नम: ।
७५. ॐ दुर्गमाचारतोषितायै नम: ।
७६. ॐ दुर्गमाचारनिर्वृत्तायै नम: ।
७७. ॐ दुर्गमाचारपूजितायै नम: ।
७८. ॐ दुर्गमाचारकलितायै नम: ।
७९. ॐ दुर्गमस्थानदायिन्यै नम: ।
८०. ॐ दुर्गमप्रेमनिरतायै नम: ।
८१. ॐ दुर्गमद्रविणप्रदायै नम: ।
८२. ॐ दुर्गमाम्बुजमध्यस्थायै नम: ।
८३. ॐ दुर्गमाम्बुजवासिन्यै नम: ।
८४. ॐ दुर्गनाडीमार्गगत्यै नम: ।
८५. ॐ दुर्गनाडीप्रचारिण्यै नम: ।
८६. ॐ दुर्गनाडीपद्मरतायै नम: ।
८७. ॐ दुर्गनाड्यम्बुजस्थितायै नम: ।
८८. ॐ दुर्गनाडीगतायातायै नम: ।
८९. ॐ दुर्गनाडीकृतास्पदायै नम: ।
९०. ॐ दुर्गनाडीरतरतायै नम: ।
९१. ॐ दुर्गनाडीशसंस्तुतायै नम: ।
९२. ॐ दुर्गनाडीश्वररतायै नम: ।
९३. ॐ दुर्गनाडीशचुम्बितायै नम: ।
९४. ॐ दुर्गनाडीशक्रोडस्थायै नम: ।
९५. ॐ दुर्गनाड्युत्थितोत्सुकायै नम: ।
९६. ॐ दुर्गनाड्यारोहणायै नम: ।
९७. ॐ दुर्गनाडीनिषेवितायै नम: ।
९८. ॐ दरिस्थानायै नम: ।
९९. ॐ दरिस्थानवासिन्यै नम: ।
१००. ॐ दनुजान्तकृते नम: ।
१०१. ॐ दरीकृततपस्यायै नम: ।
१०२. ॐ दरीकृतहरार्चनायै नम: ।
१०३. ॐ दरीजापितदिष्टायै नम: ।
१०४. ॐ दरीकृतरतिक्रियायै नम: ।
१०५. ॐ दरिकृतहरार्हायै नम: ।
१०६. ॐ दरिक्रीडितपुत्रिकायै नम: ।
१०७. ॐ दरिसंदर्शनरतायै नम: ।
१०८. ॐ दरीरोपितवृश्चिकायै नम: ।
१९०. ॐ दरीगुप्तिकौतुकाढ्यायै नम: ।
११०. ॐ दरीभ्रमणतत्परायै नम: ।
१११. ॐ दनुजान्तकर्यै नम: ।
११२. ॐ दीनायै नम: ।
११३. ॐ दनुसंतनदारिण्यै नम: ।
११४. ॐ दनुजध्वंसिन्यै नम: ।
११५. ॐ दूनायै नम: ।
११६. ॐ दनुजेन्द्रविनाशिन्यै नम: ।
११७. ॐ दानवध्वंसिन्यै नम: ।
११८. ॐ देव्यै नम: ।
११९. ॐ दानवान भयंकर्यै नम: ।
१२०. ॐ दानव्यै नम: ।
१२१. ॐ दानवाराध्यायै नम: ।
१२२. ॐ दानवेन्द्रवरप्रदायै नम: ।
१२३. ॐ दानवेन्द्रनिहन्त्र्यै नम: ।
१२४. ॐ दानवद्वेषिण्यै सत्यै नम: ।
१२५. ॐ दानवारिप्रेमरतायै नम: ।
१२६. ॐ दानवारिप्रपूजितायै नम: ।
१२७. ॐ दानवारिकृतार्चायै नम: ।
१२८. ॐ दानवारिविभूतिदायै नम: ।
१२९. ॐ दानवारिमहानन्दायै नम: ।
१३०. ॐ दानवारिरतिप्रियायै नम: ।
१३१. ॐ दानवारिदानरतायै नम: ।
१३२. ॐ दानवारिकृतास्पदायै नम: ।
१३३. ॐ दानवारिस्तुतिरतायै नम: ।
१३४. ॐ दानवारिस्मृतिप्रियायै नम: ।
१३५. ॐ दानवार्याहाररतायै नम: ।
१३६. ॐ दानवारिप्रबोधिन्यै नम: ।
१३७. ॐ दानवारिधृतप्रेमायै नम: ।
१३८. ॐ दु:खशोकविमोचिन्यै नम: ।
१३९. ॐ दु:खहन्त्र्यै नम: ।
१४०. ॐ दु:खदात्र्यै नम: ।
१४१. ॐ दु:खनिर्मूलकारिण्यै नम: ।
१४२. ॐ दु:खनिर्मूलनकर्यै नम: ।
१४३. ॐ दु:खदार्यरिनाशिन्यै नम: ।
१४४. ॐ दु:खहरायै नम: ।
१४५. ॐ दु:खनाशायै नम: ।
१४६. ॐ दु:खग्रामायै नम: ।
१४७. ॐ दुरासदायै नम: ।
१४८. ॐ दु:खहीनायै नम: ।
१४९. ॐ दु:खधारायै नम: ।
१५०. ॐ द्रविणाचारदायिन्यै नम: ।
१५१. ॐ द्रवणोत्सर्गसंतुष्टायै नम: ।
१५२. ॐ द्रविणत्यागतोषिकायै नम: ।
१५३. ॐ द्रविणस्पर्शसंतुष्टायै नम: ।
१५४. ॐ द्रविणस्पर्शमानदायै नम: ।
१५५. ॐ द्रविणस्पर्शहर्षाढ्यायै नम: ।
१५६. ॐ द्रविणस्पर्शतुष्टिदायै नम: ।
१५७. ॐ द्रविणस्पंर्शनकर्यै नम: ।
१५८. ॐ द्रविणस्पर्शनातुरायै नम: ।
१५९. ॐ द्रविणस्पर्शनोत्साहायै नम: ।
१६०. ॐ द्रविणस्पर्शसाधिकायै नम: ।
१६१. ॐ द्रविणस्पर्शनमतायै नम: ।
१६२. ॐ द्रविणस्पर्शपुत्रिकायै नम: ।
१६३. ॐ द्रविणस्पर्शरक्षिण्यै नम: ।
१६४. ॐ द्रविणस्तोमदायिन्यै नम: ।
१६५. ॐ द्रविणकर्षणकर्ये नम: ।
१६६. ॐ द्रविणौघविसर्जिन्यै नम: ।
१६७. ॐ द्रविणाचलदानाढ्यायै नम: ।
१६८. ॐ द्रविणाचलवासिन्यै नम: ।
१६९. ॐ दिनमात्रे नम: ।
१७०. ॐ दीनबन्धवे नम: ।
१७१. ॐ दीनविघ्नविनाशिन्यै नम: ।
१७२. ॐ दीनसेव्यायै नम: ।
१७३. ॐ दीनसिद्धायै नम: ।
१७४. ॐ दीनसाध्यायै नम: ।
१७५. ॐ दिगम्बर्यै नम: ।
१७६. ॐ दीनगेहकृतानन्दायै नम: ।
१७७. ॐ दीनगेहविलासिन्यै नम: ।
१७८. ॐ दीनभावप्रेमरतायै नम: ।
१७९. ॐ दीनभावविनोदिन्यै नम: ।
१८०. ॐ दीनमानवचेत:स्थायै नम: ।
१८१. ॐ दीनमानवहर्षदायै नम: ।
१८२. ॐ दीनदैन्यविघातेच्छवे नम: ।
१८३. ॐ दीनद्रविणदायिन्यै नम: ।
१८४. ॐ दीनसाधनसंतुष्टायै नम: ।
१८५. ॐ दीनदर्शनदायिन्यै नम: ।
१८६. ॐ दीनपुत्रादिदात्र्यै नम: ।
१८७. ॐ दीनसम्पद्विधायिन्यै नम: ।
१८८. ॐ दत्तात्रेयध्यानरतायै नम: ।
१८९. ॐ दत्तात्रेयप्रपूजितायै नम: ।
१९०. ॐ दत्तात्रेयर्षिसंसिद्धायै नम: ।
१९१. ॐ दत्तात्रेयविभावितायै नम: ।
१९२. ॐ दत्तात्रेयकृतार्हायै नम: ।
१९३. ॐ दत्तात्रेयप्रसाधितायै नम: ।
१९४. ॐ दत्तात्रेयहर्षदात्र्यै नम: ।
१९५. ॐ दत्तात्रेयसुखप्रदायै नम: ।
१९६. ॐ दत्तात्रेयस्तुतायै नम: ।
१९७. ॐ दत्तात्रेयनुतायै नम: ।
१९८. ॐ दत्तात्रेयप्रेमरतायै नम: ।
१९९. ॐ दत्तात्रेयानुमानितायै नम: ।
२००. ॐ दत्तात्रेयसमुद्गीतायै नम: ।
२०१. ॐ दत्तात्रेयकुटुम्बिन्यै नम: ।
२०२. ॐ दत्तात्रेयप्राणतुल्यायै नम: ।
२०३. ॐ दत्तात्रेयशरीरिण्यै नम: ।
२०४. ॐ दत्तात्रेयकृतानन्दायै नम: ।
२०५. ॐ दत्तात्रेयांशसम्भवायै नम: ।
२०६. ॐ दत्तात्रेयविभूतिस्थायै नम: ।
२०७. ॐ दत्तात्रेयानुसारिण्यै नम: ।
२०८. ॐ दत्तात्रेयगीतिरतायै नम: ।
२०९. ॐ दत्तात्रेयधनप्रदायै नम: ।
२१०. ॐ दत्तात्रेयदु:खहरायै नम: ।
२११. ॐ दत्तात्रेयवरप्रदायै नम: ।
२१२. ॐ दत्तात्रेयज्ञानदात्र्यै नम: ।
२१३. ॐ दत्तात्रेयभयापहायै नम: ।
२१४. ॐ देवकन्यायै नम: ।
२१५. ॐ देवमान्यायै नम: ।
२१६. ॐ देवदु:खविनाशिन्यै नम: ।
२१७. ॐ देवसिद्धायै नम: ।
२१८. ॐ देवपूज्यायै नम: ।
२१९. ॐ देवेज्यायै नम: ।
२२०. ॐ देववन्दितयै नम: ।
२२१. ॐ देवमान्यायै नम: ।
२२२. ॐ देवधन्यायै नम: ।
२२३. ॐ देवविघ्नविनाशिन्यै नम: ।
२२४. ॐ देवरम्यायै नम: ।
२२५. ॐ देवरतायै नम: ।
२२६. ॐ देवकौतुकतत्परायै नम: ।
२२७. ॐ देवक्रीडायै नम: ।
२२८. ॐ देवव्रीडायै नम: ।
२२९. ॐ देववैरिविनाशिन्यै नम: ।
२३०. ॐ देवकामायै नम: ।
२३१. ॐ देवरामायै नम: ।
२३२. ॐ देवद्विष्टाविनाशिन्यै नम: ।
२३३. ॐ देवदेवप्रियायै नम: ।
२३४. ॐ देव्यै नम: ।
२३५. ॐ देवदानववन्दितायै नम: ।
२३६. ॐ देवदेवरतानन्दायै नम: ।
२३७. ॐ देवदेववरोत्सुकायै नम: ।
२३८. ॐ देवदेवप्रेमरतायै नम: ।
२३९. ॐ देवदेवप्रियंवदायै नम: ।
२४०. ॐ देवदेवप्राणतुल्यायै नम: ।
२४१. ॐ देवदेवनितम्बिन्यै नम: ।
२४२. ॐ देवदेवह्रतमनसे नम: ।
२४३. ॐ देवदेवसुखावहायै नम: ।
२४४. ॐ देवदेवक्रोडरतायै नम: ।
२४५. ॐ देवदेवसुखप्रदायै नम: ।
२४६. ॐ देवदेवमहानन्दायै नम: ।
२४७. ॐ देवदेवप्रचुम्बितायै नम: ।
२४८. ॐ देवदेवोपभुक्तायै नम: ।
२४९. ॐ देवदेवानुसेवितायै नम: ।
२५० ॐ देवदेवगतप्राणायै नम: ।.
२५१. ॐ देवदेवगतात्मिकायै नम: ।
२५२. ॐ देवदेवहर्षदात्र्यै नम: ।
२५३. ॐ देवदेवसुखप्रदायै नम: ।
२५४. ॐ देवदेवमहानन्दायै नम: ।
२५५. ॐ देवदेवविलसिन्यै नम: ।
२५६. ॐ देवदेवधर्मपत्‍न्यै नम: ।
२५७. ॐ देवदेवमनोगतायै नम: ।
२५८. ॐ देवदेववध्वै नम: ।
२५९. ॐ देव्यै नम: ।
२६०. ॐ देवदेवार्चनप्रियायै नम: ।
२६१. ॐ देवदेवाङ्गनिलयायै नम: ।
२६२. ॐ देवदेवाङ्गशायिन्यै नम: ।
२६३. ॐ देवदेवङ्गसुखिन्यै नम: ।
२६४. ॐ देवदेवाङ्गवासिन्यै नम: ।
२६५. ॐ देवदेवाङ्गभूषायै नम: ।
२६६. ॐ देवदेवाङ्गभूषणायै नम: ।
२६७. ॐ देवदेवप्रियकर्यै नम: ।
२६८. ॐ देवदेवाप्रियान्तकृते नम: ।
२६९. ॐ देवदेवप्रियप्राणायै नम: ।
२७०. ॐ देवदेवप्रियात्मकायै नम: ।
२७१. ॐ देवदेवार्चकप्राणायै नम: ।
२७२. ॐ देवदेवार्चकप्रियायै नम: ।
२७३. ॐ देवदेवार्चकोत्साहायै नम: ।
२७४. ॐ देवदेवार्चकाश्रयायै नम: ।
२७५. ॐ देवदेवार्चकाविघ्नायै नम: ।
२७६. ॐ देवदेवप्रस्वै नम: ।
२७७. ॐ देवदेवस्य जनन्यै नम: ।
२७८. ॐ देवदेवविधायिन्यै नम: ।
२७९. ॐ देवदेवस्य रमण्यै नम: ।
२८०. ॐ देवदेवह्रदाश्रयायै नम: ।
२८१. ॐ देवदेवेष्टदेव्यै नम: ।
२८२. ॐ देवतापसपालिन्यै नम: ।
२८३. ॐ देवताभावसंतुष्टायै नम: ।
२८४. ॐ देवताभावतोषितायै नम: ।
२८५. ॐ देवताभाववरदायै नम: ।
२८६. ॐ देवताभावसिद्धिदायै नम: ।
२८७. ॐ देवताभावसंसिद्धायै नम: ।
२८८. ॐ देवताभावसम्भवायै नम: ।
२८९. ॐ देवताभावसुखिन्यै नम: ।
२९०. ॐ देवताभाववन्दितायै नम: ।
२९१. ॐ देवताभावसुप्रीतायै नम: ।
२९२. ॐ देवताभावहर्षदायै नम: ।
२९३. ॐ देवताविघ्नहन्त्र्यै नम: ।
२९४. ॐ देवताद्विष्टनाशिन्यै नम: ।
२९५. ॐ देवतापूजितपदायै नम: ।
२९६. ॐ देवताप्रेमतोषितायै नम: ।
२९७. ॐ देवतगारनिलयायै नम: ।
२९८. ॐ देवतासौख्यदायिन्यै नम: ।
२९९. ॐ देवतानिजभावायै नम: ।
३००. ॐ देवताह्रतमानसायै नम: ।
३०१. ॐ देवताकृतपादार्चायै नम: ।
३०२. ॐ देवताह्रतभक्तिकायै नम: ।
३०३. ॐ देवतागर्वमध्यस्थायै नम: ।
३०४. ॐ देवतायै नम: ।
३०५. ॐ देवतातनवे नम: ।
३०६. ॐ दुं दुर्गायै नमो नाम्न्यै नम: ।
३०७. ॐ दूं फण् मन्त्रस्वरूपिण्यै नम: ।
३०८. ॐ दूम नमो मन्त्ररूपायै नम: ।
३०९. ॐ दूं नमो मूर्तिकात्मिकायै नम: ।
३१०. ॐ दूरदर्शिप्रियादुष्टायै नम: ।
३११. ॐ दुष्टभूतनिषेवितायै नम: ।
३१२. ॐ दूरदर्शिप्रेमरतायै नम: ।
३१३. ॐ दूरदर्शिप्रियंवदायै नम: ।
३१४. ॐ दूरदर्शिसिद्धिदात्र्यै नम: ।
३१५. ॐ दूरदर्शिप्रतोषितायै नम: ।
३१६. ॐ दूरदर्शिकण्ठसंस्थायैनम: ।
३१७. ॐ दूरदर्शिप्रहर्षितायै नम: ।
३१८. ॐ दूरदर्शिगृहीतार्चायै नम: ।
३१९. ॐ दूरदर्शिप्रतर्षितायै नम: ।
३२०. ॐ दूरदर्शिप्राणतुल्यायै नम: ।
३२१. ॐ दूरदर्शिसुखप्रदायै नम: ।
३२२. ॐ दूरदर्शिभ्रान्तिहरायै नम: ।
३२३. ॐ दूरदर्शिह्रदास्पदायै नम: ।
३२४. ॐ दूरदर्श्यरिविद्भावायै नम: ।
३२५. ॐ दीर्घदर्शिप्रमोदिन्यै नम: ।
३२६. ॐ दीर्घदर्शिप्राणतुल्यायै नम: ।
३२७. ॐ दूरदर्शिवरप्रदायै नम: ।
३२८. ॐ दीर्घदर्शिहर्षदात्र्यै नम: ।
३२९. ॐ दीर्घदर्शिप्रहर्षितायै नम: ।
३३०. ॐ दीर्घदर्शैमहानन्दायै नम: ।
३३१. ॐ दीर्घदर्शिगृहालयायै नम: ।
३३२. ॐ दीर्घदर्शिगृहीतार्चायै नम: ।
३३३. ॐ दीर्घदर्शिह्रतार्हणायै नम: ।
३३४. ॐ दयायै नम: ।
३३५. ॐ दानवत्यै नम: ।
३३६. ॐ दात्र्यै नम: ।
३३७. ॐ दयालवे नम: ।
३३८. ॐ दीनवत्सलायै नम: ।
३३९. ॐ दयार्द्रायै नम: ।
३४०. ॐ दयाशीलायै नम: ।
३४१. ॐ दयाढ्यायै नम: ।
३४२. ॐ दयात्मिकायै नम: ।
३४३. ॐ दयाम्बुधये नम: ।
३४४. ॐ दयासारायै नम: ।
३४५. ॐ दयासागरपारगायै नम: ।
३४६. ॐ दयासिन्धवे नम: ।
३४७. ॐ दयाभारायै नम: ।
३४८. ॐ दयावत्करुणाकर्यै नम: ।
३४९. ॐ दयावद्वत्सलायै नम: ।
३५०. ॐ देव्यै नम: ।
३५१. ॐ दयायै नम: ।
३५२. ॐ दानरतायै नम: ।
३५३. ॐ दयावद्भक्तिसुखिन्यै नम: ।
३५४. ॐ दयावत्परितोषितायै नम: ।
३५५. ॐ दयावत्स्नेहनिरतायै नम: ।
३५६. ॐ दयावत्प्रतिपादिकायै नम: ।
३५७. ॐ दयावत्प्राणकर्त्र्यै नम: ।
३५८. ॐ दयावन्मुक्तिदायिन्यै नम: ।
३५९. ॐ दयावद्भावसंतुष्टायै नम: ।
३६०. ॐ दयावत्परितोषितायै नम: ।
३६१. ॐ दयवत्तारणपरायै नम: ।
३६२. ॐ दयावत्सिद्धिदायिन्यै नम: ।
३६३. ॐ दयावत्पुत्रवद्भावायै नम: ।
३६४. ॐ दयावत्पुत्ररूपिण्यै नम: ।
३६५. ॐ दयावद्देहनिलयायै नम: ।
३६६. ॐ दयाबन्धवे नम: ।
३६७. ॐ दयाश्रयायै नम: ।
३६८. ॐ दयालुवात्सल्यकर्यै नम: ।
३६९. ॐ दयालुसिद्धिदायिन्यै नम: ।
३७०. ॐ दयालुशरणाशक्तायै नम: ।
३७१. ॐ दयालुदेहमन्दिरायै नम: ।
३७२. ॐ दयालुभक्तिभावस्थायै नम: ।
३७३. ॐ दयालुप्राणरूपिण्यै नम: ।
३७४. ॐ दयालुसुखदायै नम: ।
३७५. ॐ दम्भायै नम: ।
३७६. ॐ दयालुप्रेमवर्षिण्यै नम: ।
३७७. ॐ दयालुवशगायै नम: ।
३७८. ॐ दीर्घायै नम: ।
३७९. ॐ दीर्घाङ्ग्यै नम: ।
३८०. ॐ दीर्घलोचनायै नम: ।
३८१. ॐ दीर्घनेत्रायै नम: ।
३८२. ॐ दीर्घचक्षुषे नम: ।
३८३. ॐ दीर्घबाहुलतात्मिकायै नम: ।
३८४. ॐ दिर्घकेश्यै नम: ।
३८५. ॐ दीर्घमुख्यै नम: ।
३८६. ॐ दीर्घघोणायै नम: ।
३८७. ॐ दारुणायै नम: ।
३८८. ॐ दारुणासुरहन्त्र्यै नम: ।
३८९. ॐ दारुणासुरदारिण्यै नम: ।
३९०. ॐ दारुणाहवकर्त्र्यै नम: ।
३९१. ॐ दारुणाहवहर्षितायै नम: ।
३९२. ॐ दारुणाहवहोमाढ्यायै नम: ।
३९३. ॐ दारुणाचलनाशिन्यै नम: ।
३९४. ॐ दारुणाचारनिरतायै नम: ।
३९५. ॐ दारुणोत्सवहर्षितायै नम: ।
३९६. ॐ दारुणोद्यतरूपायै नम: ।
३९७. ॐ दारुणारिनिवारिण्यै नम: ।
३९८. ॐ दारुणेक्षणसंयुक्तायै नम: ।
३९९. ॐ दोश्चतुष्कविराजितायै नम: ।
४००. ॐ दशदोष्कायै नम: ।
४०१. ॐ दशभुजायै नम: ।
४०२. ॐ दशबाहुविराजितायै नम: ।
४०३. ॐ दशास्त्रधारिण्यै नम: ।
४०४. ॐ देव्यै नम: ।
४०५. ॐ दशदिक्ख्यातविक्रमायै नम: ।
४०६. ॐ दशरथार्चितपदायै नम: ।
४०७. ॐ दाशरथिप्रियायै नम: ।
४०८. ॐ दाशरथिप्रेमतुष्टायै नम: ।
४०९. ॐ दाशरथितिप्रियायै नम: ।
४१०. ॐ दाशरथिप्रियकर्यै नम: ।
४११. ॐ दाशरथिप्रियंवदायै नम: ।
४१२. ॐ दाशरथीष्टसंदात्र्यै नम: ।
४१३. ॐ दाशरथीष्टदेवतायै नम: ।
४१४. ॐ दाशरथिद्वेषिनाशायै नम: ।
४१५. ॐ दाशरथ्यानुकूल्यदायै नम: ।
४१६. ॐ दाशरथिप्रियतमायै नम: ।
४१७. ॐ दशरथिप्रपूजितायै नम: ।
४१८. ॐ दशाननारिसम्पूज्यायै नम: ।
४१९. ॐ दशाननारिदेवतायै नम: ।
४२०. ॐ दशाननारिप्रमदायै नम: ।
४२१. ॐ दशाननारिजन्मभुवे नम: ।
४२२. ॐ दशाननारिरतिदायै नम: ।
४२३. ॐ दशाननारिसेवितायै नम: ।
४२४. ॐ दशाननारिसुखदायै नम: ।
४२५. ॐ दशाननरिवैरिह्रते नम: ।
४२६. ॐ दशाननारिष्टदेव्यै नम: ।
४२७. ॐ दशग्रीवरिवन्दितायै नम: ।
४२८. ॐ दशग्रीवारिजनन्यै नम: ।
४२९. ॐ दशग्रीवारिभाविन्यै नम: ।
४३०. ॐ दशग्रीवारिसहितायै नम: ।
४३१. ॐ दशग्रीवसभाजितायै नम: ।
४३२. ॐ दशग्रीवारिरमण्यै नम: ।
४३३. ॐ दशग्रीववध्वै नम: ।
४३४. ॐ दशग्रीवनाशकर्त्र्यै नम: ।
४३५. ॐ दशग्रीववरप्रदायै नम: ।
४३६. ॐ दशग्रीवपुरस्थायै नम: ।
४३७. ॐ दशग्रीववधोत्सुकायै नम: ।
४३८. ॐ दशग्रीवप्रीतिदात्र्यै नम: ।
४३९. ॐ दशग्रीवविनाशिन्यै नम: ।
४४०. ॐ दशग्रीवाहवकर्यै नम: ।
४४१. ॐ दशग्रीवानपायिन्यै नम: ।
४४२. ॐ दशग्रीवप्रियायै वन्द्यायै नम: ।
४४३. ॐ दशग्रीवह्रतायै नम: ।
४४४. ॐ दशग्रीवाहितकर्यै नम: ।
४४५. ॐ दशग्रिवेश्वरप्रियायै नम: ।
४४६. ॐ दशग्रीवेश्वरप्राणायै नम: ।
४४७. ॐ दशग्रीववरप्रदायै नम: ।
४४८. ॐ दशग्रीवेश्वररतायै नम: ।
४४९. ॐ दशवर्षीयकन्यकायै नम: ।
४५०. ॐ दशवर्षीयबालायै नम: ।
४५१. ॐ दशवर्षीयवासिन्यै नम: ।
४५२. ॐ दशपापहरयै नम: ।
४५३. ॐ दम्यायै नम: ।
४५४. ॐ दशहस्तविभूषितायै नम: ।
४५५. ॐदशशस्त्रलसद्दोष्कायै नम: ।
४५६. ॐ दशदिक्पालवन्दितायै नम: ।
४५७. ॐ दशावतररूपायै नम: ।
४५८. ॐदशावताररूपिण्यै नम: ।
४५९. ॐ दशविद्याभिन्नदेव्यै नम: ।
४६०. ॐ दशप्राणस्वरूपिण्यै नम: ।
४६१. ॐ दशविद्यास्वरूपायै नम: ।
४६२. ॐ दशविद्यामय्यै नम: ।
४६३. ॐ दृकस्वरूपायै नम: ।
४६४. ॐ दृक्प्रदात्र्यै नम: ।
४६५. ॐ दृग्रूपायै नम: ।
४६६. ॐ दृक्प्रकाशिन्यै नम: ।
४६७. ॐ दिगन्तरायै नम: ।
४६८. ॐ दिगन्त:स्थायै नम: ।
४६९. ॐ दिगम्बरविलसिन्यै नम: ।
४७०. ॐ दिगम्बरसमाजस्थायै नम: ।
४७१. ॐ दिगम्बरप्रपूजितायै नम: ।
४७२. ॐ दिगम्बरसहचर्यै नम: ।
४७३. ॐ दिगम्बरकृतास्पदायै नम: ।
४७४. ॐ दिगम्बरह्रताचित्तायै नम: ।
४७५. ॐ दिगम्बरकथाप्रियायै नम: ।
४७६. ॐ दिगम्बरगुणरतायै नम: ।
४७७. ॐ दिगम्बरस्वरूपिण्यै नम: ।
४७८. ॐ दिगम्बरशिरोधार्यायै नम: ।
४७९. ॐ दिगम्बरह्रताश्रयायै नम: ।
४८०. ॐ दिगम्बरप्रेमरतायै नम: ।
४८१. ॐ दिगम्बररतातुरायै नम: ।
४८२. ॐ दिगम्बरीस्वरूपायै नम: ।
४८३. ॐ दिगम्बरीगणार्चितायै नम: ।
४८४. ॐ दिगम्बरीगणप्राणायै नम: ।
४८५. ॐ दिगम्बरीगणप्रियायै नम: ।
४८६. ॐ दिगम्बरीगणाराध्यायै नम: ।
४८७. ॐ दिगम्बरगणेश्वरायै नम: ।
४८८. ॐ दिगम्बरगणस्पर्शमदिरापानविह्वलायै नम: ।
४८९. ॐ दिगम्बरीकोटिवृतायै नम: ।
४९०. ॐ दिगम्बरीगणावृतायै नम: ।
४९१. ॐ दुरन्तायै नम: ।
४९२. ॐ दुष्कृतिहरायै नम: ।
४९३. ॐ दुर्ध्येयायै नम: ।
४९४. ॐ दुरतिक्रमायै नम: ।
४९५. ॐ दुरन्तदानवद्वेष्ट्यै नम: ।
४९६. ॐ दुरन्तदनुजान्तकृते नम: ।
४९७. ॐ दुरन्तपापहन्त्र्यै नम: ।
४९८. ॐ दस्त्रनिस्तारकारिण्यै नम: ।
४९९. ॐ दस्त्रमानससंस्थानायै नम: ।
५००. ॐ दस्त्रज्ञानविवर्धिन्यै नम: ।
५०१. ॐ दस्त्रसम्भोगजनन्यै नम: ।
५०२. ॐ दस्त्रसम्भोगदायिन्यै नम: ।
५०३. ॐ दस्त्रसम्भोगभवनायै नम: ।
५०४. ॐ दस्त्रविद्याविधायिन्यै नम: ।
५०५. ॐ दस्त्रोद्वेगहरायै नम: ।
५०६. ॐ दस्त्रजनन्यै नम: ।
५०७. ॐ दस्त्रसुन्दर्यै नम: ।
५०८. ॐ दस्त्रभक्तिविधाज्ञानायै नम: ।
५०९. ॐ दस्त्रद्विष्टविनाशिन्यै नम: ।
५१०. ॐ दस्त्रापकारदमन्यै नम: ।
५११. ॐ दस्त्रसिद्धिविधायिन्यै नम: ।
५१२. ॐ दस्त्रताराराधिकायै नम: ।
५१३. ॐ दस्त्रमातृप्रपूजितायै नम: ।
५१४. ॐ दस्त्रदैन्यहरायै नम: ।
५१५. ॐ दस्त्रतातनिषेवितायै नम: ।
५१६. ॐ दस्त्रपितृशतज्योतिषे नम: ।
५१७. ॐ दस्त्रकौशलदायिन्यै नम: ।
५१८. ॐ दशशीर्षारिसहितायै नम: ।
५१९. ॐ दशशीर्षारिकामिन्यै नम: ।
५२०. ॐ दशशीर्षपुर्यै नम: ।
५२१. ॐ देव्यै नम: ।
५२२. ॐ दशशीर्षसभाजितायै नम: ।
५२३. ॐ दशशीर्षारिसुप्रीतायै नम: ।
५२४. ॐ दशशीर्षवधूप्रियायै नम: ।
५२५. ॐ दशशीर्षशिरश्छेत्र्यै नम: ।
५२६. ॐ दशशीर्षनितम्बिन्यै नम: ।
५२७. ॐ दशशीर्षहरप्राणायै नम: ।
५२८. ॐ दशशीर्षहरात्मिकायै नम: ।
५२९. ॐ दशशीर्षहराराध्यायै नम: ।
५३०. ॐ दशशीर्षारिवन्दितायै नम: ।
५३१. ॐ दशशीर्षरिसुखदायै नम: ।
५३२. ॐ दशशीर्षकपालिन्यै नम: ।
५३३. ॐ दशशीर्शज्ञानदात्र्यै नम: ।
५३४. ॐ दशशीर्षारिगेहिन्यै नम: ।
५३५. ॐ दशशीर्षवधोपात्तश्रीरामचन्द्ररूपतायै नम: ।
५३६. ॐ दशशीर्षराष्ट्रदेव्यै नम: ।
५३७. ॐ दशशईर्षारिसारिण्यै नम: ।
५३८. ॐ दशशीर्षभ्रातृतुष्टायै नम: ।
५३९. ॐ दशशीर्षवधूप्रियायै नम: ।
५४०. ॐ दशशीर्षवधूप्राणायै नम: ।
५४१. ॐ दशशीर्षवधूरतायै नम: ।
५४२. ॐ दैत्यगुरुरतायै साध्व्यै नम: ।
५४३. ॐ दैत्यगुरुप्रपूजितायै नम: ।
५४४. ॐ दैत्यगुरुपदेष्ट्रेयै नम: ।
५४५. ॐ दैत्यगुरुनिषेवितायै नम: ।
५४६. ॐ दैत्यगुरुमतप्राणायै नम: ।
५४७. ॐ दैत्यगुरुतापनाशिन्यै नम: ।
५४८. ॐ दुरन्तदु:खशमन्यै नम: ।
५४९. ॐ दुरन्तदमन्यै तम्यै नम: ।
५५०. ॐ दुरन्तशोकशमन्यै नम: ।
५५१. ॐ दुरन्तरोगनाशिन्यै नम: ।
५५२. ॐ दुरन्तवैरिदमन्यै नम: ।
५५३. ॐ दुरन्तदैत्यनाशिन्यै नम: ।
५५४. ॐ दुरन्तकलुषघ्न्यै नम: ।
५५५. ॐ दुष्कृतिस्तोमनाशिन्यै नम: ।
५५६. ॐ दुराशयायै नम: ।
५५७. ॐ दुराधारायै नम: ।
५५८. ॐ दुर्जयायै नम: ।
५५९. ॐ दुष्टकामिन्यै नम: ।
५६०. ॐ दर्शनीयायै नम: ।
५६१. ॐ दृश्यादृश्ययै नम: ।
५६२. ॐ दृष्टिगोचरायै नम: ।
५६३. ॐ दूतीयागप्रियायै नम: ।
५६४. ॐ दूत्यै नम: ।
५६५. ॐ दूतीयागकरप्रियायै नम: ।
५६६. ॐ दूतीयागकरानन्दायै नम: ।
५६७. ॐ दूतीयागसुखप्रदायै नम: ।
५६८. ॐ दुतीयागकरायातायै नम: ।
५६९. ॐ दूतीयागप्रमोदिन्यै नम: ।
५७०. ॐ दुर्वास:पूजितायै नम: ।
५७१. ॐ दुर्वासोमुनिभावितायै नम: ।
५७२. ॐ दुरासोऽर्चितपादायै नम: ।
५७३. ॐ दुर्वासोमौनभावितयै नम: ।
५७४. ॐ दुर्वासोमुनिवन्द्यायै नम: ।
५७५. ॐ दुर्वासोमुनिदेवतायै नम: ।
५७६. ॐ दुर्वासोमुनिमात्रे नम: ।
५७७. ॐ दुर्वासोमुनिसिद्धिदायै नम: ।
५७८. ॐ दुर्वासोमुनिभावस्थायै नम: ।
५७९. ॐ दुर्वासोमुनिसेवितायै नम: ।
५८०. ॐ दुर्वासोमुनिचित्तस्थायै नम: ।
५८१. ॐ दुर्वासोमुनिमण्डितायै नम: ।
५८२. ॐ दुर्वासोमुनिसंचारायै नम: ।
५८३. ॐ दुर्वासोह्रदयङ्गमायै नम: ।
५८४. ॐ दुर्वासोह्रदयराध्यायै नम: ।
५८५. ॐ दुर्वासोह्रत्सरोजगायै नम: ।
५८६. ॐ दुर्वासस्तापसाराध्यायै नम: ।
५८७. ॐ दुर्वासस्तापसाश्रयायै नम: ।
५८८. ॐ द्रुवासस्तापसरतायै नम: ।
५९८. ॐ दुर्वासस्तापसेश्वर्ये नम: ।
५९०. ॐ दुर्वासोमुनिकन्यायै नम: ।
५९१. ॐ दुर्वासोऽद्भुतसिद्धिदायै नम: ।
५९२. ॐ दररात्र्यै नम: ।
५९३. ॐ दरहरायै नम: ।
५९४. ॐ दरयुक्तायै नम: ।
५९५. ॐ दरापहायै नम: ।
५९६. ॐ दरघ्न्यै नम: ।
५९७. ॐ दहन्त्र्यै नम: ।
५९८. ॐ दरयुक्तायै नम: ।
५९९. ॐ दराश्रयायै नम: ।
६००. ॐ दरस्मेरायै नम: ।
६०१. ॐ दरापाङ्ग्यै नम: ।
६०२. ॐ दयादात्र्यै नम: ।
६०३. ॐ दराश्रयायै नम: ।
६०४. ॐ दस्त्रपूज्यायै नम: ।
६०५. ॐ द्स्त्रमात्रे नम: ।
६०६. ॐ दस्त्रदेव्यै नम: ।
६०७. ॐ दरोन्मदायै नम: ।
६०८. ॐ दस्त्रसिद्धायै नम: ।
६०९. ॐ दस्त्रसंस्थायै नम: ।
६१०. ॐ दस्त्रतापविमोचिन्यै नम: ।
६११. ॐ दस्त्रक्षोभहरायै नित्यायै नम: ।
६१२. ॐ दस्त्रलोकगतात्मिकायै नम: ।
६१३. ॐ दैत्यगुर्वङ्गनावन्द्यायै नम: ।
६१४. ॐ दैत्यगुर्वङ्गनाप्रियायै नम: ।
६१५. ॐ दैत्यगुर्वङ्गनासिद्धायै नम: ।
६१६. ॐ दैत्यगुर्वङ्गनोत्सुकायै नम: ।
६१७. ॐ दैत्यगुरुप्रियतमायै नम: ।
६१८. ॐ देवगुरुनिषेवितायै नम: ।
६१९. ॐ देवगुरुप्रसूरूपायै नम: ।
६२०. ॐ देवगुरुकृतार्हणायै नम: ।
६२१. ॐ देवगुरुप्रेमयुतायै नम: ।
६२२. ॐ देवगुर्वनुमानितायै नम: ।
६२३. ॐ देवगुरुप्रभावज्ञायै नम: ।
६२४. ॐ देवगुरुसुखप्रदायै नम: ।
६२५. ॐ देवगुरुज्ञानदात्र्यै नम: ।
६२६. ॐ देवगुरुप्रमोदिन्यै नम: ।
६२७. ॐ दैत्यस्त्रीगणसम्पूज्यायै नम: ।
६२८. ॐ दैत्यस्त्रीगणपूजितायै नम: ।
६२९. ॐ दैत्यस्त्रीगणरूपायै नम: ।
६३०. ॐ दैत्यस्त्रीचित्तहारिण्यै नम: ।
६३१. ॐ देवस्त्रीगणपूज्यायै नम: ।
६३२. ॐ देवस्त्रीगणवन्दितायै नम: ।
६३३. ॐ देवस्त्रीगणचित्तस्थायै नम: ।
६३४. ॐ देवस्त्रीगणभूषितायै नम: ।
६३५. ॐ देवस्त्रीगणसंसिद्धायै नम: ।
६३६. ॐ देवस्त्रीगणतोषितायै नम: ।
६३७. ॐ देवस्त्रीगणहस्तस्थचारुचामरवीजितायै नम: ।
६३८. ॐ देवस्त्रीगणहस्तस्थचारुगन्धविलेपितायै नम: ।
६३९. ॐ देवाङ्गनाधृतादर्शदृष्ट्यर्थमुखचन्द्रमसे नम: ।
६४०. ॐ देवाङ्गनोत्सृष्टनागवल्लीदलकृतोत्सुकायै नम: ।
६४१. ॐ देवस्त्रीगणहस्तस्थदीपमलाविलोकनायै नम: ।
६४२. ॐ देवस्त्रीगणहस्तस्थधूपघ्राणविनोदिन्यै नम: ।
६४३. ॐ देवनारीकरगतवासकासवपायिन्यै नम: ।
६४४. ॐ देवनारिकङ्कतिकाकृतकेशनिमार्जनायै नम: ।
६४५. ॐ देवनारीसेव्यगात्रायै नम: ।
६४६. ॐ देवनारीकृतोत्सुकायै नम: ।
६४७. ॐ देवनारीविरचितपुष्पमालाविराजितायै नम: ।
६४८. ॐ देवनारीविचित्राङ्ग्यै नम: ।
६४९. ॐ देवस्त्रीदत्तभोजनायै नम: ।
६५०. ॐ देवस्त्रीगणगीतायै नम: ।
६५१. ॐ देवस्त्रीगीतसोत्सुकायै नम: ।
६५२. ॐ देवस्त्रीनृत्यसुखिन्यै नम: ।
६५३. ॐ देवस्त्रीनृत्यदर्शिन्यै नम: ।
६५४. ॐ देवस्त्रीयोजितलसद्रत्‍नपदपदम्बुजायै नम: ।
६५५. ॐ देवस्त्रीगणविस्तीर्णचारुतल्पनिषेदुष्यै नम: ।
६५६. ॐ देवनारीचरुकराकलितांघ्र्यादिदेहिकायै नम: ।
६५७. ॐ देवनारीकरव्यग्रतालवृन्दमरुत्सुकायै नम: ।
६५८. ॐ देवनारीवेणुवीणानादसोतण्ठमानसायै नम: ।
६५९. ॐ देवकोटिस्तुतिनुतायै नम: ।
६६०. ॐ देवकोटिकृतार्हणायै नम: ।
६६१. ॐ देवकोटिगीतगुणायै नम: ।
६६२. ॐ देवकोटिकृतस्तुत्यै नम: ।
६६३. ॐ दन्तदष्ट्योद्वेगफलायै नम: ।
६६४. ॐ देवकोलाहलकुलायै नम: ।
६६५. ॐ द्वेषरागपरित्यक्तायै नम: ।
६६६. ॐ द्वेषरागविवर्जितायै नम: ।
६६७. ॐ दामपूज्यायै नम: ।
६६८. ॐ दामभूषायै नम: ।
६६९. ॐ दामोदरविलासिन्यै नम: ।
६७०. ॐ दामोदरप्रेमरतायै नम: ।
६७१. ॐ दामोदरभगिन्यै नम: ।
६७२. ॐ दामोदरप्रस्वै नम: ।
६७३. ॐ दामोदरपत्‍न्यै नम: ।
६७४. ॐ दामोदरपतिव्रतायै नम: ।
६७५. ॐ दामोदराऽभिन्नदेहायै नम: ।
६७६. ॐ दामोदररतिप्रियायै नम: ।
६७७. ॐ दामोदराऽभिन्नतन्वै नम: ।
६७८. ॐ दामोदरकृतास्पदायै नम: ।
६७९. ॐ दामोदरकृतप्राणायै नम: ।
६८०. ॐ दामोदरगतात्मिकायै नम: ।
६८१. ॐ दामोदरकौतुकाढ्यायै नम: ।
६८२. ॐ दमोदरकलाकलायै नम: ।
६८३. ॐ दामोदरालिङ्गिताङ्ग्यै नम: ।
६८४. ॐ दामोदरकुतूहलायै नम: ।
६८५. ॐ दामोदरकृताह्लादायै नम: ।
६८६. ॐ दामोदरसुचुम्बितायै नम: ।
६८७. ॐ दामोदरसुताकृष्टायै नम: ।
६८८. ॐ दामोदरसुखप्रदायै नम: ।
६८९. ॐ दामोदरसहाढ्यायै नम: ।
६९०. ॐ दामोदरसहायिन्यै नम: ।
६९१. ॐ दामोदरगुणज्ञायै नम: ।
६९२. ॐ दामोदरवरप्रदाऐ नम: ।
६९३. ॐ दामोदरानुकूलायै नम: ।
६९४. ॐ दामोदरनितम्बिन्यै नम: ।
६९५. ॐ दामोदरबलक्रीडाकुशलायै नम: ।
६९६. ॐ दर्शनप्रियायै नम: ।
६९७. ॐ दामोदरजलक्रीडात्यक्तस्वजनसौह्रदायै नम: ।
६९८. ॐ दामोदरलसद्रासकेलिकौतुकिन्यै नम: ।
६९९. ॐ दामोदरभ्रातृकायै नम: ।
७००. ॐ दामोदरपरायणायै नम: ।
७०१. ॐ दामोदरधरायै नम: ।
७०२. ॐ दामोदरवैरविनाशिन्यै नम: ।
७०३. ॐ दामोदरोपजायायै नम: ।
७०४. ॐ दामोदरनिमन्त्रितायै नम: ।
७०५. ॐ दामोदरपराभूतायै नम: ।
७०६. ॐ दामोदरपराजितायै नम: ।
७०७. ॐ दामोदरसमाक्रान्तायै नम: ।
७०८. ॐ दामोदरहताशुभायै नम: ।
७०९. ॐ दामोदरोत्सवरतायै नम: ।
७१०. ॐ दामोदरोत्सवावहायै नम: ।
७११. ॐ दामोदरस्तन्यदात्र्यै नम: ।
७१२. ॐ दामोदरगवेषितायै नम: ।
७१३. ॐ दमयन्तीसिद्धिदात्र्यै नम: ।
७१४. ॐ दमयन्तीप्रसाधितायै नम: ।
७१५. ॐ दमयन्तीष्टदेव्यै नम: ।
७१६. ॐ दमयन्तीस्वरूपिण्यै नम: ।
७१७. ॐ दमयन्तीकृतार्चायै नम: ।
७१८. ॐ दमनर्षिविभावितायै नम: ।
७१९. ॐ दमनर्षिप्राणतुल्यायै नम: ।
७२०. ॐ दमनर्षिस्वरूपिण्यै नम: ।
७२१. ॐ दमनर्षिस्वरूपायै नम: ।
७२२. ॐ दम्भपूरितविग्रहायै नम: ।
७२३. ॐ दम्भहन्त्र्यै नम: ।
७२४. ॐ दम्भधात्र्यै नम: ।
७२५. ॐ दम्भलोकविमोहिन्यै नम: ।
७२६. ॐ दम्भशीलायै नम: ।
७२७. ॐ दम्भहरायै नम: ।
७२८. ॐ दम्भवत्परिमर्दिन्यै नम: ।
७२९. ॐ दम्भरूपायै नम: ।
७३०. ॐ दम्भकर्यै नम: ।
७३१. ॐ दम्भसंतानदारिण्यै नम: ।
७३२. ॐ दत्तमोक्षायै नम: ।
७३३. ॐ दत्तधनायै नम: ।
७३४. ॐ दत्तारोग्यायै नम: ।
७३५. ॐ दाम्भिकायै नम: ।
७३६. ॐ दत्तपुत्रायै नम: ।
७३७. ॐ दत्तदारायै नम: ।
७३८. ॐ दत्तहारायै नम: ।
७३९. ॐ दारिकायै नम: ।
७४०. ॐ दत्तभोगायै नम: ।
७४१. ॐ दत्तशोकायै नम: ।
७४२. ॐ दत्तहस्त्यादिवाहनायै नम: ।
७४३. ॐ दत्तमत्यै नम: ।
७४४. ॐ दत्तभार्यायै नम: ।
७४५. ॐ दत्तशास्त्रावबोधिकायै नम: ।
७४६. ॐ दत्तपानायै नम: ।
७४७. ॐ दत्तदानायै नम: ।
७४८. ॐ दत्तदारिद्र्यनाशिन्यै नम: ।
७४९. ॐ दत्तसौधावनीवासायै नम: ।
७५०. ॐ दत्तस्वर्गायै नम: ।
७५१. ॐ दासदायै नम: ।
७५२. ॐ दास्यतुष्टायै नम: ।
७५३. ॐ दास्यहरायै नम: ।
७५४. ॐ दासदासीशतप्रदायै नम: ।
७५५. ॐ दाररूपायै नम: ।
७५६. ॐ दारवासायै नम: ।
७५७. ॐ दारवासिह्रदास्पदायै नम: ।
७५८. ॐ दारवासिजनाराध्यायै नम: ।
७५९. ॐ दारवासिजनप्रियायै नम: ।
७६०. ॐ दारवासिविनिर्नीतायै नम: ।
७६१. ॐ दारवासिसमर्चितायै नम: ।
७६२. ॐ दारवास्यह्रतप्राणायै नम: ।
७६३. ॐ दारवास्यरिनाशिन्यै नम: ।
७६४. ॐ दारवासिविघ्नहरायै नम: ।
७६५. ॐ दारवासिविमुक्तिदायै नम: ।
७६६. ॐ दाराग्निरूपिण्यै नम: ।
७६७. ॐ दारायै नम: ।
७६८. ॐ दारकार्यरिनाशिन्यै नम: ।
७६९. ॐ दम्पत्यै नम: ।
७७०. ॐ दम्पतीष्टायै नम: ।
७७१. ॐ दम्पतिप्राणरूपिकायै नम: ।
७७२. ॐ दम्पतीस्नेहनिरतायै नम: ।
७७३. ॐ दाम्पत्यसाधनप्रियायै नम: ।
७७४. ॐ दाम्पत्यसुखसेनायै नम: ।
७७५. ॐ दाम्पत्यसुखदायिन्यै नम: ।
७७६. ॐ दम्पत्याचारनिरतायै नम: ।
७७७. ॐ दम्पत्यामोदमोदितायै नम: ।
७७८. ॐ दम्पत्यामोदसुखिन्यै नम: ।
७७९. ॐ दाम्पत्याह्लादकारिण्यै नम: ।
७८०. ॐ दम्पतीष्टपादपद्मायै नम: ।
७८१. ॐ दाम्पत्यप्रेमरूपिण्यै नम: ।
७८२. ॐ दाम्पत्यभोगभवनायै नम: ।
७८३. ॐ दाडिमीफलभोजिन्यै नम: ।
७८४. ॐ दाडिमीफलसंतुष्टायै नम: ।
७८५. ॐ दाडिमीफलमानसायै नम: ।
७८६. ॐ दाडिमीवृक्षसंस्थानायै नम: ।
७८७. ॐ दाडिमीवृक्षवासिन्यै नम: ।
७८८. ॐ दाडिमीवृक्षरूपायै नम: ।
७८९. ॐ दाडिमिवनवासिन्यै नम: ।
७९०. दाडिमीफलसाम्योरुपयोधरसमन्वितायै नम: ।
७९१. ॐ दक्षिणायै नम: ।
७९२. ॐ दक्षिणारूपायै नम: ।
७९३. ॐ दक्षिणारुपधारिण्यै नम: ।
७९४. ॐ दक्षकन्यायै नम: ।
७९५. ॐ दक्षपुत्र्यै नम: ।
७९६. ॐ दक्षमात्रे नम: ।
७९७. ॐ दक्षस्वै नम: ।
७९८. ॐ दक्षगोत्रायै नम: ।
७९९. ॐ दक्षसुतायै नम: ।
८००. ॐ दक्षयज्ञविनाशिन्यै नम: ।
८०१. ॐ दक्षयज्ञनाशकर्त्र्यै नम: ।
८०२. ॐ दक्षयज्ञान्तकारिण्यै नम: ।
८०३. ॐ दक्षप्रसूत्यै नम: ।
८०४. ॐ दक्षेज्यायै नम: ।
८०५. ॐ दक्षवंशैकपावन्यै नम: ।
८०६. ॐ दक्षात्मजायै नम: ।
८०७. ॐ दक्षसून्वै नम: ।
८०८. ॐ दक्षजायै नम: ।
८०९. ॐ दक्षजातिकायै नम: ।
८१०. ॐ दक्षजन्मने नम: ।
८११. ॐ दक्षजनुषे नम: ।
८१२. ॐ दक्षदेहसमुद्भवायै नम: ।
८१३. ॐ दक्षजन्यै नम: ।
८१४. ॐ दक्षयागध्वंसिन्यै नम: ।
८१५. ॐ दक्षकन्यकायै नम: ।
८१६. ॐ दक्षिणाचारनिरतायै नम: ।
८१७. ॐ दक्षिणाचारतुष्टिदायै नम: ।
८१८. ॐ दक्षिणाचारसंसिद्धायै नम: ।
८१९. ॐ दक्षिणाचारभावितायै नम: ।
८२०. ॐ दक्षिणाचारसुखिन्यै नम: ।
८२१. ॐ दक्शिणाचारसाधितायै नम: ।
८२२. ॐ दक्षिणाचारमोक्षाप्त्यै नम: ।
८२३. ॐ दक्षिणाचारवन्दितायै नम: ।
८२४. ॐ दक्षिणाचारशरणायै नम: ।
८२५. ॐ दक्षिणाचारहर्षितायै नम: ।
८२६. ॐ द्वारपालप्रियायै नम: ।
८२७. ॐ द्वारवासिन्यै नम: ।
८२८. ॐ द्वारसंस्थितायै नम: ।
८२९. ॐ द्वाररूपायै नम: ।
८३०. ॐ द्वारसंस्थायै नम: ।
८३१. ॐ द्वारदेशनिवासिन्यै नम: ।
८३२. ॐ द्वारकर्यै नम: ।
८३३. ॐ द्वारधात्र्यै नम: ।
८३४. ॐ दोषमात्रविवर्जितायै नम: ।
८३५. ॐ दोषाकरायै नम: ।
८३६. ॐ दोषहरायै नम: ।
८३७. ॐ दोषराशिविनाशिन्यै नम: ।
८३८. ॐ दोषाकरविभूषाढ्यायै नम: ।
८३९. ॐ दोषाकरकपालिन्यै नम: ।
८४०. ॐ दोषाकरसहस्त्राभायै नम: ।
८४१. ॐ दोषाकरसमाननायै नम: ।
८४२. ॐ दोषाकरमुख्यै नम: ।
८४३. ॐ दिव्यायै नम: ।
८४४. ॐ दोषाकरकराग्रजायै नम: ।
८४५. ॐ दोषाकरसमज्योतिषे नम: ।
८४६. ॐ दोषाकरसुशीतलायै नम: ।
८४७. ॐ दोषाकरश्रेण्यै नम: ।
८४८. ॐ दोषसदृशापाङ्वीक्षणायै नम: ।
८४९. ॐ दोषाकरेष्टदेव्यै नम: ।
८५०. ॐ दोषाकरनिषेवितायै नम: ।
८५१. ॐ दोषाकरप्राणरूपायै नम: ।
८५२. ॐ दोषाकरमरीचिकायै नम: ।
८५३. ॐ दोषाकरोल्लसद्भालायै नम: ।
८५४. ॐ दोषाकरसुहर्षिण्यै नम: ।
८५५. ॐ दोषाकरशिरोभूषायै नम: ।
८५६. ॐ दोषाकरवधूप्रियायै नम: ।
८५७. ॐ दोषाकरवधूप्राणायै नम: ।
८५८. ॐ दोषाकरवधूमतायै नम: ।
८५९. दोषाकरवधूप्रीतायै नम: ।
८६०. ॐ दोषाकरवध्वै नम: ।
८६१. ॐ दोषापूज्यायै नम: ।
८६२. ॐ दोषापूजितायै नम: ।
८६३. ॐ दोषहारिण्यै नम: ।
८६४. ॐ दोषाजापमहानन्दायै नम: ।
८६५. ॐ दोषाजापपरायणायै नम: ।
८६६. ॐ दोषापुरश्चाररतायै नम: ।
८६७. ॐ दोषापूजकपुत्रिण्यै नम: ।
८६८. ॐ दोषापूजकवात्सल्यकारिण्यै जगदम्बिकायै नम: ।
८६९. ॐ दोषापूजकवैरिघ्न्यै नम: ।
८७०. ॐ दोषापूजकविघ्नह्रते नम: ।
८७१. ॐ दोषापूजकसंतुष्टायै नम: ।
८७२. ॐ दोषापूजकमुक्तिदायै नम: ।
८७३. ॐ दमप्रसूनसम्पूज्यायै नम: ।
८७४. ॐ दमपुष्पप्रियायै नम: ।
८७५. ॐ दुर्योधनप्रपूज्याये नम: ।
८७६. ॐ दु:शासनसमर्चितायै नम: ।
८७७. ॐ दण्डपाणिप्रियायै नम: ।
८७८. ॐ दण्डपाणिमात्रे नम: ।
८७९. ॐ दयानिधये नम: ।
८८०. ॐ दण्डपाणिसमाराध्यायै नम: ।
८८१. ॐ दण्डपाणिप्रपूजितायै नम: ।
८८२. ॐ दण्डपाणिगृहासक्तायै नम: ।
८८३. ॐ दण्डपाणीप्रियंवदायै नम: ।
८८४. ॐ दण्डपाणिप्रियतमायै नम: ।
८८५. ॐ दण्डपाणिमनोहरायै नम: ।
८८६. ॐ दण्डपाणिह्रतप्राणायै नम: ।
८८७. ॐ दण्डपाणिसुसिद्धिदायै नम: ।
८८८. ॐ दण्डपाणिपरामृष्टायै नम: ।
८८९. ॐ दण्डपाणिप्रहर्षितायै नम: ।
८९०. ॐ दण्डपाणिविघ्नहरायै नम: ।
८९१. ॐ दण्डपाणिशिरोधृतायै नम: ।
८९२. ॐ दण्डपाणिप्राप्तचर्यायै नम: ।
८९३. ॐ दण्डपाण्युन्मुख्यै नम: ।
८९४. ॐ दण्डपाणिप्राप्तपदायै नम: ।
८९५. ॐ दण्डपाणिवरोन्मुख्यै नम: ।
८९६. ॐ दण्डहस्तायै नम: ।
८९७. ॐ दण्डपाण्यै नम: ।
८९८. ॐ दण्डबाहवे नम: ।
८९९. ॐ दरान्तकृते नम: ।
९००. ॐ दण्डदोष्कायै नम: ।
९०१. ॐ दण्डकरायै नम: ।
९०२. ॐ दण्डचित्तकृतास्पदायै नम: ।
९०३. ॐ दण्डिविद्यायै नम: ।
९०४. ॐ दण्डिमात्रे नम: ।
९०५. ॐ दण्डिखण्डकनाशिन्यै नम: ।
९०६. ॐ दण्डिप्रियायै नम: ।
९०७. ॐ दण्डिपूज्यायै नम: ।
९०८. ॐ दण्डिसंतोषदायिन्यै नम: ।
९०९. ॐ दस्युपूज्यायै नम: ।
९१०. ॐ दस्युरतायै नम: ।
९११. ॐ दस्युद्रविणदायिन्यै नम: ।
९१२. ॐ दस्युवर्गकृतार्हाये नम: ।
९१३. ॐ दस्युवर्गविनाशिन्यै नम: ।
९१४. ॐ दस्युनिर्णाशिन्यै नम: ।
९१५. ॐ दस्यकुलनिर्णाशिन्यै नम: ।
९१६. ॐ दस्युप्रियकर्यै नम: ।
९१७. ॐ दस्युनृत्यदर्शनतत्परायै नम: ।
९१८. ॐ दुष्टदण्डकर्यै नम: ।
९१९. ॐ दुष्टवर्गविद्राविण्यै नम: ।
९२०. ॐ दुष्टवर्गनिग्रहार्हायै नम: ।
९२१. ॐ दूषकप्राणनाशिन्यै नम: ।
९२२. ॐ दूषकोत्तापजनन्यै नम: ।
९२३. ॐ दूषकारिष्टकारिण्यै नम: ।
९२४. ॐ दूषकद्वेषणकर्यै नम: ।
९२५. ॐ दाहिकायै नम: ।
९२६. ॐ दहनात्मिकायै नम: ।
९२७. ॐ दारुकारिनिहन्त्र्यै नम: ।
९२८. ॐ दारुकेश्वरपूजितायै नम: ।
९२९. ॐ दारुकेश्वरमात्रे नम: ।
९३०. ॐ दारुकेश्वरवन्दितायै नम: ।
९३१. ॐ दर्भहस्तायै नम: ।
९३२. ॐ दर्भयुतायै नम: ।
९३३. ॐ दर्भककर्मविवर्जितायै नम: ।
९३४. ॐ दर्भमय्यै नम: ।
९३५. ॐ दर्भतन्वै नम: ।
९३६. ॐ दर्भसर्वस्वरूपिण्यै नम: ।
९३७. ॐ दर्भकर्माचाररतायै नम: ।
९३८. ॐ दर्भहस्तकृतार्हणायै नम: ।
९३९. ॐ दर्भानुकूलायै नम: ।
९४०. ॐ दाम्भर्यायै नम: ।
९४१. ॐ दर्विपात्रानुदामिन्यै नम: ।
९४२. ॐ दमघोषप्रपूज्यायै नम: ।
९४३. ॐ दमघोषवरप्रदायै नम: ।
९४४. ॐ दमघोषसमाराध्यायै नम: ।
९४५. ॐ दावाग्निरूपिण्यै नम: ।
९४६. ॐ दावाग्निरूपायै नम: ।
९४७. ॐ दावाग्निनिर्णाशितमहाबलायै नम: ।
९४८. ॐ दन्तदंष्ट्रासुरकलायै नम: ।
९४९. ॐ दन्तचर्चितहस्तिकायै नम: ।
९५०. ॐ दन्तदंष्ट्रस्यन्दनायै नम: ।
९५१. ॐ दन्तनिर्णाशितासुरायै नम: ।
९५२. ॐ दधिपूज्यायै नम: ।
९५३. ॐ दधिप्रीतायै नम: ।
९५४. ॐ दधीचिवरदायिन्यै नम: ।
९५५. ॐ दधीचीष्टदेवतायै नम: ।
९५६. ॐ दधीचिमोक्षदायिन्यै नम: ।
९५७. ॐ दधीचिदैन्यहन्त्र्यै नम: ।
९५८. ॐ दधीचिदरदारिण्यै नम: ।
९५९. ॐ दधीचिभक्तिसुखिन्यै नम: ।
९६०. ॐ दधीचिमुनिसेवितायै नम: ।
९६१. ॐ दधीचिज्ञानदात्र्यै नम: ।
९६२. ॐ दधीचिगुणदायिन्यै नम: ।
९६३. ॐ दधीचिकुलसम्भूषायै नम: ।
९६४. ॐ दधीचिभुक्तिमुक्तिदायै नम: ।
९६५. ॐ दधीचिकुलदेव्यै नम: ।
९६६. ॐ दधीचिकुलदेवतायै नम: ।
९६७. ॐ दधीचिकुलगम्यायै नम: ।
९६८. ॐ दधीचिकुलपूजितायै नम: ।
९६९. ॐ दधीचिसुखदात्र्यै नम: ।
९७०. ॐ दधीचिदैन्यहारिण्यै नम: ।
९७१. ॐ दधीचिदु:खहन्त्र्यै नम: ।
९७२. ॐ दधीचिकुलसुन्दर्यै नम: ।
९७३. ॐ दधीचिकुलसम्भूतायै नम: ।
९७४. ॐ दधीचिकुलपालिन्यै नम: ।
९७५. ॐ दधीचिदानगम्यायै नम: ।
९७६. ॐ दधीचिदानमानिन्यै नम: ।
९७७. ॐ दधीचिदानसंतुष्टायै नम: ।
९७८. ॐ दधीचिदानदेवतायै नम: ।
९७९. ॐ दधीचिजयसम्प्रीतायै नम: ।
९८०. ॐ दधीचिजपमानसायै नम: ।
९८१. ॐ दधीचिजपपूजाढ्यायै नम: ।
९८२. ॐ दधीचिजपमालिकायै नम: ।
९८३. ॐ दधीचिजपसंतुष्टायै नम: ।
९८४. ॐ दधीचिजपतोषिण्यै नम: ।
९८५. ॐ दधीचितपसाराध्यायै नम: ।
९८६. ॐ दधीचिशुभदायिन्यै नम: ।
९८७. ॐ दूर्वायै नम: ।
९८८. ॐ दूर्वादलश्यामायै नम: ।
९८९. ॐ दूर्वादलसमद्युतये नम: ।
९९०. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।
९९१. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।
९९२. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।
९९३. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।
९९४. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।
९९५. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।
९९६. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।
९९७. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।
९९८. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।
९९९. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।
१०००. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।॥ इति कुलार्णवतन्त्रोक्ता दकारादि श्रीदुर्गासहस्रनामावलि: सम्पूर्णा ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : July 14, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP