श्री गोपाल सहस्त्रनामावलिः - १ ॐ क्लीं देवाय नमः । २ ...


हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.
A sahasranamavali is a type of Hindu scripture in which a diety is referred to by 1000 or more different names.Many devout Hindus chant them every morning or evening.


१ ॐ क्लीं देवाय नमः ।
२ ॐ कामदेवाय नमः ।
३ ॐ कामबीजशिरोमणये नमः ।
४ ॐ श्रीगोपालाय नमः ।
५ ॐ महीपालाय नमः ।
६ ॐ सर्ववेदाङगपारगाय नमः ।
७ ॐ धरणीपालकाय नमः ।
८ ॐ धन्याय नमः ।
९ ॐ पुण्डरीकाय नमः ।
१० ॐ सनातनाय नमः ।
११ ॐ गोपतये नमः ।
१२ ॐ भूपतये नमः ।
१३ ॐ शास्त्रे नमः ।
१४ ॐ प्रहर्त्रे नमः ।
१५ ॐ विश्‍वतोमुखाय नमः ।
१६ ॐ आदिकर्त्रे नमः ।
१७ ॐ महाकर्ते नमः ।
१८ ॐ महाकालाय नमः ।
१९ ॐ प्रतापवते नमः ।
२० ॐ जगज्जीवाय नमः ।
२१ ॐ जगद्धात्रे नमः ।
२२ ॐ जगद्भर्त्रे नमः ।
२३ ॐ जगद्वसवे नमः ।
२४ ॐ मत्स्याय नमः ।
२५ ॐ भीमाय नमः ।
२६ ॐ कुहूभर्त्रे नमः ।
२७ ॐ हर्त्रे नमः ।
२८ ॐ वाराहमूर्तिमते नमः ।
२९ ॐ नारायणाय नमः ।
३० ॐ हृषीकेशाय नमः ।
३१ ॐ गोविन्दाय नमः ।
३२ ॐ गरुडध्वजाय नमः ।
३३ ॐ गोकुलेन्द्राय नमः ।
३४ ॐ महाचन्द्राय नमः ।
३५ ॐ शर्वरीप्रियकारकाय नमः ।
३६ ॐ कमलामुखलोलाक्षाय नमः ।
३७ ॐ पुण्डरीकशुभावहाय नमः ।
३८ ॐ दुर्वाससे नमः ।
३९ ॐ कपिलाय नमः ।
४० ॐ भौमाय नमः ।
४१ ॐ सिन्धुसागरसङ्गमाय नमः ।
४२ ॐ गोविन्दाय नमः ।
४३ ॐ गोपतये नमः ।
४४ ॐ गोत्राय नमः ।
४५ ॐ कालिन्दीप्रेमपूरकाय नमः ।
४६ ॐ गोपस्वामिने नमः ।
४७ ॐ गोकुलेन्द्राय नमः ।
४८ ॐ गोवर्धनवरप्रदाय नमः ।
४९ ॐ नन्दादिगोकुलत्रात्रे नमः ।
५० ॐ दात्रे नमः ।
५१ ॐ दारिद्र्यभञ्जनाय नमः ।
५२ ॐ सर्वमङ्गलदात्रे नमः ।
५३ ॐ सर्वकामप्रदायकाय नमः ।
५४ ॐ आदिकर्त्रे नमः ।
५५ ॐ महीभर्त्रे नमः ।
५६ ॐ सर्वसागरसिन्धुजाय नमः ।
५७ ॐ गजगामिने नमः ।
५८ ॐ गजोद्धारिणे नमः ।
५९ ॐ कामिने नमः ।
६० ॐ कामकलानिधये नमः ।
६१ ॐ कलङ्करहिताय नमः ।
६२ ॐ चन्द्राय नमः ।
६३ ॐ बिम्बास्याय नमः ।
६४ ॐ बिम्बसत्तमाय नमः ।
६५ ॐ मालाकाराय नमः ।
६६ ॐ कृपाकाराय नमः ।
६७ ॐ कोकिलास्वरभूषणाय नमः ।
६८ ॐ रामाय नमः ।
६९ ॐ नीलाम्बराय नमः ।
७० ॐ देवाय नमः ।
७१ ॐ हलिने नमः ।
७२ ॐ दुर्दममर्दनाय नमः ।
७३ ॐ सहस्त्राक्षपुरीभेत्त्रे नमः ।
७४ ॐ महामारीविनाशनाय नमः ।
७५ ॐ शिवाय नमः ।
७६ ॐ शिवतमाय नमः ।
७७ ॐ भेत्रे नमः ।
७८ ॐ बलारातिप्रपूजकाय नमः ।
७९ ॐ कुमारीवरदायिने नमः ।
८० ॐ वरेण्याय नमः ।
८१ ॐ मीनकेतनाय नमः ।
८२ ॐ नराय नमः ।
८३ ॐ नारायणाय नमः ।
८४ ॐ धीराय नमः ।
८५ ॐ राधापतये नमः ।
८६ ॐ उदारधिये नमः ।
८७ ॐ श्रीपतये नमः ।
८८ ॐ श्रीनिधये नमः ।
८९ ॐ श्रीमते नमः ।
९० ॐ मापतये नमः ।
९१ ॐ प्रतिराजघ्ने नमः ।
९२ ॐ वृन्दापतये नमः ।
९३ ॐ कुलग्रामिणे नमः ।
९४ ॐ धाम्ने नमः ।
९५ ॐ ब्रह्मणे नमः ।
९६ ॐ सनातनाय नमः ।
९७ ॐ रेवतीरमणाय नमः ।
९८ ॐ रामाय नमः ।
९९ ॐ चञ्चलाय नमः ।
१०० ॐ चारुलोचनाय नमः ।
१०१ ॐ रामायणशरीराय नमः ।
१०२ ॐ रामिणे नमः ।
१०३ ॐ रामाय नमः ।
१०४ ॐ श्रियःपतये नमः ।
१०५ ॐ शर्वराय नमः ।
१०६ ॐ शर्वर्यै नमः ।
१०७ ॐ शर्वाय नमः ।
१०८ ॐ सर्वत्र शुभदायकाय नमः ।
१०९ ॐ राधाराधयिताय नमः ।
११० ॐ राधिने नमः ।
१११ ॐ राधाचित्तप्रमोदकाय नमः ।
११२ ॐ राधारतिसुखोपेताय नमः ।
११३ ॐ राधामोहनतत्पराय नमः ।
११४ ॐ राधावशीकराय नमः ।
११५ ॐ राधाहृदयाम्भोजषट्‍पदाय नमः ।
११६ ॐ राधालिङ्गनसम्मोहाय नमः ।
११७ ॐ राधानर्तनकौतुकाय नमः ।
११८ ॐ राधासञ्जातसम्प्रीतये नमः ।
११९ ॐ राधाकामफलप्रदाय नमः ।
१२० ॐ वृन्दापतये नमः ।
१२१ ॐ कोशनिधये नमः ।
१२२ ॐ कोकशोकविनाशकाय नमः ।
१२३ ॐ चन्द्रापतये नमः ।
१२४ ॐ चन्द्रपतये नमः ।
१२५ ॐ चण्डकोदण्डभञ्जनाय नमः ।
१२६ ॐ रामाय नमः ।
१२७ ॐ दाशरथी रामाय नमः ।
१२८ ॐ भृगुवंशसमुद्भवाय नमः ।
१२९ ॐ आत्मारामाय नमः ।
१३० ॐ जितक्रोधाय नमः ।
१३१ ॐ मोहाय नमः ।
१३२ ॐ मोहान्धभञ्जनाय नमः ।
१३३ ॐ वृषभानवे नमः ।
१३४ ॐ भवाय नमः ।
१३५ ॐ भावाय नमः ।
१३६ ॐ काश्यपये नमः ।
१३७ ॐ करुणानिधये नमः ।
१३८ ॐ कोलाहलाय नमः ।
१३९ ॐ हलिने नमः ।
१४० ॐ हालिने नमः ।
१४१ ॐ हेलिने नमः ।
१४२ ॐ हलधरप्रियाय नमः ।
१४३ ॐ राधामुखाब्जमार्तण्डाय नमः ।
१४४ ॐ भास्कराय नमः ।
१४५ ॐ रविजाय नमः ।
१४६ ॐ विधवे नमः ।
१४७ ॐ विधये नमः ।
१४८ ॐ विधात्रे नमः ।
१४९ ॐ वरुणाय नमः ।
१५० ॐ वारुणाय नमः ।
१५१ ॐ वारुणीप्रियाय नमः ।
१५२ ॐ रोहिणीहृदयानन्दिने नमः ।
१५३ ॐ वसुदेवात्मजाय नमः ।
१५४ ॐ बलिने नमः ।
१५५ ॐ नीलाम्बराय नमः ।
१५६ ॐ रौहिणेयाय नमः ।
१५७ ॐ जरासन्धवधाय नमः ।
१५८ ॐ अमलाय नमः ।
१५९ ॐ नागाय नमः ।
१६० ॐ नवाम्भसे नमः ।
१६१ ॐ विरुदाय नमः ।
१६२ ॐ वीरघ्ने नमः ।
१६३ ॐ वरदाय नमः ।
१६४ ॐ बलिने नमः ।
१६५ ॐ गोपथाय नमः ।
१६६ ॐ विजयिने नमः ।
१६७ ॐ विदुषे नमः ।
१६८ ॐ शिपिविष्टाय नमः ।
१६९ ॐ सनातनाय नमः ।
१७० ॐ परशुरामवचोग्राहिणे नमः ।
१७१ ॐ वरग्राहिणे नमः ।
१७२ ॐ श्रृगालघ्ने नमः ।
१७३ ॐ दमघोषोपदेष्ट्रे नमः ।
१७४ ॐ रथग्राहिणे नमः ।
१७५ ॐ सुदर्शनाय नमः ।
१७६ ॐ वीरपत्नीयशस्त्रात्रे नमः ।
१७७ ॐ जराव्याधिविघातकाय नमः ।
१७८ ॐ द्वारकावासतत्त्वज्ञाय नमः ।
१७९ ॐ हुताशनवरप्रदाय नमः ।
१८० ॐ यमुनावेगसंहारिणे नमः ।
१८१ ॐ नीलाम्बरधराय नमः ।
१८२ ॐ प्रभवे नमः ।
१८३ ॐ विभवे नमः ।
१८४ ॐ शरासनाय नमः ।
१८५ ॐ धन्विने नमः ।
१८६ ॐ गणेशाय नमः ।
१८७ ॐ गणनायकाय नमः ।
१८८ ॐ लक्ष्मणाय नमः ।
१८९ ॐ लक्षणाय नमः ।
१९० ॐ लक्ष्याय नमः ।
१९१ ॐ रक्षोवंशविनाशनाय नमः ।
१९२ ॐ वामनाय नमः ।
१९३ ॐ वामनीभूताय नमः ।
१९४ ॐ वमनाय नमः ।
१९५ ॐ वमनारुहाय नमः ।
१९६ ॐ यशोदानन्दनाय नमः ।
१९७ ॐ कर्त्रे नमः ।
१९८ ॐ यमलार्जुनमुक्तिदाय नमः ।
१९९ ॐ उलूखलिने नमः ।
२०० ॐ महामानिने नमः ।
२०१ ॐ दामबद्धाह्वयिने नमः ।
२०२ ॐ शमिने नमः ।
२०३ ॐ भक्तानुकारिणे नमः ।
२०४ ॐ भगवते नमः ।
२०५ ॐ केशवाय नमः ।
२०६ ॐ अचलधारकाय नमः ।
२०७ ॐ केशिघ्ने नमः ।
२०८ ॐ मधुघ्ने नमः ।
२०९ ॐ मोहिने नमः ।
२१० ॐ वृषासुरविघातकाय नमः ।
२११ ॐ अघासुरविनाशिने नमः ।
२१२ ॐ पूतनामोक्षदायकाय नमः ।
२१३ ॐ कुब्जाविनोदिने नमः ।
२१४ ॐ भगवते नमः ।
२१५ ॐ कंसमृत्यवे नमः ।
२१६ ॐ महामखिने नमः ।
२१७ ॐ अश्वमेधाय नमः ।
२१८ ॐ वाजपेयाय नमः ।
२१९ ॐ गोमेधाय नमः ।
२२० ॐ नरमेधवते नमः ।
२२१ ॐ कन्दर्पकोटिलावण्याय नमः ।
२२२ ॐ चन्द्रकोटिसुशीतलाय नमः ।
२२३ ॐ रविकोटिप्रतीकाशाय नमः ।
२२४ ॐ वायुकोटिमहाबलाय नमः ।
२२५ ॐ ब्रह्मणे नमः ।
२२६ ॐ ब्रह्माण्डकर्त्रे नमः ।
२२७ ॐ कमलावाञ्छितप्रदाय नमः ।
२२८ ॐ कमलायै नमः ।
२२९ ॐ कमलाक्षाय नमः ।
२३० ॐ कमलामुखलोलुपाय नमः ।
२३१ ॐ कमलाव्रतधारिणे नमः ।
२३२ ॐ कमलाभाय नमः ।
२३३ ॐ पुरन्दराय नमः ।
२३४ ॐ सौभाग्याधिकचित्ताय नमः ।
२३५ ॐ महामायिने नमः ।
२३६ ॐ महोत्कटाय नमः ।
२३७ ॐ तारकारये नमः ।
२३८ ॐ सुरत्रात्रे नमः ।
२३९ ॐ मारीचक्षोभकारकाय नमः ।
२४० ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः ।
२४१ ॐ दान्ताय नमः ।
२४२ ॐ रामाय नमः ।
२४३ ॐ राजीवलोचनाय नमः ।
२४४ ॐ लङ्काधिपकुलध्वंसिने नमः ।
२४५ ॐ विभीषणवरप्रदाय नमः ।
२४६ ॐ सीतानन्दकराय नमः ।
२४७ ॐ रामाय नमः ।
२४८ ॐ वीराय नमः ।
२४९ ॐ वारिधिबन्धनाय नमः ।
२५० ॐ खरदूषणसंहारिणे नमः ।
२५१ ॐ साकेतपुरवासनाय नमः ।
२५२ ॐ चन्द्रावलीपतये नमः ।
२५३ ॐ कूलाय नमः ।
२५४ ॐ केशिने नमः ।
२५५ ॐ कंसवधाय नमः ।
२५६ ॐ अमराय नमः ।
२५७ ॐ माधवाय नमः ।
२५८ ॐ मधुघ्ने नमः ।
२५९ ॐ माध्विने नमः ।
२६० ॐ माध्वीकाय नमः ।
२६१ ॐ माधवाय नमः ।
२६२ ॐ मधवे नमः ।
२६३ ॐ मुञ्जाटवीगाहमानाय नमः ।
२६४ ॐ धेनुकारये नमः ।
२६५ ॐ धरात्मजाय नमः ।
२६६ ॐ वंशीवटविहारिणे नमः ।
२६७ ॐ गोवर्धनवनाश्रयाय नमः ।
२६८ ॐ तालवनोद्देशिने नमः ।
२६९ ॐ भाण्डीरवनशंखघ्ने नमः ।
२७० ॐ तृणावर्तकथाकारिणे नमः ।
२७१ ॐ वृषभानुसुतापतये नमः ।
२७२ ॐ राधाप्राणसमाय नमः ।
२७३ ॐ राधावदनाब्जमधुव्रताय नमः ।
२७४ ॐ गोपीरञ्जनदैवज्ञाय नमः ।
२७५ ॐ लीलाकमलपूजिताय नमः ।
२७६ ॐ क्रीडाकमलसंदोहाय नमः ।
२७७ ॐ गोपिकाप्रीतिरञ्जनाय नमः ।
२७८ ॐ रञ्जकाय नमः ।
२७९ ॐ रञ्ज्नाय नमः ।
२८० ॐ रङ्गाय नमः ।
२८१ ॐ रङ्गिणे नमः ।
२८२ ॐ रङ्गमहीरुहाय नमः ।
२८३ॐ कामाय नमः ।
२८४ ॐ कामारिभक्ताय नमः ।
२८५ ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।
२८६ ॐ कवये नमः ।
२८७ ॐ नारदाय नमः ।
२८८ ॐ देवलाय नमः ।
२८९ ॐ भीमाय नमः ।
२९० ॐ बालाय नमः ।
२९१ ॐ बालमुखाम्बुजाय नमः ।
२९२ ॐ अम्बुजाय नमः ।
२९३ ॐ ब्रह्मसाक्षिणे नमः ।
२९४ ॐ योगिने नमः ।
२९५ ॐ दत्तवराय नमः ।
२९६ ॐ मुनये नमः ।
२९७ ॐ ऋषभाय नमः ।
२९८ ॐ पर्वताय नमः ।
२९९ ॐ ग्रामाय नमः ।
३०० ॐ नदीपवनवल्लभाय नमः ।
३०१ ॐ पद्मनाभाय नमः ।
३०२ ॐ सुरज्येष्ठाय नमः ।
३०३ ॐ ब्रह्मणे नमः ।
३०४ ॐ रुद्राय नमः ।
३०५ ॐ अहिभूषिताय नमः ।
३०६ ॐ गणानां त्राणकर्त्रे नमः ।
३०७ ॐ गणेशाय नमः ।
३०८ ॐ ग्रहिलाय नमः ।
३०९ ॐ ग्रहिणे नमः ।
३१० ॐ गणाश्रयाय नमः ।
३११ ॐ गणाध्यक्षाय नमः ।
३१२ ॐ क्रोडीकृतजगत्त्रयाय नमः ।
३१३ ॐ यादवेन्द्राय नमः ।
३१४ ॐ द्वारकेन्द्राय नमः ।
३१५ ॐ मथुरावल्लभाय नमः ।
३१६ ॐ धुरिणे नमः ।
३१७ ॐ भ्रमराय नमः ।
३१८ ॐ कुन्तलिने नमः ।
३१९ ॐ कुन्तीसुतरक्षिणे नमः ।
३२० ॐ महामखिने नमः ।
३२१ ॐ यमुनावरदात्रे नमः ।
३२२ ॐ काश्‍यपस्य वरप्रदाय नमः ।
३२३ ॐ शङ्खचूडवधोद्दामाय नमः ।
३२४ ॐ गोपीरक्षणतत्पराय नमः ।
३२५ ॐ पाञ्चजन्यकराय नमः ।
३२६ ॐ रामिणे नमः ।
३२७ ॐ त्रिरामिणे नमः ।
३२८ ॐ वनजाय नमः ।
३२९ ॐ जयाय नमः ।
३३० ॐ फाल्गुनाय नमः ।
३३१ ॐ फाल्गुनसखाय नमः ।
३३२ ॐ विराधवधकारकाय नमः ।
३३३ ॐ रुक्मिणीप्राणनाथाय नमः ।
३३४ ॐ सत्यभामाप्रियङ्कराय नमः ।
३३५ ॐ कल्पवृक्षाय नमः ।
३३६ ॐ महावृक्षाय नमः ।
३३७ ॐ दानवृक्षाय नमः ।
३३८ ॐ महाफलाय नमः ।
३३९ ॐ अंकुशाय नमः ।
३४० ॐ भूसुराय नमः ।
३४१ ॐ भामाय नमः ।
३४२ ॐ भामकाय नमः ।
३४३ ॐ भ्रामकाय नमः ।
३४४ ॐ हरये नमः ।
३४५ ॐ सरलाय नमः ।
३४६ ॐ शाश्वताय नमः ।
३४७ ॐ वीराय नमः ।
३४८ ॐ यदुवंशिने नमः ।
३४९ ॐ शिवात्मकाय नमः ।
३५० ॐ प्रद्युम्नाय नमः ।
३५१ ॐ बलकर्त्रे नमः ।
३५२ ॐ प्रहर्त्रे नमः ।
३५३ ॐ दैत्यघ्ने नमः ।
३५४ ॐ प्रभवे नमः ।
३५५ ॐ महाधनाय नमः ।
३५६ ॐ महावीराय नमः ।
३५७ ॐ वनमालाविभूषणाय नमः ।
३५८ ॐ तुलसीदामशोभाढ्याय नमः ।
३५९ ॐ जालन्धरविनाशनाय नमः ।
३६० ॐ शूराय नमः ।
३६१ ॐ सूर्याय नमः ।
३६२ ॐ मृकण्डाय नमः ।
३६३ ॐ भास्कराय नमः ।
३६४ ॐ विश्वपूजिताय नमः ।
३६५ ॐ रवये नमः ।
३६६ ॐ तमोघ्ने नमः ।
३६७ ॐ वह्नये नमः ।
३६८ ॐ वाडवाय नमः ।
३६९ ॐ वडवानलाय नमः ।
३७० ॐ दैत्यदर्पविनाशिने नमः ।
३७१ ॐ गरुडाय नमः ।
३७२ ॐ गरुडाग्रजाय नमः ।
३७३ ॐ गोपीनाथाय नमः ।
३७४ ॐ महीनाथाय नमः ।
३७५ ॐ वृन्दानाथाय नमः ।
३७६ ॐ अवरोधकाय नमः ।
३७७ ॐ प्रपञ्चिने नमः ।
३७८ ॐ पञ्चरूपाय नमः ।
३७९ ॐ लतागुल्माय नमः ।
३८० ॐ गोपतये नमः ।
३८१ ॐ गङ्गारूपाय नमः ।
३८२ ॐ यमुनारूपाय नमः ।
३८३ ॐ गोदारूपाय नमः ।
३८४ ॐ वेत्रवतीरूपाय नमः ।
३८५ ॐ कावेरीरूपाय नमः ।
३८६ ॐ नर्मदारूपाय नमः ।
३८७ ॐ तापीरूपाय नमः ।
३८८ ॐ गण्डकीरूपाय नमः ।
३८९ ॐ सरयूरूपाय नमः ।
३९० ॐ राजसाय नमः ।
३९१ ॐ तामसाय नमः ।
३९२ ॐ सत्त्विने नमः ।
३९३ ॐ सर्वाङ्गिणे नमः ।
३९४ ॐ सर्वलोचनाय नमः ।
३९५ ॐ सुधामयाय नमः ।
३९६ ॐ अमृतमयाय नमः ।
३९७ ॐ योगिनीवल्लभाय नमः ।
३९८ ॐ शिवाय नमः ।
३९९ ॐ बुद्धाय नमः ।
४०० ॐ बुद्धिमतां श्रेष्ठाय नमः ।
४०१ ॐ विष्णवे नमः ।
४०२ ॐ जिष्णवे नमः ।
४०३ ॐ शचीपतये नमः ।
४०४ ॐ वंशिने नमः ।
४०५ ॐ वंशधराय नमः ।
४०६ ॐ लोकाय नमः ।
४०७ ॐ विलोकाय नमः ।
४०८ ॐ मोहनाशनाय नमः ।
४०९ ॐ रवरावाय नमः ।
४१० ॐ रवाय नमः ।
४११ ॐ रावाय नमः ।
४१२ ॐ बालाय नमः ।
४१३ ॐ बालबलाहकाय नमः ।
४१४ ॐ शिवाय नमः ।
४१५ ॐ रुद्राय नमः ।
४१६ ॐ नलाय नमः ।
४१७ ॐ नीलाय नमः ।
४१८ ॐ लाङ्गलिने नमः ।
४१९ ॐ लाङगलाश्रयाय नमः ।
४२० ॐ पारदाय नमः ।
४२१ ॐ पावनाय नमः ।
४२२ ॐ हंसाय नमः ।
४२३ ॐ हंसारूढाय नमः ।
४२४ ॐ जगत्पतये नमः ।
४२५ ॐ मोहिनीमोहनाय नमः ।
४२६ ॐ मायिने नमः ।
४२७ ॐ महामायाय नमः ।
४२८ ॐ महामखिने नमः ।
४२९ ॐ वृषाय नमः ।
४३० ॐ वृषाकपये नमः ।
४३१ ॐ कालाय नमः ।
४३२ ॐ कालीदमनकारकाय नमः ।
४३३ ॐ कुब्जाभाग्यप्रदाय नमः ।
४३४ ॐ वीराय नमः ।
४३५ ॐ रजकक्षयकारकाय नमः ।
४३६ ॐ कोमलाय नमः ।
४३७ ॐ वारुणाय नमः ।
४३८ ॐ राज्ञे नमः ।
४३९ ॐ जलजाय नमः ।
४४० ॐ जलधारकाय नमः ।
४४१ ॐ हारकाय नमः ।
४४२ ॐ सर्वपापघ्नाय नमः ।
४४३ ॐ परमेष्ठिने नमः ।
४४४ ॐ पितामहाय नमः ।
४४५ ॐ खड्‍गधारिणे नमः ।
४४६ ॐ कृपाकारिणे नमः ।
४४७ ॐ राधारमणसुन्दराय नमः ।
४४८ ॐ द्वादशारण्यसम्भोगिने नमः ।
४४९ ॐ शेषनागफणालयाय नमः ।
४५० ॐ कामाय नमः ।
४५१ ॐ श्यामाय नमः ।
४५२ ॐ सुखाय नमः ।
४५३ ॐ श्रीदाय नमः ।
४५४ ॐ श्रीपतये नमः ।
४५५ ॐ श्रीनिधये नमः ।
४५६ ॐ कृतये नमः ।
४५७ ॐ हरये नमः ।
४५८ ॐ हराय नमः ।
४५९ ॐ नराय नमः ।
४६० ॐ नाराय नमः ।
४६१ ॐ नरोत्तमाय नमः ।
४६२ ॐ इषुप्रियाय नमः ।
४६३ ॐ गोपालीचित्तहर्त्रे नमः ।
४६४ ॐ कर्त्रे नमः ।
४६५ ॐ संसारतारकाय नमः ।
४६६ ॐ आदिदेवाय नमः ।
४६७ ॐ महादेवाय नमः ।
४६८ ॐ गौरीगुरवे नमः ।
४६९ ॐ अनाश्रयाय नमः ।
४७० ॐ साधवे नमः ।
४७१ ॐ मधवे नमः ।
४७२ ॐ विधवे नमः ।
४७३ ॐ धात्रे नमः ।
४७४ ॐ भ्रात्रे नमः ।
४७५ ॐ क्रूरपरायणाय नमः ।
४७६ ॐ रोलम्बिने नमः ।
४७७ ॐ हयग्रीवाय नमः ।
४७८ ॐ वानरारये नमः ।
४७९ ॐ वनाश्रयाय नमः ।
४८० ॐ वनाय नमः ।
४८१ ॐ वनिने नमः ।
४८२ ॐ वनाध्यक्षाय नमः ।
४८३ ॐ महावन्द्याय नमः ।
४८४ ॐ महामुनये नमः ।
४८५ ॐ स्यमन्तकमणिप्राज्ञाय नमः ।
४८६ ॐ विज्ञाय नमः ।
४८७ ॐ विघ्नविघातकाय नमः ।
४८८ ॐ गोवर्द्धनाय नमः ।
४८९ ॐ वर्द्धनीयाय नमः ।
४९० ॐ वर्द्धन्यै नमः ।
४९१ ॐ वर्द्धनप्रियाय नमः ।
४९२ ॐ वर्द्धन्याय नमः ।
४९३ ॐ वर्द्धनाय नमः ।
४९४ ॐ वर्द्धिने नमः ।
४९५ ॐ वार्द्धिन्याय नमः ।
४९६ ॐ सुमुखाप्रियाय नमः ।
४९७ ॐ वर्द्धिताय नमः ।
४९८ ॐ वृद्धकाय नमः ।
४९९ ॐ वृद्धाय नमः ।
५०० ॐ वृन्दारकजनप्रियाय नमः ।
५०१ ॐ गोपालरमणीभर्त्रे नमः ।
५०२ ॐ साम्बकुष्ठविनाशनाय नमः ।
५०३ ॐ रुक्मिणीहरणाय नमः ।
५०४ ॐ प्रेम्णे नमः ।
५०५ ॐ प्रेमिणे नमः ।
५०६ ॐ चन्द्रावलीपतये नमः ।
५०७ ॐ श्रीकर्त्रे नमः ।
५०८ ॐ विश्वभर्त्रे नमः ।
५०९ ॐ नराय नमः ।
५१० ॐ नारायणाय नमः ।
५११ ॐ बलिने नमः ।
५१२ ॐ गणाय नमः ।
५१३ ॐ गणपतये नमः ।
५१४ ॐ दत्तात्रेयाय नमः ।
५१५ ॐ महमुनये नमः ।
५१६ ॐ व्यासाय नमः ।
५१७ ॐ नारायणाय नमः ।
५१८ ॐ दिव्याय नमः ।
५१९ ॐ भव्याय नमः ।
५२० ॐ भावुकधारकाय नमः ।
५२१ ॐ स्वःश्रेयसे नमः ।
५२२ ॐ शिवाय नमः ।
५२३ ॐ भद्राय नमः ।
५२४ ॐ भावुकाय नमः ।
५२५ ॐ भविकाय नमः ।
५२६ ॐ शुभाय नमः ।
५२७ ॐ शुभात्मकाय नमः ।
५२८ ॐ शुभाय नमः ।
५२९ ॐ शास्त्रे नमः ।
५३० ॐ प्रशास्त्रे नमः ।
५३१ ॐ मेघनादघ्ने नमः ।
५३२ ॐ ब्रह्मण्यदेवाय नमः ।
५३३ ॐ दीनानामुद्धारकरणक्षमाय नमः ।
५३४ ॐ कृष्णाय नमः ।
५३५ ॐ कमलापत्राक्षाय नमः ।
५३६ ॐ कृष्णाय नमः ।
५३७ ॐ कमललोचनाय नमः ।
५३८ ॐ कृष्णाय नमः ।
५३९ ॐ कामिने नमः ।
५४० ॐ सदाकृष्णाय नमः ।
५४१ ॐ समस्तप्रियकारकाय नमः ।
५४२ ॐ नन्दाय नमः ।
५४३ ॐ नन्दिने नमः ।
५४४ ॐ महानन्दिने नमः ।
५४५ ॐ मादिने नमः ।
५४६ ॐ मादनकाय नमः ।
५४७ ॐ किलिने नमः ।
५४८ ॐ मिलिने नमः ।
५४९ ॐ हिलिने नमः ।
५५० ॐ गिलिने नमः ।
५५१ ॐ गोलिने नमः ।
५५२ ॐ गोलाय नमः ।
५५३ ॐ गोलालयाय नमः ।
५५४ ॐ गुलिने नमः ।
५५५ ॐ गुग्गुलिने नमः ।
५५६ ॐ मारकिने नमः ।
५५७ ॐ शाखिने नमः ।
५५८ ॐ वटाय नमः ।
५५९ ॐ पिप्पलकाय नमः ।
५६० ॐ कृतिने नमः ।
५६१ ॐ म्लेच्छघ्ने नमः ।
५६२ ॐ कालहर्त्रे नमः ।
५६३ ॐ यशोदायशसे नमः ।
५६४ ॐ अच्युताय नमः ।
५६५ ॐ केशवाय नमः ।
५६६ ॐ विष्णवे नमः ।
५६७ ॐ हरये नमः ।
५६८ ॐ सत्याय नमः ।
५६९ ॐ जनार्दनाय नमः ।
५७० ॐ हंसाय नमः ।
५७१ ॐ नारायणाय नमः ।
५७२ ॐ लीलाय नमः ।
५७३ ॐ नीलाय नमः ।
५७४ ॐ भक्तिपरायणाय नमः ।
५७५ ॐ जानकीवल्लभाय नमः ।
५७६ ॐ रामाय नमः ।
५७७ ॐ विरामाय नमः ।
५७८ ॐ विघ्ननाशनाय नमः ।
५७९ ॐ सहस्त्रांशवे नमः ।
५८० ॐ महाभानवे नमः ।
५८१ ॐ वीरबाहवे नमः ।
५८२ ॐ महोदधये नमः ।
५८३ ॐ समुद्राय नमः ।
५८४ ॐ अब्धये नमः ।
५८५ ॐ अकूरपाराय नमः ।
५८६ ॐ पारावाराय नमः ।
५८७ ॐ सरित्पतये नमः ।
५८८ ॐ गोकुलानन्दकारिणे नमः ।
५८९ ॐ प्रतिज्ञापरिपालकाय नमः ।
५९० ॐ सदारामाय नमः ।
५९१ ॐ कृपारामाय नमः ।
५९२ ॐ महारामाय नमः ।
५९३ ॐ धनुर्धराय नमः ।
५९४ ॐ पर्वताय नमः ।
५९५ ॐ पर्वताकाराय नमः ।
५९६ ॐ गयाय नमः ।
५९७ ॐ गेयाय नमः ।
५९८ ॐ द्विजाप्रियाय नमः ।
५९९ ॐ कम्बलाश्वतराय नमः ।
६०० ॐ रामाय नमः ।
६०१ ॐ रामायणप्रवर्तकाय नमः ।
६०२ ॐ दिवे नमः ।
६०३ ॐ दिवाय नमः ।
६०४ ॐ दिवसाय नमः ।
६०५ ॐ दिव्याय नमः ।
६०६ ॐ भव्याय नमः ।
६०७ ॐ भाविभयापहाय नमः ।
६०८ ॐ पार्वतीभाग्यसहिताय नमः ।
६०९ ॐ भ्रात्रे नमः ।
६१० ॐ लक्ष्मीविलासवते नमः ।
६११ ॐ विलासिने नमः ।
६१२ ॐ साहसिने नमः ।
६१३ ॐ सर्विणे नमः ।
६१४ ॐ गर्विणे नमः ।
६१५ ॐ गर्वितलोचनाय नमः ।
६१६ ॐ मुरारये नमः ।
६१७ ॐ लोकधर्मज्ञाय नमः ।
६१८ ॐ जीवनाय नमः ।
६१९ ॐ जीवनान्तकाय नमः ।
६२० ॐ यमाय नमः ।
६२१ ॐ यमारये नमः ।
६२२ ॐ यमनाय नमः ।
६२३ ॐ यामिने नमः ।
६२४ ॐ यामविधायकाय नमः ।
६२५ ॐ वंसुलिने नमः ।
६२६ ॐ पांसुलिने नमः ।
६२७ ॐ पांसवे नमः ।
६२८ ॐ पाण्डवे नमः ।
६२९ ॐ अर्जुनवल्लभाय नमः ।
६३० ॐ ललिताचन्द्रिकामलिने नमः ।
६३१ ॐ मालिने नमः ।
६३२ ॐ मालाम्बुजाश्रयाय नमः ।
६३३ ॐ अम्बुजाक्षाय नमः ।
६३४ ॐ महायक्षाय नमः ।
६३५ ॐ दक्षाय नमः ।
६३६ ॐ चिन्तामणये नमः ।
६३७ ॐ प्रभवे नमः ।
६३८ ॐ मणये नमः ।
६३९ ॐ दिनमणये नमः ।
६४० ॐ केदाराय नमः ।
६४१ ॐ बदराश्रयाय नमः ।
६४२ ॐ बदरीवनसम्प्रीताय नमः ।
६४३ ॐ व्यासाय नमः ।
६४४ ॐ सत्यवतीसुताय नमः ।
६४५ ॐ अमरारिनिहन्त्रे नमः ।
६४६ ॐ सुधासिन्धवे नमः ।
६४७ ॐ विधूदयाय नमः ।
६४८ ॐ चन्द्राय नमः ।
६४९ ॐ रवये नमः ।
६५० ॐ शिवाय नमः ।
६५१ ॐ शूलिने नमः ।
६५२ ॐ चक्रिणे नमः ।
६५३ ॐ गदाधराय नमः ।
६५४ ॐ श्रीकर्त्रे नमः ।
६५५ ॐ श्रीपतये नमः ।
६५६ ॐ श्रीदाय नमः ।
६५७ ॐ श्रीदेवाय नमः ।
६५८ ॐ देवकीसुताय नमः ।
६५९ ॐ श्रीपतये नमः ।
६६० ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
६६१ ॐ पद्मनाभाय नमः ।
६६२ ॐ जगत्पतये नमः ।
६६३ ॐ वासुदेवाय नमः ।
६६४ ॐ अप्रमेयात्मने नमः ।
६६५ ॐ केशवाय नमः ।
६६६ ॐ गरुडध्वजाय नमः ।
६६७ ॐ नारायणाय नमः ।
६६८ ॐ परस्मै धाम्ने नमः ।
६६९ ॐ देवदेवाय नमः ।
६७० ॐ महेश्वराय नमः ।
६७१ ॐ चक्रपाणये नमः ।
६७२ ॐ कलापूर्णाय नमः ।
६७३ ॐ वेदवेद्याय नमः ।
६७४ ॐ दयानिधये नमः ।
६७५ ॐ भगवते नमः ।
६७६ ॐ सर्वभूतेशाय नमः ।
६७७ ॐ गोपालाय नमः ।
६७८ ॐ सर्वपालकाय नमः ।
६७९ ॐ अनन्ताय नमः ।
६८० ॐ निर्गुणाय नमः ।
६८१ ॐ अनन्ताय नमः ।
६८२ ॐ निर्विकल्पाय नमः ।
६८३ ॐ निरञ्जनाय नमः ।
६८४ ॐ निराधाराय नमः ।
६८५ ॐ निराकाराय नमः ।
६८६ ॐ निराभासाय नमः ।
६८७ ॐ निराश्रयाय नमः ।
६८८ ॐ पुरुषाय नमः ।
६८९ ॐ प्रणवातीताय नमः ।
६९० ॐ मुकुन्दाय नमः ।
६९१ ॐ परमेश्वराय नमः ।
६९२ ॐ क्षणावनये नमः ।
६९३ ॐ सार्वभौमाय नमः ।
६९४ ॐ वैकुण्ठाय नमः ।
६९५ ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
६९६ ॐ विष्णवे नमः ।
६९७ ॐ दामोदराय नमः ।
६९८ ॐ कृष्णाय नमः ।
६९९ ॐ माधवाय नमः ।
७०० ॐ मथुरापतये नमः ।
७०१ ॐ देवकीगर्भसम्भूताय नमः ।
७०२ ॐ यशोदावत्सलाय नमः ।
७०३ ॐ हरये नमः ।
७०४ ॐ शिवाय नमः ।
७०५ ॐ संकर्षणाय नमः ।
७०६ ॐ शम्भवे नमः ।
७०७ ॐ भूतनाथाय नमः ।
७०८ ॐ दिवस्पतये नमः ।
७०९ ॐ अव्ययाय नमः ।
७१० ॐ सर्वधर्मज्ञाय नमः ।
७११ ॐ निर्मलाय नमः ।
७१२ ॐ निरुपद्रवाय नमः ।
७१३ ॐ निर्वाणनायकाय नमः ।
७१४ ॐ नित्याय नमः ।
७१५ ॐ नीलजीमूतसंनिभाय नमः ।
७१६ ॐ कलाक्षयाय नमः ।
७१७ ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
७१८ ॐ कमलारूपतत्पराय नमः ।
७१९ ॐ हृषीकेशाय नमः ।
७२० ॐ पीतवाससे नमः ।
७२१ ॐ वसुदेवप्रियात्मजाय नमः ।
७२२ ॐ नन्दगोपकुमारार्याय नमः ।
७२३ ॐ नवनीताशनाय नमः ।
७२४ ॐ प्रभवे नमः ।
७२५ ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।
७२६ ॐ श्रेष्ठाय नमः ।
७२७ ॐ शङ्खपाणये नमः ।
७२८ ॐ सुविक्रमाय नमः ।
७२९ ॐ अनिरुद्धाय नमः ।
७३० ॐ चक्ररथाय नमः ।
७३१ ॐ शार्ङ्गपाणये नमः ।
७३२ ॐ चतुर्भुजाय नमः ।
७३३ ॐ गदाधराय नमः ।
७३४ ॐ सुरार्तिघ्नाय नमः ।
७३५ ॐ गोविन्दाय नमः ।
७६६ ॐ नन्दकायुधाय नमः ।
७३७ ॐ वृन्दावनचराय नमः ।
७३८ ॐ शौरये नमः ।
७३९ ॐ वेणुवाद्यविशारदाय नमः ।
७४० ॐ तृणावर्तान्तकाय नमः ।
७४१ ॐ भीमाय नमः ।
७४२ ॐ साहसाय नमः ।
७४३ ॐ बहुविक्रमाय नमः ।
७४४ ॐ शकटासुरसंहारिणे नमः ।
७४५ ॐ बकासुरविनाशनाय नमः ।
७४६ ॐ धेनुकासुरसंघाताय नमः ।
७४७ ॐ पूतनारये नमः ।
७४८ ॐ नृकेसरिणे नमः ।
७४९ ॐ पितामहाय नमः ।
७५० ॐ गुरवे नमः ।
७५१ ॐ साक्षिणे नमः ।
७५२ ॐ प्रत्यगात्मने नमः ।
७५३ ॐ सदाशिवाय नमः ।
७५४ ॐ अप्रमेयाय नमः ।
७५५ ॐ प्रभवे नमः ।
७५६ ॐ प्राज्ञाय नमः ।
७५७ ॐ अप्रतर्क्याय नमः ।
७५८ ॐ स्वप्नवर्द्धनाय नमः ।
७५९ ॐ धन्याय नमः ।
७६० ॐ मान्याय नमः ।
७६१ ॐ भवाय नमः ।
७६२ ॐ भावाय नमः ।
७६३ ॐ धीराय नमः ।
७६४ ॐ शान्ताय नमः ।
७६५ ॐ जगद्‍गुरवे नमः ।
७६६ ॐ अन्तर्यामिणे नमः ।
७६७ ॐ ईश्वराय नमः ।
७६८ ॐ दिव्याय नमः ।
७६९ ॐ दैवज्ञाय नमः ।
७७० ॐ देवतागुरवे नमः ।
७७१ ॐ क्षीराब्धिशयनाय नमः ।
७७२ ॐ धात्रे नमः ।
७७३ ॐ लक्ष्मीवते नमः ।
७७४ ॐ लक्ष्मणाग्रजाय नमः ।
७७५ ॐ धात्रीपतये नमः ।
७७६ ॐ अमेयात्मने नमः ।
७७७ ॐ चन्द्रशेखरपूजिताय नमः ।
७७८ ॐ लोकसाक्षिणे नमः ।
७७९ ॐ जगच्चक्षुषे नमः ।
७८० ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः ।
७८१ ॐ कोटिमन्मथसौन्दर्याय नमः ।
७८२ ॐ जगन्मोहनविग्रहाय नमः ।
७८३ ॐ मन्दस्मिततमाय नमः ।
७८४ ॐ गोपाय नमः ।
७८५ ॐ गोपिकापरिवेष्टिताय नमः ।
७८६ ॐ फुल्लारविन्दनयनाय नमः ।
७८७ ॐ चाणूरान्ध्रनिषूदनाय नमः ।
७८८ ॐ इन्दीवरदलश्यामाय नमः ।
७८९ ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय नमः ।
७९० ॐ मुरलीनिनदाह्लादाय नमः ।
७९१ ॐ दिव्यमाल्याम्बराश्रयाय नमः ।
७९२ ॐ सुकपोलयुगाय नमः ।
७९३ ॐ सुभ्रूयुगलाय नमः ।
७९४ ॐ सुललाटकाय नमः ।
७९५ ॐ कम्बुग्रीवाय नमः ।
७९६ ॐ विशालाक्षाय नमः ।
७९७ ॐ लक्ष्मीवते नमः ।
७९८ ॐ शुभलक्षणाय नमः ।
७९९ ॐ पीनवक्षसे नमः ।
८०० ॐ चतुर्बाहवे नमः ।
८०१ ॐ चतुर्मूर्तये नमः ।
८०२ ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
८०३ ॐ कलङ्करहिताय नमः ।
८०४ ॐ शुद्धाय नमः ।
८०५ ॐ दुष्टशत्रुनिबर्हणाय नमः ।
८०६ ॐ किरीटकुण्डलधराय नमः ।
८०७ ॐ कटकाङ्गदमण्डिताय नमः ।
८०८ ॐ मुद्रिकारभरणोपेताय नमः ।
८०९ ॐ कटिसूत्रविराजिताय नमः ।
८१० ॐ मञ्जीररञ्जितपदाय नमः ।
८११ ॐ सर्वाभरणभूषिताय नमः ।
८१२ ॐ विन्यस्तपादयुगलाय नमः ।
८१३ ॐ दिव्यमङ्गलविग्रहाय नमः ।
८१४ ॐ गोपिकानयनानन्दाय नमः ।
८१५ ॐ पूर्णचन्दनिभाननाय नमः ।
८१६ ॐ समस्तजगदानन्दाय नमः ।
८१७ ॐ सुन्दराय नमः ।
८१८ ॐ लोकनन्दनाय नमः ।
८१९ ॐ यमुनातीरसञ्चारिणे नमः ।
८२० ॐ राधामन्मथवैभवाय नमः ।
८२१ ॐ गोपनारीप्रियाय नमः ।
८२२ ॐ दान्ताय नमः ।
८२३ ॐ गोपीवस्त्रापहारकाय नमः ।
८२४ ॐ श्रृङगारमूर्तये नमः ।
८२५ ॐ श्रीधाम्ने नमः ।
८२६ ॐ तारकाय नमः ।
८२७ ॐ मूलकारणाय नमः ।
८२८ ॐ सृष्टिसंरक्षणोपायाय नमः ।
८२९ ॐ क्रूरासुरविभञ्जनाय नमः ।
८३० ॐ नरकासुहारिणे नमः ।
८३१ ॐ मुरारये नमः ।
८३२ ॐ वैरिमर्दनाय नमः ।
८३३ ॐ आदितेयप्रियाय नमः ।
८३४ ॐ दैत्यभीकराय नमः ।
८३५ ॐ इन्दुशेखराय नमः ।
८३६ ॐ जरासन्धकुलध्वंसिने नमः ।
८३७ ॐ कंसारातये नमः ।
८३८ ॐ सुविक्रमाय नमः ।
८३९ ॐ पुण्यश्लोकाय नमः ।
८४० ॐ कीर्तनीयाय नमः ।
८४१ ॐ यादवेन्द्राय नमः ।
८४२ ॐ जगन्नुताय नमः ।
८४३ ॐ रुक्मिणीरमणाय नमः ।
८४४ ॐ सत्यभामाजाम्बवतीप्रियाय नमः ।
८४५ ॐ मित्रविन्दानाग्नजितीलक्ष्मणासमुपासिताय नमः ।
८४६ ॐ सुधाकरकुले जाताय नमः ।
८४७ ॐ अनन्तप्रबलविक्रमाय नमः ।
८४८ ॐ सर्वसौभाग्यसम्पन्नाय नमः ।
८४९ ॐ द्वारकायामुपस्थिताय नमः ।
८५० ॐ भद्रासूर्यसुतानाथाय नमः ।
८५१ ॐ लीलामानुषविग्रहाय नमः ।
८५२ ॐ सहस्त्रषोडशस्त्रीशाय नमः ।
८५३ ॐ भोगमोक्षैकदायकाय नमः ।
८५४ ॐ वेदान्तवेद्याय नमः ।
८५५ ॐ संवेद्याय नमः ।
८५६ ॐ वैद्यब्रह्माण्डनायकाय नमः ।
८५७ ॐ गोवर्द्धनधराय नमः ।
८५८ ॐ नाथाय नमः ।
८५९ ॐ सर्वजीवदयापराय नमः ।
८६० ॐ मूर्तिमते नमः ।
८६१ ॐ सर्वभूतात्मने नमः ।
८६२ ॐ आर्तत्राणपरायणाय नमः ।
८६३ ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
८६४ ॐ सर्वसुलभाय नमः ।
८६५ ॐ सर्वशास्त्रविशारदाय नमः ।
८६६ ॐ षङ्‍गुणैश्वर्यसम्पन्नाय नमः ।
८६७ ॐ पूर्णकामाय नमः ।
८६८ ॐ धुरन्धराय नमः ।
८६९ ॐ महानुभावाय नमः ।
८७० ॐ कैवल्यदायकाय नमः ।
८७१ ॐ लोकनायकाय नमः ।
८७२ ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः ।
८७३ ॐ शुद्धसात्त्विकविग्रहाय नमः ।
८७४ ॐ असमानाय नमः ।
८७५ ॐ समस्तात्मने नमः ।
८७६ ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।
८७७ ॐ उत्पत्तिस्थितिसंहारकारणाय नमः ।
८७८ ॐ सर्वकारणाय नमः ।
८७९ ॐ गम्भीराय नमः ।
८८० ॐ सर्वभावज्ञाय नमः ।
८८१ ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।
८८२ ॐ विष्वक्सेनाय नमः ।
८८३ ॐ सत्यसन्धाय नमः ।
८८४ ॐ सत्यवते नमः ।
८८५ ॐ सत्यविक्रमाय नमः ।
८८६ ॐ सत्यव्रताय नमः ।
८८७ ॐ सत्यसंज्ञाय नमः ।
८८८ ॐ सर्वधर्मपरायणाय नमः ।
८८९ ॐ आपन्नार्तिप्रशमनाय नमः ।
८९० ॐ द्रौपदीमानरक्षकाय नमः ।
८९१ ॐ कन्दर्पजनकाय नमः ।
८९२ ॐ प्राज्ञाय नमः ।
८९३ ॐ जगन्नाटकवैभवाय नमः ।
८९४ ॐ भक्तिवश्याय नमः ।
८९५ ॐ गुणातीताय नमः ।
८९६ ॐ सर्वैश्वर्यप्रदायकाय नमः ।
८९७ ॐ दमघोषसुतद्वेषिणे नमः ।
८९८ ॐ बाणबाहुविखण्डनाय नमः ।
८९९ ॐ भीष्मभक्तिप्रदाय नमः ।
९०० ॐ दिव्याय नमः ।
९०१ ॐ कौरवान्ययनाशनाय नमः ।
९०२ ॐ कौन्तेयप्रियबन्धवे नमः ।
९०३ ॐ पार्थस्यन्दनसारथये नमः ।
९०४ ॐ नारसिंहाय नमः ।
९०५ ॐ महावीराय नमः ।
९०६ ॐ स्तम्भजाताय नमः ।
९०७ ॐ महाबलाय नमः ।
९०८ ॐ प्रह्लादवरदाय नमः ।
९०९ ॐ सत्याय नमः ।
९१० ॐ देवपूज्याय नमः ।
९११ ॐ अभयङ्कराय नमः ।
९१२ ॐ उपेन्द्राय नमः ।
९१३ ॐ इन्द्रावरजाय नमः ।
९१४ ॐ वामनाय नमः ।
९१५ ॐ बलिबन्धनाय नमः ।
९१६ ॐ गजेन्द्रवरदाय नमः ।
९१७ ॐ स्वामिने नमः ।
९१८ ॐ सर्वदेवनमस्कृताय नमः ।
९१९ ॐ शेषपर्यङ्कशयनाय नमः ।
९२० ॐ वैनतेयरथाय नमः ।
९२१ ॐ जयिने नमः ।
९२२ ॐ अव्याहतबलैश्वर्यसम्पन्नाय नमः ।
९२३ ॐ पूर्णमानसाय नमः ।
९२४ ॐ योगेश्वरेश्वराय नमः ।
९२५ ॐ साक्षिणे नमः ।
९२६ ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ।
९२७ ॐ ज्ञानदायकाय नमः ।
९२८ॐ योगिहृत्पङ्कजावासाय नमः ।
९२९ ॐ योगमायासमन्विताय नमः ।
९३० ॐ नादबिन्दुकलातीताय नमः ।
९३१ ॐ चतुर्वर्गफलप्रदाय नमः ।
९३२ ॐ सुषुम्णामार्गसञ्चारिणे नमः ।
९३३ ॐ देहस्यान्तरसंस्थिताय नमः ।
९३४ ॐ देहेन्द्रियमनःप्राणसाक्षिणे नमः ।
९३५ ॐ चेतः प्रसादकाय नमः ।
९३६ ॐ सूक्ष्माय नमः ।
९३७ ॐ सर्वगताय नमः ।
९३८ ॐ देहिने नमः ।
९३९ ॐ ज्ञानदर्पणगोचराय नमः ।
९४० ॐ तत्त्वत्रयात्मकाय नमः ।
९४१ ॐ अव्यक्ताय नमः ।
९४२ ॐ कुण्डलीसमुपाश्रिताय नमः ।
९४३ ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
९४४ ॐ सर्वधर्मज्ञाय नमः ।
९४५ ॐ शान्ताय नमः ।
९४६ ॐ दान्ताय नमः ।
९४७ ॐ गतक्लमाय नमः ।
९४८ ॐ श्रीनिवासाय नमः ।
९४९ ॐ सदानन्दाय नमः ।
९५० ॐ विश्वमूर्तये नमः ।
९५१ ॐ महाप्रभवे नमः ।
९५२ ॐ सहस्त्रशीर्ष्णे नमः ।
९५३ ॐ पुरुषाय नमः ।
९५४ ॐ सहस्त्राक्षाय नमः ।
९५५ ॐ सहस्त्रपदे नमः ।
९५६ ॐ समस्तभुवनाधाराय नमः ।
९५७ ॐ समस्तप्राणरक्षकाय नमः ।
९५८ॐ समस्तसर्वभावज्ञाय नमः ।
९५९ ॐ गोपिकाप्राणवल्लभाय नमः ।
९६० ॐ नित्योत्सवाय नमः ।
९६१ ॐ नित्यसौख्याय नमः ।
९६२ ॐ नित्यश्रिये नमः ।
९६३ ॐ नित्यमङ्गलाय नमः ।
९६४ ॐ व्यूहार्चिताय नमः ।
९६५ ॐ जगन्नाथाय नमः ।
९६६ ॐ श्रीवैकुण्ठपुराधिपाय नमः ।
९६७ ॐ पूर्णानन्दघनीभूताय नमः ।
९६८ ॐ गोपवेषधराय नमः ।
९६९ ॐ हरये नमः ।
९७० ॐ कलापकुसुमश्यामाय नमः ।
९७१ ॐ कोमलाय नमः ।
९७२ ॐ शान्तविग्रहाय नमः ।
९७३ ॐ गोपाङ्गनावृताय नमः ।
९७४ ॐ अनन्ताय नमः ।
९७५ ॐ वृन्दावनसमाश्रयाय नमः ।
९७६ ॐ वेणुवादरताय नमः ।
९७७ ॐ श्रेष्ठाय नमः ।
९७८ ॐ देवानां हितकारकाय नमः ।
९७९ ॐ बालक्रीडासमासक्ताय नमः ।
९८० ॐ नवनीतस्य तस्कराय नमः ।
९८१ ॐ गोपालकामिनीजाराय नमः ।
९८२ ॐ चोरजारशिखामणये नमः ।
९८३ ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ।
९८४ ॐ पराकाशाय नमः ।
९८५ ॐ परावासाय नमः ।
९८६ ॐ परिस्फुटाय नमः ।
९८७ ॐ अष्टादशाक्षराय नमः ।
९८८ ॐ मन्त्राय नमः ।
९८९ ॐ व्यापकाय नमः ।
९९० ॐ लोकपावनाय नमः ।
९९१ ॐ सप्तकोटिमहामन्त्रशेखराय नमः ।
९९२ ॐ देवशेखराय नमः ।
९९३ ॐ विज्ञानज्ञानसन्धानाय नमः ।
९९४ ॐ तेजोराशये नमः ।
९९५ ॐ जगत्पतये नमः ।
९९६ ॐ भक्तलोकप्रसन्नात्मने नमः ।
९९७ ॐ भक्तमन्दारविग्रहाय नमः ।
९९८ ॐ भक्तदारिद्र्यदमनाय नमः ।
९९९ ॐ भक्तानां प्रीतिदायकाय नमः ।
१००० ॐ भक्ताधीनमनसे नमः ।
१००१ ॐ पूज्याय नमः ।
१००२ ॐ भक्तलोकशिवङ्कराय नमः ।
१००३ ॐ भक्ताभीष्टप्रदाय नमः ।
१००४ ॐ सर्वभक्ताघौघनिकृन्तनाय नमः ।
१००५ ॐ अपारकरुणासिन्धवे नमः ।
१००६ ॐ भगवते नमः ।
१००७ ॐ भक्ततत्पराय नमः । ॥ इति श्रीसम्मोहनतन्त्रे पार्वतीश्वरसंवादे श्रीगोपालसहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥


Last Updated : July 14, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP