TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|तुकाराम बाबा अभंग संग्रह|चरित्रे|

चोखामेळ्याचें चरित्र

तुकारामबाबा आणि त्यांचे शिष्य यांच्या अभंगांची गाथा.


चोखामेळ्याचें चरित्र
॥८२०३॥
स्वर्गीचें अमर इच्छिताति देवा । मृत्युलोकीं व्हावा जन्म आह्मां ॥१॥
नारायणनामें होऊं जीवन्मुक्त । किर्त्तनीं अनंत गाऊं गीतीं ॥२॥
वैकुंठींचे जन सदा चिंतिताति । कइं येथें येती हरिचे दास ॥३॥
यमधर्म वाट पाहे निरंतर । जोडोनियां कर तिष्ठतसे ॥४॥
तुका ह्मणे पावावया पैल पार । नाममंत्र सार भाविकासी ॥५॥  

॥८२०४॥
अमृतासी रोग स्वर्गी झाला पाहीं । अमरनाथा तेंही शुद्ध नसे ॥१॥
नारदासी प्रश्न केला अमरनाथें । शुद्ध हें अमृत कोडें होय ॥२॥
नारद म्हणे तेव्हां ऐका हो भुतळीं । सांगेन नव्हाळी तुह्मापाशीं ॥३॥
पंढरी वैकुंठ आहे भुमीवरी । पुंडलीकाचे द्वारीं देव उभा ॥४॥
आनाथांचा नाथ विटेवरी उभा । लावण्याचा गाभा तुका म्हणे ॥५॥

॥८२०५॥
तिहीं लोकीं पाहतां ऐसें नाहीं कोठें । कैवल्याची पेंठ पंढरी ती ॥१॥
नामाचा गजर नाचताती संत । सुरवराची मात काय तेथें ॥२॥
ऐकोनि अमरनाथ संतोषला मनीं । सांगे नारदमुनी तुका ह्मणे ॥३॥

॥८२०६॥
तया ठायीं जातां शुद्ध होय अमृत । नारदें ही मात सांगितली ॥१॥
तेव्हां एकादशी आली सोमवारीं । विमानें पंढरीं उतरलीं ॥२॥
अमृताचें ताट घेऊनी राजा इंद्र । गर्जती सुरवर जयजयकारें ॥३॥
वाळवंटीं नामा करि घोष कीर्तना । तेथें देवराणा उतरला ॥४॥
देव नर सुर समुदाय झाला । पहा त्या सुखाला पार नाहीं ॥५॥
तुका ह्मणे तया पार नाहीं सुखा । तेथें माझा सखा पांडुरंग ॥६॥

॥८२०७॥
दिंडयापताकांनीं भरली चंद्रभागा । तेथें झाली सभा सुरवरांची ॥१॥
नारद तुंबर नाचती कीर्तनीं । अंबर दणाणी नामघोषें ॥२॥
देव नर सुर बैसले समस्त । कीर्तनीं नाचत नामदेव ॥३॥
तुका ह्मणे देव आले किर्तनासी । सांडोनी स्वर्गासी इंद्रराव ॥४॥

॥८२०८॥
ऐसा समुदाय चंद्रभागेतीरीं । तेव्हां आपुले घरीं चोखा होता ॥१॥
एकादशी व्रत करिती दोघेजण । उपवास जाग्रण निजमानसीं ॥२॥
तीन प्रहर झाले उपवास जाग्रण । चोखामेळा ह्मणे स्त्रियेलागीं ॥३॥
तुझिया घरासी येऊं पारण्यासी । सांगोनि मजपासी देव गेले ॥४॥
नामयाचे किर्तनीं आले गणगंधर्व । तेथें देवराज गुंतलासे ॥५॥
तुका ह्मणे चोखा भाकितो करुणा । तेव्हां नारायणा जाणवलें ॥६॥

॥८२०९॥
चोखामेळियाची ऐकोनि करुणा । चालले भोजना नारायण ॥१॥
नामदेवासहित आणि गणगंधर्व । इंद्रादिक देव चालियेले ॥२॥
पुढें नारदमुनी सांगे चोखियासी । तुझिया घरासी देव येती ॥३॥
रिद्धी सिद्धी आल्या चोखियाचे घरीं । झालीसे सामग्री भोजनाची ॥४॥
रुक्मिणीसहित पंढरीनिवास । चोख्याच्या घरास आले वेगीं ॥५॥
चोखामेळा तेव्हां आला लोटांगणीं । उचलोनी देवांनीं आलिंगीला ॥६॥
चोखियाची स्त्री आणि चोखामेळा । करिती वेळोवेळां दंडवत ॥७॥
तुका ह्मणे ऐसा चोखियाचा भाव । जाणोनियां देव आले घरीं ॥८॥

॥८२१०॥
चोख्याचे अंगणीं बैसल्या पंगती । स्त्री ही वाढिती चोखियाची ॥१॥
अमृताचें ताट इंद्रें पुढें गेलें । शुद्ध जें पाहिजे केलें देवा ॥२॥
तेव्हां नारायण पाचारी चोख्यासी । शुद्ध अमृतासी करी वेगें ॥३॥
चोखा म्हणे देवा काय हें अमृत । नामापुढें मात काय याची ॥४॥
अमृताचें ताट घेऊनी आला इंद्र । यासी तूं पवित्र करी आतां ॥५॥
चोखियाची स्त्री ही चोखामेळा आपुण । शुद्ध अंगोळीने अमृत केलें ॥६॥
चोखियाचे घरीं शुद्ध झालें अमृत । तुका ह्मणे मात काय सांगों ॥७॥

॥८२११॥
बैसल्या पंगती चोख्याचे अंगणीं । जेवी सारंगपाणी आनंदानें ॥१॥
नामदेवासहित आणि गणगंधर्व । इंद्रासहित देव मुकुटमणी ॥२॥
चोखामेळा विनवी कर जोडून । दुर्बळाचें भोजन मान्य करा ॥३॥
हीन याती माझी अमंगळ महार । कृपा मजवर केली तुह्मी ॥४॥
पंढरीचे ब्राह्मण देखतील कोणी । बरें मजलागोनी न पाहती ते ॥५॥
ऐसें ऐकोनियां हांसले सकळ । आनंदें गोपाळ हास्य करी ॥६॥
विडा देउनियां देव बोळविले । स्वर्गाप्रती गेले इंद्रराव ॥७॥
पंढरीच्या ब्राम्हणीं चोख्यासी छळीलें । तेंही संपादिलें नारायणें ॥८॥
तुका ह्मणे ऐसी चोखियाची मात । जेवी पंढरीनाथ त्याचे घरीं ॥९॥

॥८२१२॥
चोख्याचे अभंग करविले देवानें । प्रत्यक्ष येऊन सांगितले ॥१॥
देव म्हणे माझा चोखा प्रियकर । माझी प्रीति थोर तयावरी ॥२॥
चोखामेळा ऐसें नित्य घेती नांव । त्यांच्या घरीं धांव जाय माझी ॥३॥
तुका ह्मणे चोखा युगायुगीं भक्त । म्हणोनि पंढरीनाथ ऋणी त्याचा ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2019-07-18T21:42:14.7730000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

शेड

 • f  A slice. A fibre. A strip. 
 • . 
 • स्त्री. ( विणकाम ) मागावर कापड ताणण्यास लागणारी धनुष्याकृती काठी . 
 • स्त्री. १ फांक ; फोड ; चिरफळी ; उभा लांबट कापलेला तुकडा ( फळाचा ). २ ( माड , पोफळ , सुरमाड वगैरे झाडाची ) तांत , तंतु ; हिरका ; ( बांधावयाकरितां काढलेली सालीची वगैरे ) चिरफळी , सोप , सोपट . [ सं . च्छेद ] 
RANDOM WORD

Did you know?

How I do save the text on my computer?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,689
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,801
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.