TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

कूट अभंग

संकीर्ण वाड्मय साहित्य.


कूट अभंग
ज्ञानदेव, तुकाराम प्रभृति कवींचे जसे आध्यात्मिक कूट अभंग आहेत. तशा मुसलमान कवींनींहि कूट प्रश्नाच्या रिवायती केल्या आहेत. नमून्यादाखल त्यांतील एक रिवायती येथें देतों -

सवाल

हासेन - हुसेन बंधु कोन ॥ श्रीहारि सांगा निवडुन ॥
आणखी पंडिता सांगा कोन ॥ प्रश्न उघडावा सुज्ञान ॥
जगनमाताहि कोन व्याली ॥ म्हणावा बाप कोन आली ॥
मुले कैशि हारनी मेली ॥ यजिदें सांगा कोन वाली ॥
न्हवते करबलाचे रण ॥ सांगावे कोण कारण ॥
कसे म्हणावे करून म्योन ॥ जिवें गुरु पुत्रा कारण ॥
फकिर तुम्हीं झाला कैसे ॥ उगीच घेतली सोंगे जैसें ॥
जन म्हणतिल वेडे पिसें ॥ मूळ बिज सांगा असेल तैसे ॥
हातिं घेतला तुम्ही झेंडा ॥ वरि लावला लाल गोंडा ॥
हातिं बांधिला तुम्ही कंडा ॥ कुणी केला हो तुला मुंडा ॥
गळ्यांत घालुन तुम्ही शैली ॥ पैलि सवलि कसि केली ॥
दोन करि दोन गजर घाली ॥ पिवळी पिवडिहि लाविली ॥
हाति घेतला तुम्ही सोटा ॥ कोन मंत्र तो लंगोटा ॥
डोक्यावरती हिरवा दुपटा ॥ कुणाचा तु कोन फकिर बेटा ॥
घेतली काकेमधें झोळी ॥ “ बाई मो ” म्हणून देतो हारळी ॥
आंगारा पुडि ठेवि तो जवळी ॥ नाहि ठाऊक कर्मजाळी ॥
राजे बापु तो कवि म्हणे ॥ दाताने लोहचणे खाणें ॥
न्हवे ते पिठल फुटाणे ॥ गटागट घेऊनि बसुन खाणे ॥

उत्तर

हासन - हुसन बंदू दोन ॥ ब्रह्मांडीं चंद्रसूर्य जान ॥
पिंड जानावे दोन नयना ॥ जिवशिव आत्मज्ञानाचि खुन ॥
इच्छा मायाहि व्यालि ॥ निजानंद कंद फळें आलीं ॥
कर्म कर्बलीं रणी मेलि ॥ सखा चुलता तो घाला घालि ॥
फकिर आम्ही चैतन्याचे कोंब ॥ सगुन रुपि मारि जीवें बोंबा ॥
दिलें मायेनें खोटें सोंग ॥ माझें निर्गुन आहे आंग ॥
कीर्तीचा करि घेऊन कंडा ॥ च्यार वेदाचा वारि गोंडा ॥
आत्मज्ञानाचा करिं कंडा ॥ मन मारुन झालों मुंडा ॥
निरगुण रुपाची केली सयली ॥ रामनामाचे गजरें घाली ॥
कामक्रोधाची पिवडी ल्याली ॥ सुगुन होऊन घाला घालि ॥
हातिं हांकार घेऊन सोटा ॥ माया मोहाचा लंगोटा ॥
सोहं मंत्राच्या आलो वाटा ॥ काहो सगुनि करि बोभाटा ॥
निजसुखाचे डोई छात्र ॥ सगुण रुपी हो झालो पात्रं ॥
झोळी चिन्मय बगलिं मात्रा ॥ बळकट बांधिली विषयसूत्रा ॥
भावभक्तीचा आंगारा ॥ घरोघरि केला डांगोरा ॥
जिव मायेच्या जिव पोरा ॥ कर्म येजीद घालि घेरा ॥
कर्म भोगुन तुष्ट झालो ॥ दुष्ट शत्रू हिनकी गेलो ॥
होणे होते तसे झाले ॥ मुर्खाला कळेना तसे झाले ॥
राजे बापू तो म्हणे कवि ॥ ज्ञानाचा र्‍हाईल उगवे रवि ॥
सगुन रूप निर्गुनाला मिळवि ॥ हाति येईल तुझ्या ठेवि ॥

प्रस्तुत काव्यांत बंधुप्रेम वगैरे उच्च भावनांचे दाखले विपुल आहेत. त्यापैकीं मातेच्या पुत्रवत्सलतेचा एक दाखला येथें नमूद करतो -

फातिमा रडोनी म्हणे आहे रे जगपाळणा ॥
माझा पुत्र बा हुसेना युद्धासि गेला रणा ॥
जाउनि दाखल झाले वैरिहि तिथें आलें ॥
हाति घेऊनिया भाले या म्हणे आता हुसेना ॥
भाऊ हे कसले तरि भावाच्या कंठि सुरि ॥
कापे थरथरा रक्त पाहुन हुसेना ॥
येमहि तीथें आले बघुनी रडूं लागले ॥
पक्षी तिथे धडधडे बानू म्हणे परि हुसेना ॥
आंत वृक्ष गडगडे जगहि दुःखानें रडे ॥
मीन जैसा तडफडे याज परि हुसेना ॥

x    x    x    x    x    

रंगित पाळना हौसन केला ॥ रेसमी दोर्‍या लाउनि त्याला ॥ माझा झुलनार निघुन गेला । आता हालऊन बघुं कुनाला ॥१॥
माझ्या बाळाची हौस मोठि ॥ दागिना मोडुन केलि पेटी ॥ माझा झुलनार निघुन गेला । आता हालऊन बगु कुनाला ॥२॥
आंगडें टोपडे आसगराला ॥ पिंपळपान शोभे कपाळाला ॥ माझा लेनार निघुन गेला ॥ हाता हालउन बगु कुनाला ॥३॥
आसगर माझा लहान होता ॥ पौर्णिमेचा चंद्र दिसत होता ॥ माझा झुलनार निघुन गेला ॥ आतां हालऊन बगु कुनाला ॥४॥
पोक्त रिवायत गमाचि झाली ॥ गरिब आबदुल यानें केली ॥ राजे भास्कराची दया झाली ॥ गरिब आबदुल याने केली ॥५॥
निव्वळ उर्दू व कानडी या भाषांतहि कांहीं रिवायती केल्या आहेत. त्यांचा एकेक नमुना उदाहरणादाखल नमूद करितों.
Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-03-26T04:42:31.0170000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

tooling-up

  • स्त्री. अवजारसिद्धि 
RANDOM WORD

Did you know?

'डांबिस' हा शब्द मराठी कि कुठल्या भाषेतून आलाय ? त्याचा अर्थ किंवा उगम कोणता?
Category : Dictionary
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.