TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|कवी बांदरकर|
पदे ८१ ते ९०

श्री रामाचीं पदें - पदे ८१ ते ९०

श्रीकृष्ण बांदकर महाराजांचा जन्म शके १७६६ क्रोधीनाम संवत्सरात आषाढ शुद्ध ११ एकादशीच्या महापर्वणीस झाला.


पदे ८१ ते ९०
पद ८१ वें
तूं रामकृष्ण हरि मुखीं गाई रे । यासि कोणाचें कांहिं भय नाहीं रे ॥ सांग लाजसि कशास । जन हांसतिल वाटे कीं मी झटलों अशास ॥या०॥धृ०॥
आईबाप बोलतिल या साठीं रे । तूम थरथर कांपसि पोटी रे । काय करिसि तूं चोरी । उणेपणा पावे थोरी ॥या०॥१॥
जिकडे तिकडे सोयरीं धायरीं आमचीं मोठीं रे । त्यांसि कळेल किं मारितिल सोटीं रे । किंवा घरची नष्टीं भारीं । जावय पुत्र कन्या नारी ॥या०॥२॥
नको येउं देउं क्रोध मनामाजी रे । प्रश्नोक्ति हे समजेल सुज्ञ जिंवां माजी रे । सुंदर मनुष्य तनु भजनानंदाविण आयुष्य व्यर्थ जाई रे ॥या०॥३॥
प्रेमें वाजवितां कर टाळी हातीं रे । तरि कोण पहातिल येथें मातें रे । ऐसें दचकुनि मन । मी न करिंच भजन ॥या०॥४॥
प्रेमें गाउनि वाजवुं कर टाळी रे । तुज रक्षिल श्रीराम वनमाळी रे । प्रभु विष्णु कृष्ण जगन्नाथ । होइल सहाय ॥या०॥५॥

पद ८२ वें
नयनिं राम पाहुनि आनंद झाला ॥धृ०॥
शामल सुंदर मूर्ति मनोहर । दर्शनोंचि जिव माझा धाला रे ॥न०॥१॥
सच्चित्सुखमय आपण जो अद्वय । त्याचा अनुभव मज आला रे ॥न०॥२॥
धन्य धन्य आजिचा दिवस माझा सोनियाचा । कल्पनापुंज निमाला रे ॥न०॥३॥
विष्णु कृष्ण जगन्नाथ जाणे ही सकळ मात । उरों नेदी ठाव भवाला रे ॥न०॥४॥

पद ८३ वें
जीव जीवन राजीवनयन माझि मनिच्छा पूरक राम । दूर करुनि संशय मी पाहिन, गाइन मज भव पारक राम ॥धृ०॥
कायिक वाचिक मानसीक खरा, निश्चय माझा तारक राम । राजाधिराज रामचंद्र परमात्मा जगोद्धारक राम ॥जी०॥१॥
पिंवळा पितांबर सांवळा सुंदर आवळावा मनहारक राम । कोटी सूर्य तेजोमय अगणित, लखलख सुखकारक राम ॥जी०॥२॥
गार होय मति आनंदभरें, ठसतां ह्लदय विदारक राम । बसतां उठतां धंदा करितां, अखंड मनिचा स्मारक राम ॥जी०॥३॥
साचें त्रिजग नगाचें अद्वय, अधिष्ठान चित्कनक राम । सनक सनंदन ध्याति वंदिति, मानिति जननि जनक राम ॥जी०॥४॥
वानिति सुरनर कमलज शंकर, ध्याति सदा निष्कलंक राम । विष्णू कृष्ण जगन्नाथाचा, संकट विघ्न निवारक राम ॥जीव०॥५॥

पद ८४ वें
वैष्णव सद्नुरु निजला माझा रे । चिद्रत्नासनिं वीराजे आपण राजा रे ॥धृ०॥ लक्ष लक्ष्मण चिच्छक्ती जानकि भजा रे । दृष्ट अयोध्येचा साक्षी भक्त काजा रे ॥वै०॥१॥
विवेक मारुति दीन सदा राम पदाला रे । कृष्ण जगन्नाथ घे आंगें दर्शनाला रे ॥वै०॥२॥

पद ८५ वें
रामा दयाघना क्षमा करुनि मज पाहीं । जरि बहु अपराधी खराचि मी अन्यायी । तुजविण पहातां रे पहातां रे पहातां रे संसारीं सुख नाहीं, निमिषभर कांही निमिषभर कांहीं ॥रा०॥धृ०॥
कोठिल कोण मी न जाणिला हा पत्ता । आजवरि अज्ञानें मिरवीली विद्वत्ता । देहात्मत्वाची स्थिति झाली उन्मता । येउनि जन्मा रे, व्यर्थ श्रमविली आई, हेंच मनि खाई ॥रामा०॥१॥
नाथ अनाथ तूं माय बापही तैसा । परि मी उद्भवलों पतीत पापी ऐसा । तरि निज नामाचें महत्व सांडिसि कैसा । पावन नामा रे, जाच देति रिपु साही, सा़च वपु दाही ॥रामा०॥२॥
करुणा सागरा राघवा रघुराजा । विषयीं पांगला नका करूं जिव माझा । भजनीं चांगला मिळवीं साधु समाजा । भुलुनि प्रपंचा रे, श्रमुनि भ्रमुनि ठायिं ठायीं, ह्लरुनि वय जाई ॥रामा०॥३॥
सच्चित्सुख तो तूं परब्रह्म केवळ । विश्वीं व्यापला तरंगिं जैसें जळ । अवतरतोसि हें उपासकाचें बळ । भक्तजनांला रे, चित्र विचित्र उपायिं, सतत सुखदायी ॥रामा०॥४॥
विष्णू कृष्ण जगन्नाथ तुझा मी लेक । चरणीं शरण दे स्मरण आपुलें एक । हातीं संतांची सेवा घडविं अनेक ॥ जगदभिरामा रे, मानस हें तव पायीं, जडविं लवलाहीं ॥रामा०॥५॥

पद ८६ वें
विश्वाचा विश्राम रे । स्वामी माझा राम रे । आनंदाचें धाम त्याचें, गाऊं वाचे नाम रे ॥धृ०॥
चिद्रत्नाची खाण रे । एकाकीं जाण रे । प्राणाचाही प्राण माझा । गडया तुझी आण रे ॥वि०॥१॥
देवाचा जो देव रे । तो हा स्वयंमेव रे । अलक्ष्य लक्षुनी साक्षी । घेऊं अंगें खेव रे ॥वि०॥२॥
शिवाचा आराम रे । भक्त पूर्ण काम रे । मुक्त योगीजन गाती । जयासी निष्काम रे ॥वि०॥३॥
मिथ्या हे अनेक रे । सत्य राम एक रे । विष्णु कृष्ण जगन्नाथ । करी हा विवेक रे ॥वि०॥४॥

पद ८७ वें
ऐसा उपकार कैसा विसरूं श्रीरामा । बहुत भाग्यें भेटलासी देवा निजसुखघामा ॥धृ०॥
दुर्लभ हे नरतनु देउनियां आह्मां । भक्तिमार्गें लवियलें पूर्ण परब्रह्मा ॥ऐसा०॥१॥
घडी घडी कळविसी आपणचि सार ॥ बळवुनी वृत्ति देसी आत्मपदी थार ॥ऐसा०॥२॥
विषय जनित सुख दु:ख समजाया । भली युक्ति केली विस्तारुनि मिथ्या माया ॥ऐसा०॥३॥
धन्य हा प्रप्मच केला आत्मदृष्टि सारा । अखंड आनंद दाटे करितां विचारा ॥ऐसा०॥४॥
तुजविण देव दयाघन नाहीं कोणी । आत्मभावें कृष्ण जगन्नाथ लोटांगणीं ॥ऐसा उपकार०॥५॥

पद ८८ वें
आला राम, मेघश्याम, सुंदर भक्त मनोविश्राम ॥धृ०॥
टिळक रम्य कस्तुरी कपाळीं । मदन मनोहर मूर्ति सांवळी । भजकां जो सप्रेम आंवळी । पूर्ण करुनियां काम ॥सुं०॥१॥
रत्नजडित शिरिं मुकुट विराजे । श्रवणि कुंडलें लखलख साजे । जनक जननि जो त्रिभुवन गाजे । अखंड ज्याचें नाम ॥सुं०॥२॥
कंज नयन भव भंजन रघुविर । संत साधु मनरंजन रघुविर । आंजनेयसह जानकिचा वर । शिवगौरी सुखधाम ॥सुं०॥३॥
चाप बाण धर त्रिविध ताप हर । कांपति ज्याला योद्धे दुर्धर । जय जयकारें गर्जति वानर । समर्थ ज्याचें नाम ॥सुं०॥४॥
विष्णू कृष्ण जगन्नाचा । भजनी लंपट स्वभाव साचा । अखंड नाम स्मरणें नाचा  होइल विपद विराम ॥सुं०॥५॥

पद ८९ वें
रघुराय रघुराय मज दाखविं रे निजं पाय ॥धृ०॥
काय करिसि कोणा ठायीं आमुचा । जनक आणि तूं माय ॥मज०॥१॥
सार नसुनि संसारीं विटलों । दार पुत्र धन चिंतुनि सुकलों । प्रापंचिक व्यवसाय ॥मज०॥२॥
तारक पतितोद्धारक तूं तरि । पारक जन सुखकारक श्रीहरि । जन न भजन वय जाय ॥मज०३॥
फार दुष्ट समुदाय व्यापला । भार हरक अवतार आपुला । अजुनि उशिर तुज कय ॥म०॥४॥
वारंवार किति विनवुं आपणा । गार करीं मति हरुनि मीपणा । नुरउनि सर्व अपाय ॥म०॥५॥
विष्णु कृष्ण जगन्नाथ तुझा । आठव अंतरि देवचि न दुजा । न सुचति अन्य उपाय ॥रामा मज०॥६॥

पद ९० वें
सकळ जन भाग्य उदय झाला, अयोध्ये रामचंद्र आला ॥धृ०॥
जन्मोजन्मिचें पुण्य कोटी । तयासची होय राम भेटी । वधुनि रावणादि दुष्टांला ॥अ०॥१॥
थाट सुग्रिवादि वानरांचे । नाचती सन्मुख रामाचे । अशा ह्या साधुं पर्वकाळा ॥अ०॥२॥
साधु सद्भक्त संत येती । कीर्तनीं गजर थाट करिती । प्रेमानंद समस्तांला ॥अ०॥३॥
धन्य आजि दिवस सोनियाचा । पाहिला थाट कीर्तनाचा । नित्य जन घेति दर्शनाला ॥अ०॥४॥
विष्णु कृष्ण जगन्नाथाची । आवडी ह्लदयिं पूर्ण साची । न सोडी प्रेमळ भक्तांला ॥अ०॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-12-16T20:54:07.2000000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अस्तिनास्ति

  • न. काय आहे , काय नाहीं तें . म्हणे घरांत अस्तिनास्ति , सर्व ठाऊकें असे । - कचेसुच ४ . - क्रिवि . 
  • होय किंवा नाहीं ; संमतीनें अगर नकारानें . ( क्रि० म्हणणें ). 
  • कांकूं करुन ; नानू करुन . ( क्रि० करणें ). 
  • Yes or no; assentingly or denyingly. v म्हण Also yes--no; with fluctuation or hesitation. v कर. 
RANDOM WORD

Did you know?

मराठीत जुन्या कवींच्या साधारण किती कविता उपलब्ध असतील?
Category : Hindu - Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.