नक्षत्रजननशांतयः - चित्रादिनक्षत्रजननशांतयः

‘कृत्य दिवाकरः’ या ग्रंथाद्वारे शास्त्रोक्त पूजा पाठ कसे करावेत याचे ज्ञान मिळते.


चित्राद्यर्धे पुष्यमध्यद्विपादे पूर्वाषाढाधिष्ण्यपादे तृतीये । जातः पुत्रश्चोत्तराद्ये विधत्ते पित्रोर्भ्रातुः स्वस्य चापि प्रणाशम् ॥ उत्तराद्ये उत्तराफल्गुन्याद्यपाद इत्यर्थः । चित्रापूर्वार्धे जातस्य गोप्रसवं कृत्वा नक्षत्राधिपतिप्रतिमां संपूज्य अजादानं कार्यम् । एवं पुष्यद्वितीयतृतीयपादयोर्जनने गोप्रसवं नक्षत्राधिपपूजां गोदानानि कार्याणि उत्तराफाल्गुनी प्रथमपादे जनने नक्षत्राधिपपूजां तिलपात्रदानं च कुर्यात् एवं पूर्वाषाढा तृतीयपादे जनने नक्षत्रेशपूजां कांचनदानं च । मघाप्रथमपादे जनने मूलवत्फलम् । तत्र गोप्रसवनक्षत्रेशपूजनग्रहमखाः कार्याः ॥ इति कृत्यदिवाकरे मध्यमांशौ चित्रादिनक्षत्रजननशांतयः ॥  

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP