गीतापद्यमुक्ताहार - अध्याय सतरावा

‘ गीतापद्यमुक्ताहार ’ या ग्रंथाची आवृत्ती वाचून श्रीमज्जगद्गुरू शंकरचार्य मठ श्रृंगेरी शिवगंगा यांनी पुस्तककर्त्यास ‘ महाराष्ट्रभाषाचित्रमयूर’ ही पदवी दिली .


अर्जुन --

सोडोनिया शास्त्रविधी कितेक

श्रद्धा धरोनी यजतात लोक ।

निष्ठा तयांची वद कोण लोकी ?

ती सात्विकी राजस तामसी की ॥१॥

भगवान --

श्रद्धा जिवांना घडती स्वभावे

भदे तया तीन परंतु नावे ।

त्या सात्विकी राजसि तामसी या

ऐकोनि घे तू तरि मित्रराया ॥२॥

श्रद्धा जिवांस जगतात विलोकी

सत्वानुरूप घडतात समस्त लोकी ।

श्रद्धास्वरूप नर हा असतोच साच

श्रद्धा जशी पुरूषही बनतो तसाच ॥३॥

भक्तियुक्त पूजितात देव सर्व सात्विक

राजसांस पूज्य फार यक्षराक्षसादिक ।

प्रेतभूत आवडी सदैव तामसी जना

ते तदीय चालवून राहती उपासना ॥४॥

नसे संमती लेश शास्त्रांत ज्याते

अशा घोर जे आचरीती तपाते ।

अहंकार की दंभ ही ज्यांस पोटी

बळे लोभ की आस ठेवोनि मोठी ॥५॥

दंडोनि देहास पहा सदैव

जे पीडिती त्यांतिल मूढ जीव ।

देहस्थ माझा छळ तोहि साचा

तो राक्षशी निश्चय जाण त्यांचा ॥६॥

सर्वांस आहारहि तीन जाण

होतात लोकी प्रिय हे प्रमाण ।

तैसेच त्यांचे तप आणि दान

तद्भेद ऐके तरि सावधान ॥७॥

आयुष्य सत्व बल होय जयांत वृद्धि

आरोग्यदायक महा करि सर्व सिद्धि ।

जे स्निग्ध पौष्टिक रसाळ करी प्रसन्न

ते सात्विकास असते प्रिय फार अन्न ॥८॥

अत्युष्ण आम्ल कटु , खारट तोंड जाळी

जे रुक्ष की तिखट झोंबुनि अश्रु गाळी ।

जे दुःख शोक बहु रोग सदैव देते

ते अन्न राजसजना प्रिय फार होते ॥९॥

जी वाळुनिया विटले उदंड

उष्टे शिळे की अपवित्र थंड ।

ना मीठ मिर्ची पुरता मसाला

ते आवडे भोजन तामसाला ॥१०॥

आशा फळाची तिळमात्र नाही

शास्त्रोक्त होती विधि सर्व काही ।

कर्तव्य भावे करितात ज्यांत

यज्ञास त्या सात्विक बोलतात ॥११॥

चित्ती फलाचे परिपूर्ण हाव

व्हाया जगी लौकिक थोर नाव ।

दंभार्थ पार्था ! करितात लोकी

जो यज्ञ तो राजस हे विलोकी ॥१२॥

ज्याच्यामधे मंत्र न अन्नदान

की दक्षणाही न विधी न मान ।

श्रद्धा म्हणोनी तिळमात्र नाही

तो अर्जुना ! तामस यज्ञ पाही ॥१३॥

भूदेव देव गुरू सन्मति थोर यांची

पूजा , पवित्रपण आर्जव सव्यसाची  ।

की ब्रम्हचर्य धरणे करणे अहिंसा

ह्याला सह्रीरतप बोलति वीरपुसा ॥१४॥

लागे न अन्य हृदया बहु जे हिताचे

की बोलणे मृदु असे प्रिय सत्य वाचे ।

अभ्यास वेदपठणांत सदैव सिद्ध

आहे जगांत तप वाङ्मय हे प्रसिद्ध ॥१५॥

मौन प्रसन्न मन सौम्यपणा हे विशेष

की आत्मनिग्रह खरा करणे अशेष ।

संशुद्ध भाव धरणे निज अंतरांत

ह्याला जगांत तप मानस बोलतात ॥१६॥

जे एकनिष्ठ जन सोडुनिया फलास

ऐशा रिती त्रिविध ह्या करिती तपास ।

श्रद्धा धरूनि परिपूर्ण मनांत

त्याला जगांत तप सात्विक बोलतात ॥१७॥

सत्कार मान पसरो मम कीर्ति पाठी

दंभेकरूनि करिती तप ह्याचसाठी ।

हे बोलतात तप राजस लोक जाण

ते सर्व चंचल अशाश्वत हे प्रमाण ॥१८॥

मूढत्व सेवुनि धरोनि दुराग्रहाते

पीडोनि आत्मशरिरा करणे तपाते ।

जी व्हावयास्तव पुअरा निजशत्रुघात

लोकांत ह्यास तप तामस बोलतात ॥१९॥

केला नसे कधिंचही उपकार जेणे

देणे तया उचित दान म्हणून देणे ।

दे देश काल उचित पात्र बघोनि त्यांत

त्यालाच सात्विक जगी तप बोलतात ॥२०॥

देणे करील उपकार म्हणून खास

की इच्छुनी पुनरपी दृढ तत्फलास ।

देता मनांत करणे बहु दुःखशोक

ते दान राजस अस्र म्हणतात लोक ॥२१॥

हीनस्थळी बघुनि कुश्चित कालमान

पात्री अयोग्य करणे बहुसाल दान ।

ताठा धरूनि अवमान लोकी

ते दान तामस असे म्हणतात विलोकी ॥२२॥

ओंतत्सत् ह्या तीन शब्दांत पाहे

ब्रम्हाचाही एक उच्चार आहे ।

विप्रांनाही वेदयज्ञा म्हणून

केले पूर्वी ह्याच शब्दे करून ॥२३॥

ह्या कारणे जे जन वेदवादी

यज्ञक्रिया दान महातपादि ।

ओंकार उच्चार करून सारे

आरंभिती ते विधियुक्त बा रे ॥२४॥

तच्छ्ब्द उच्चारूनिया मुमुक्ष

ज्यांचा फलार्थे उघडे न चक्षु ।

ते यज्ञ दाने तप एक एक

ऐशा क्रियाही करिती अनेक ॥२५॥

सत्यत्व साधुत्व अशाच अर्था

सच्छब्द हा योजिति जाण पार्था ।

जे कर्म आहे जगती प्रशस्त

सत्कर्म त्याला म्हणति समस्त ॥२६॥

जे यज्ञदानी रत की तपांत

त्यांना जगी सज्जन बोलतात ।

जे कर्म त्यांच्यास्तव होय लोकी

सत्कर्म हे नाव तया विलोकी ॥२७॥

श्रद्धा नसोनी तप होम दान

जे होय मोठे अथवा लहान ।

पार्था ! असत् बोलति त्यास नामी

मेल्या जित्यांनाहि सदा निकामी ॥२८॥

सतरावा अध्याय समाप्त .

N/A

References : N/A
Last Updated : June 01, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP