गीतापद्यमुक्ताहार - अध्याय आठवा

‘ गीतापद्यमुक्ताहार ’ या ग्रंथाची आवृत्ती वाचून श्रीमज्जगद्गुरू शंकरचार्य मठ श्रृंगेरी शिवगंगा यांनी पुस्तककर्त्यास ‘ महाराष्ट्रभाषाचित्रमयूर’ ही पदवी दिली .


अर्जुन --

अध्यात्म की ब्रम्ह तसेच कर्म

हे यादवा ! ह्यांतिल काय वर्म ।

कोणा म्हणावे अधिभूत देवा ?

की शब्द कोणा अधिदैव द्यावा ॥१॥

देवाधिदेवा ! अधियज्ञ जो तो

देहात या कोण कसा रहातो ।

ज्ञात्यास ज्या समवृत्ति झाली

कैशी घडे त्वत्स्मृति अंतःकाली ॥२॥

भगवान --

जे ब्रम्ह ते अक्षर शुद्ध जाण

स्वभाव अध्यात्म मनात आण ।

उत्पत्ति करि भूतभाव

त्याला पहा कर्म असेच नाव ॥३॥

हा देह नश्वर जगी अधिभूत जाण

आत्मा जिवांत अधिदैव असे प्रमाण ।

पाळीतसे वसुनि जो शरिरी जिवास

तो मीच सर्व शरिरी अधियज्ञ खास ॥४॥

अशा जो मला अंतकाळी विलोकी

स्मरोनी जगी आपुला देह टाकी ।

मिळे तो मला मत्स्वरूपात राही

नसे लेशही ह्यांत संदेह काही ॥५॥

ज्या ज्या वस्तुवरी सदैव मन हे गुंतून राहे जनी

अभ्यासे स्मरतात जाण सगळ्या त्या अंतकाळी मनी ।

अंती ही तनु टाकिता स्मरण हे ज्या वस्तुचे ज्या घडे

पार्था ! सत्वर जातसे जन तरी तो त्याच वस्तूकडे ॥६॥

तरी तू स्मरे नित्य माते मनांत

परी दाखवी शत्रुला दोन हात ।

मनोबुद्धि माते जरी अर्पिशील

तरी तू मला निश्चये पावशील ॥७॥

अभ्यासयोगे करुनीच पाही

अन्यत्र कोठे मन जात नाही ।

पार्था ! मला चिंतिति जे मनात

ते पावती त्या पुरूषोत्तमात ॥८॥

सर्वज्ञ शास्ता असुनी पुराणा

सूक्ष्माहुनी सूक्ष्म अचिंत्य जाणा ।

गावी न ज्याच्या तम हे ठरेल

जो सूर्यवर्णी पुरूष स्मरेल ॥९॥

प्राणप्रयाणसमयी मन आवरून

सद्भक्तिते धरुनि योगबळेकरून ।

प्राणास जो भ्रुकुटिमाजि धरून भावे

तो श्रेष्ठ दिव्य पुरूषा तरि त्याच पावे ॥१०॥

वेदज्ञ ज्या अक्षर बोलतात

ज्ञानी विरागी रिघती जयांत ।

हे ब्रहचर्यव्रत त्याचसाठी

मी सांगतो ते पदही किरिटी ॥११॥

कोंडोनि दारे सगळी मनास

लावी कराया हृदयात वास ।

जो मस्तकी प्राण धरूनी धीट ॥

ह्या योगयज्ञी स्थिर होय नीट ॥१२॥

एकाक्षरी प्रणव हा हृदयी धरून

जो ब्रम्हवाचक जपे मजला स्मरून ।

लागे जयास तनु टाकुनि शीघ्र जावे

तो सद्गतीस जन जाउनि जाण पावे ॥१३॥

चित्तामध्ये मीच अनन्य ज्याते

जे सर्व काळी स्मरतात माते ।

पार्था ! असे मीहि तयांस सोपा

योगी सदा मग्न अशांस बापा ॥१४॥

महात्मे किती पावती सिद्ध माते

सदा तेहि जातात की सत्पदाते ।

नसे शाश्वती ज्यास जो दुःखरास

पुनर्जन्म ऐसा नसे त्यांस खास ॥१५॥

फिरूनि फिरूनि सर्वां जन्म आहेत लोकी

नच चरक टळे हा ब्रम्हलोकी विलोकी ।

परि सुजन असा जो भक्त पावेल माते

पुनरपि नच पार्था ! जन्म हा जाण त्याते ॥१६॥

होती युगे एक सहस्त्र जेव्हा

होतो विधीचा दिन एक तेव्हा ।

तद्रात्र तैशीच महा विशाळ

हा काळवेत्ते गणतात काळ ॥१७॥

ब्रह्म्याचा जैं दिवस उगवे तेधवा भूतजाती

अव्यक्ताला त्यजुनि सगळी व्यक्तरूपास येती ।

जेव्हा त्याच दिवस सरुनी होतसे पूर्वरात्र

अव्यक्ती तैं मिळुनि सगळे लोपते व्यक्तिमात्र ॥१८॥

ऐसा भूतग्राम निर्माण होतो

होतो होतो होउनि लुप्त होतो ।

प्रातःकाली अर्जुना ! सर्व होते

रात्र्यारंभी तेच नाशास जाते ॥१९॥

अव्यक्त सत्त परि एक आहे

जी सर्वभूतात भरून राहे ।

जी भिन्न भूता प्रकृती परीस

ही विश्व जाता नच नाश तीस ॥२०॥

अव्यक्त अक्षर असे म्हणतात ज्याला

की बोलती परमसद्गतिही तयाला ।

येती न जेथूनी पुन्हा मिळता विराम

माझे असे परम सुंदर तेच धाम ॥२१॥

ज्याच्या मधे सकल ही असतात भूते

जो व्यापितो सतत ह्या सकला जगाते ।

अद्वैत परिपूर्ण जयास साधे

त्यालाच तो पुरूष उत्तम नित्य लाधे ॥२२॥

ज्या ज्या काळी योगिया जन्म नोहे

की ज्या काळी तो पुन्हा प्राप्त आहे ।

पार्था ! ऐसा काल मी एक एक

तूरते आता सांगतो नीट ऐक ॥२३॥

अग्नी ज्योत बरी असूनि दिवसा की शुक्लपक्षांतरी

षण्मासांतिल उत्तरायण तसे आहे जया भीतरी ।

ऐसा काल असून देह त्यजिती बा ! ब्रम्हवेती जरी

पार्था ! ब्रम्हपदास ते अढळशा निश्चिंत जाती तरी ॥२४॥

धूम रात्र कृष्ण पक्ष राहतो अशा दिनी ।

योगिया प्रयाण प्रयाण होय मास दक्षिणायनी ॥

जेम तेम जात जात चंद्रकांति पावुनी

येतसे जगावरी फिरूनि जन्म घेउनी ॥२५॥

शुक्ल कृष्ण ह्या गती जगास मान्य नित्यही

एक एक मागुत्या फिरूनि येति प्रत्यही ।

एकिने नरास जन्म येतसे पुन्हा पुन्हा

अन्य ती फिरूनिया जनास जन्म देइना ॥२६॥

मनी आणुनी नीट ही मार्ग दोन्ही

कधी योगिही मग्न होती न मोही ।

म्हणोनी तुला अर्जुना ! हेच उक्त

सहा सर्वदा होय तू योगयुक्त ॥२७॥

वेदांत की यज्ञतपामधेही

दानांत जे पुण्य फळेल काही ।

जाणोनि माते धरि न्यून त्याला

योगी चढे आद्य महत्पदाला ॥२८॥

आठवा अध्याय समाप्त .

N/A

References : N/A
Last Updated : May 31, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP