गीतापद्यमुक्ताहार - अध्याय अकरावा

‘ गीतापद्यमुक्ताहार ’ या ग्रंथाची आवृत्ती वाचून श्रीमज्जगद्गुरू शंकरचार्य मठ श्रृंगेरी शिवगंगा यांनी पुस्तककर्त्यास ‘ महाराष्ट्रभाषाचित्रमयूर’ ही पदवी दिली .


अर्जुन --

माझ्यावरी प्रथम तूच कृपा अरून

अध्यात्म जे परम गुह्य असे म्हणून ।

सांगूनि ते बहुत त्वां उपकार केला

त्या भाषणे सकल हा मम मोह गेला ॥१॥

जनन मरण जे का भूतमात्रास येते

सकल कमलनेत्रा ! त्वत्प्रभावेच होते ।

विशद परिशिला हा त्वन्मुखे गुप्त ठेवा

खचित तव असे हे दिव्य माहात्म्य देवा ॥२॥

त्वद्रूप हेच कथिले परमेश्वरा तू

ते पाहण्यास्तव धरी मन फार हेतू ।

ऐश्वर्ययुक्त तरि दाखव रूप माते

प्रत्यक्ष आज नयना पुरूषोत्तमा ! ते ॥३॥

ते पाहण्यास जरि मीहि असेन पात्र

दावावायास तुज कष्ट न लेशमात्र ।

योगेश्वरा ! तरि तुझे अविनाश रूप

दावी मनास परिसूनि चढे हुरूप ॥४॥

भगवान --

पहा अर्जुना ! शेकडो मत्स्वरूपे

हजारो किती भिन्न हे रंगरूपे ।

तयांमाजिही दीसती भेद नाना

किती भासते दिव्या कांती जनांना ॥५॥

येथे पहा हे वसु रुद्र सारे

हे देव हे अश्विनिपुत्र बा ! रे ।

पाहोनि घे हे विजया ! अपूर्व

आश्चर्यराशी मम रूप सर्व ॥६॥

ह्या एकठायी सगळ्या जगास

पार्था ! पहा आज चराचरास ।

वाटेल जे जे तुज अन्य काही

ते ते पहा ह्या मम आज देही ॥७॥

असोनी तुझे चरचक्षूहि वाया

न होतील ते शक्य माते पहाया ।

तुला देतसे दिव्य दृष्टी अहाहा !

कसा ईश्वरी योग माझा पहा हा ॥८॥

संजय --

ऐसे वदोनि नृपते ! त्रिजगन्निवास

योगेश्वर त्रिभुवनाधिप अर्जुनास ।

ऐश्वर्ययुक्त अपुले मग विश्वरूप

दावी जयास चढली सहजी हुरूप ॥९॥

काय हो तरि वर्णु मी किति फार अद्भुत रूप ते

कोटिलोचन कोटिही कर आनने किति भूपते ।

भूषणे किति दिव्य कांचन रत्नसंचय त्यामधे

सुप्रकाशित खड्‍ग तोमर सज्ज ही किति आयुधे ॥१०॥

पुष्पगुच्छहि दिव्य शोभति पीत अंबर ते कटी

गंध केशर चर्चुनी उटि लाविली बहु गोमटी ।

व्यापिले नभ सर्वही मुखपंक्तिला नच त्या मिती

अंतपार न पाहता प्रभु देव अद्भुत तो किती ॥११॥

एकदा जरि येउनी शतसंख्य सूर्यही अंबरी

तेज पाडुनि आपले जरि तापले बहुतापरी ।

श्रीहरी गगनांतरी निज तेज कोंदुनि ते भरी

तेज ते तरि दीप्ति ते करि लेश मात्र त्यापरी ॥१२॥

एक ठाइच सर्वही जग चालले क्षितिपाळका !

भिन्न भिन्नही भाग त्यांतचि ओविली जणु माळका ।

नित्य अव्यय जो सुरेश्वर त्याचिया शरिरांतरी

होय अर्जुन पाहता तव विश्व सर्वही ह्यापरी ॥१३॥

रूप अद्भुत पाहुनी अनिवार कौतुक वाटले

प्रेम येउनि कांपता तनु रोम अंगिहि ताठले ।

कंठ दाटुनि वंदिता नर वाकवी शिर तेधवा

हात जोडुनि नम्र होउनि बोलिला मग माधवा ॥१४॥

अर्जुन --

देही तुझ्या बघतसे अजि देवदेवा !

भूते चराचर तसा सुरसंध ठेवा ।

पद्मासनी विधि जगज्जननात दंग

हे दिव्य सर्व दिसती ऋषि की भुजंग ॥१५॥

बाहू मुखे लोचन कैक पोटे

त्वद्रूप सर्वत्र अनंत मोठे ।

आद्यंत की मध्य न तूज पाहे

विश्वेश्वरा ! विश्वशरीर तू हे ॥१६॥

हस्ती गदा पद्महि तू किरीटी

सर्वत्र तेजोमय दीप्ति मोठी ।

सर्वत्र देखे तव उग्र रूप

दावाग्निसूर्यद्युतिसे अमूप ॥१७॥

तू शुद्ध अक्षर असे सकला कळावे

विश्वास ह्या परम तू निधि ही स्वभावे ।

तू अक्षयी पुरूष शाश्वत धर्मपाळ

वाटे सनातन असे मज सर्वकाळ ॥१८॥

आद्यंतही न नच मध्य अनंतवीर्य

बाहू अनंत नयनी शशि आणि सूर्य ।

तोंडांत अग्नि दिसतो तुझिया प्रदीप्त

तेजे तुझ्या सकल हे जग होय तप्त ॥१९॥

महात्म्या ! तुवा भूमि आकाश पाही

दिशा व्यापिल्या एकट्यानेच दाही ।

तुझे पाहुनी रूप हे दिव्य उग्र

भये कापती लोक तीन्ही समग्र ॥२०॥

पहा येती तूते शरण जमुनी हे सुरवर

भयाने प्रार्थीती सविनय किती जोडुनि कर ।

महर्षि की सिद्ध प्रमुदित किती स्वस्ति म्हणती

तुझी स्तोत्रे गाती स्तवनपर त्यांना नच मिती ॥२१॥

मरुत पितर अश्वी विश्वदेव प्रसिद्ध

असुर वसु तसे हे यक्ष गंधर्व सिद्ध ।

जमुनि सकल साध्यादित्य हे रुद्रवृंद

बघति तुजसि सारे विस्मये मंद मंद ॥२२॥

त्वद्रूप मोठे बहु नेत्र तोंडे

भुजांघ्रि मांड्या उदरे उदंडे ।

विक्राळ दाढा बघुनीच पाही

भ्याले तिन्ही लोक तसाच मीही ॥२३॥

तेजःपुंज विचित्रवर्ण गगना जाउनिया ठेपशी

वासोनी जबडा विशाल नयनी आरक्त कांती कशी ।

पाहोनी तुजला बहू तळमळे घे अंतरात्मा भया

विष्णो ! शांति नसे मनास तिळही मद्धैर्य गेले लया ॥२४॥

विक्राळ दाढा अति उग्र तोंडे

पाहोनि कालाग्निसम प्रचंडे ।

झाली दिशाभूल सुचे न दासा

प्रसन्न होई त्रिजगन्निवासा  ॥२५॥

हे सर्व बापा धृतराष्ट्रपुत्र

त्यांचे सहायी क्षितिपाळ मित्र ।

हे भीष्म की द्रोणहि कर्ण हाही

की आमुचे वीरहि मुख्य काही ॥२६॥

ज्वाळा आंतून ज्याच्या उठति भडभडा दांत भेसूर उग्र

ऐशा तोंडी तुझ्या हे भरभर शिरती धाव घेती समग्र ।

दातांमाजी किती हे अडकुनि पडले छिन्नविछिन्न काय

गेलेली ही फुटोनी दिसति किति शिरे चाविता हाय हाय ॥२७॥

लोंढे नद्यांतील धरूनि जोर

जाती जसे अंबुधिच्या समोर ।

ज्वालामुखी या तुझिया अधीर

तैसेच जाती नरलोकवीर ॥२८॥

की अग्निदीप्ती बघुनी सुरंग

घालूनि घेती ज्वलनी पतंग ।

तैसेच तोंडी तुझिया अनेक

वेगे मराया शिरतात लोक ॥२९॥

सारे लोक सभोवती असति त्या तोंडांमधे आपल्या

विष्णो ! ग्रासुनि टाकिशी गटगटा ज्वालामुळे तापल्या

चाटीशी जिभळ्या तई वरिवरी उग्रप्रभा फाकती

व्यापोनी सगळ्या जगास करिती संतप्त हा हा ! किती ॥३०॥

तू कोण सांग मजला तरि उग्र्काया

होई प्रसन्न नमितो तुज देवराया ।

मी रूप इच्छित असे तव आद्य चित्ती

माते तुझी नच कळे परि ही प्रवृत्ती ॥३१॥

भगवान --

मी काळ लोकक्षयकृत्प्रवृद्ध

झालो वधाया जन आज सिद्ध ।

जातील सैन्यांतील वीर खास

न मारिले तू तरिही लयास ॥३२॥

ह्या कारणे घे यश ऊठ वेगी

साम्राज्य हे जिंकुन शत्रु भोगी ।

मी शांति केली पहिलीच त्यांची

नावास हो तू धनि सव्यसाची  ॥३३॥

द्रोणास भीष्मास जयद्रथास

कर्णास की अन्यही वीर त्यांस ।

म्या मारिले जिंक न होय कष्टी

झुंजे जयश्री तुझिया अदृष्टी ॥३४॥

संजय --

ऐकोनिया विजय ही भगवंतवाणी

कापे शरीर भरले नयनांत पाणी ।

जोडी नमूनि शिरसी शतधाहि हात

बोले हरीस बहु सद्गद भीत भीत ॥३५॥

अर्जुन --

प्रभाव हरि ! हा तुझा मधुर गावया कीर्तनी

जगास अवघ्या सुखी करुनि घालतो मोहनी ।

तरी असुर हे भये दशदिशांकडे धावती

परी तुज नमावया सकल सिद्ध झेपावती ॥३६॥

कर्ता हि तूच विधिहुनि वरिष्ठ खास

देवेश अक्षर अनंत जगन्निवास ।

सूक्ष्मा जडाहुनिहि तू परता समर्थ

तूते प्रभो ! मग न ते नमिती किमर्थ ॥३७॥

तू तो जुना पुरूष देवहि आद्य तूच

विश्वास ह्या सकल अंत्य निधान तूच ।

ज्ञाताहि तू परम वेद्यहि चित्स्वरूप

ब्रम्हांड हे करिशि तूच अनंतरूप ॥३८॥

सोमाग्नि तू वरूण तू यमवायु तूच

धाताहि तूच विधिचा जनिताहि तूच ।

मी वंदितो तुजशि आज सहस्त्रवार

वंदी पुन्हा फिरूनिया तुजला अपार ॥३९॥

मागे नमस्कार तुला पुढेही

सर्वत्र वंदी तुज सर्व देही ।

त्वद्वीर्य कर्तृत्व महा अपूर्व

तू व्यापिशी सर्व म्हणूनि सर्व ॥४०॥

तुला देवाधीशा ! अजवरि सखा मी समजलो

अरे ! कृष्णा ! मित्रा ! बहु सलगिचे शब्द वदलो ।

प्रभावाची देवा ! अनुपम तुझ्या भ्रांति पडली

प्रमादे की प्रेमे नकळुनि तरी चूक घडली ॥४१॥

विनोद तुमचा करी निवळ हांसवाया जना

विहार करिता तसे मिळुनि बैसता भोजना ।

परोक्ष अपरोक्ष की शयनि बोलता चालता

उणे अधिक बोललो परि करा क्षमा अच्युता ॥४२॥

तूह्या पिता सकलभूतचराचराचा

तू पूज्य तू परम तू गुरूवर्य साचा ।

कोणी तुझ्या सम न थोर कशास नाव

गाजे तुझा त्रिभुवनी अतुलप्रभाव ॥४३॥

जशी क्षमा करितसे जनिता मुलास

मित्रास मित्र अथवा प्रियही प्रियास ।

तैशी क्षमा मजवरी करि देवराया

वंदी तुम्हा म्हणुनिया पसरून काया ॥४४॥

अपूर्व हे पाहुनि तुष्ट झालो

चित्तांत देवा परि फार भ्यालो ।

त्वद्देह दावी पहिलाच खासा

प्रसन्न होवोनि जगन्निवासा ॥४५॥

हे विश्वमूर्ते ! शतसंख्यबाहो !

प्रेमे चतुर्हस्त पुन्हा धरा हो  ।

व्हावे गदाचक्रकिरीटधारी

त्या दर्शनाची मज हौस भारी ॥४६॥

भगवान --

पार्था ! तुला मीच कॄपानुरागे

हे दाविले रूप निजात्मयोगे ।

अनंततेजोमयविश्वखाणी

पाहे न याला तुजवीण कोणी ॥४७॥

किती केले यज्ञे सुकृत अथवा वेदपठण

व्रते दाने केली कितिहि विजया ! फार कठिण ।

तपश्चर्या मोठी करुनि झिजवीली तनु जरी

नृलोकी कोणा हे तुजविण नव्हे दर्शन तरी ॥४८॥

हे उग्र घोर मम रूप बघूनि चित्ती

भांतीमधे पडु नको त्यज सर्व भीती ।

पाहे फिरूनि पहिले मम रूप गोड

संतुष्ट होय सखया ! भय सर्व सोड ॥४९॥

संजय --

ऐशी वदोनि विजया भगवंत वाणी

दावी स्वरूप पहिले मग चक्रपाणी ।

भ्याला मनी प्रथम पाहुनि जो प्रताप

देई तया अभय घेउनि सौम्य रूप ॥५०॥

अर्जुन --

तुझे ह्यापरी मानवी रूप बा रे !

बरे सौम्य हे पाहुनीया मुरारे !

पुन्हा हे मला पातले देहभान

यथापूर्व मी जाहलो सावधान ॥५१॥

भगवान --

जे पाहिले त्वा मम रूप बा ! हे

ते पाहणे दुर्लभ फार आहे ।

त्याला पहायास्तव सर्व देव

इच्छा धरूनी बसती सदैव ॥५२॥

माझे जसे तुजसि दर्शन होय नाही

कोणास तेवि घडणे कधि शक्य नाही ।

दाने न वेदपठणे नच पूजनाने

कोणास ते नच मिळे कधिही कशाने ॥५३॥

तरी अर्जुना ! भक्ति ज्याला अनन्य

मला जाणतो तत्वता तोच धन्य ।

पहाया तया मीहि की शत्रुतापा

स्वरूपी मिळायासहि फार सोपा ॥५४॥

निःसंग ज्यास मम भक्ति घडे सदैव

कर्मे मदर्थ करि मानुनि मीच जीव ।

निर्वैर जो सकलभूतगणी स्वभावे

निःशंक तोच विजया मजलागि पावे ॥५५॥

अकरावा अध्याय समाप्त .

N/A

References : N/A
Last Updated : June 01, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP