गीतापद्यमुक्ताहार - अध्याय तेरावा

‘ गीतापद्यमुक्ताहार ’ या ग्रंथाची आवृत्ती वाचून श्रीमज्जगद्गुरू शंकरचार्य मठ श्रृंगेरी शिवगंगा यांनी पुस्तककर्त्यास ‘ महाराष्ट्रभाषाचित्रमयूर’ ही पदवी दिली .


भगवान --

हा देह हे शेत धरूनि भाव

पार्था ! असे क्षेत्रहि त्यास नाव ।

जो जाणता क्षेत्र महा अभिज्ञ

क्षेत्रज्ञ त्याला म्हणतात तज्ञ ॥१॥

क्षेत्रात सार्‍या वसतो सदैव

क्षेत्रज्ञ तो मीच अनंत ठेव ।

जे जाणणे दोहिस अन्य अन्य

ते ज्ञान पार्था ! मज फार मान्य ॥२॥

हे क्षेत्र कैसे किति तत्प्रकार

उत्पत्ति कैशी किति तद्विकार ।

क्षेत्रज्ञ कैसा किति तत्प्रभाव

थोड्यांत ते ऐक धरूनि भाव ॥३॥

एदांत तद्वर्णन गाति सारे

छंदे ऋषीही विविध प्रकारे ।

की ब्रम्हसूत्रांत पदांत जाण

त्याची असे फोडही सप्रमाण ॥४॥

अहंकार अव्यक्त भूते सहा ही

मनोबुद्धि की इंद्रियेही दहाही ।

तसे भोग हे पाच शब्दादिकत्वे

मिळूनी अशी सर्व चोवीस तत्त्वे ॥५॥

की द्वेष इच्छा सुख दुःख बा रे !

चैतन्य की धैर्य मिळूनि सारे ।

छत्तीस बा ! क्षेत्रज हे विकार

सांगीतले त्यांतिलमुख्य सार ॥६॥

दंभाचा लेश नाही क्षणभरि न खपे ज्यास आत्मप्रशंसा

चित्ताला स्थैर्य मोठे शरिर थरथरे काढिता नाव हिंसा ।

प्राणांती शांति ज्याची तिळभरि न ढळे शुद्धतेचाही ठेवा

चित्ताचा निग्रही जो , अति सरळ , करी सद्गुरूचीही सेवा ॥७॥

वैराग्य सार्‍या विष्यांत राहे

चित्ती अहंकार न लेश वाहे ।

व्याधी जरा मृत्यु विपत्ति लाहे

हे सर्व जन्मांतिल दोष पाहे ॥८॥

कोणी न माझी गृहपुत्रदरा

जो मानितो व्यर्थचि हा पसारा ।

काही जगी इष्ट अनिष्ट होवो

चित्ती जया नित्य समान भावो ॥९॥

माझ्या स्वरूपी धरि एक सक्ती

अद्वैतयोगे परिपूर्ण भक्ती ।

एकांतवासात सदैव राजी

कंटाळतो जो वसता समाजी ॥१०॥

अध्यात्मबोधे करि नित्य शोध

घेतो जडापासुनि तत्त्वबोध ।

जे ज्ञान हे , म्हणती ; विरुद्ध

ते सर्व अज्ञान असेच सिद्ध ॥११॥

सर्वोत्तम ब्रम्ह अनादि पाही

आहे न किंवा म्हणवे न नाही ।

जे ज्ञेय ऐसे कथितो तयास

ते जाणिल्या मोक्ष मिळेल खास ॥१२॥

त्या हात पाय जिकडेतिकडेही भारी

सर्वत्र लोचन शिरे वदने उभारी ।

सर्वत्र कर्ण तसे भरले नरा हे !

व्यापूनिया त्रिभुवनास पुरून राहे ॥१३॥

सर्वेंद्रियात गमतो गुणसंघभास

आहे परी सकल - इंद्रियहीनखास ।

कोठेच सक्त नसुनी सकलांस टेका

भोगी असून गुणहीन गुणांस जे का ॥१४॥

व्यापूनिया अचर की चर सर्व भूते

बाहेर आत सगळे भरुनी रहाते ।

ते सूक्ष्म फार म्हणुनी न कळे कदापी

जे दूरही जवळही असते तथापी ॥१५॥

भूती असूनी अविभक्त पाहे

जे का विभक्ता परि नित्य आहे ।

ते ज्ञेय भूता सकळांस पाळी

दे जन्म जे नेउनि अंतकाळी ॥१६॥

तेजस्व्यांना ज्योतिचा देत पूर

नामे गाजे हे तमाहूनि दूर ।

ज्ञाना ज्ञेया जाणणे ज्ञानयोगे

सर्वांच्या जे अंतरांमाजि वागे ॥१७॥

हे क्षेत्र हे ज्ञानहि थोडक्यांत

की ज्ञेयहि मी कथिले तयांत ।

मद्भक्त हे जाणुनि सर्व भावे

माझ्या स्वरूपाप्रति शीघ्र पावे ॥१८॥

आता तशी प्रकृति एक मनांत आण

किंवा दुजा पुरूष हीहि अनादि जाण ।

जे जे पहा गुणविकार मनांत येती

ते जाण ह्य प्रकृतिपासुनी सर्व होती ॥१९॥

देहेंद्रिये प्रकृति ही करण्यास हेतू

ऐसे जगी म्हणति आण मनांत हे तू ।

दुःखे सुखे घडति जी विजया ! विलोक

ती भोगितो पुरूष हा म्हणतात लोक ॥२०॥

राहोनिया प्रकृतिच्या चिर अंतरंगी

पार्था ! तिच्या पुरूष सर्व गुणांस भोगी ।

जी उच्च नीच मिळते मग त्यास योनी

हेतू तयास गुणसंगति हेच मानी ॥२१॥

वसे ह्या देही जो पुरूष ‘ पर ’ ऐसे म्हणुनिया

जगी देती पार्था ! कितितरिहि नामे जन तया ।

महादेव , द्रष्टा , परम , अनुमंता , समजती ,

जया भर्ता , भोक्ता म्हणुनि परमात्माहि भजती ॥२२॥

जो कोणी ऐशा पुरूषाप्रती या

जाणे गुणांच्या समवेत माया ।

राहे जरी तो भवसागरांत

त्याला नसे जन्म पुन्हा जगांत ॥२३॥

ध्यानांत आत्मा बघतात कोणी

कोणी मनानेच मनांत आणी ।

हा सांख्ययोगे बघती कितेक

की कर्मयोगेहि अनेक लोक ॥२४॥

की ज्यांस आत्मा न कळे कसा ते

ऐकोनि तेही भजती तयाते ।

ज्यांना अशी ऐकिव भक्ति फार

होतात मृत्यूंतुनि तेहि पार ॥२५॥

हो स्थूल की सूक्ष्म अशा जिवांचा

किंवा असो जन्म चराचरांचा ।

क्षेत्रज्ञ की क्षेत्र मिळूनि जाण

होतो जगी हे विजया ! प्रमाण ॥२६॥

भूतांत सर्व परमेश्वर ह्या शिरून

जो राहतो समसमान सदा भरून ।

सर्वांस नाश घडतो न परी तयास

जाणेल तोच नर डोळस जाण खास ॥२७॥

पाहे समान सकलांत करून वास

जाणे अशा सतत जो परमेश्वरास ।

तो आपला न करि आपण नाश हाते

जातो पुढे त्वरित तो जन सत्पदाते ॥२८॥

येतात कर्में सगळी घडून

ती जाणतो जो प्रकृतीकडून ।

आत्मा अकर्ता करि हा विवेक

लोकी खरा डोळस तोच एक ॥२९॥

भूते अशी ही जरि वेगाळली

एकाच आत्म्यांतुनि ती निघाली ।

त्याचाच विस्तार समस्त आहे

पाहे तदा ब्रम्ह तयास लाहे ॥३०॥

असे निर्गुणी तो अनादि स्वभावे

म्हणोनी न आत्मा कदा नाश पावे ।

वसोनीहि देही करी तो न काही

कशालाहि पार्था ! क्धी लिप्त नाही ॥३१॥

सर्वत्र आकाश भरून पाही

सूक्ष्मत्वयोगे परि लिप्त नाही ।

राहूनि आत्माहि तसाच गुप्त

देहांत सार्‍या नच होय लिप्त ॥३२॥

की एक भानू असुनी नभांत

पार्था ! प्रकाशे सगळ्या जगांत ।

क्षेत्रज्ञ तैसा जरि एक आहे

क्षेत्री प्रकाशून समस्त राहे ॥३३॥

क्षेत्रज्ञा की क्षेत्रज भेदभाव

जे ज्ञाननेत्रे बघती सदैव ।

भूतस्वभावातुनि मुक्त व्हाया

जातात हे जाणुनि दिव्य ठाया ॥३४॥

तेरावा अध्याय समाप्त .

N/A

References : N/A
Last Updated : June 01, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP