TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|श्रीमद्‍भागवतमहापुराणम्|प्रथमः खण्डः : तृतीयः स्कन्धः|
अथ त्रिंशोऽध्यायः

तृतीयः स्कन्धः - अथ त्रिंशोऽध्यायः

’ श्रीमद्‍भागवतमहापुराणम्’ ग्रंथात ज्ञान, वैराग्य व भक्ति यांनी युक्त निवृत्तीमार्ग प्रतिपादन केलेला आहे, अशा या श्रीमद्‍भागवताचे भक्तिने श्रवण, पठन आणि निदिध्यासन करणारा मनुष्य खात्रीने वैकुंठलोकाला प्राप्त होतो.


देहासक्त पुरुषांच्य अधोगतीचे वर्णन

कपिल उवाच

तस्यैतस्य जनो नुनं नयं वेदोरुविक्रमम ।

कल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः ॥१॥

यं यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे ।

तं तं धुनोति भगवान पुमात्र्छोचति यत्कृते ॥२॥

यदध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ।

ध्रुवाणि मन्यते मोहाद गृहक्षेत्रवसुनि च ॥३॥

जन्तुर्वे भव एतस्मिनं यां यां योनिमनुव्रजेत ।

तस्यां तस्यां स लभते निर्वृत्तिं न विरज्यते ॥४॥

नरकस्थोऽपि देहं वै न पुमांस्त्यकृमिच्छति ।

नारक्यां निर्वृतौ सत्यां देवमायाविमोहितः ॥५॥

आत्मजयासुतागारपशुद्रविणब्रन्धुषु ।

निरुढमुलहृदय आत्मानं बहु मन्यते ॥६॥

सन्दहृआमानसर्वांग एषामुद्वहनाधिना ।

करोत्यविरतं मुढो दुरितानि दुराशयः ॥७॥

आक्षित्पात्मेन्द्रियः स्त्रीणामसतीनां च मायया ।

रहोरचितयाऽऽलापैः शिशुनां कलभाषिणाम ॥८॥

गृहेषु कुटधर्मेषु दुःखतन्त्रेष्वतन्द्रितः ।

कुर्वन्दुः खप्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृही ॥९॥

अर्थेरापदितैर्गुर्व्या हिंसयेतस्ततश्व तान ।

पुष्पाति येषां पोषेण शेषेभुग्यात्यधः स्वयम ॥१०॥

वार्तायां लुप्यमानयामारब्धायं पुनः पुनः ।

लोभाभिभुतो निःसत्वा परर्थे कुरुते स्पृहम ॥११॥

कुटुम्बभरणाकल्पो मन्दभाग्यो वृथोद्यम ।

श्रियाः विहिनः कृपाणो ध्यांछसितिमुढधौः ॥१२॥

एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रदयस्तथा ।

नाद्रियन्ते यथा पूर्व कीनाशा इव गोजरम ॥१३॥

तत्राप्यजातैनिर्वेदो भ्रियमाणः स्वयम्भृतैः ।

जरयोपात्तवैरुप्यो मरणाभिमुखो गृहे ॥१४॥

आस्तेऽवमत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन ।

आमयाव्यप्रदीप्ताग्निरल्पाहारोऽल्पचेष्टितः ॥१५॥

वायुनोत्क्रमतोत्तारः कफसंरुद्धानाडिकः ।

कासश्वासकृतायासः कण्ठे घुरघुरायते ॥१६॥

शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः ।

वाच्यमानोऽपि न ब्रुते कालपाशवशं गतः ॥१७॥

एवं कुटुम्बभरणे व्यापृत्माजितेन्द्रियः ।

म्रियते रुदतां स्वानामुरुवेदयास्तधीः ॥१८॥

यमदुतौ तदा प्रात्पौ भीमौ सरभसेक्षणी ।

स दृष्ट्र्वा त्रस्तहृदयः शकृन्मूत्रं विमुंचति ॥१९॥

यातनादेह आवृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात ।

नयतो दीर्घमध्वानं दण्डय राजभटा यथा ॥२०॥

तयोर्निर्भिन्नहृदयस्तर्जनैर्जातवेपथुः ।

पथि श्वभिर्भक्ष्यमाण आर्तोंऽघं स्वमनुस्मरन ॥२१॥

क्षुत्तृट्रपरितोऽर्कदवानलानिलैः सन्तप्यमानः पथि तत्पवालुके ।

कृच्छ्रेण पृष्ठे कशया च ताडित श्चंलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके ॥२२॥

तत्र तत्र पतत्र्छ्रान्तो मुर्च्छितः पुनरुत्थितः ।

पथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनम ॥२३॥

योजनानां सहस्त्राणि नवतिं नव चाध्वन ।

त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीतः प्रापोति यातनाः ॥२४॥

आदीपनं स्वगात्राणां वेष्टवित्वोल्मुकादिभिः ।

आत्ममांसांदनं क्वपि स्वकृत्तं परतोऽपि वा ॥२५॥

जीवश्चान्त्राभ्युद्धारः श्चरृधैर्यमसादने ।

सर्पवृश्चिकदंशाद्यैर्दशद्भिश्चात्मवैशसम ॥२६॥

कृन्तनं चावयवशो गजादिभ्यो भिदापनम ।

पातनं गिरिश्चगेंभ्यो रोधनं चाम्बुगर्तयोः ॥२७॥

यास्तामिस्रान्धतामिस्रा रौरवद्याश्च यातनाः ।

भुडक्तें नरो वा नारी वा मिथः संगेन निर्मिताः ॥२८॥

अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते ।

या यातना वै नारक्यस्ता इहाप्युलक्षिताः ॥२९॥

एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरम्भर एव वा ।

विसृज्येहोभयं प्रेत्य भुडक्ते तत्फलमीदृशम ॥३०॥

एकः प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेदं स्वकलेवरम ।

कुशलेतरपार्थेयो भुतद्रोहेण यद भृतम ॥३१॥

दैवेनासादितं तस्य शमलं निरये पुमान ।

भुडक्तें कुटुम्बपोषस्य हृतवित्त इवातुरः ॥३२॥

केवलेन ह्याधर्मेण कुटुम्बभरणोत्सुकः ।

याति जीवोऽन्धतमिस्तं चरमं तमसः पदम ॥३३॥

अधस्तान्नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः ।

क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राव्रजेच्छुचितः ॥३४॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने कर्मविपाको नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥३०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:36.5670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

leptazol

  • न. लेप्टॅझॉल 
RANDOM WORD

Did you know?

मी ह्या साईट साठी काही करू शकते काय
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.