TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|श्रीमद्‍भागवतमहापुराणम्|प्रथमः खण्डः : तृतीयः स्कन्धः|
अथ द्वितीयोऽध्यायः

तृतीयः स्कन्धः - अथ द्वितीयोऽध्यायः

’ श्रीमद्‍भागवतमहापुराणम्’ ग्रंथात ज्ञान, वैराग्य व भक्ति यांनी युक्त निवृत्तीमार्ग प्रतिपादन केलेला आहे, अशा या श्रीमद्‍भागवताचे भक्तिने श्रवण, पठन आणि निदिध्यासन करणारा मनुष्य खात्रीने वैकुंठलोकाला प्राप्त होतो.


भगवंतांच्या बाललीलांचे उद्धवाचे केलेले वर्णन

श्रीशुक उवाच

इति भागवतः पृष्ट क्षत्त्रा वार्तां प्रियाश्रयाम ।

प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठत्स्मारितेश्वरः ॥१॥

यः पत्र्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः ।

तत्रैच्छद्रचयन यस्य सपर्यां बाललीलया ॥२॥

स कथं सेवय तस्य कालेन जरसं गतः ।

पृष्टो वार्ता प्रतिर्ब्रुयाद्भर्तुह पादावनुस्मरन ॥३॥

स मुहुर्तमभूत्तुष्णी कृष्णांडघ्रिसुधया भृशम ।

तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निर्वृत्तः ॥४॥

पुलकोद्भिन्नसर्वांगो मुत्र्चन्मीलदद्वशां शुचः ।

पूर्नार्थो लक्षितस्तेन स्नेहप्रसरमल्पुतः ॥५॥

शनकैर्भावल्लोकान्नृलोकं पुनरागतः ।

विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन ॥६॥

उद्धव उवाच

कृष्णद्युमणिनिम्लोचे गीर्णेश्वजगरेण ह ।

किं नु नः कुशलं ब्रुयां गतश्रीषु गृहेष्वहम ॥७॥

दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि ।

ये संवसन्तो न विदुर्हरिं मीना इवोडुपम ॥८॥

इडिंतज्ञाः पुरुप्रौढा एकारामाश्च सात्वताः ।

सात्वतामृषभं सर्वे भूतावासमसमंसत ॥९॥

देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाक्षिताः ।

भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैरात्मन्युत्पात्मनो हरौः ॥१०॥

प्रदर्श्यातत्पतपसामवितृप्तदृशां नॄणाम ।

आदायान्तरधाद्यस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनम ॥११॥

यन्मर्त्यलीलौपयिकं स्वयोग मायाबलं दर्शयता गृहितम ।

विस्मापनं स्वस्य च सौभगद्धेः परं परं भूषणभूषणांगम ॥१२॥

यद्धर्मसुनोर्बत राजसुते निरिक्ष्य दृक्स्वस्त्ययनं त्रिलोकः ।

कात्स्न्येन चाद्येह गतं विधातु रर्वाक्सृतौ कौशलमित्यमन्यत ॥१३॥

यस्यानुरागप्लुतहासरास लीलावलोकप्रतिलब्धमानाः ।

व्रजस्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्त धियोवतस्थुः किल कृत्यशेषाः ॥१४॥

स्वशन्तरुपेष्वितरैः स्वरुपै रभ्यर्द्यमानिष्वनुकम्पितात्मा ।

परावरेशो महदंशयुक्तो ह्याजोपि जातो भगवान यथाग्निः ॥१५॥

मां खेदयत्येतदजस्य जन्म विडम्बनं यद्वसुदेवगेहे ।

व्रजे च वासोऽरिभयादिव स्वयं पुराद व्यवात्सीद्यदनन्तवीर्यः ॥१६॥

दिनोति चेतः स्मरतोममैतद यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः ।

ताताम्ब कंसादुरुशंकितांनां प्रसीदतं नोऽकृतिनिष्कृतीनाम ॥१७॥

को वा अमुष्याडघ्रिसरोजरेणुं विस्मर्तुमीशीतपुमान विजिघ्रन ।

यो विस्पुरदभ्रुविटपेन भुमे र्भारं कुतान्तेन तिरश्चकार ॥१८॥

दृष्टा भवर्द्भिर्ननु राजसुये चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः ।

यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग योगेन कस्तद्विरहं सहेत ॥१९॥

तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दम ।

नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपुताः पदमापुरस्य ॥२०॥

स्वयं त्वसाम्यतिशयस्त्र्याधीशः स्वारायलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः ।

बलिं हरिद्बिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्यडितपादपीठः ॥२१॥

तत्तस्य कैंकर्यमलं भृतान्नो विग्लापयत्यंग यदुग्रसेनम ।

तिष्ठन्निषण्णं परमोष्ठिधिष्ण्ये न्यबोधयद्देव निधारयेति ॥२२॥

अहो बकीं यं स्तनकलकुटं जिघांसंयापाययदप्यसाध्वी ।

लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम ॥२३॥

मन्येऽसुरान भागवतांस्त्र्यधीशे संरम्भ्यामार्गाभिनिविष्टचित्तान ।

ये संयुगेऽचक्षत तार्क्ष्यपुत्र मंसे सुनाभयुधमापतन्तम ॥२४॥

वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने ।

चिकीर्षुर्भगवानस्याः शमजेनाभियचितः ॥२५॥

ततो नन्दव्रजमितः पित्रां कंसाद्विबिभ्यत ।

एकादश समास्तत्र गुढार्चिः सबलोऽवसत ॥२६॥

परीतो वत्सर्पैर्वत्सांश्चारयव व्यहरद्विभुः ।

यमुनोपवने कुजदद्विजसंकुलितांडघ्रिपे ॥२७॥

कौमारीं दर्शनश्चेष्टां प्रेक्षणींयां व्रजौकसाम ।

रुदन्निव हसन्मुग्धबालासिहावलोकनः ॥२८॥

स एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं सितगोवृषम ।

चारयन्ननुगान गोपान रणद्वेणररीमत ॥२९॥

प्रयुक्तान भोजराजेन मायिनः कामरुपिणः ।

लीलया व्यनुदत्तास्तानु बलः क्रीडनकानिवः ॥३०॥

विपप्रान विषपानेन निगृह्ना भुजागाधिपम ।

उत्थाप्यपाययद्गावस्तत्तोयं प्रकृतिस्थितम ॥३१॥

अयाजयद्रोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमैः ।

वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन सदव्ययं विभुः ॥३२॥

वर्ष तीन्द्रे व्रजः कोपाद्भग्रमानिऽतिविह्नलः ।

गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता ॥३३॥

शरणच्छशिकरैर्मृष्टं मानयन रजनीमुखम ।

गायन कलपदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डनः ॥३४॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां ; संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरेद्धवसंवादे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:34.8030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नर (भारद्वाज)

RANDOM WORD

Did you know?

केस काढण्यासंबंधी विशेष माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.