TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|श्रीमद्‍भागवतमहापुराणम्|प्रथमः खण्डः : तृतीयः स्कन्धः|
अथ सप्तदशोऽध्यायः

तृतीयः स्कन्धः - अथ सप्तदशोऽध्यायः

’ श्रीमद्‍भागवतमहापुराणम्’ ग्रंथात ज्ञान, वैराग्य व भक्ति यांनी युक्त निवृत्तीमार्ग प्रतिपादन केलेला आहे, अशा या श्रीमद्‍भागवताचे भक्तिने श्रवण, पठन आणि निदिध्यासन करणारा मनुष्य खात्रीने वैकुंठलोकाला प्राप्त होतो.


हिरण्यकशिपू आणि हिरण्याक्षाचा जन्म आणि हिरण्याक्षाचा दिग्विजय

मैत्रेय उवाच

निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शंडकयोज्झिताः ।

ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः ॥१॥

दितिस्तु भर्तुरादेशादपत्यापरिशकिनी ।

पूर्णे वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ ॥२॥

उप्ताता बहवस्तत्र निपेतुर्जामानयोः ।

दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयवहाः ॥३॥

सहाचला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वाः प्रजज्वलुः ।

सोल्वश्चाशनयः पेतुः केतवश्चार्तिहेतवः ॥४॥

ववौ वायुः सुदुःस्पर्शः फुत्करानीरयन्मुहुः ।

उन्मुलयन्नगतीन्वात्यानीको रजोध्वजः ॥५॥

उद्धसत्तडिदम्भोदघटया नष्टभागणे ।

व्योम्नि प्रविष्टतमसा न स्म व्यादृश्यते पदम ॥६॥

चक्रोश विमना वार्धिरुदुर्मिः क्षुभितोदरः ।

सोदपानाश्च सरितश्चुक्षुभुः शुष्कपंकजाः ॥७॥

मुहुः परिधयोऽभुवन सराह्योः शशीसुर्ययोः ।

निर्घाता रथनिर्ह्यादा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे ॥८॥

अन्तर्ग्रामेषु मुखतो वमन्तो वह्निमुल्बणम ।

सृगालोलुकटकांरैः प्रणेदुरशिवं शिवाः ॥९॥

संगीतवद्रोदनवदुन्नमय्य शिरोधराम ।

व्यमुत्र्नविव्धा वचो ग्रामसिंहास्ततस्ततः ॥१०॥

खराश्च कर्कशैः क्षत्त खुरैर्घन्तो धरातलम ।

खार्काररभसा मत्ताः पर्यधावन वरुथशः ॥११॥

रुदन्तो रासभत्रस्ताः नीडादुदपतन खगाः ।

घोषेऽरण्ये च पशवः शकृन्मूत्रमकुर्वतः ॥१२॥

गावो७त्रसन्नसृद्गोहास्तोयदाः पुयवर्षिणः ।

व्यरुदन्देवालिंगनि द्रुमः पेतुर्विनानिलम ॥१३॥

ग्रहान पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि दीपिताः ।

अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम ॥१४॥

दृष्टन्यांश्च महोत्पातानतत्त्वत्त्वविदः प्रजा ।

ब्रह्मापुत्रनृते भीता मेनिरे विश्वसंप्लवम ॥१५॥

तावादिदैत्यो सहस व्यज्यमानात्मपौरुषौ ।

ववृदातेऽश्मसारेण कायेनाद्रिपती इव ॥१६॥

दिविस्प्रुशौ हेमकिरीटकोटिभि निरुद्धकाष्ठौ स्फुरदाभुजौ ।

गां कम्पयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्या सुकात्र्जायाऽर्काम्तीत्य तस्थतु ॥१७॥

प्रजापतीर्नाम तयोरकार्षीद यः प्राक स्वदेहाद्यमयोरजायत ।

तं वै हिरण्यकशिपु विदुह प्रजा यं तं हिरण्याक्षमसुत साग्रतः ॥१८॥

चक्रे हिरण्यकशिपुर्दोर्भ्यां ब्रह्मावरेण च ।

वशे सपालाँल्लोकांस्त्रीनकुतोमृत्युरुद्धतः ॥१९॥

हिरण्यक्षोऽनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्वहम ।

गदापानिर्दिव यातो युयुत्सुर्मृगयन रणम ॥२०॥

तं वीक्ष्य दुःसहजवं रणत्का त्र्चननुपुरम ।

वैजयन्त्या स्रजा जुष्टंमंसन्यस्तमहागदम ॥२१॥

मनोवीर्यवरोत्सिक्तमसृण्यमकुतोभयम ।

भीता निलिल्यिय्रेदेवास्तार्क्ष्यत्रस्ता इवाहयः ॥२२॥

स वै तिरोहितान दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट ।

सैन्द्रान्देवगणान क्षीबानपश्यन व्यनदद भृशम ॥२३॥

ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन गम्भीरं भीमनिस्वनम ।

विजगाहे महासत्वो वार्धि मत्त इव द्विपः ॥२४॥

तस्मिन प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादोगणाः सन्नधियः ससाध्वसाः ।

अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रधर्षिता दुरतरं प्रदुद्रुवुः ॥२५॥

स वर्षपुगानुदर्धौ महाबल श्चरन्महोर्मीत्र्छवसनेरितान्मुहः ।

मौर्व्याभिजघ्ने गद्या विभावरी मासेदिवांस्तात पुरें प्रचेतसः ॥२६॥

तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादोगणानमृषभं प्रचेतसम ।

स्मयन प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचव ज्जगाद मे देह्याधिराज संयुगम ॥२७॥

त्वं लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छ्रवा वीर्योपहो दुर्मदवीरमानिनाम ।

विजित्य लोकेऽखिलदैत्यदानवान यद्राजसुयेन पुरायजत्प्रभो ॥२८॥

स एवमुत्सिक्तमदेन विद्विषा दृढं प्रलब्धो भगवानपां पतिः ।

रोष समुत्थं शमयन स्वया धिया व्यवोचदंगोपशमं गता वयम ॥२९॥

पश्यामि नान्यम पुरुषात्पुरातनाद यः संयुगे त्वा रणमार्गकोविदम ।

आराधयिष्यत्यसुरर्षभेहि तं मनस्विनो यं गृणते भवादृशाः ॥३०॥

तं वीरमारादभिपद्म विस्मयः शयिष्यसे वीरशये श्वर्भिर्वृतः ।

यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये रुपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया ॥३१॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराने पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्यक्षदिग्विजये सत्पदशोऽध्यायः ॥१७॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:35.6300000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Did you know?

मृतव्यक्तीच्या तेराव्याच्या जेवणात कोणकोणते पदार्थ करतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site