TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|श्रीमद्‍भागवतमहापुराणम्|प्रथमः खण्डः : तृतीयः स्कन्धः|
अथ नवमोऽध्यायः

तृतीयः स्कन्धः - अथ नवमोऽध्यायः

’ श्रीमद्‍भागवतमहापुराणम्’ ग्रंथात ज्ञान, वैराग्य व भक्ति यांनी युक्त निवृत्तीमार्ग प्रतिपादन केलेला आहे, अशा या श्रीमद्‍भागवताचे भक्तिने श्रवण, पठन आणि निदिध्यासन करणारा मनुष्य खात्रीने वैकुंठलोकाला प्राप्त होतो.


ब्रह्मादेवांनी केलेली भगवंतांची स्तुती

ब्रह्मो वाच

ज्ञातोऽसि मेऽघ सुचिरान्ननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम ।

नान्यत्त्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं मायागुणव्यतिकराद्यदुरुर्विभासि ॥१॥

रुपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय ।

आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम ॥२॥

नातः परं परम यद्भवतः स्वरुप मानन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः ।

पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन भुतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि ॥३॥

तद्वा इदं भुवनमंगल मंगलाय ध्याने स्म नो दर्शित त उपासकानाम ।

तस्मै नमो भगवतेऽनुविधेम तुभ्यं योऽनादृतो नरकभाग्भिरसत्प्रसगैः ॥४॥

ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम ।

भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषां नापैषि नाथ हृदयाम्बुहात्स्वपुसाम ॥५॥

तावद्भयं द्रविणगेहसुहृन्निमित्तं शोक स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभ ।

तावन्ममेत्यसदवग्रह आर्तिमुलं यावन्न तेऽघिमभयं प्रवृणीत लोकः ॥६॥

दैवेन ते हताधियो भवतः प्रसंगात सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेन्द्रिया ये ।

कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोभाभिभुतमनसोऽकुशलानि शश्वत ॥७॥

क्षुत्तृट्‌त्रिधातुभिरिमा मुहुरर्द्यमानाः शीतोष्णवातवर्षैरित्रेतराच्च ।

कामग्निनाच्युत रुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो मन उरुक्रम सीदते मे ॥८॥

यावत्पुथक्तामिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबल भगवतो जन ईश पश्यते ।

तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थपि दुःखानिवहं वहती क्रियार्थी ॥९॥

अह्रयपुतार्तकरणा निशिः निःशयाना नानामनोरथाधिया क्षणभग्ननिद्राः ।

दैवाहतार्थरचना ऋषयोऽपि देव युष्मत्प्रसंगविमुखा इह संसरन्ति ॥१०॥

त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज आस्से श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम ।

यत्सर्वर्भुतदययाअसदलभ्यर्यैको नानाजनेष्ववाहितः सुहृदन्तरात्मा ॥११॥

नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारै राराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः ।

यत्सर्वभुत दयदयासदलभ्ययैको नानाजनेष्ववहितः सुहृदन्तरात्मा ॥१२॥

पुंसामतो विविधकर्मभिरध्वराद्ये र्दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च ।

आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोऽर्पिः कर्हिचिदध्रियते न यत्र ॥१३॥

शश्व त्स्वरुपमहसैव निपीतभेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै ।

विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीला रासाय ते नम इदं चकृमेश्वराया ॥१४॥

यस्यावतरगुणकर्मविडम्बनानि नामानि येऽसुविगमे विवशा गृणन्ति ।

ते नैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये ॥१५॥

यो व अहं च निरिशश्च विभुः स्वयच स्थित्युद्भवप्रलयहेतव आत्ममुलम ।

भित्वात्रिपद्ववृध एक उरुप्ररोह स्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय ॥१६॥

लोकि विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे ।

यस्तावदस्य बलवानिहं जीविताशां सद्यश्छिनत्त्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मैः ॥१७॥

यस्माद्विभेम्यहमापि द्विपरार्धधिष्णय मध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत ।

तेपे तपो बहुसवोऽवरुरुत्समान स्तस्मै नमो भगवतेऽधिमखाय तुभ्यम ॥१८॥

तिर्यंगनुष्यविबुधदिषु जीवायोनि ष्वात्मेच्छयाऽऽत्मकुतसेतुपरिप्सया यः ।

रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेह स्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥१९॥

योऽविद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्या निद्रामुवाह जठरीक्रुतलोकयात्र ।

अन्तर्जलऽहिकशिपुश्पर्शानुकुलोआं भीमोर्मिलैनी जनस्य सुखं विवृण्वन ॥२०॥

यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण ।

तस्मै नमस्त उदरस्थभवाय योग निद्रावसानविकसन्नलिने क्षणाय ॥२१॥

सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान भगेन ।

तेनैव मे दृशमनृस्पृशताद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ ॥२२॥

एष प्रपन्न वरदो रमयाऽऽतशक्त्या यद्यत्कारिष्यति गृहितगुणवतारः ।

तस्मिन स्वाविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युज्जीत कर्मशमलं च यथा विजह्याम ॥२३॥

नाभिह्लदादिह सतोऽम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमन्तशक्तेः ।

रुपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मा रीरिषीष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः ॥२४॥

सोऽसावदभ्राकरुणो भगवान विविद्ध प्रमस्मितेन यननाम्बुराहं विजुम्भन ।

उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं माध्व्या गिरापनयतात्पुरुषः पुराणः ॥२५॥

मैत्रेय उवाच

स्वसम्भवं निशम्यैव तपोविद्यासमाधिभिः ।

यावन्मनोवचः सुत्वा विरराम स खिन्न वत ॥२६॥

अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्माणो मधुसुदनः ।

विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकरम्भसा ॥२७॥

लोकसंस्थाविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः ।

तमाहगाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव ॥२८॥

श्रीभगवानुवाच

मा वेदगर्भ गास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह ।

तन्मयाऽऽपादितं ह्याग्रे यन्मं प्रार्थयते भवान ॥२९॥

भुयस्व्त्वं तप आतिष्ठा विद्या चैव मदाश्रयाम ।

ताभ्यमन्तर्हृदि ब्रहान यन्मां प्रार्थयते भवान ॥३०॥

तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः ।

द्रष्टासि मां ततं ब्रमान्मयि लोकांस्त्वमात्मनः ॥३१॥

यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितम ।

प्रतिचक्षीत मां लोको जह्यात्तर्ह्येव कश्मलम ॥३२॥

यदा रहितमात्मानं भुतेन्द्रियगुणाशयैः ।

स्वरुपेण मयोपतं पश्यन स्वाराज्यमृच्छति ॥३३॥

नानाकर्मवितानेन प्रजा बह्वीः सिसृक्षतः ।

नात्मावसीदत्यस्मिस्तें वर्षीयान्मदनुग्रहः ॥३४॥

ऋषिमाद्यं न बध्राति पापीयांस्त्वां रजोगुण ।

यन्मनो मयि निर्बन्धं प्रजाः संसृजतोऽपि ते ॥३५॥

ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनाम ।

यन्मां त्वं मन्यसेऽयुक्तं भुतेन्द्रियगुणात्मभिः ॥३६॥

तुभ्यं मुद्विचिकित्सायामात्मा मे दर्शितोऽबहिः ।

नालेन सलिले मुलं पुष्करस्य विचिन्वतः ॥३७॥

यच्चकर्थांगं मत्सोत्रं मत्कथाभ्युदायकिंतम ।

यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः ॥३८॥

प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकांना विजयेच्छया ।

यदस्तौर्षर्गुणमयं निर्गुनं मानुवर्णयन ॥३९॥

य एतेन पुमान्नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेन मां भजेत ।

तस्याशु सम्प्रसीदेय सर्वकामवरेश्वरः ॥४०॥

पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योगसमाधिना ।

राद्धं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्वविन्मतम ॥४१॥

अहमात्माऽऽत्मनां धातः प्रेष्ठः सन प्रेयसामपि ।

अतो मयि रतिं कुर्याद्देहादिर्यत्कृते प्रियः ॥४२॥

सर्ववेदमयेनेदमात्मनाऽऽत्माऽऽत्मयोनिना ।

प्रजाः सृज यथापूर्व याश्च मय्यनुशेरते ॥४३॥

मैत्रेय उवाच

तस्मा एवं जगत्स्रष्ट्रे प्रधानपुरुषेश्वरः ।

व्यज्येदं स्वेन रुपेण कत्र्जनाभस्तिरोदधे ॥४४॥

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:35.1770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Tax Act

  • कर अधिनियम 
  • कर अधिनियम 
RANDOM WORD

Did you know?

देवाच्या दानपेटीत पैसे का टाकतात आणि देवाला नैवेद्य का दाखवतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.