संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|प्रथमोऽध्यायः|
अध्याय १ - भौमभावाध्यायः

मानसागरी - अध्याय १ - भौमभावाध्यायः

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


चन्द्रात्प्रथमगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत् ।

रक्ताक्षी रुधिरस्त्रावी रक्तवर्णों भवेन्नरः ॥१॥

चन्द्राद्वितीयगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत् ।

धराधीशो भवेत्पुत्रः कृषिकर्ता न संशयः ॥२॥

चन्द्रात्तृतीयगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत् ।

चतुर्भ्रातृसमायुक्तः सुशीलः सर्वदा सुखी ॥३॥

चन्द्राच्चतुर्थगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत् ।

सुखभङ्गीं दरिद्री स्यात्पुंसः स्त्री म्रियते ध्रुवम् ॥४॥

चन्द्रत्पश्चमगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत् ।

पुत्रहीनो नरः स्त्रीणां लग्ने पतति निश्चितम् ॥५॥

चन्द्राच्च षष्ठगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत् ।

अधर्मे शत्रुता चैव सदा रोगेण पीडितः ॥६॥

चन्द्रात्सप्तमगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत् ।

स्त्री कुशीला भवेत्तस्य सदा चाप्रियवादिनी ॥७॥

चन्द्रादष्टमगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत् ।

जीवहन्ता महापापी शीलसत्यविवर्जितः ॥८॥

चन्द्रान्नवमगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत् ।

लक्ष्मीवांश्च भवेत्पुत्रो वृद्धकाले न संशयः ॥९॥

चन्द्राद्दशमगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत् ।

तस्य द्वारेषु तिष्ठन्ति गजा वाजी न संशयः ॥१०॥

चन्द्रादेकादशे भौमो जन्मकाले यदा भवेत् ।

राजद्वारे प्रसिद्धः स्याद्यशोरुपसमन्वितः ॥११॥

चन्द्राद्वदशगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत् ।

मातुश्चासुखकारी च सदा कष्टप्रदायकः ॥१२॥

N/A

References : N/A
Last Updated : March 20, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP