संस्कृत सूची|पूजा विधीः|अथ ऋग्वेदीयब्रह्मकर्मसमुच्चयः|अथसंस्कारप्रकरणम्|
अथनांदीश्राध्दम्

संस्कारप्रकरणम् - अथनांदीश्राध्दम्

ऋग्वेदीयब्रह्मकर्मसमुच्चयः


श्री: ॥ हस्तेदूर्वापवित्रंधृत्वा ॥ सत्यवसुसंज्ञकाविश्वेदेवा:नांदीमुखा:भूर्भव:स्व:इदंव:पाद्यं
स्वाहानमइयंचवृध्दि: ॥ मातृपितामहीप्रपितामह्य:नांदीमुखा: भूर्भव:स्व:इदंव:पाध्यंस्वा
हा० ॥ पितृपितामहप्रपितामहा:नांदीमुखा:भूर्भव:स्व:इदंव:पाध्यंस्वाहा० ॥ मातामहमातृ
पितामहमातृपितामहा:पत्नीसहिता:नांदीमुखा:इदंव:पाध्यंस्वाहा० ॥ पुन:सत्यवसु० इदंव:
आसनगंधाध्युपचारकल्पनंस्वाहानमइयंचवृध्दि: ॥ मातृ:० इदंव:आसन० ॥ पितृपिताम
ह० इदंव:आसन० ॥ मातामह० पत्नीस० इदंव: आसन० ॥ विनायकगौर्यादिषोडशमातर:
ब्राह्यादिसप्तमातर:दुर्गाक्षेत्रपालगणपतयश्चभूर्भव:स्व: इदंव:युग्मब्राह्मणभोजनपर्याप्ता
मान्ननिष्क्रयीभूतंकिंचिध्दिरण्यंस्वाहानमयंचवृध्दि: ॥ सत्यवसु० युग्मब्राह्मणभोजन०
ध्दिरण्यं० ॥ मातृपितामहीप्रपितामह्य० इदंव:युग्म० ध्दिरण्यं ॥ पितृपितामहप्रपिताम
हा० ॥ भूर्भव:स्व:इदंव:युग्म० ध्दिरण्यं० ॥ मातामहमातृपितामहमातृप्रपिताम०युग्म०
ध्दिरण्यं० ॥ ॐ उपास्मैगायतानर:पवमानायेंदवे ॥ अभिदेवाँऽइयक्षते ॥ अभितेमधुनाप
योथर्बाणोअशिश्रयु: ॥ देवंदेवायदेवयु ॥ सन:पवस्वशंगवेशंजनायशमर्वते ॥ शंराजन्नोष
धीभ्य: ॥ बभ्रवेनुस्वतवसेरुणायदिविस्पृशे ॥ सोमायगाथमर्चत ॥ हस्तच्युतेभिरद्रिभि:
सुतंसोमंपुनीतन ॥ मधावाधावतामधु ॥ प्रजापतेनत्वदेतान्यन्योविश्वाजातानिपरिताबभूव ॥ यत्कामास्तेजुहुमस्तन्नोअस्तुवयंस्यामपतयोरयीणां ॥ कृतस्यनांदीश्राध्दस्यप्रतिष्ठाफ
लसिध्यर्थंद्राक्षामलकनिष्क्रयिणींदक्षिणांदातुमहमुत्सृज्ये ॥ मातापितामहीचैवतथैवप्रपिता
मही ॥ पितापितामहश्चैवतथैवप्रपितामह: ॥ मातामहस्तत्पिताचप्रमातामहकादय: ॥
एतेभवंतुसुप्रीता:प्रयच्छंतुचमंगलं ॥ ॐ इळामग्नेपुरुदंसंनिंगो:शश्वत्तमंहवमानायसाध ॥ स्यान्न:सुनूस्तनयोविजावाग्नेसातेसुमतिर्भूत्वस्मे ॥ इळामुपह्वयतेपशवोवाइळापशूनेवत
दुपह्वयतेपशूजन्यजमानेदधातिदधाति ॥ यथाचारंहिरण्येनभांडवादनं ॥ अनेननांदीश्राध्दे
ननांदीमुखदेवता:प्रीयंतांवृध्दि: ॥ तत: उत्तिष्ठब्रह्मणस्पते० अभ्यारमिदद्रयो० ॥ यांतुदेव
गणा:सर्वेपूजामादायपार्थिवात् ॥ इष्टकामप्रसिध्यर्थंपुनरागमनायच ॥ इत्यादिमंत्रैरावाहि
तदेवताउत्थापयेत् ॥ इति ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : July 28, 2023

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP