TransLiteral Foundation

अथ देवेप्रारंभ:॥

ऋग्वेदीयनित्यविधि:


अथ देवेप्रारंभ:॥
॥अथ देवेप्रारंभ:॥

श्रीगणेशायनम: ॥ ॐ गणानांत्वागणपतिंहवामहेकविंकवीनामुपमश्रवस्तमम्‍ ॥ ज्येष्ठराजंब्रह्मणांब्रह्मणस्पताअन:शृण्वन्नूतिभि:सीदसादनम्‍ ॥ नमोमभ्द्योनमओऽअर्भकेभ्योनमोयुवभ्योनमऽआशिनेभ्य: ॥ यजामदेवान्यादिशक्नवाममाज्यायस:शंसमावृक्षिदेवा: ॥१॥
ममत्तनु:-
परिज्मावसर्हाममत्तृवातोऽअपांवृषण्वान्‍ ॥ शिशीतमिंद्रापर्वतायुवंनस्तन्नोविश्वेवरिवस्यंतुदेवा: ॥२॥
कथातेऽअग्नेशुचयंतऽआयोर्ददाशुर्वाजेभिराशुषाणा: ॥ उभेयत्तोकेतनयेदधानऋतस्यसामत्रणयंतदेवा: ॥३॥
यज्ञेनयज्ञमयजंतदेवास्तानिधर्माणिप्रथमान्यासन्‍ ॥ तेहनाकंमहिमान:सचंतयत्रपूर्वेसाध्या:संतिदेवा: ॥४॥
पराशुभ्राऽअयासोयव्यासाधारण्येवमरुतोमिमिक्षु: ॥ नरोदसीऽअपनुदंतघोराजुषंतवृधंसख्यायदेवा: ॥५॥
त्वेरायैंद्रतोशतमा:प्रणेतार:कस्यचिदृतायो: ॥ तेषुणोमरुतोमृळयंतुयेस्मापुरागातूयंतिवदेवा: ॥६॥
उभाशंसनार्यामामविष्टामुभेमामूतीऽअवसासचेताम्‍ ॥ भूरिचिदर्य:सुदास्तरायेषामदंतऽइषयेमदेवा: ॥७॥
उतनईंमरुतोवृद्धसेना:स्मद्रोदसीसमन्स:सदंतु ॥ पृषदश्वासोवनयोनरथारिशादसोमित्रुयुजोनदेवा: ॥८॥
तवस्यामपुरुवीरस्यशर्मन्नुरुसंशस्यवरुणप्रणेत: ॥ यूयंन:पुत्राऽअदितेरदब्धाऽअभिक्षमध्वंयुज्यायदेवा: ॥९॥
दिवश्चिदातेरुचयंरोकाऽउषोविभातीरनुभासिपूर्वी: ॥ अपोयदग्न उशधग्वनेषुहोतुर्मंद्रस्यपनयंतदेवा: ॥१०॥
शंसामहामिंद्रंयस्मिन्विश्वाऽआकृष्टय: सोमपा: काममव्यन्‍ ॥ यंसुक्रतंधिषणेविभ्वतष्टंघनंवृत्राणांजनयंतदेवा: ॥११॥
त्रिरुत्तमादूणशारोचनानित्रयोराजंत्यसुरस्यवीरा: ॥ ऋतावानऽइषिरादूळभासस्त्रिरादिवोविदथेसंतुदेवा: ॥१२॥
नापाभूतनवोतीतृषामानिश्शस्ताऋभवोयज्ञेऽअस्मिन्‍ ॥ समिंद्रेणमदथसंमरुद्धि:संराजभीरत्नधेयायदेवा: ॥१३॥
अप्रतीतोजयतिसंधनानिप्रतिजन्यान्युतयासजन्या ॥ अवस्थेवियोवरिव:कृणोतिब्रह्मणेराजातमवंतिदेवा: ॥१४॥
कोवस्त्रातावसव:कोवरुताद्यावाभूमीऽअदितेत्रासीथांन: ॥ सहीयसोवरुणमित्रमर्तात्कोवोध्वरेवरिवोधातिदेवा: ॥१५॥
त्वमपोयदवेतुर्वशायारमय:सुदुघा:पारइंद्र ॥ उग्रमयातमवहोह्कुत्संसंह्यद्वामुशनारंतदेवा: ॥१६॥
मूर्धानंदिवोऽअरतिंपृथिव्यावैश्वानरमृतआजातमग्निम्‍ ॥ कविंसम्राजमतिथिंजनानामासन्नापात्रंजनयंतदेवा: ॥१७॥
नाभिंयज्ञानांसदनंरयीणांमहामाहावमभिसंनवंत ॥ वैश्वानरंरथ्यमध्वराणांयज्ञस्यकेतुंजनयंतदेवा: ॥१८॥
तेनोरायोद्युमतोवाजवतोदातारोभूतनृवत:पुरुक्षो: ॥ दशस्यंतोदिव्या: प्रार्थिवासोगोजाताऽअप्यामृळताचदेवा: ॥१९॥
येकेचज्मामहिनोऽअहिमायादिवोजज्ञिरेऽअपांसधस्थे ॥ तेऽअस्मभ्यमिषयेविश्वमायु:क्षपौस्त्रावरिवस्यंतुदेवा: ॥२०॥
अस्मेरुद्रामेहनापर्वतासोवृत्रत्येभरहूतौसजोषा: ॥ य:शंसतेस्तुवतेधायिपज्रइंद्रज्येष्ठाऽअस्माँऽअवंतुदेवा: ॥२१॥
पर्प्प्रधन्वेंद्रायसोमस्वादुर्मित्रायपूष्णेभगाय ॥ इंद्रस्तेसोमसुतस्यपेया: ऋत्वेदक्षायविश्वेचदेवा: ॥२२॥
प्रयाजान्मेऽअनुयाजांश्चकेवलानूर्जस्वंतंहविषोदत्तभागम्‍ ॥ घृतंचापांपुरुषंचौषधीनामग्नेश्चदीर्घमायुरस्तुदेवा: ॥२३॥
ऐभिर्ददेवृष्ण्य़ापौस्यानियेभिरौक्षद्वृत्रहत्यायवज्री ॥ येकर्मण:क्रियमाणस्यमह्नऋतेकर्ममुदजायंतदेवा: ॥२४॥
अनृक्षराऋजव:संतुपंथायेभि:सखायोयांतिनोवरेयम्‍ ॥ समर्यमासंभगोनोनिनीयात्संजास्पत्यंस्यममस्तुदेवा: ॥२५॥
गृम्भामितेसौभगत्वायहस्तंमयापत्याजरदष्टिर्थथास: ॥ भगोऽअर्यमासवितापुरंधिर्मह्यंत्वादुर्गार्हपत्यायदेवा: ॥२६॥
समस्मिन्जायमानऽआसतग्नाउतेवर्धन्नद्य: १ स्वगूर्ता: ॥ महेयत्त्वापुरुरवोरणायावर्धयन्दस्युहत्यादेवा: ॥२७॥
ब्रह्मचारीचरतिवेविषद्विष:सदेवानांभवत्येकमंगम्‍ ॥ तेनजायामन्वाविंदद्बृहस्पति:सोमेननीतांजुह्व१न्नदेवा: ॥२८॥
सद्योजातोव्यमिमीतयज्ञमग्निर्देवानामभवत्पुरोगा: ॥ अस्यहोतु:प्रदिश्यृतस्यवाचिस्वाहाकृतंहविरदंतुदेवा: ॥२९॥
इदंतेपात्रंसनवित्तमिंद्रपिबासोममेनाशतक्रतो ॥ पूर्णऽआहावोमदिरस्यमध्वोयंविश्वऽइदाभिहर्यंतिदेवा: ॥३०॥
ॐ जातवेदसेसुनवामसोममरातीयतोनिदहातिवेद: ॥ सन:पर्षतिदुर्गाणिविश्वानवेवसिंधुंदुरितात्यग्नि: ॥ ॐ त्र्यंबकंयजामहेसुगंधिंपुष्टिवर्धनम्‍ ॥ उर्वारुकमिवबंधनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्‍ ॥ ॐ गौरीर्मिमायसलिलानितक्षत्येकपदीद्विपदीसाचतुष्पदी ॥ अष्टापदीनवपदीबभूवुषीसहस्त्राक्षरापरमेव्योमन्‍ ॥ ॐ सक्तुमिवतित उनापुनंतोयत्रधीरामनसावाचमक्रत ॥ अत्रासखाय:सख्यानिजानतेभद्रैषांलक्ष्मीर्निहिताधिवाचि ॥ ॐ प्रणोदेवीसरस्वतीवाजेभिर्वाजिनीवती ॥ धीनामवित्र्यवतु ॥ ॐ या गुंगूयोसिनीवालीयाराकायासरस्वती ॥ इंद्राणीमह्वऊतयेवरुणानींस्वस्तये ॥ ॐ निषुसीदगणपतेगणेषुत्वामाहुर्विप्रतमंकवीनाम्‍ ॥ नऽऋतेत्वत्क्रियतेकिंचनारेमहामर्कंमघवन्चित्रमर्च ॥ ॐ आतूनैंद्रक्षुमंतंचित्रंग्राभंसंगृभाय ॥ महाहस्तीदक्षिणेन ॥ ॐ आतूनइंद्रक्षुंतचित्रंग्राभंसंगृभाय ॥ महाहस्तीदक्षिणेन ॥ ॐ वषट्‍तेविष्णवासाआकृणोमितजन्मेजुषस्वशिपिविष्टहव्यम्‍ ॥ वर्धतुत्वासुष्टुतयोगिरोमेयूयंपातस्वस्तिभि:सदान: ॥ ॐ राजाधिराजायप्रसह्यसाहिने ॥ नमोवयंवैश्रवणायकुर्महे ॥ समेकामान्कामायमह्यम्‍ ॥ कामेश्वरोवैश्रवणोददातु ॥ कुबेरायवैश्रवणाय ॥ महाराजायनम: ॥ ॐ स्वति ॥ साम्राज्यंभौज्यंस्वाराज्यंवैराज्यं पारमेष्ठंराज्यंमाहाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्यायीस्यात्सार्वभौम:सार्वायुषआंतादापरार्धात्‍ पृथिव्यैसमुद्रपर्यंतायाएकार्ळिति ॥ तदप्येषश्लोकोभिगीतोमरुत:परिवेष्टारोमरुत्तस्यावसन्‍गृहे ॥ आविक्षितस्यकामप्रेर्विश्वेदेवा:सभासदइति ॥ यौवैतांब्रह्मणोवेद अमृतेनाप्लुतांपुरीम्‍ ॥ तस्मैब्रह्मचब्रह्माच आयु:कीर्तिंप्रजांददु: ॥ ॐ विश्वतश्चक्षुरुतविश्वतोमुखोविश्वतोबाहुरुतविश्वतस्पात्‍ ॥ संबाहुभ्यांधमतिसंपतत्रैर्द्यावाभूमीजनयन्देवएक: ॥ संसृष्टंधनमुभयंसमाकृतमस्मभ्यंदत्तांवरुणश्चमन्यु: ॥ भियंदधानाहृदयेषुशत्रव:पराजितासोअपनिलयंताम्‍ ॥ त्रिनयनमभिमुखनि:
सृतामिमांयैहपठेत्प्रयतश्चसदाद्विज: ॥ सभवतिधनधान्यपशुपुत्रकीर्तिमानतुलंचसुखंसमश्नुतेदिवीतिदिवीति ॥ ॐ नारायणायविद्महे वासुदेवायधीमहि ॥ तन्नोविष्णु:प्रचोदयात्‍ ॥ ॐ तत्पुरुषायविद्महे महादेवायधीमहि ॥ तन्नोरुद्र:प्रचोदयात्‍ ॥ ॐ एकदंतायविद्महे वक्रतुंडायधीमहि ॥ तन्नोदंतीप्रचोदयात्‍ ॥ ॐ भास्करायविद्महे महद्द्युतिकरायधीमहि ॥ तन्नोआदित्य:प्रचोदयात्‍ ॥ ॐ महालक्ष्मीचविद्महे विष्णुपत्नीचधीमहि ॥ तन्नोलक्ष्मी:प्रचोदयात्‍ ॥ इति ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2019-08-28T20:25:16.8000000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

TĀMRĀ(ताम्रा)

  • Daughter of Dakṣa. Tamrā was married to Kaśyapa and he begot of her five daughters named Krauñcī, Bhāsī, Śyenī, Dhṛtarāṣṭrī and Śukī. Of these Krauñcī delivered owls, Bhāsī delivered Bhāsas, Śyenī, Kites and Vultures, Dhrtarāṣṭrī, swans, geese and cuckoos, and Śukī delivered Natā and Natā in turn Vinatā. [Sarga 14, Araṇya Kāṇḍa, Vālmīki Rāmāyaṇa]. 
RANDOM WORD

Did you know?

मी ह्या साईट साठी काही करू शकते काय
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.