TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|तुकाराम बाबा अभंग संग्रह|जनांस शिक्षा|
५७२१ ते ५७३०

जनांस शिक्षा अभंग - ५७२१ ते ५७३०

तुकारामबाबा आणि त्यांचे शिष्य यांच्या अभंगांची गाथा.


जनांस शिक्षा अभंग - ५७२१ ते ५७३०
॥५७२१॥
अधमाचें चित्त अहंकारी मन । उपदेश शीण तया केल ॥१॥
पापियाचें मन न करी आचार । विधवे शृंगार व्यर्थ केला ॥२॥
अधमाचें चित्त दुश्चित ऐकेना । वांयां सीण मना करुं काय ॥३॥
गर्दभासी दिली चंदनाची उटी । केशर ललाटीं शुकराच्या ॥४॥
पतिवंचकेसी सांगतां उदंड । परि तें पाषांड तिचे मनीं ॥५॥
तुका म्हणे तैसें अभाविका सांगतां । वाउगाचि चित्ता सीण होय ॥६॥

॥५७२२॥
पाया झाला नारु । तेथें बांधला कापुरु ॥
तेथें बिबव्याचें काम । अधमासी तों अधम ॥१॥
रुसला गुलाम । धणी करीतो सलाम ॥
तेथें चाकराचें काम । अधमासी तों अधम ॥२॥
रुसली घरची दासी । धणी समजावी तियेसी ॥
तेथें बटकीचें काम । अधमासी तों अधम ॥३॥
देव्हार्‍यावरी विंचू आला । देवपूजा नावडे त्याला ॥
तेथें पैजारेचे काम । अधमासी तों अधम ॥४॥
तुका म्हणे जाती । जातीसाठीं खाती माती ॥५॥

॥५७२३॥
झाली गाढवी दुधाळ । महिमा गाईची पावेल ॥१॥
श्वान झालेंसे चांगलें । तरी कां सांगातें जेवील ॥२॥
झाली सिंदळा चांगली । तरि कां पतिव्रता झाली ॥३॥
तुका म्हणे ऐशा जाति । काय उंचपण पावती ॥४॥

॥५७२४॥
एक ब्रह्मचारी गाढवा झोंबतां । हाणोनियां लाता पळालें तें ॥१॥
गाढवीहि गेलें ब्रह्मचर्य गेलें । तोंड काळें झालें जगामाजी ॥२॥
होणार तैसें झालें हें ना तैसें केलें । तुका म्हणें गेलें वांयां चि तें ॥३॥

॥५७२५॥
भक्ति ज्याची थोडी । पूर्ण विषयाची गोडी ॥१॥
तो नरचि नव्हे पाहीं । खर जाणावा तो देहीं ॥२॥
भजन पूजनही नेणे । काय स्वरुपासी जाणे ॥३॥
तुका म्हणे त्याला । भोवंडूनी बाहेर घाला ॥४॥

॥५७२६॥
कुटल्याविण नव्हे भांडा । अळसें धोंडा पडतसे ॥१॥
राम नको धरुं मनीं । गांडमणी सांगतों ॥२॥
तरटापुढें बरें नाचे ॥ सुतकाचें मुसळ ॥३॥
तुका म्हणे काठी सार । करी फार शाहाणें ॥४॥

॥५७२७॥
बीजापोटीं पाहे फळ । विध न करितां सकळ ॥१॥
तया मूर्ख म्हणावें वेडें । कैसें तुटेल सांकडें ॥२॥
दावितिया वाट । वेठी धरुं पाहे चाट ॥३॥
पुढिल्या उपाया । तुका म्हणे राखे काया ॥४॥

॥५७२८॥
जन्मा येउनि काय केलें । तुवां मुदल गमाविलें ॥१॥
कां रे न फिरसी माघारा । अझुनि तरी फजितखोरा ॥२॥
केली गांठोळीची नासी । पुढें भीक चि मागसी ॥३॥
तुका म्हणे ठाया । जाई आपल्या आलिया ॥४॥

॥५७२९॥
पोटासाठीं खटपट करिसी अवघा वीळ । राम राम म्हणतां तुझी बसली दांतखीळ ॥१॥
हरिचें नाम कदाकाळीं कांरे नये वाचे । म्हणतां राम राम तुझ्या वाचें काय वेचे ॥२॥
द्रव्याचिया आशा तुजला दाही दिशा न पुरती । कीर्तनासी जातां तुझी जड झाली माती ॥३॥
तुका म्हणे ऐशा जीवा काय करुं आतां । राम राम न म्हणे त्याचा गाढव मातापिता ॥४॥

॥५७३०॥
नाम न वदे ज्याची वाचा । तो लेंक दो बापाचा ॥१॥
हेचि ओळख तयाची । खूण जाणा अभक्ताची ॥२॥
ज्यासी विठ्ठल नाहीं ठावा । त्याचा संग न करावा ॥३॥
नाम न म्हणे ज्याचें तोंड । तेंची चर्मकाचें कुंड ॥४॥
तुका म्हणे त्याचे दिवशीं । रांड गेली महारापाशीं ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2019-04-04T21:19:08.7100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

DEVAŚRUTA(देवश्रुत)

  • A son of Śukamuni. Śuka, the son of Vyāsa married Pīvarī, the beautiful daughter of the Pitṛs, and to them were born four sons, Kṛṣna, Gauraprabha, Bhūri and Devaśruta, and one daughter, Kīrti. [Devībhāgavata, Prathama Skandha]. 
RANDOM WORD

Did you know?

दत्तकपुत्र घेण्याविषयी कांही धर्मशास्त्रीय निर्णय आहेत काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site