TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

श्री वेंकटेश्वर - पदे १०१ ते ११०

श्री वेंकटेश्वराचे दर्शन घेतल्याने अथवा पाठ केल्याने मनुष्यांस जन्म-मृत्युच्या फेर्‍यातून मुक्ति मिळते.


पदे १०१ ते ११०
१०१
पदीं त्वदिय ठेवण्या शिर कुणा नसावा कर ।
पिता जननि तू जगा, धरू नको कुणाला दुर ॥
धना उणिव ना तुला, त्वदिय दास्य लक्ष्मी करी ।
नमो प्रणतवत्सला तुजसि व्यंकटेशा हरी ॥७॥
अहेस स्थित तू जसा पुनित चंद्रभागातिरा ।
तसाच गिरिच्या वरी बस सदैव शारंगधरा ॥
त्रिताप गणुचे कृपा करुनि तू करावे दुरी ।
नमो प्रणतवत्सला तुजसि व्यंकटेशा हरी ॥८॥

१०२
नाना ब्रह्मांडे हाच गिरी । चैतन्य जें तें तू श्रीहरी ।
तेथ तुझे हस्त चारी । धर्म अर्थ काम मोक्ष ॥९॥
चारी वेद तुझे वदन । उपनिषदे हाच प्राण ।
पूर्वोत्तर मीमांसा जाण । पाठ पोट देवा, तुझे ॥१०॥
मत जे का अद्बैत । तोच तुझा मुगुट शोभत ।
द्बैत सिद्धान्त झळकत । वत्सलांछन हदयावरी ॥११॥
विशिष्टाद्बैत पीतांबर । वल्लभी मत शेला सुंदर ।
जगद्‍रूप देहावर । धारण केलास व्यंकटेशा ॥१२॥
म्हणजे सर्व मतांसी । तू संमत निश्चयेंसी ।
अंतर्बाह्म विश्वासी । तूच व्यापिले गोविंदा ॥१३॥
परी त्या तव स्वरूपाला । समर्थ कोणी न जाणण्याला ।
म्हणून वाटे, हा धरिला । वेष तुम्ही सगुण येथ ॥१४॥

१०३
तूच होऊन दिगंबर । शैवार्थ झालासी शंकर ।
भोवती भूतांचा बाजार । रंजनास्तव निर्मिला ॥३८॥
तेथे कस्तुरीचिन्ह पुशिले । भस्माप्रती स्वीकारिले ।
पीतांबरासी त्यागिले । कौपीन लेऊन वल्कलासी ॥३९॥
किरीट शिरींचा काढिला । तेथे जटाभार वाहिला ।
धारण केले हलाहल । कौस्तुभाऐवजी ते ठायां ॥४०॥
गदेऐवजी धरिला शूल । एक्या करीं नरकपाल ।
शंखाठायीं मात्र विमल । प्रेम धरिले दोहों ठायीं ॥४१॥
का की तुझा मेहुणा । म्हणून त्यातें नारायणा ।
न विसरलासी मनमोहना । वाटे लक्ष्मीभयाने ॥४२॥

१०४
कोठे समूळ जटेचा त्याग केला । अल्ला इलाही तुम्हीच बनला ।
वेदांऐवजी निर्मिला । नमाज तेथे तुम्हीच ॥४७॥
कोठे बनून अहिंसक । झालात जैन मताचे पोषक ।
कोठे नीती व्यावहारिक । बौद्ध होऊन सांगितली ॥४८॥
कोठे झगा घातिला । शांतपणाचा कळस केला ।
कोठे होऊन राहिला । पारशांसाठी अग्नि तुम्ही ॥४९॥
जरी गोदेचे पाट फुटले । परी न तिशीं पारखे झाले ।
दृष्टीकारणें अनेक दिसले । परी जल एकचि ॥५०॥
ऐसा तू सर्व मतां । संमत अससी लक्ष्मीकांता ।
का की तुझ्यावीण परतां । देव मुळी उरला नसे ॥५१॥

१०५
येऊ न देता कुणा जवळी । तुम्ही आपुल्या, वनमाळी ।
जागा ही बरी पाहिली । शैलशिरास एकीकडे ॥७०॥
पदां न कुणा शिवू देता । तुम्ही आपुल्या भगवंता ।
दर्शनासाठी कुणी येता । पैसे मागता त्याते बहू ॥७१॥
का की देवा, पंढरीत। पैशावरी न ठेविला हेत ।
मोकळीक पद स्पर्शण्याप्रत । ठेविली तुम्ही ते ठायां ॥७२॥

१०६
येथे तुम्ही हो केशवा । वाटेल तितुके कर बसवा ।
पदही आपुले झाकून ठेवा । परी न आम्ही भिऊ तया ॥७८॥
आम्ही वाट पहात राहू । दार उघडेल तेव्हाच येऊ ।
तुला नेत्रांवाटे लुटून घेऊ । कोंडून ठेवू हदयात ॥८४॥
येथे तू दारे लविशी । तैसाच रहा हदयाशी ।
का की, सवय हषीकेशी । कोंडून घेण्याची लागली तुज ॥८५॥
तुला स्नान घालावया । बंदी आम्हांस ये ठायां ।
परी प्रेमाश्रूंनी प्रक्षालाया । अधिकार आहे केव्हाही ॥८८॥

१०७
मी वंदुनी प्रथम विघ्नविनायकातें ।
श्रीशारदा-गुरु-मुनीश्वर सज्जनांतें ॥
होऊनि लीन तुज आळवितो सुरेशा ।
दावी भवच्चरणपंकज व्यंकटेशा ॥१॥
सर्वज्ञ, सत्त्वगुणमंडित, सौख्यखाणी ।
तू निर्गुण, त्रिभुवनस्थित, मोक्षदानी ।
सच्चित्सुखस्वरूप तू अमितप्रकाशा ।
दावी भवच्चरणपंकज व्यंकटेशा ॥२॥

१०८
तू दीनवत्सल, दयाघन, सौख्यदाता ।
त्राता, जगत्प्रलयकृञ्जगदेकभर्ता ॥
नानावतार धरिलेसि जगन्निवासा ।
दावी भवच्चरणपंकज व्यंकटेशा ॥३॥
मी हीन, दीन, अनभिज्ञ, अपंग, आर्त ।
तू धाव घेसि शरणागतरक्षणार्थ ॥
आलो तुला शरण यास्तव यादवेशा ।
दावी भवच्चरणपंकज व्यंकटेशा ॥४॥

१०९
हिंडोनि योनि बहु मानवदेहिं आलो ।
मोहूनिया विषयपंकिं अहा बुडालो ।
दीनासि तारि तुजवाचुनि कोण ऐशा ।
दावी भवच्चरणपंकज व्यंकटेशा ॥५॥
त्रैताप, षड्‍ रिपुहि गांजिति, दीननाथा ।
ते साहवे न मजसी, करु काय आता ? ॥
नेई तरोनि भवसागर, भार्गवेशा ।
दावी भवच्चरणपंकज व्यंकटेशा ॥६॥

११०
आणी न दोष मनिं माउली लेकरांचे ।
तूही तसे न गणि या तव किंकराचे ॥
ठेवी शिरीं निजकृपाकर इंदिरेशा ।
दावी भवच्चरणपंकज व्यंकटेशा ॥७॥
दावी मला सगुण रूप तुझे दयाळा ।
जे देखता सुखद शांति मिळे मनाला ।
ही एकमेव विनती पुरवी परेशा ।
दावी भवच्चरणपंकज व्यंकटेशा ॥८॥
या अष्टकेंकरूनि आळविता सु-गीतें ।
लाहोनि सौख्य इह, पावति मुक्तिही ते ॥
याकारणें सुजन हो! नित सुप्रभातीं ।
भावें करा पठण, ही गुरुदास-उक्ती ॥९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-03-13T23:57:19.7130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

लुबडो

 • वि. ( गो . ) बोंबडे बोलणारा . 
RANDOM WORD

Did you know?

Why the marriages are prohibited within same Gotra?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.