TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|कर्मविपाकसंहिता|

कर्मविपाकसंहिता - रेवती नक्षत्र

कर्मविपाकसंहितासे बडी सुगमतासे लोग अपना पूर्वजन्म का वृत्तांत जान सकते है और विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करने से अपने मनोरथों को सिद्ध कर सकते है।


रेवती नक्षत्र में उत्पन्न होने वालों का प्रायश्वित्त

अथाष्टाधिकशततमोऽध्यायः १०८

श्री शिव उवाच ॥

वैदण्डे च पुरे देवि लुब्धको वसति प्रिये । सेवकेति समाख्यातस्तस्य भार्या तु निष्ठुरा ॥१॥

अतीव निर्दयो देवि विहंगमृगघातकः । प्रत्यहं मृगमांसस्य विक्रयं कुरुते खलः ॥२॥

एवं सर्वं वयो यातं बृद्धत्वे तु वरानने । मरणं तस्य वै जातं यमदूतैर्यमाज्ञया ॥३॥

निक्षिप्तो नरके घोरे षष्टिवर्षसहस्त्रकम् ‌ । भुक्तं च विविधं दुःखं कृमिसूचीमुखादिजम् ॥४॥

नरकान्निःसृतो देवि मृगत्वं प्राप्तवान् ‌ खलु । श्रृगालस्य ततो योनिं छागयोनिं ततोऽलभत ‌ ॥ मानुषत्वं पुनर्जातं धनधान्यसमन्वितम् ॥५॥

पूर्वजन्मनि देवेशि जलदानं च वै कृतम् ‌ । धनाढयत्वं ततो जातं न पुत्रो मृगताडनात् ‌ ॥६॥

पुत्राश्च बहवो जाता मृत्युस्तेषां च जायते । रोगानां च तथोत्पत्तिर्ज्वरश्चैव पुनः पुनः ॥७॥

शान्तिं श्रृणु वरारोहे पूर्वपापप्रणाशिनीम् । गृहवित्तषडंशेन पुण्यकार्यं च कारयेत् ‌ ॥८॥

गायत्र्याश्च शिवायेति जातवेदेति वै पुनः । दशायुतं जपं कुर्याद्दशांशं हवनं ततः ॥९॥

दशांशं मार्जनं देवि तर्पणं तद्दशांशतः । ततो वै भोजयेत् ‌ प्रेमणा द्विजान ‌ देवि दशांशतः ॥१०॥

दशवर्णां ततो दद्याद् ‌ वृषभं भूषितं शुभम् ॥११॥

पलपश्चसुवर्णस्य माल्यं गेरुयुतं तु वै । ब्राह्मणाय ततो दद्याच्छय्यादानमनन्तरम् ॥१२॥

एवं कृते वरारोहे पुत्रः खलु प्रजायते व्याधयः संक्षयं यांति काकवन्ध्या लभेतसुतम् ॥१३॥

इति कर्मविपाकसंहितायां अष्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥१०८॥

अथ नवाधिकशततमोऽध्यायः १०९

श्री शिव उवाच ॥

श्री पुरे नगरे देवि द्विज एकोऽवसतपुरा । पुत्रपौत्रयुतो देवि धनाढयो वेदवर्जितः ॥१॥

वैश्यकर्मरतः सोऽपि विक्रय्यं कुरुते सदा । महिषीवृषवस्त्राणां चामरव्यालवाजिनाम् ‌ ॥२॥

प्रत्यहं विक्रयं कृत्वा धनस्य बहुसंग्रही । एकदा तद‌गृहे देवि गुरुस्तस्य समागतः ॥३॥

आदरं बहु चक्रे स मासे जाते ततः शिव । गुरुरस्य हरिद्वारे स्त्रानार्थं च गतस्तदा ॥४॥

गुरुपुत्रस्तु वै मूर्तिं स्वर्णरत्नयुतां तथा । सद्रव्यां वै ततो देवि ब्राह्मणाय समर्प्य च ॥५॥

हरिद्वारे ततो गत्वा तत्र प्राणमथात्यजत् ‌ । मूर्तिद्वयं गुरोश्चैव विक्रीय तद ‌ व्ययं कृतम् ॥६॥

एवं बहुगते काले मरणं ब्राह्मणस्य च । यमाज्ञया तस्य दूतैर्तरके नाम्रि कर्दमे ।

निक्षिप्तो वै ततो देवि षष्टिवर्षसहस्त्रकम् ॥७॥

नरकान्निःसृतो देवि व्याघ्रयोनिं ततोऽलभत् ‌ । बिडालस्य पुनर्योनिं मानुषत्वं ततोऽलभत् ‌ ॥८॥

तीर्थे पुण्यतमे देवि कोशलायां सुरेश्वरि । ब्राह्मणस्य कुले जज्ञे ज्ञानवान्प्रियदर्शनः ॥९॥

देवतायतनप्रीतिः परस्त्रीलम्पटस्तथा ॥१०॥

तस्यापत्यत्रयं देवि कन्यका पुत्रकौ तथा । तेषां वै मरंण जातं पुनः पुत्रो न जायते ॥११॥

काकवन्ध्याऽभवद्भार्या गौराङ्री सुन्दरी तु सा । तन्वङ्री दीर्घकेशी च भर्त्रा साऽप्रियभाषिणी ॥१२॥

तस्योपायं प्रवक्ष्येऽहं पुनः पुत्रो यतो भवेत् ‌ । हरिवंशश्रवणं देवि गोपालस्य तु कीर्तनम् ॥१३॥

वंशगोपालमन्त्रं वै गायत्रीमन्त्रमेव च । लक्षद्वयं वरारोहे जपेत् ‌ प्रीत्या सदा सुधीः ॥१४॥

हवनं तद्दशांशेन तर्पणं मार्जनं तथा । तुलसीवाटिकां कृत्वा तन्मूले विष्णुपूजनम् ॥१५॥

दशवर्णाख्यगोदानं शय्यादानं ततः शिवे । ब्राह्मणानभोजायेत् ‌ पश्चाच्छतसंख्यान्द्विजोत्तमान् ‌ ॥१६॥

विष्णोश्च प्रतिमां देवि हेम्रो दशपलास्य हि । पूजयित्वा विधानेन ब्राह्मणाय प्रदापयेत् ‌ ॥१७॥

एवं कृते न सन्देहो वंशो भवति नान्यथा । काकवन्ध्या लभेतपुत्रं जीवत्पुत्र मृतप्रजा ॥१८॥

व्याधयः संक्ष्यं यान्ति वन्ध्यात्वं च प्रशाम्यति । एवं न कुरुते देवि सप्तजन्मस्वपुत्रवान् ‌ ॥१९॥

इति कर्मविपाकसंहितायां नवाधिकशततमोऽध्यायः ॥१०९॥

अथ दशाधिकशततमोऽध्यायः ११०

शिव उवाच ॥

माणिक्यनगरे देवि वसन्ति बहवो जनाः । लवणकारो वसत्येक प्रत्यहं लवणं व्यधात् ‌ ॥१॥

लवणस्य विक्रयान्नित्यं व्ययं कुर्वन्दिने दिने । तस्य मित्रं द्विजः कश्चिदागतस्तस्य वै गृहे ॥२॥

धनाढयो रत्नसंयुक्तस्तस्त्र वासमकारयत् ‌ । आदरं बहुसम्मानं सख्युः स कृतवाञ्छिवे ॥३॥

पत्नी शूद्रस्य वै दुष्टा पुंश्चली चपला तथा । मासमेकं वरारोहे तस्य विप्रस्य च स्थितौ ॥४॥

मित्रपत्न्या विषं दत्तं ब्राह्मणाय तदा शिवे । भोजनान्नस्य वै मध्ये लवणकारो न वेद तत् ‌ ॥५॥

ब्राह्मणस्या भवन्मृत्युरर्द्धरात्रे गते सति । नद्यां शवं ततस्त्यकत्वा धनं तस्य गृहीतवान् ‌ ॥६॥

ब्राह्मणस्य धनं गृह्य व्ययं कुर्वन् ‌ दिने दिने । भार्यया सह पुत्राम्यां भुक्तं द्रव्यं वरानने ॥७॥

ततो वृद्धस्य सञ्जातं मरणं तस्य पापतः । पश्चान्मृता तु वै भार्या कुलटा व्यभिचारिणी ॥८॥

यमदूतैर्महाघोरे नरके मृशदारुणे । कुम्भीपाके तदा देवि निक्षिप्तश्च यमाज्ञया ॥९॥

युगमेकं विशालाक्षि भुक्त्वा नरकयातनाम् ‌ । नरकान्निःसृतो देवि सूकरत्वमवाप्तवान् ‌ ॥१०॥

पुनः काकस्य वै योनिं बिडालत्वं ततोऽलभत् ‌ । मानुषत्वं ततो देवि देशे शुद्धे ततोऽभवत् ‌ ॥११॥

पूर्वजन्मनि देवेशि कुरुक्षेत्रे यतो गतः । अतो धनं भावत्यस्य नापत्यं हि द्विजो हतः ॥१२॥

शरीरे जायते व्याधिर्भार्या तस्य मृतप्रजा । अस्य पापस्य शमनं शान्तिं श्रृणु वरानने ॥१३॥

गृहवित्ताष्टमं भागं ब्राह्मणाय समर्पयेत् ‌ ॥१४॥

गायत्रीजातवेदोम्यां त्र्यंबकेति ऋचं पुनः । लक्षत्रयं वरारोहे जपं वै कारयेत्सुधीः ॥१५॥

हवनं कारयेच्चैव योनिकुण्डे सुशोभने । चतुरस्त्रेवरारोहे दशांशं विधिपूर्वकम् ।

तर्पणं तद्दशांशेन मार्जनं च विशेषतः ॥१६॥

सवत्सां ततो दद्यात्स्वर्णवस्त्रविभूषिताम् । ब्राह्मणं भोजयेत् ‌ पश्चात्कूष्माण्डं प्रददेत्सुधीः ॥१७॥

एवं कृते वरारोहे पुत्रो भवति नान्यथा । व्याधयः संक्षयं यान्ति काकवन्ध्या पुनः सुतम् ‌ ॥१८॥

मृतवत्सा लभेत् ‌ पुत्रं चिरंजीविनमुत्तमम् ॥१९॥

इति कर्मविपाकसंहितायां दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥११०॥

अथैकादशाधिकशततमोऽध्यायः १११

शिव उवाच ॥

अलर्कस्य पुरे देवि क्षत्रियो वसति प्रिये । चन्द्रशर्मेति विख्यातः पत्नी देवी ततोऽभवत् ‌ ॥१॥

क्षत्रधर्मरतो नित्यं धनाढयः शूरसंमतः । कृष्णदास इति ख्यातो विप्रस्तस्य पुरोहितः ॥२॥

विप्राय प्रददऔ मूमिं गिरिजे विग्रहोऽभवत ‌ । ततो बहु दिने याते दण्डं तस्मात् ‌ अयाचतः ॥३॥

ब्राह्मणोऽप्यवदद्देव नाहं दण्डयः कदाचन । ततो रोषपरीतात्मा क्षत्रियो ब्राह्मणं प्रति ॥४॥

दुर्वचश्चावदद्देवि ब्राह्मणं साधुसंमतम् । मरणं ब्राह्यणस्यैव मूम्युद्देशेन वै प्रिये ॥५॥

ततो बहु गते वर्षे मरणं क्षत्रियस्य तु । यमदूतैर्महाघोरे नरके नाम्रि दारुणे ॥६॥

कुंभीपाके महाघोरे क्षिप्तः स यमशासनात् ‌ । युगत्रितयपर्यंतं नरके दुःखमाप्तवान ‌ ॥७॥

नरकान्निःसृतो देवि प्रेतत्वं प्राप्तवानसौ । सूकरस्य पुनर्योनिं ततो जातस्तु मानुषः ॥८॥

मध्यदेशे विशालाक्षि हिमविन्ध्यागमध्यगे । धनधान्यसमायुक्तो ब्राह्मणानां च सेवकः ॥९॥

पूर्वजन्मनि देवेशि मरणं ब्राह्मणस्य तु । मूम्युद्देशेन देवेशि तत्पापेन सुतो न हि ।

पुत्रोत्पत्तिः प्रमादाच्चेन्मरणं तस्य जायते ॥१०॥

काकवन्ध्या भवेन्नारी मृतवत्सा पुनः पुनः । शरीरे व्याधिरुत्पन्नो ज्वरस्तीव्रो मुहुर्मुहुः ॥११॥

अस्य शान्तिमहं वक्ष्ये श्रृणु देवि समासतः । गृहवित्तषडंशं च ब्राह्मणाय समर्पयेत् ‌ ॥१२॥

गायत्रीमूलमंत्रस्य पश्चलक्षजपं चरेत् ‌ । दशांशं कारयेद्भक्त्या हवनं विधिपूर्वकम् ।

तर्पणं मार्जनं तद्वद्‌गोदानं च विशेषतः ॥१३॥

ब्राह्मणस्य ततो देवि प्रतिमां कारयेद्‌बुधः । हेम्रः पश्चपलस्यैव वस्त्रैरन्नैर्विभूषिताम् ‌ ॥१४॥

ततो द्विजस्य्य प्रतिमां पूजयेत्तु यथाविधि । मंत्रेणानेन देवेशि पाद्यगन्धादिभीः पृथक् ‌ ॥१५॥

वासुदेव जगन्नाथ शरणागतवत्सल । ब्रह्महत्या कृता पूर्वं तत्सर्वं क्षन्तुमर्हसि ॥१६॥

वल्मीकमृत्तिकां गृह्म वेदिं वै कारयेत्ततः । तन्मध्ये सर्वतोभद्रं शुभद्रव्यैस्तु कारयेत् ‌ ॥१७॥

तन्मध्ये प्रतिमां स्थाप्य ततः पूजां तु कांरयेत् ‌ ॥१८॥

ॐ वासुदेवाय नमः ॥ ॐ जगन्नाथाय नमः ॥ ॐ ह्रषीकेशाय नमः ॥ ॐ दामोदराय नमः ॥

ॐ अच्युताय नमः ॥ ॐ शंखचक्रगदाधराय नमः ॥ ॐ विष्णवे नमः ॥ ॐ शार्ङ्रिणे नमः ॥

ॐ अनन्ताय नमः ॥ ॐ गरुडध्वजाय नमः ॥ दशमन्त्रैर्महेशानि पूजयित्वा ततः सुधीः ।

प्रतिमां रक्तवस्त्रेण च्छादितां पुष्पभूषिताम् ॥१९॥

ब्राह्मणाय ततो दद्यान्महाविष्णुस्वरूपिणे । प्रभोजयेत्ततो विप्रान्दक्षिणां दापयेत्ततः ॥२०॥

ततो विसर्जनं कुर्याद्वाचकं प्रणिपत्य च ॥२१॥

एवं कृते वरारोहे शीघ्रं पुत्रः प्रजायते । काकवन्ध्या लभेतपुत्रं सर्वव्याधि प्रणाशनन् ‌ ॥२२॥

मृतवत्सा च या नारी जीवतपुत्र च जायते ॥२३॥

यः पठेच्छृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ अतः परतरं नास्ति सत्यं सत्यं वरानने ॥२४॥

इति कर्मविपाकसंहितायां एकादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥१११॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-05-05T04:59:37.6400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

व्यवहारदर्शन

 • Regard to or study of Law or Jurisprudence. Ex. राजानें व्य0 नित्य करीत असावें. 
RANDOM WORD

Did you know?

Navchandi Paath explain why it should be done?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,689
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,801
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.