TransLiteral Foundation

नासिकेतोपाख्यान - अध्याय ११

महीपति महाराजांनी कथन केलेली नासिकेत ग्रंथावली साधु तुकाराम महाराजांनी लिहून घेतली .


अध्याय ११

श्रीगणेशाय नमः॥

यानंतर म्हणे नासिकेत ॥ ऐका ऋषिजनहो समस्त ॥ जे म्यां देखिले अत्यद्भुत ॥ ते प्रस्तुत अवधारा ॥१॥

महाघोर महाविशाळ ॥ तेथे देखिले म्यां इंद्रजाळ ॥ कैसे ते तरी ऐका सकळ ॥ अग्निमंडळ धडधडित ॥२॥

चहूंकडोनि भडकला वह्नी ॥ तीव्र तेजे करुनी ॥ त्यामाजी यमदूत आणुनी ॥ टाकिती प्राणिगण असंख्यात ॥३॥

एका ठेंचिती एका टाकिती ॥ एक येती काकुळती ॥ दूत निर्दय नाइकती ॥ आणूनियां कवळिती अग्निमंडळ ॥४॥

आणिक तया विषमस्थानी ॥ जळत स्तंभाचिया अनेक श्रेणी ॥ तेथे आणुनी ताडिती प्राणी ॥ दे ये म्हणोनी आलिंगन ॥५॥

विरुप विक्राळ यमदूत ॥ अति भयानक महाअद्भुत ॥ एका भाजिती अग्नीत ॥ एका कवळिती कुंभीपाकी ॥६॥

यमदूत नानाकृती ॥ केलिया कर्माची झडती घेती ॥ एका छेदिती एका भेदिती ॥ एक त्राहाटिती सत्राणे ॥७॥

दीर्घकाया ऊर्ध्व केश ॥ तीक्ष्ण दंष्ट्र अतिदुर्धष ॥ विक्राळवदन देखतां त्रास ॥ प्राणी कासाविस स्वये होती ॥८॥

जिव्हा तांबडी लखलखित ॥ नेत्र दिसती अति आरक्त ॥ तीक्ष्ण नखी रोम थरकत ॥ रागे विदारिती प्राणियांसी ॥९॥

तेथे दूत बहुताकृती ॥ विकट विरुपी दुष्टमती ॥ धांवोनिया पवनगती ॥ पापिया आणिती बांधोनी ॥१०॥

हाती पायी लोहश्रृंखळा ॥ प्राणियाचा बांधोनि गळा ॥ वरी मारिती लोहार्गळा ॥ आणिती विशाळ वनामाजी ॥११॥

प्राणी भयभीत बहुत होती ॥ नानापरी करुणा भाकिती ॥ वरी यमदूत मुद्गले तादिती ॥ घे घे म्हणती सत्राणे ॥१२॥

एक आरडती ओरडती ॥ दीर्घस्वरे रुदन करिती ॥ वर्जितांदूत क्लेशी होती ॥ परी न सोडिती प्राणिया ॥१३॥

ऐसे ताडितां यमदूत ॥ एक पडती मूर्च्छागत ॥ त्यासी करोनि सावचित ॥ उठविती दूत मागुती ॥१४॥

सवेचि धांवोनि चौताळती ॥ वनामाजी प्राणियां नेती ॥ एका घनाचे घाये पीटिती ॥ एका घालिती अग्निकुंडी ॥१५॥

लोहदंडाची आटणी ॥ तेथे प्राणिमांसाची घाटणी ॥ प्राणि ये न येती वांटणी ॥ असंख्य दाटणी दूतांची ॥१६॥

ऐसे घन घायांतळी ॥ प्राणिया पीडितो तया स्थळी ॥ सवेचि टाकिती अग्निमंडळी ॥ ते म्यां तत्काळी देखिले ॥१७॥

अरेरे पातकिया मूढा ॥ दूत म्हणती देरे झाडा ॥ जळत अग्निकुंड धडधडां ॥ प्राणी भडभडा घालिती त्यात ॥१८॥

प्राणी करुणा भाकिती तेथ ॥ क्लेशी होती यमदूत ॥ स्वये बोलती कृपायुक्त ॥ तोची श्लोकार्थ अवधारा ॥१९॥ श्लोक ॥

रेरेपापाकारा मूढवर द्रोहपरायण ॥ तेनेमांभुजसे घोरां यातना परपीडनात ॥१॥ टीका ॥

रेरेपापरुपियामूढा ॥ केला परद्रोह परपीडा ॥ तेणेही यातना अतिपीडा ॥ भोग रोकडा भोगिसी ॥२०॥

ऐसे बोलोनि ते किंकर ॥ सवेचि करिती दुस्तर मार ॥ केलिया कर्माचा परिहार ॥ भोगिती समग्र आपुला ॥२१॥

केले परदाराभिगमन ॥ तयासी होतसे जे पतन ॥ तेही ऐका सावधान ॥ अति दारुण देखिले ॥२२॥

निखिल लोहाचिया घाटून ॥ लक्षानुलक्ष स्त्रिया निर्मून ॥ तप्ताग्नि दैदिप्यमान ॥ तेथे आणूनि प्राणियां ॥२३॥

दूत करिताती ताडन ॥ म्हणती द्यावे आलिंगन ॥ प्राणी सहसा न देती जाण ॥ बळेचि आपण देवविती ॥२४॥

शतधा ताडिती दंडावरी ॥ घोर पीडा करोनि भारी ॥ भोगी कारे हे दिव्यनारी ॥ परद्वारी तूं पापिष्ठा ॥२५॥

ऐशा कोट्यानुकोटी कामांगना ॥ दूत देवविती आलिंगना ॥ करविती मुखचुंबना ॥ तैसेच कुचमर्दना करविती ॥२६॥

तप्तलोहतनूसी जाणा ॥ प्राणी न देता आलिंगना ॥ यमदूत निग्रहे करिती ताडना ॥ ऐसी यास अनिवार ॥२७॥

शतानुशते यमदंड ॥ ठोकिती मस्तकावरी प्रचंड ॥ पापिया गांजिती उदंड ॥ म्हणती पुरवी कोड कामिका ॥२८॥

ऐशा अनेक कामांगना ॥ प्राणिया देवविती आलिंगना ॥ करावया कर्माचा उगाणा ॥ यापरी जाण देताती ॥२९॥

सवेच धांवोनि चौताळती ॥ प्राणियाते बांधोनि आणिती ॥ तंव ते भयभीत स्वये होती ॥ येती काकुळती यमनथा ॥३०॥

ऐशिया परी कामिकांसी ॥ दूत गांजिती क्रोधावेशी ॥ यावरी बोलिले मद्यपान करी त्यासी ॥ तेही सकळिक ऋषी अवधारा ॥३१॥

तेलाच्या कढईमाजी जाण ॥ तयासी करविती स्नान ॥ प्राणियाची जिव्हा ओढून ॥ जळत तेल प्राशन करविती ॥३२॥

प्राणी न करिती क्लेशकारी ॥ दूत मारिती दंडावरी ॥ ऐसे ताडिती नानापरी ॥ बलात्कारी यमदूत ॥३३॥

धगधगीत लोह करुन ॥ तेणे करिती ह्रुदयदहन ॥ प्राणी पडती मूर्च्छा येऊन ॥ दुःख निमग्ननिचेष्टित ॥३४॥

प्राणी पडता भूमीवरी ॥ दंडे ताडिती नानापरी ॥ मग ओढूनियां प्रेतानुकारी ॥ विशाळ वनांतरी टाकिती ॥३५॥

तेथे ताड वृक्ष ते उपटून ॥ करिती गात्रमात्राचे छेदन ॥ निःशेष निमालिया प्राणीगण ॥ मांसभक्षण करविती श्वाना हाती ॥३६॥

ऐसियापरी त्या वनांत ॥ म्यां देखिले अतिअद्भुत ॥ सवेचि चौताळती दूत ॥ घे घे म्हणती सत्राणे ॥३७॥

यापरी असंख्य सहस्त्रांश ॥ प्राणियां होतां देखिले क्लेश ॥ पापियां नुपजे चित्रास ॥ दुःख दुर्धर भोगिती ॥३८॥

कूटसाक्षी म्हणजे लटकी ग्वाही ॥ जेणे पापिये दिधली पाही ॥ तयाते घोर नरकाचे ठायी ॥ उसंत नाही कल्पांती ॥३९॥

प्राण घातकी जो पामर ॥ त्याचे तत्काळ छेदिती शिर ॥ नरकी टाकिती सत्वर ॥ महाघोर ते ठायी ॥४०॥

दुःखदायक निरपराधी ॥ जाळे घालोनि मृगां वधी ॥ तयांसी मोकळिती महाव्याधी ॥ कल्पावधी पुरे तव ॥४१॥

घृताची जो चोरी करी ॥ तयासी तळिती घृता माझारी ॥ तैल तस्कराते अवधारी ॥ तैला माझारी तळिताती ॥४२॥

दधिक्षीर आणि तक्र ॥ या क्षुद्र अर्थाचा जो तस्कर ॥ तयासी करोनि पीटमार ॥ घालिती रुधिर पूयपंकी ॥४३॥

ते शोणित अति कुत्सित ॥ प्राणियासी पाजिती दूत ॥ म्हणती केवि आचरलेसी दुष्कृत्य ॥ ताडिती अमित दंडावरी ॥४४॥

सर्वांग बांधले पाश बंधनी ॥ त्यावरि करिती थोर जाचणी ॥ दुःखे हाहाकार करिती प्राणी ॥ नाही कोणी सोडविता ॥४५॥

तया ठायी सोडविता ॥ धर्म बंधु माता पिता ॥ निजधर्म दवडिला आतां ॥ यातना सर्वथा हे भोगी ॥४६॥

ऐसे बोलोनि यमकिंकर ॥ प्राणियां पीडिती महाक्रूर ॥ यालागी पावोनियां नरशरीर ॥ न करावा अव्हेर कर्माचा ॥४७॥

जेणे केले वनछेदन ॥ तयासी दूत आणिती बांधोन ॥ अग्नि मंडळामाजी जाण ॥ करुनि ताडन टाकिती ॥४८॥

यात्रा मोडिती देवालय ॥ तयासी होत ते सांगू काय ॥ तळी आरणीवरी घणांचे घाय ॥ पीटिती तयां पापियीं ॥४९॥

एथे श्रोते म्हणतील ऐसे ॥ तो देह हे साहेल कैसे ॥ तरी कर्मानुसरिसे ॥ देह असे निर्मिला ॥५०॥

पूर्वदेह टाकितां जाण ॥ कीटकन्या - येते प्राणिगण ॥ मागील पाय सोडून ॥ देह नूतन अंगिकारिती ॥५१॥

ऐसे देह असंख्यात ॥ पडिले आहेत बहुताबहुत ॥ भलते घालोनि भलतियांत ॥ मग भोगविती यातना ॥५२॥

भोजनी जो विघ्नकरी ॥ पादत्राण कोणाचे चोरी ॥ अथवा कोणी वस्त्रहरी ॥ त्यास कोणे परी दंडन ॥५३॥

त्यासी असिपत्राचा मारु ॥ करिती दारुण दुर्धरु ॥ शालवृक्ष महाथोरु ॥ अपारु टाकिती ॥५४॥

जे कां हरिती खाद्यपान ॥ विविध फळे चोरिती आपण ॥ तयांते नरकनदीमाजी आणून ॥ करिती पान पूयशोणितांचे ॥५५॥

कर्णनासिका पर्यंत ॥ चिरकाळ पचती तिये आंत ॥ श्वासोश्वासी निर्बुजत ॥ कृमिकीटक तयां तोडिती ॥५६॥

गृही अथवा वनांतरी ॥ अग्निदाह कोणी करी ॥ तया तोडोनि नानापरी ॥ अग्निमंडळा भीतरी निक्षेपिती ॥५७॥

भ्रतारवंचका ज्या नारी ॥ पतिद्रोह कलहहारी ॥ त्यांसी शालवृक्षावरी ॥ ऊर्ध्व वाघुळांपरी लोंबविल्या ॥५८॥

त्यांसी ठोकिताती महा मुद्गले ॥ ऐसे अनन्य तेथे देखिले ॥ याहीवरी जे वर्तले ॥ तेहिले वहिले अवधारा ॥५९॥

ऐसिया स्त्रिया नेणो किती ॥ शालवृक्षी टांगिल्या आहेती ॥ पतिद्रोह केला त्याची विपत्ती ॥ घे घे म्हणती यमदूत ॥६०॥

तप्तलोहाचिया पुरुषतनू ॥ अग्नीने प्रांजळिल्या दैदिप्यमानू ॥ तयां व्यभिचारिणींलागून ॥ आलिंगना देवविती ॥६१॥

पतिद्रोहाची परमभीती ॥ जीभ ओढुनि छेदिताती ॥ नानापरी विदारिती ॥ दंड हाणिती उदंड ॥६२॥

यापरी तेथे जाणा ॥ केलिया कर्माचा घेती उगाणा ॥ प्राणी नानापरी भाकिती करुणा ॥ परी ते न सोडिती निर्दय ॥६३॥

पुरुष अगम्यागमन करी ॥ तयासी दंडिती ऐशापरी ॥ त्यासी तर्जूनियां असिपत्री ॥ अग्निमंडळाभीतरी टाकिती ॥६४॥

जयाचे हृ दयी क्रूर चिंता ॥ निरपराधे गांजी पतिव्रता ॥ तयासी बोलिले शास्त्रार्था ॥ तेही तत्त्वता अवधारा ॥६५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-09-03T21:37:29.7270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

amphigony

  • न. Zool. (also amphigenesis) (sexual reproduction) लैंगिक जनन 
RANDOM WORD

Did you know?

जननशांतीचे महत्व स्पष्ट करा ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.