Dictionaries | References
d

disease

   
Script: Latin

disease     

वैज्ञानिक  | English  Marathi
 पु. रोग

disease     

 पु. रोग

disease     

शरीर परिभाषा  | English  Marathi
 पु. रोग
communicable disease संचारी रोग
contagious disease संसर्गजन्य रोग, सांसर्गिक रोग
infectious disease संक्रामक रोग, स्पर्शजन्य रोग

disease     

जीवशास्त्र | English  Marathi
 पु. रोग

disease     

भौतिकशास्त्र  | English  Marathi
रोग, विकृति

disease     

 पु. रोग
 स्त्री. व्याधि

disease     

कृषिशास्त्र | English  Marathi
 पु. आजार
 पु. रोग

disease     

परिभाषा  | English  Marathi
 पु. विकार
 पु. रोग

disease     

औषधशास्त्र | English  Marathi
 पु. रोग
 स्त्री. व्याधि
 पु. विकार

disease     

 पु. रोग
 पु. विकार

disease     

दोष, विकार, रोग

disease     

Student’s English-Sanskrit Dictionary | English  Sanskrit
Disease,s.रोगः, गदः, व्याधिm.,आमयः, उपतापः, रुजा, रुज्f.,विकारः, पीडा, क्लेशः, अस्वास्थ्यं. -v. t.रोगेण व्यथ् c. or पीड् 10 or क्लिश् 9 P.
ROOTS:
रोगगदव्याधिआमयउपतापरुजारुज्विकारपीडाक्लेशअस्वास्थ्यंरोगेणव्यथ्पीड्क्लिश्
-ed,a.व्याधिग्रस्त. रोगोप- -सृष्ट, रोगार्त, सरोग, सरुज, सामय, आतुर, विकृत, अस्वस्थ.
ROOTS:
व्याधिग्रस्त.रोगोपसृष्टरोगार्तसरोगसरुजसामयआतुरविकृतअस्वस्थ

disease     

A Dictionary: English and Sanskrit | English  Sanskrit
DISEASE , s.रोगः, व्याधिःm., आमयः, पीडा, रुक्f.(ज्), रुजा, रुग्नता,गदः, उपतापः, आर्त्तिःf., कष्टं, अस्वास्थ्यं, दुःखं, विकारः, विकृतिःf., विकरः, अमः, अमसः, मृत्युभृत्यः, क्लेशः, तापः.
ROOTS:
रोगव्याधिआमयपीडारुक्(ज्)रुजारुग्नतागदउपतापआर्त्तिकष्टंअस्वास्थ्यंदुखंविकारविकृतिविकरअमअमसमृत्युभृत्यक्लेशताप

To DISEASE , v. a.रोगेण पीड् (c. 10. पीडयति -यितुं) or व्यथ् (c. 10. व्यथयति -यितुं), दुःख् (c. 10. दुःखयति -यितुं), क्लिश् (c. 9. क्लिश्नाति, क्लेशितुं).
ROOTS:
रोगेणपीड्पीडयतियितुंव्यथ्व्यथयतिदुख्दुखयतिक्लिश्क्लिश्नातिक्लेशितुं

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP