भूसूक्तम् - ॐ भूमिर्भूम्नाद्यौर्वरिणा...

सूक्त चे चार भेद आहेत- देवता, ऋषि, छन्द आणि अर्थ.


ॐ भूमिर्भूम्नाद्यौर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा ।
उपस्थे ते देव्यदितेऽग्निमन्नाद-मन्नाद्यायादधे ।
आऽयङ्गौः प्रूश्निरक्रमी दसनन्मातरं पुनः ।
पितरं च प्रयन्त्सुवः ।
त्रिंशद्धाम विराजति वाक्पतङ्गाय शिश्रिये ।
प्रत्यस्य वह द्युभिः ।
अस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरति रोचना ।
व्यख्यन् महिषः सुवः ।
यत्त्वा क्रुद्धः परोवपमन्युना यदवर्त्या ।
सुकल्पमग्ने तत्तव पुनस्त्वोद्दीपयामसि ।
यत्ते मन्युपरोप्तस्य पृथिवीमनुदध्वसे ।
आदित्या विश्वे- तद्देवा वसवश्च समाभरन् ।
मेदिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवी ॥
ब्रह्मवर्चसः पितृणां श्रोत्रं चक्षुर्मनः ।
देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसूवरी ।
सदने सत्यायने सीद ।
समुद्रवती सावित्रीह नो देवी मह्यङ्गी ।
महीधरणी महोव्यथिष्ठा श्शृङ्गे
शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषिणी ।
इन्द्रपत्नी व्यापिनी सुरसरिदिह ।
वायुमती जलशयनीश्रियंधराजा सत्यन्धो परिमेदिनी ।
श्वोपरिधत्तम् परिगाय ।
विष्णुपत्नीं महीं देवीं माधवीं माधवप्रियाम् ।
लक्ष्मीप्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युत वल्लभाम् ।
ॐ धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि ।
तन्नो धरा प्रचोदयात् ।
महीं देवीं विष्णुपत्नी मजूर्याम् ।
प्रतीची मेनां हविषा यजामः ।
त्रेधा विष्णुरुरुगायो विचक्रमे ।
महीं देवीं पृथिवीमन्तरिक्षम् ।
तच्छ्रोणैति श्रव इच्छमाना ।
पुण्यं श्लोकं यजमानाय कृण्वती ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

N/A

References : N/A
Last Updated : January 01, 2019

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP