रसप्रकासुधाकरान्तर्गविषयानुक्रमणिका ।

आचार्योपाव्हेन त्रिविक्रमात्मजेन यादवशर्मणा संशोधितः


(अष्टादरससस्कारा:)

रसोत्पत्तिवर्णनम्‍
पारद्स्य द्विजोदयो भेदा:श्वेतादयो वर्णा:
श्वेतादयो वर्णा:
श्वेतादिवर्ण्भेदेन रसस्योपयोगविशेष:
अष्टादशरससंस्कारनामानिरसदोषा:
रसस्य सप्तकन्चुका:
रसदोषाअनिर्हर्तुवैद्यस्य निन्दा
रसस्वेदनम्‍
रसमर्दनम्‍
रसमर्दनार्थ क्रियमाणखल्वस्य प्रमाणम्‍

रसमूर्छनम्‍
रसोत्थापनम्‍
पातनसंस्कार्भेदा:
रसस्योर्ध्वपातनम्‍ (ऊर्ध्वपातनयस्त्रलक्षणम्‍)
रसस्याध:पतनम्‍ (अध:पानयत्रलक्षणम्‍)
रसस्य तिर्यकपातनं (तिर्यक्पातनयन्नलक्षणम्‍)
रसरोधनम्‍
रसनियमनम्‍
रसदीपनम्‍
रसस्य मुखोत्पादनम्‍
अभ्रकग्रासनम्‍
चारणम्‍
गर्भद्रुति:
बाह्यद्रुति:
जारणम्‍
जारणप्रमाणविशेषण रसस्य नामगुणविशेष:

सारणम्‍
कामणम्‍
वेधणम्‍
रससेवनविधि:
रजनम्‍

द्वितीयोध्याय:
(रसबन्धविधानम्‍)
रसबन्धभेदा:
रसबन्धनां सामान्यलक्षणं
रसबन्धनसाधनानि
रसबन्धभेदानामुत्त्मादिकत्वं
मुलिकाबन्धस्य प्रथमप्रकार:
मुलिकाबन्धस्य द्वितीयप्रकार:
मुलिकाबन्धस्य तृतीयप्रकार:
मुलिकाबन्धस्य चतुर्थप्रकार:
मुलिकाबन्धस्य पच्चमप्रकार:
वज्रबन्धस्य प्रथमप्रकार:
वज्रबन्धस्य द्वितीयप्रकार:
अभ्रद्रुतिबन्ध:
हेमद्रुतिबन्ध:
वज्रद्रुतिबन्ध:
धातुबन्धस्य प्रथमप्रकार:
धातुबन्धस्य द्वितीयप्रकार:

विषया:
धातुबन्धस्य तृतीयप्रकार:
धातुबन्धस्य चतुर्थप्रकार:
धातुबन्धस्य पच्चमप्रकार:
द्वितीयोद्यायोपसंहार:

तृतीयोध्याय:
(रसभस्मविधि:) ।
रसभस्मभेदा:
दरदात्पारदाकर्षणविधि:
रसकर्पुरविधी:
उदयभास्कररस:
रक्तरसविधी:
रसमाणिक्यविधी:
गन्धकजारणम्‍
रसपोटलीविधानम्‍
कृष्णभस्मविधी:
शुध्दरसभस्मविधी:
रसपर्पटी
सूतभस्मनोन्यप्रकार:
सूतभस्मसेवनगुणा:

चतुर्थोध्याय:
(धातुशोधनमारणम्‍)
अष्टधातुनिरुपणम्‍
सुवर्णभेदा:
सुवर्णशोधनम्‍
खर्णमारनस्य प्रथमप्रकार:
खर्णमारनस्य द्वितीयप्रकार:
खर्णमारनस्य तृतीयप्रकार:
खर्णमारनस्य चतुर्थप्रकार:
सुवर्णभस्मगुणा:
रुप्यभेदा:

विषया:
शुध्दरुपलक्षणम्‍
रुप्यशोधनम्‍
रुप्यमारणम्‍
रुप्यमारणस्य द्वितीयप्रकार:
रजतभस्मगुणा:
ताम्रभेदा:
ताम्रशोधनम्‍
ताम्रमारणम्‍
ताम्रमारणस्य द्वितीयप्रकार:
ताम्रमारणस्य तृतीयप्रकार:
ताम्रमारणस्य चतुर्थप्रकार:
लोहभेदा:
कान्तलोहभेदा:
रोमककान्तलक्षणम्‍
भ्रामककान्तलक्षणम्‍
चुम्बकान्तलक्षणम्‍
द्रावककान्तलक्षणम्‍
शुध्द्कान्तलोहलक्षणम्‍
मुण्डादीनामुत्तरोत्तरश्रेष्ठत्वम्‍
लोहशोधनम्‍
लोहमारणस्य प्रथमप्रकार:
लोहमारणस्य द्वितीयप्रकार:
लोहमारणस्य तृतीयप्रकार:
लोहभस्मगुणा:
वन्गभेदा:
खुरवन्गलक्षणम्‍
वन्गगुणा:
वन्गशोधणम्‍
वन्गमारणस्य प्रथमप्रकार:
वन्गमारणस्य द्वितीयप्रकार:
शुध्दनागलक्षणम्‍
नागशोधनम्‍

विषया:
नागमारणस्य प्रथमप्रकार:
नागमारणस्य द्वितीयप्रकार:
पित्तलभेदास्तलक्षणम्‍ च
द्विविधपित्तलगुणा:
श्रेष्ठरीतिकालक्षणम्‍
हीनरितीकालक्षणम्‍
रीतिकाशोधनम्‍
कांस्यलक्षणम्‍
कांस्यशोधनम्‍
कांस्यमारणम्‍
कांस्यभस्मगुणा:
वर्तलोहलक्षणम्‍
वर्तलोहगुणा:
वर्तलोहशोधनम्‍
वर्ततोहमारणम्‍
चतुर्थाध्योपसंहार:

पच्चमोध्याय:
(महारसनिरुपणम्‍)
अष्टमहारसा:
अभ्रकभेदा:
वज्राभ्रलक्षणं गुणाश्च
पिनाकाभ्रलक्षणं गुणाश्च
नागाभ्रलक्षण्म्‍ गुणाश्च
मण्डूकालक्षणम्‍ गुणाश्च
मृतवज्राभ्रगुणा:
सचन्द्रिकाभ्रभक्षणदोषा:
अभ्रकशोधनम्‍
अभ्रसत्वपातनम्‍
अभ्रमारणस्य द्वितीयप्रकार:
अभ्रमारणस्य तृतीयप्रकार:
अभ्रसत्वपातनस्यान्यप्रकार:
मृताभ्रसत्वगुणा:
राजावर्तलक्षणम्‍
राजावर्तगुणा:
राजावर्तनशोधनम्‍
राजावर्तमारणम्‍
राजावर्तसत्वपातनम्‍
वैक्रान्तलक्षणम्‍
वैक्रान्तभेदा:
वैक्रान्तगुणा:
वैक्रान्तशोधनम्‍
वैक्रान्तसत्वपातनम्‍
सस्यकलक्षणम्‍
सस्यकगुणा:
सस्यकशोधणम्‍
सस्यकमारणम्‍
सस्यकसत्वपातनम्‍
सस्यकसत्वमुद्रिकाकरणम्‍
विमलभेदा गुणाश्च
विमलशोधनम्‍
विमलमारणम्‍
विमलसत्वापातनम्‍
विमलसत्वप्रयोगा:
शिलाजतुभेदास्तल्लक्षणानिच
शुध्दशिलाजतुपरीक्षा
शिलाजतुगुणा:
शिलाजतुशोधनम्‍
शिलाजतुमारणम्‍
कर्पूरशिलाजतुलक्षणं गुणाश्च
रसक (खर्पूर) भेदा गुणाश्च
रसकशोधनम्‍
रसकपातनम्‍

विषया:
रसकसत्वप्रयोग:
माक्षिकभेदा:
माक्षिकगुणा:
माक्षिकशोधनम्‍
माक्षिकसत्वपातनम्‍
 
षष्ठोऽध्याय:
(उपरसानिरुपणम्‍)
अष्टावुपरसा:
तालकभेदा गुणाश्च
तालकशोधनम्‍
तालकसत्वपातनम्‍
सौराष्ट्रीभेदा गुणाश्च
सौराष्ट्रीशोधनम्‍ सत्वपातनं च
मन:शिलाभेदा:
मन:शिलागुणा:
मन:शिलाशोधनम्‍
मन:शिलासत्वपातनम्‍
अन्जनभेदा:
सौवीराजनलक्षणं गुणाश्च
रसान्जनलक्षणं गुणाश्च
स्त्रोतोऽन्जनगुणा:
पुष्पान्जनगुणा:
नीलान्जनगुणा:
अन्जनानां शोधनम्‍
अन्जनसत्वपातनम्‍
गन्धकभेदा:
गन्धकगुणा:
गन्धकतैलपातनम्‍
गन्धकयोगा:
कन्कुष्ठवर्णनम्‍
कन्कुष्ठगुणा:

विषया:
कन्कुष्ठशोधनम्‍
कन्सुष्ठयोगा:
कासीसभेदास्तद्रुणाश्च
कासीसशोधनम्‍
कासीससत्वपातनम्‍
कासीसयोग:
नवसारगुणा:
बिडगुणा:
वराटिकालक्षणम्‍
वराटिकागुणा:
वराटिकाशोधनम्‍
अग्निजारलक्षणम्‍
अग्निजारगुणा:
गिरीसिन्दूरलक्षणम्‍
गिरीसिन्दूरगुणा:
दरदभेदा: गुणाश्च
दरदशोधनम्‍
बोदारशुन्गलक्षणम्‍
बोदार्शुगगुणा:
साधारणरसशोधनम्‍

सप्तमोऽध्याय:
(नवरत्ननिरुपणम्‍)

नवरत्नानि
माणिक्यभेदा:
माणिक्यदोषा:
माणिक्यगुणा:
शुध्दमौक्तिकलक्षणम्‍
वर्ज्य मौक्तिकलक्षणम्‍
मौक्तिकगुणा:
श्रेष्ठविद्रुमलक्षणम्‍
सदोषविदुमलक्षणम्‍
प्रवालगुणा:

विषया:
श्रेष्ठतार्क्ष्यलक्षणम्‍
त्याज्यतार्क्ष्यलक्षणम्‍
तार्क्ष्यगुणा:
श्रेष्ठपुष्परागलक्षणम्‍
त्याज्यपुष्परागलक्षणम्‍
पुष्परागगुणा:
वज्रभेदा:
वज्रगुणा:
रत्नदोषा:
रत्नशोधनम्‍
वज्रशोधनम्‍
वज्रमारणम्‍
वज्रयोगा:
नीलभेदा:
श्रेष्ठनीललक्षणम्‍
त्याज्यनीललक्षणम्‍
नीलगुणा:
श्रेष्ठगोमेदलक्षणम्‍
वर्ज्यगोमेदलक्षणम्‍
गोमेदगुणा:
श्रेष्ठवैडूर्यलक्षणम्‍
त्याज्यवैडूर्यलक्षणम्‍
वैडूर्यगुणा:
रात्नमारणम्‍
रत्नद्रुतिविधानम्‍
रत्नद्रुतिलक्षणम्‍
सप्तमाध्यायोपसंहार:

अष्टमोऽध्याय:
(शतरसनिरुपणम्‍)
वातज्वरे ज्वराकुशरस:
विषमज्वरे ज्वरारिरस:
शीतज्वरादौ तरुणज्वरारिरस:,

विषया:.
दोषज्वरे ज्वर्घ्नीगुटिका
सर्वज्वरे ज्वकृन्तनो रस:
सर्वज्वरे ज्वरारिरस:
सर्वज्वरे सूर्यरस:
सर्वज्वरे प्रतिज्ञावाचको रस:
सर्वज्वरे ज्वराकुशो रस:
शीतज्वरे ज्वराकुशो रस:
श्वासादौ शन्खोदररस:
अतिसारे आनन्दभैरववटी
सर्वातिसारे अतिसारभैरववटी
अतिसारे कनकसुन्दरिवटी
ग्रहण्यादौ कर्पुरसुन्दरीवटी
ग्रहण्यां ग्रहणीकपाटरस:
ग्रहण्यां वज्रकपाटरस:
अतिसारे अतिसारहरो रस:
अतिसारे मलपाचनी गुटी
अतिसारे अतिसाराकुशरस:
शोफपाण्ड्वो: पाण्डुकुठाररस:
पाण्डुरोगे पाण्डुनाशनरस:
पाण्डुरोगे द्वितीयपाण्डुनाशरस:
पाण्डुरोगे पाण्डुसूदनरस:
राजयलक्ष्मणि मृगांकरस:
कासादौ हेमगर्भपोटलीरस:
श्वासादौ द्वितीयपोटलीरस:
राजयक्ष्मणि राजमृगांकरस:
राजयक्ष्मणि लोकनाथरस:
मूर्च्छायां सूचिकाभरणोरस:
मूर्च्छायां पच्चवकरस:
सन्निपाते द्वितीयपच्चवकरस:
सन्निपाते उन्मत्तरस:
सन्निपाते सन्निपातान्जनरस:
सन्निपातादौ कनकसुन्दरोरस:

विषया:.
सन्निपाते सन्निपातभैरवो रस:
कासश्वासयो: पन्चामृतरस:
वातरोगे वातनाशनो रस:
उदरे विरेकीरस:
उदरे इच्छाभेदीरस:
क्षयादौ अग्निरस:
मन्दाग्नौ अग्निदीपरस:
मन्दाग्नौ वह्यिसूतरस:
कासश्वासयो: सूर्यावर्तरस:
अतिसारे स्वच्छ्न्दभैरवरस:
वृद्ध्यादौ त्रिविक्रम रस:
कुष्ठरोगे तालकेश्वररस:
कुष्ठरोगे कुष्ठग्नरस:
श्वित्रे सूर्यभक्तो रस:
कुष्ठे सर्वेश्वरोरस:
कुष्ठे स्वर्णक्षीरीरस:
सर्वमेहे मेहेबध्दरस:
संमूढवाते महाविह्यिरस:
जठररोगे विद्याधरस:
अर्शसी त्रिनेत्ररस:
शूले शूलगजकेसरीरस:
अग्निमान्द्यादौ अग्नितुण्डावटी
सर्वाजीर्णे अजीर्णकण्टकरस:
श्लेश्मरोगे मन्थानभैरवरस:
श्वासादौ सूर्यावर्तोरस:
श्वासकासयोर्हेमादिपर्पटीरस:
कासादौ अग्निकुमाररस:
अग्निमान्द्यादौ अग्निप्रदो रस:
उदरे त्रिभुवनकीर्तिरस:
मेदरोगे स्थौल्यापकर्षणो रस:
वातमेहे वातमेहान्तकरस:

विषय़ा:
अपस्मारे अज्जनम्‍
अपस्मारे अज्जनम्‍
विषमज्वरेऽज्जनम्‍
कृमिरोगे कृम्यकुशरस:
सर्वरोगे हयचलीवतीका
अष्टमाद्योयोपसंहार:

नवमोऽध्याय:
(दिव्यौषद्यदिनिरुपणम्‍)
दिव्यौषध्य:
रसौषध्य:
महौषध्य:
रसाधिका महौषध्य:

दशमोऽद्याय :
(यत्रदिनिरुपणम्‍)
यत्रशब्दनिरुक्ति:
यत्रनामानि
भूषापर्याया:
योगभूषालक्षणम्‍
गारभूषालक्षणम्‍
वरभूषालक्षणम्‍
वर्णभाषालक्षणम्‍
रुप्यभूषालक्षणम्‍
बिडभूषालक्षणम्‍
वज्रभूषालक्षणम्‍
वृत्तांतभूषालक्षणम्‍
गोस्तनीलभूषालक्षणम्‍
मल्लभूषालक्षणम्‍
पक्वभूषालक्षणम्‍
महाभूषालक्षणम्‍
भन्जुषभूषालक्षणम्‍
गर्भभूषालक्षणम्‍
मुशलभूषालक्षणम्‍

विषय़ा:’
अन्गाकोष्ठिकालक्षणम्‍
पातालकोष्ठिकालक्षणम्‍
गारकोष्ठिकालक्षणम्‍
महापुटकलक्षणम्‍
गजपुटलक्षणम्‍
छगनपर्याया:
वाराहपुटलक्षणम्‍
कपोतपुटलक्षणम्‍
गोवरपुटलक्षणम्‍
मृब्दाण्डपुटलक्षणम्‍
वालुकापुटलक्षणम्‍
भूधरपुटलक्षणम्‍
लावकपुटलक्षणम्‍

एकादशोध्याय:
(धातुकौतुकम‌)
हेमकरणस्य प्रथमप्रकार:
हेमकरणस्य  द्वितीयप्रकार:
हेमकरणस्य तृतीयप्रकार:
हेमक्रियायाश्चतुर्थप्रकार:
हेमक्रियायापश्चमप्रकार:
हेमक्रियायाषष्ठप्रकार:
हेमक्रियायासप्तमप्रकार:
हेमक्रियायाअष्टमप्रकार:
हेमक्रियायानवमप्रकार:
हेमक्रियायादशमप्रकार:
तारर्क्रियाया:प्रथमप्रकार:
तारर्क्रियाया:द्वितीयप्रकार:
तारर्क्रियाया:तृतीयप्रकार:
तारर्क्रियाया:चतुर्थप्रकार:
तारर्क्रियाया:पश्चमप्रकार:
तारर्क्रियाया:षष्ठप्रकार:
तारर्क्रियाया:सप्तमप्रकार:
तारर्क्रियाया:अष्टमप्रकार:
तारर्क्रियाया:नवमप्रकार:
तारर्क्रियाया:दशमप्रकार:
हेमक्रियाया एकादशप्रकार:
हेमक्रियाया द्वादश प्रकार:
हेमक्रियाया त्रयोदश:प्रकार:
तारक्रियाया एकादश:
सुवर्णस्य वर्णोत्कर्षक्रिया
हेमक्रियायाश्चतुर्दश: प्रकार:
तारक्रियाया द्वादश:प्रकार:
तारक्रियाया त्रयोदश:प्रकार:
तारक्रियाया चतुर्दश:प्रकार:
हेमक्रियाया: पश्चदश:प्रकार:
हेमक्रियाया: षोडश:प्रकार:
हेम्रो वर्णॊत्कर्षप्रकार:प्रकार:
तारक्रियाया: पश्चदश:प्रकार:
तारक्रियाया: षोडश: प्रकार:
हेमक्रियाया: सप्तदश:प्रकार:
तारक्रियाया:सप्तदश:प्रकार:
कृत्रिममौक्तिककरणम्‍
सूक्ष्ममौक्तिकेभ्यो बृहन्मौक्तिकरणम्‍
हेमक्रियाया अष्टादश: प्रकार:
कृत्रिमप्रवालकरणम्‍

द्वाद्शोऽध्याय:
(वाजीकरणनिरुपणम्‍)
वाजीकरी वटिका
वाजीकरी लेह:
द्वितीयो लेह:
तृतीयो लेह:
चतुर्थ लेह:

त्रयोदशऽध्याय:
(शुक्रस्तम्भयोगा:)
शुक्रस्तम्भरी वटिका
द्वितीया शुक्रस्तम्भरी वटिका
तृतीया शुक्रस्तम्भरी वटिका
शुक्रस्तम्भकरा वटका:
शुक्रस्तम्भकरं चूर्णम्‍
ग्रन्थकर्तुर्वशादिवर्णनम्‍

N/A

References : N/A
Last Updated : September 09, 2017

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP