संस्कृत सूची|पूजा विधीः|प्रातिवर्षिकपूजाकथासङ्ग्रह:|प्रथमो भागः|अथ श्रावणमास:|

श्रावणमास: - अथाङ्गपूजा

सर्व जगतात हिंदू धर्माची व्याख्या होते ती, धर्मातील उपासना आणि उत्सवप्रियतेमुळे, आणि यांना जोड असते व्रत-वैकल्याची आणि धार्मिक पूजेची.


॥ अथाङ्गपूजा ॥

१. उमायै० पादौ पू० ।
२. गौर्यै नम: जङ्घे पू० ।
३. पार्वत्यै० जानुनी पू० ।
४. जगद्धात्र्यै न० उरू पू० ।
५. जगत्प्रतिष्ठा० कटी पू० ।
६. शान्तिरूपिण्यै० नाभिं पू० ।
७. देव्यै० उदरं पू० ।
८. लोकवन्द्या० स्तनौ पू० ।
९. काल्यै० कण्ठं पू० ।
१०. शिवायै न० मुखं पू० ।
११. भवान्यै न० नेत्रे पू० ।
१२. रुद्राण्यै न० कर्णौ पू० ।
१३. महादेव्यै० ललाटं पू० ।
१४. मङ्गलदात्र्यै० शिर: पू० ।
१५. पुत्रदायिन्यै० सर्वाङ्गं पू० ।

अपामार्गस्य पत्रैश्च दूर्वा धत्तूरसंज्ञकै: ।
दूर्वा षोडशसङख्याकैर्बिल्वपत्रैश्च पञ्चभि: ॥

॥ अथ पत्रपूजा ॥

१. अम्बिकायै० अर्कपत्रं स० ।
२. कात्यायन्यै० दाडिमीप० ।
३. मङ्ग्गलायै० धत्तूरप० ।
४. सुभद्रायै न० जातीप० ।
५. भवान्यै० बदरीप० ।
६. शिववल्लभायै० देवदारु० ।
७. पार्वत्यै० भृङ्गिराज० ।
८. कल्याण्यै० अगस्तिप० ।
९. मन्मथमात्रे० बिल्वप० ।
१०. शिवायै न० शतप० ।
११. दक्षयज्ञ विध्वंसिन्यै० करवीर० ।
१२. महिषासु रमर्दिन्यै० दूर्वाप० ।
१३. परमेश्वर्यै० शमीप० ।
१४. वाराह्यै० तुलसीप० ।
१५. वृषभवाहिन्यै० अर्जुन० ।
१६. भक्तवत्सला- विष्णुक्रां० ।
१७. उमायै न० अपामार्ग० ।
१८. भक्तिप्रियायै० आमप० ।
१९. गिरिजायै० ताडप० ।
२०. गौर्यै० विल्वपत्रं० ।

देवद्रुमरसोदभूत: कृष्णागरुसमन्वित: । आघ्रेय: सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रति० ॥ धूपं० ॥ त्वं ज्योति: सर्वदेवानां तेजसां तेज उत्तमम्‌ आत्मज्योति: परं धाम दीपोऽयं प्रति० ॥ दीपं० । अन्नं चतुर्विधं स्वादु रसै: षडभि: समन्वितम्‌ । भक्ष्यभोज्यसमायुक्तं नैवेद्यं प्र० ॥ नैवेद्यं० ॥ आचमनीयं० ॥ इदं फलं मया० फलं० ॥ पूगीफलं म० ताम्बूलं० ॥ हिरण्यगर्भ० दक्षिणां० ॥ वज्रमाणिक्यवैडूर्यमुक्ताविद्रुममण्डितम्‌ । पुष्परागसमायुक्तं भूषणं प्र० ॥ पिष्टमयभूषणानि स० ॥ आर्तिक्यं गिरजे तुभ्यं मया दत्तं शिवप्रिये । तेन सन्तानवृद्धिं मे कुरु कल्याणकारके ॥ गोधूमपिष्टनिर्मितषोडशदीपसहितमार्तिक्यदी पं० ॥ यानि कानि च० प्रदक्षिणां० ॥ अन्यथा शर० । नमो देव्यै म० नमस्कारान्‌ ॥ पुष्पाञ्जलिमिमं देवि नानापुष्पैर्मनोहरम्‌ । समर्पयामि देविशि गृहाण जगदम्बिके ॥ पुष्पाञ्जलिं० ॥ पुत्रान्देहि धनं देहि सौभाग्यं देहि मङ्गले । अन्यांश्च सर्वकामांश्च देहि देवि नमोऽस्तु ते ॥ प्रार्थनां० ॥ आवाहनं न जा० क्षमार्पणं० ॥ ततो विशेषार्घ: । पूजा सम्पूर्णतार्थं तु गन्धपुष्पाक्षतै: सह । विशेषार्घ्यं मया दत्तं मम सौभाग्यहेतवे ॥ श्रीमङ्गलागौर्यै नम: विशेषार्घ्यं स० ॥ यस्य स्मृत्या० । अनेन पूजनेन तेन श्रीमङ्गलागौरी प्रीयताम्‌ ॥ ततो वैणवपात्रे तु सौभाग्यद्रव्यमाक्षिपेत्‌ ॥ अद्य० र्थं पूजासाङ्गतासिध्यर्थं सौभाग्यवायनदानं ब्राह्मणपूजनं च करिष्ये । आसनादिना विप्रं सम्पूज्य, अन्नं कञ्चुकिसंयुक्तं सवस्त्रं फलदक्षिणम्‌ । वायनं गौरि विप्राय ददामि प्रीतये तव ॥ सौभाग्यारोग्यकामानं सर्वसम्पत्समृद्धये । गौरीगिरीशतुष्टयर्थं वायनं ते ददाम्यहम्‌ ॥ इदं वाय० प्र० दानसां० । तेन श्रीमङ्गलागौरी प्रीयताम्‌ ॥ अद्य० र्थं मम सौभाग्याद्यभिवृद्धयर्थं मात्रे वायनदानं क० । ताम्रे वा वैणवे पात्रे सौभाग्यद्रव्यमाक्षिपेत्‌ । लङ्डुकञ्चुकिसंयुक्तं सवस्त्रं फलदक्षिणम्‌ ॥ इदम्‌ अमुकद्रव्यसहितं वायनं मात्रे तुभ्यमहं सम्प्रददे ॥ प्र० दानसां० इमां दक्षि० । अनेन वायनदानेन श्रीमङ्ग० प्रीयताम्‌ ॥ कृतस्य क० यथाशक्ति सुवासिनी: भोजयिष्ये ॥ स्वयं मौनेन भुञ्जीयात्‌ ॥ रात्री पञ्चोपचारपूजां कृत्वा जागरणं कर्यम्‌ । तत: प्रभाते पञ्चोपचारपूजां कृत्वा  विसर्जयेत्‌ ॥ इति मङ्गलागौरीपूजाविधि: समाप्त: ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP