TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः|
तत्त्वंपदयोरर्थः

सर्ववेदसारसंग्रहः - तत्त्वंपदयोरर्थः

' सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः' यात सर्व वेदांतील सार सोप्या भाषेत कथन केले असून, वेद वाचल्याचा आनंद मिळतो.


तत्त्वंपदयोरर्थः

श्रुणुष्वावहितो विद्वन्नद्य ते फलितं तपः ।

वाक्यार्तहश्रुतिमात्रेण सम्यग्ज्ञानं भविष्यति ॥७०३॥

यावन्न तत्त्वंपदयोरर्थः सम्यग्विचार्यते ।

तावदेव नृणां बन्धो मृत्युसंसारलक्षणः ॥७०४॥

अवस्था सच्चिदानन्दाखण्डैकरसरूपिणी ।

मोक्षः सिद्ध्यति वाक्यार्थापरोक्षज्ञानतः सताम् ॥७०५॥

वाक्यार्थ एव ज्ञातव्यो मुमुक्षोर्भवमुक्तये ।

तस्मादवहितो भूत्वा श्रुणु वक्ष्ये समासतः ॥७०६॥

अर्था बहुविधाः प्रोक्ता वाक्यानां पण्डितोत्तमैः ।

वाच्यलक्ष्यादिभेदेन प्रस्तुतं श्रूयतां त्वया ॥७०७॥

वाक्ये तत्त्वमसीत्यत्र विद्यते यत्पदत्रयम् ।

तत्रादौ विद्यमानस्य तत्पदस्य निगद्यते ॥७०८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:13.7570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Did you know?

उगवत्या सूर्याला नमस्कार, मावळत्या का नाही?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site