TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः|
चित्स्वरूपम्

सर्ववेदसारसंग्रहः - चित्स्वरूपम्

' सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः' यात सर्व वेदांतील सार सोप्या भाषेत कथन केले असून, वेद वाचल्याचा आनंद मिळतो.


चित्स्वरूपम्

जडप्रकाशकः सूर्यः प्रकाशात्मैव नो जडः ।

बुद्ध्यादिभासकस्तस्माच्चित्स्वरूपस्तथा मतः ॥६१८॥

कुड्यादेस्तु जडस्य नैव घटते भानं स्वतः सर्वदा

सूर्यादिप्रभया विना क्वचिदपि प्रत्यक्षमेतत्तथा ।

बुद्ध्यादेरपि न स्वतोऽस्त्यणुरपि स्फूर्तिविर्नैरात्मना

सोऽयं केवलचिन्मयश्रुतिमतो भानुर्यथा रुङ्मयः ॥६१९॥

स्वभासने वान्यपदार्थभासने

नार्कः प्रकाशान्तरमीषदिच्छति ।

स्वबोधने वाप्यहमादिबोधने

तथैव चिद्धातुरयं परात्मा ॥६२०॥

अन्यप्रकाशं न किमप्यपेक्ष्य

यतोऽयमाभाति निजात्मनैव ।

ततः स्वयंज्योतिरयं चिदात्मा

न ह्यात्मभाने परदीप्त्यपेक्षा ॥६२१॥

यं न प्रकाशयति किंचिदिनोऽपि चन्द्रः

नो विद्युतः किमुत वह्निरयं मिताभः ।

यं भान्तमेतमनुभाति जगत्समस्तम्

सोऽयं स्वयं स्फुरति सर्वदशासु चात्मा ॥६२२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:13.5370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तरवार

  • तरवारींचें प्रकार . लहान . -- १ क्रियाखड्ग . २ मरकखडग . ३ मारखडग . ४ मार्गस्थखड्ग . ५ चित्रतालितखड्ग . मध्यम - १ सुखसंचारखड्ग . २ सुखसंनाह्यखडग . ३ मध्यम . ४ मधोत्तम . उत्तम . १ दुर्धर्ष . २ विजय . ३ सुनन्द . ४ नन्दन . ५ श्रेषाठ . - युक्तिकल्पतरु . प्रश - ७४ . इतर प्रकार - अग्रपृथु . मूल पृथु . संक्षित्प्त मध्य , समकाय , पीडित पत्र , एकधारा , द्विधारा . तरवाईचें हात अथवा पवित्रे , असोचालन - १ भ्रांत . २ उरुदांत . ३ आविद्ध . ४ आप्लुत ; ५ सुत . ६ संताप . ७ विप्लुत . ८ समुदीर्ण . ९ श्येनपात . १० आकुल . ११ अध्युत . १२ सव्य . १३ अवधूत . १४ वाम . १५ अलखित . १६ विस्फोट . १७ कराल . १८ इंद्र . १९ महास्कह . २० विक्राळ . २१ निपान . २२ विमिष्क . २३ भयानक २४ समग्रकमल . २५ अर्थ कमल . २६ तृतीय कमल . २७ पादकमल . २८ पादार्धकमल . २९ प्रत्यालीढ . ३० आलीढ . ३१ वराह . ३२ ललित . 
  • स्त्री. युद्धोपयोगी एक शस्त्र ; समशेर ; खड्ग ; मोठी कट्यार . हे शस्त्र धातूचे केलेले असून दोन किंवा अडीच फूट लांब असते . याच्या एका अगर दोन्ही बाजूंस धार असते . तरवारीच्या अलेमान , जवाहीर , तेगा ; धोप , निमचा , पट्टा , सडक , सैफ इ० जाती आहेत . मर्दाने हो राज्य राखिले मनसुबीची तरवार । [ सं . तरवारिः ] ( वाप्र . ) 
  • ०उपसून - चालून येणे ; युद्धास , भांडणास सिद्ध होणे . 
  • येणे - चालून येणे ; युद्धास , भांडणास सिद्ध होणे . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

वास्‍तुदोषावर आरसा काय करतो आरशांचा उपयोग कसा होतो
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site