नागनाथ माहात्म्य - अज्ञानसिद्धकृत संकटहरणी - प्रसंग सहावा

नागनाथ हे नवनाथापैकी असून ते साक्षात शंकराचाच अवतार होय.


श्री गुरु नागनाथाय नमः । जय जयाजी संत स्वामी ।

तुम्हा देवपण भक्त आम्ही ।

तू जोगीना घरभारी नामी ।

वर्तती कामी निष्काम कैसे ॥१॥

तुझी पाहोनी योगिराज मुद्रा ।

बैसोनी सिंहासन बोध भद्रा ।

त्रिभुवन चालती संभारा ।

चालती घरा बैसती कैसी ॥२॥

शिवानंद भरोनी डोळा । ब्रह्मानंद मुक्ती सोहळा ।

स्वानंदी वेळोवेळा । सगुण ध्यान अगम्या हरा ॥३॥

जन विजन आपणासहित । जया राहाटी वेगळा रीत ।

राहाटमाळे नामी गुंफीत ॥ भंड उभंडत ते कैसे ।४।

ते सर्वासारिखे । परी वर्म जाणिजे तो पारिखे ।

माय बाप बंधु पुत्र हरीखे ।

नामी शोध करी सदा ॥५॥

ललना करोनिया लग्न । दृढ करणे मुळीचे बंधन ।

मोकळेपण जाणे । पुत्र स्वजन वृक्ष छाया ॥६॥

काया छाया माया तळी । बैसोनियागा चंद्र मौळी ।

हर हर एक कल्लोळी ।

करिती आरोळी ते कैसे ॥७॥

एकमेका सुखगोष्टी । करिती तुझीच चावटी ।

सांडोनी वेद राहाटी ।

उठोनी गाठी बांधिती लाभ ॥८॥

स्वइच्छा रमणा । शिव सर्वगत संपूर्णा ।

मार्ग निबिड चालेना । कर हालणा रिघु नाही ॥९॥

आता ऐसीया दाटी संसारी ।

पाच पंचवीस पन्नास घरी ।

मुले सोयरे एक छत्री राणीव करी ।

सुना सोहं मार्तंड ॥१०॥

विश्व माझेने चाले । माझेने पाहती डोळे ।

पाय हाले चाले । कर हाले मम सत्तेने ॥११॥

मीच पुत्र नारी । विस्तारिलो या चराचरी ।

हरा वेगळी गौरी । स्वप्नी तरी हेचि ध्यान ॥१२॥

म्हणोनी तेचि संसारी । शिवचि सर्व अंगिकारी ।

सुखे मी ब्रह्मचारी । नामी मानी चिळसी कदा ॥१३॥

हे शिवकृपा गोमटी । राजयोगिया स्वानंद राहाटी ।

शिवचि झाला पाठी पोटी ।

चिंतामणी संकटी आधी उभा ॥१४॥

उभा राहोनी चोहोकडे । अधिक आवडी दासाकडे ।

गिरिजा शेषे नाही रडे । भक्त भीड काजारी ॥१५॥

ऐसा कनवाळू शिवराणा । जो दृढ असता ध्याना ।

तो कधी संसारी विटेना ।

भक्त शिराणा शिरोमणी ॥१६॥

हे खुण सद्‌गुरु मुखे । ओळखवी अपार सुखे ।

अनओळखी या दुःखे । वाटे देख संसारी ॥१७॥

संसारिया खुणा । वागती संत सज्जना ।

भुलता पै जाणा । शिव आपण सांभाळी ॥१८॥

घेवोनिया भूत घोंगडी । सदा अंगा लाविती वेडी ।

चिंध्या वेचुनी बापुडी । जगदेव मानिती ॥१९॥

धन्य संकट पडले होते माते । तेणे धावा केला तूते ।

ध्यानी रोकडा आतौते ।

संतभूति ओळखण हरा ॥२०॥

संकटहरा साधुपदा । वोळंगणा करी सदा ।

स्वानंदी शिव सुधा ।

ओविया छंदा नामी पढिये ॥२१॥

जो गाईल वाचील । ऐकोनी कानी चुकेल ।

तयासी शिव उद्धरील ।

प्रसंगी बोलो पुढलीया ॥२२॥

इति श्री संकट हरणी शिव ग्रंथ ।

भावे प्रार्थिला कैलासनाथ ।

श्रोता सावध चित्त । प्रसंग वडवाळसिद्ध नागेश ।

N/A

References : N/A
Last Updated : September 27, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP