मराठी मुख्य सूची|विधी|शांती विधी|प्रकार १|
स्विष्टकृत

स्विष्टकृत

वास्तु्शांती म्हणजे वास्तु उभारताना यजमानाच्या हातून विविध चुका होतात किंवा दोष घडतात, त्यांची शांती. वास्तुपुरुषाची शांती नव्हे.


विधी - २०

स्विष्टकृत

समधिकमपिहीनं जातमस्मिन् क्रतोयद्भवतु सुकृतमग्ने तद्धिसर्वं सुपूर्णं ।

प्रचुरदयितदात्रे स्विष्टकृत्तोजुहोमि दमथ सकल कामान्वर्धयत्वं सदा मे । स्विष्टक्रुते‍ग्नये नमः । स्विष्टकृतेऽग्नय इदं न मम ।

दर्वीतील हविर्द्रव्य अग्नीच्या ईशान्येस द्यावे.

त्रिसंधानेन रुद्रं - इध्म्याच्या दोरीची गाठ सोडून प्रणीतेत बुडवून अग्नीवर द्यावी. त्यावेळी म्हणावे.

रुद्राय पशुपतये नमः । पशुपतय रुद्राय इदं न मम । अपउपस्पृष्य । हात धुवावा.

 

प्रायश्चित्ताज्य होम

फक्त तुपाच्या आहुति द्याव्यात.

१. आग्नेतुभ्य मयोनाम्ने यज्ञस्या याथमस्य वै । प्रायश्चित्ताज्याहुतिं ते होष्यामीमां विभो नमः । अयासेऽग्नये नमः । अयासेऽग्नय इदं न मम ।

२. देवा यज्ञभुजो ये ते सांगं कुर्वंत्विमं क्रतुं । रक्षत्वस्मान्‌ सदा यज्ञे तेभ्य आज्याहुतिं नमः । देवेभ्यो नमः । देवेभ्य इदं न मम ।

३. यो विष्णुस्त्रिपदैः सर्व माक्रम्य भुवनत्रयं । अधितिष्ठति सर्वात्मा तस्मा आज्याहुतिं नमः । विष्णवे नमः । विष्णव इदं न मम ।

१. अग्नये नमः । अग्नय इदं न मम ।

२. वायवे नमः । वायव इदं न मम ।

३. सूर्याय नमः । सूर्याय इदं न मम ।

४. प्रजापतये नमः । प्रजापतय इदं न मम ।

१. यच्चज्ञातं यदज्ञातं कृतं कर्माध्वरे मया । तद्दोष शमनायाग्ने तुभ्य आज्याहुतिं नमः । अग्नये नमः ।

तद्दोष शमनायाग्ने तुभ्य आज्याहुतिं नमः । अग्नये नमः । अग्नय इदं न मम ।

२. त्वं यज्ञपुरुषः साक्षादग्ने त्वं यज्ञएव च । वैगुण्य दोष शांत्यर्थं तुभ्य आज्याहुतिं नमः । अग्नये नमः । अग्नय इदं न मम ।

३. कायेन मनसा वाचा ज्ञातं यत्‌ किल्बिषं यदि । निषूदयाग्ने तत्सर्वं तुभ्यमाज्याहुतिं नमः । अग्नये नमः । अग्नय इदं न मम ।

४. मंत्र तंत्र विपर्यास जातदोष निबर्हणे । प्रायश्चित्तार्थं आज्यस्य मरुद्‌भ्यस्त्वाहुतिं नमः । मरुद्‌भ्यो नमः । मरुद्‌भ्य इदं न मम ।

५. सांगता सिद्ध्यर्थं सर्व प्रायश्चित्तं करिष्ये । उदक सोडावे.

प्रजापतये नमः । प्रजापतय इदं न मम ।

(बलिदान पूर्व हवन समाप्त)

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP