मराठी मुख्य सूची|विधी|पूजा विधी|दत्त उपासना|
गुरू ! गुणालया ! पराप...

श्री दत्तसद्गुरुस्तोत्र - गुरू ! गुणालया ! पराप...

श्री दत्तसद्गुरुस्तोत्र

दत्तात्रेय पूर्ण अवतार असून, ब्रम्हा, विष्णू आणि महेश यांचे एकत्रीत रूप आहे.
Dattatrya is considered by some Hindus, to be god who is an incarnation of the Divine Trinity Brahma, Vishnu and Mahesh.


गुरू ! गुणालया ! परापराघिनाथ सुंदरा । शिवादिकाहुनी वरिष्ठतूंचि एक साजिरा ।

गुणावतार तूं धरानियां जगासि तारिसी । सुरां मुनीश्वरां अलभ्य या गतीस दाविसी ॥१॥

जया गुरुत्व बोधिलें तयासि कार्य साधिलें । भवार्णवासि लंघिलें सुविघ्नदुर्ग भंगिलें ।

सहा रिपूंसि जिंकिलें निजात्मतत्त्व चिंतिलें । परात्परांसि पाहिले प्रकृष्टदुःख साहिलें ॥२॥

गुरु उदार प्रशांतिसौख्यसाउली । जया नरासि फावली तयास सिद्धि गावली ।

'गुरू गुरू गुरू गुरू' म्हणोनि जो स्मरे नरू । तरोनि मोहसागरू सुखी घडे निरंतरू ॥३॥

गुरू चिदब्धिचंद्र हा महात्पदीं महेंद्र हा । गुरु प्रतापरूद्र हा गुरू कृपासमुद्र हा ।

गुरुस्वरूप दे स्वतां गुरूचि ब्रह्म सर्वथा । गुरूविना महाव्यथा नसे जनीं निवारिता ॥४॥

शिवाहुनी गुरू असे अधीक हें मला दिसे । नरांसि मोक्ष द्यावया गुरुस्वरूप घेतसे ।

शिवें स्वरूप आपुलें न मोक्षदक्ष देखिलें । गुरुत्व पूर्ण घेतलें, म्हणोनि कृत्य साधिलें ॥५॥

गुरूचि बाप माउली गुरूचि दीनसाउली । गुरूचि शिष्यवासुरांसि कामधेनु गाउली ।

गुरूचि चिंतितार्थ दे गुरूचि तत्त्व तो वदे । अलभ्य मोक्षलाभ आपुल्या कृपें गुरुचि दे ॥६॥

गुरूचि भेद नाशितो जडांधकार शोषितो । गुरूचि मोह वारितो अविद्यभाव सारितो ।

गुरूचि ब्रह्म दावितो गुरूचि ध्यान लावितो । गुरूचि विश्व सर्व आत्मरूप हें बुझावितो ॥७॥

गुरूचि मूळदीप रे जगत् गुरुस्वरूप रे । समस्त देवही तदंश दीसताति साजिरे !

गुरूचि पूर्णसिंधू रे तयांत देव बिंदु रे । गुरू स्वयंभु सूर्य अन्य सर्वही मयूख रे ॥८॥

गुरूचि दिव्य दृष्टि रे गुरूचि सर्व सृष्टि रे । गुरूचि ज्ञानबोध रे गुरूचि सर्व शोध रे ।

गुणांत तोचि विस्तरे मनांत तोचि संचरे । समस्त भूतमात्र चेष्टवोनि एकला उरे ॥९॥

गुरू विराटरूप गुरू हिरण्यगर्भ रे । गुरूचि ॐ त्रिवर्ण पंचवर्ण मुख्य तार रे ।

गुरुचि विश्व तैजसू गुरूचि प्राज्ञ पूरुषू । गुरूविना दुजा नसे श्रुतीस घोष सर्वसु ॥१०॥

गुरूचि ध्येय ध्यान रे गुरूचि सर्व मान रे । नसे गुरूसमान रे जनीं गुरूस मान रे ।

गुरूचि थोर सान रे महासुखा निधान रे । गुरू गुरू गुरू गुरू करीं म्हणोनि गान रे ॥११॥

गुरुस्वरूप चिंतिजे समाधि हेचि बोलिजे । समस्त वेदपाठनाममंत्रजाप्य जाणिजे ।

यथार्थ सर्वतीर्थ सद्गुरूपदाब्जतोय हें । गुरूचि सेवणें अनेक अश्वमेघयज्ञ हे ॥१२॥

नमो गुरू कृपाकरा नमो गुरू गुणाकरा । नमो गुरू परात्परा नमो गुरू महत्तरा ॥

नमो गुरू सनातना नमो गुरू मनोन्मना । नमो गुरू घनाघना नमो गुरू निरंजना ॥१३॥

N/A

N/A
Last Updated : February 10, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP