मराठी मुख्य सूची|विधी|पूजा विधी|दत्त उपासना|
इंदुकोटितेजकीर्णसिंधुभक्त...

श्री गुरूदत्ताष्टक - इंदुकोटितेजकीर्णसिंधुभक्त...

श्री गुरूदत्ताष्टक

दत्तात्रेय पूर्ण अवतार असून, ब्रम्हा, विष्णू आणि महेश यांचे एकत्रीत रूप आहे.
Dattatrya is considered by some Hindus, to be god who is an incarnation of the Divine Trinity Brahma, Vishnu and Mahesh.

इंदुकोटितेजकीर्णसिंधुभक्तवत्सलं ॥ नंदनात्रिसूनुदत्तमिंदिराक्षश्रीगुरुं ॥ गंधमाल्य‍अक्षतादिवृंददेववंदितं ॥ वंदयामि नारसिंहसरस्वतीश पाहि माम् ॥१॥

मोहपाश‍अंधकारजातदूरभास्करं ॥ आयताक्ष पाहि श्रीयवल्लभेशनायकम् ॥

स्वेयभक्तवृंदवरद भूयोभूयो नमाम्यहम् ॥ वंदयामि नारसिंहसरस्वतीश पाहि माम् ॥२॥

व्योमवायुतेज‍आपभूमिकर्तुमीश्वरान् ॥ कामक्रोधमोहरहिततसोमसूर्यलोचनम् ॥

कामितार्थदातृभक्तकामधेनुश्रीगुरुम् ॥ वंदयामि नारसिंहसरस्वतीश पाहि माम् ॥३॥

पुंडलीककायताक्षकुंडलेंदुतेजसम् ॥ चंडदुरितखंडनार्थडधारिश्रीगुरुम् ॥

मंडलीकमौलिमार्तंडभासिताननं वरम् ॥ वंदयामि नारसिंहसरस्वतीश पाहि माम् ॥४॥

वेदशास्त्रस्तुत्यपादमादिमूर्तिश्रीगुरुम ॥ नादबिंदुकलातीतकल्पपादसेव्ययम् ॥

सेव्यभक्तवृंदवरद भूयोभूयो नमाम्यहम् ॥ वंदयामिनारसिंहसरस्वतीश पाहि माम् ॥५॥

अष्टयोगतत्त्वनिष्ठतुष्ट्ज्ञानवारिधिम् ॥ कृष्णवेणितीरवासपंचनदीसंगमम् ॥

कष्टदैन्यदूरभक्ततुष्टकाम्यदायकम् ॥ वंदयामि नारसिंहसरस्वतीश पाहि माम् ॥६॥

नारसिंहसरस्वतीश नाममष्टमौक्तिकम् ॥ हारकृत्य शारदेन गंगाधराख्य आत्मजं ॥

धारणीकदेवदीक्षगुरुमूर्तितोषितम् ॥ परमात्मानंदश्रीयपुत्रपौत्रदायकम् ॥७॥

नारसिंहसरस्वतीश अष्टकं च यः पठेत् ॥ अघोरसंसारासिंधुतारणाख्यसाधनम् ॥

सारज्ञानदीर्घआयुरारोग्यादिसंपदाम् ॥ चारुवर्गकाम्यलाभनित्यमेव यः पठेत् ॥८॥

N/A

N/A
Last Updated : February 10, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP